IPPB4/4511-679/15-2/IM | Interpretacja indywidualna

Czy w stanach faktycznych przedstawionych w pkt A, B, C i D podmiotem zobowiązanym do poboru podatku dochodowego od wydawanych nagród zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub złożenia informacji, o których mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest Podmiot Trzeci, a na Spółce nie ciążą żadne obowiązki w tym zakresie?
IPPB4/4511-679/15-2/IMinterpretacja indywidualna
 1. nagrody
 2. programy lojalnościowe
 3. przychody z innych źródeł
 4. rozliczenie podatkowe
 5. sprzedaż premiowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Termin przekazywania zryczałtowanych zaliczek i podatków
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Zryczałtowane zaliczki
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku (data wpływu 4 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki jako płatnika oraz obowiązków informacyjnych związanych z wydaniem nagród w ramach Akcji Promocyjnej za pośrednictwem podmiotów trzecich – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki jako płatnika oraz obowiązków informacyjnych związanych z wydaniem nagród w ramach Akcji Promocyjnej za pośrednictwem podmiotów trzecich.

We wniosku przedstawiono następujące stany faktyczne i zdarzenia przyszłe.

W zakresie prowadzonej przez Wnioskodawcę (dalej: „Spółka”) działalności gospodarczej znajduje się produkcja i dystrybucja napojów bezalkoholowych, takich jak napoje gazowane, soki owocowe, napoje owocowe i inne. W celu promocji i reklamy Spółki oraz jej produktów organizowane są różnego rodzaju akcje promocyjne (dalej: „Akcje Promocyjne”) skierowane do konsumentów będących docelową grupą odbiorców tych produktów. Wśród Akcji Promocyjnych znajdują się akcje, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym konkursy, sprzedaż premiowa, loterie promocyjne, a także inne akcje promocyjne z nagrodami, które kwalifikowane są jako przychód z innych źródeł u otrzymujących je podatników.

Organizacja Akcji Promocyjnych odbywa się często przy udziale podmiotów trzecich (dalej: „Podmioty Trzecie”) - głównie agencji reklamowych, a czasem kontrahentów spółki będących sprzedawcami detalicznymi, w następujących stanach faktycznych:

 1. Podmiot Trzeci występuje w roli oficjalnego organizatora Akcji Promocyjnej, przyrzekającego nagrody oraz faktycznie wydającego nagrody, zaś Spółka jest jedynie fundatorem nagród i zlecającym zorganizowanie i przeprowadzenie Akcji Promocyjnej. Podmiot Trzeci jest odpowiedzialny za prawne i techniczne aspekty Akcji Promocyjnej, w tym nabywa i wydaje nagrody we własnym imieniu.
 2. Podmiot Trzeci występuje w roli oficjalnego organizatora Akcji Promocyjnej, przyrzekającego nagrody oraz faktycznie wydającego nagrody, zaś Spółka jest fundatorem nagród i zlecającym zorganizowanie i przeprowadzenie Akcji Promocyjnej. Podmiot Trzeci jest odpowiedzialny za prawne i techniczne aspekty Akcji Promocyjnej, w tym wydaje nagrody, przy czym nagrody są przekazane Podmiotowi Trzeciemu przez Spółkę bez wynagrodzenia w celu wydania ich w Akcjach Promocyjnych.
 3. Spółka występuje w roli oficjalnego organizatora Akcji Promocyjnej, przyrzekającego nagrody oraz fundatora nagród, zaś Podmiot Trzeci na zlecenie Spółki zajmuje się aspektami technicznymi akcji, w tym nabyciem we własnym imieniu i faktycznym wydaniem nagród.
 4. Spółka występuje w roli oficjalnego organizatora Akcji Promocyjnej, przyrzekającego nagrody oraz fundatora nagród, zaś Podmiot Trzeci na zlecenie Spółki zajmuje się aspektami technicznymi akcji, w tym faktycznym wydaniem nagród, przy czym nagrody są przekazane Podmiotowi Trzeciemu przez Spółkę bez wynagrodzenia w celu wydania ich w Akcjach Promocyjnych.

Akcje Promocyjne na zasadach przedstawionych powyższej będą organizowane również w przyszłości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w stanach faktycznych przedstawionych w pkt A, B, C i D podmiotem zobowiązanym do poboru podatku dochodowego od wydawanych nagród zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub złożenia informacji, o których mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest Podmiot Trzeci, a na Spółce nie ciążą żadne obowiązki w tym zakresie...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Spółka stoi na stanowisku, że w stanach faktycznych przedstawionych w pkt A, B, C i D podmiotem zobowiązanym do poboru podatku dochodowego od wydawanych nagród zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub złożenia informacji, o których mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest Podmiot Trzeci, a na Spółce nie ciążą żadne obowiązki w tym zakresie.

Stosownie do art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych m.in. w art. 30 ust. 1 pkt 2. Ten ostatni przepis dotyczy wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych łub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68. W art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienione są przypadki, w których wygrane podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W ust. 1 art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienione zostały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń osobom określonym w art. 3 ust. 1, tj. osobom fizycznym, które mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają tam obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Z kolei art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi: skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, za, które uważa się i w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie - lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. W art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c wymienione są przypadki, w których przychody (dochody) podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Z powyższych unormowań wynika, że podmioty gospodarcze dokonujące świadczeń na rzecz polskich rezydentów występujących w charakterze konsumentów są obowiązani, jako płatnicy, do pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych od dokonywanych wypłat i świadczeń bądź do sporządzenia i przekazania podatnikowi i urzędowi skarbowemu informacji o dokonanych wypłatach należności i świadczeniach.

W przytoczonych przepisach ustawodawca posłużył się następującymi wyrażeniami: podmioty, „które dokonują świadczeń” ( art. 41 ust. 1), „od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych” ( art. 41 ust. 4) oraz podmioty, „które dokonują wypłaty należności lub świadczeń” ( art. 42a). W ocenie Spółki oznacza to, że obowiązki płatnika i obowiązki informacyjne, o których mowa powyżej ciążą na podmiocie faktycznie dokonującym świadczeń. W przypadkach, o których mowa w pkt A, B, C i D w opisie stanu faktycznego jest to Podmiot Trzeci. Podmiot ten faktycznie dokonując świadczeń, posiada pełną wiedzę co do ilości, wartości, momentu przekazania świadczeń oraz otrzymujących świadczenia, dzięki czemu jest w stanie prawidłowo wypełnić obowiązki płatnika i obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Konsekwentnie, skoro to Podmioty Trzecie zobowiązane są do wypełnienia ww. obowiązków, na Spółce nie ciążą żadne obowiązki w tym zakresie.

Stanowisko to potwierdzają również organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych, np.:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 5 grudnia 2012 r. (ITPB1/415-976/12/MR),
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 20 lipca 2012 r. (ITPB2/415-409/12/1B),
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 27 lipca 2012 r. (IPPB1/415-553/12-2/ES) czy z dnia 24 października 2012 r. (IPPB2/415-762/12-2/AK),
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 2 lutego 2011 r. (ILPB1 /415-1250/10-2/AMN),
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 24 stycznia 2013 r. (IPPB1/415-1328/12-2/ES),
 • Dyrektor izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 28 stycznia 2014 r. (ILPB2/415-1016/13-5/TR),
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 24 czerwca 2014 r. (IPPB2/415-357/14-4/MG).

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 14 maja 2012 r. (IPPB2/415-210/12-2/AS) stwierdził, że „(...) że na podmiocie przekazującym świadczenie w postaci nagrody w konkursie ciąży obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego. (...) podmiot wydający nagrodę powinien pobrać i odprowadzić należny od tej nagrody zryczałtowany podatek. W sytuacji, kiedy Agencja zobowiązała się, jako podwykonawca innej spółki z tej branży do przeprowadzenia konkursu i dokonała wypłaty uzyskanej w nim nagrody, miała obowiązek w ramach wykonywania obowiązków płatnika pobrać należny podatek.

„Podobnie w interpretacji indywidualnej z dnia 7 listopada 2012 r. (IPPB2/415-761/12-2/AS) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił „Na Spółce - Wnioskodawcy w związku z wydaniem nagrody w akcji promocyjnej organizowanej przez Kontrahenta, premiującej zakup produktów z oferty Kontrahenta, jako podmiocie odpowiedzialnym za wydanie i wydającym nagrody laureatom nie ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od wartości tych nagród (stosownie to treści art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wnioskodawca zobowiązany będzie do sporządzenia i przekazania informacji PIT-8C.

W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 3 sierpnia 2012 r. (IBPBII/1/415-442/12/MK) czytamy „(...) Wnioskodawca posiada środki pieniężne na nagrodę (nagroda jest wkalkulowana w wartość usługi) i to Wnioskodawca a nie podmiot, na rzecz którego zorganizowany jest konkurs, przekazuje zwycięzcy konkursu wygraną pieniężną. Zatem płatnikiem obowiązanym do poboru zaliczki na podatek jest Wnioskodawca.

W tym duchu orzekł również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 6 grudnia 2010 r. (III SA/Wa 730/2010). Zdaniem Sądu „dokonywanie wypłat”, o którym mowa w art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć dosłownie, a mianowicie jako właśnie faktyczną realizację wypłaty („faktyczne wypłacenie”). Uprawniony jest przy tym pogląd, że analogicznie jak podmiot, który faktycznie dokonuje wypłat (świadczeń) należy rozumieć podmiot, który stawia do dyspozycji podatnika pieniądze lub wartości pieniężne. Przez „faktyczne wypłacenie” Sąd rozumie wypłatę środków finansowych rzeczywiście dokonaną przez określony podmiot, niezależnie od źródła pochodzenia tych środków. Innymi słowy, podmiotem faktycznie wypłacającym jest podmiot przekazujący środki pieniężne osobie uprawnionej do ich otrzymania, czyniąc to czy to w gotówce, czy też na np. rachunek bankowy.

Mając powyższe na uwadze, Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych i zdarzeń przyszłych jest nieprawidłowe.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Wyrazem jej praktycznej realizacji jest art. 11 ust. 1 ww. ustawy, z którego treści wynika, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określono katalog źródeł przychodów, wyszczególniając m.in. inne źródła (pkt 9).

W myśl art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w cytowanym przepisie sformułowania „w szczególności” oznacza, że wyliczenie zawarte w przepisie jest jedynie wyliczeniem przykładowym. Tym samym przychodami z innych źródeł mogą być inne jeszcze przychody niż wymienione w art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

W przypadku świadczeń o wyższej wartości (tj. gdy jednorazowa wartość nagrody przekroczy kwotę warunkującą zwolnienie) płatnik – stosownie do art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zobowiązany będzie do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego oraz sporządzenia deklaracji rocznej o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku (PIT-8AR).

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Na podstawie art. 41 ust. 4 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Dodatkowo, zgodnie z dyspozycją art. 41 ust. 7 pkt 1 ww. ustawy jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

W myśl art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Na mocy art. 42 ust. 1a ww. ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-8AR). W razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności gospodarczej przed końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym ww. deklarację płatnik przekazuje w terminie do dnia zaprzestania tej działalności.

Stosownie do treści art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52 i art. 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Z przedstawionych we wniosku stanów faktycznych i zdarzeń przyszłych wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą głównie w zakresie dystrybucji produktów spożywczych. Spółka jest też odpowiedzialna za promocję tych produktów oraz marki na lokalnym rynku. W ramach działań promocyjnych, organizowane są różnego rodzaju akcje promocyjne (dalej: „Akcje Promocyjne”) skierowane do konsumentów będących docelową grupą odbiorców tych produktów. Wśród Akcji Promocyjnych znajdują się akcje, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym konkursy, sprzedaż premiowa, loterie promocyjne, a także inne akcje promocyjne z nagrodami, które kwalifikowane są jako przychód z innych źródeł u otrzymujących je podatników. Organizacja Akcji Promocyjnych odbywa się często przy udziale podmiotów trzecich (dalej: „Podmioty Trzecie”) - głównie agencji reklamowych, a czasem kontrahentów spółki będących sprzedawcami detalicznymi, w następujących stanach faktycznych:

 1. Podmiot Trzeci występuje w roli oficjalnego organizatora Akcji Promocyjnej, przyrzekającego nagrody oraz faktycznie wydającego nagrody, zaś Spółka jest jedynie fundatorem nagród i zlecającym zorganizowanie i przeprowadzenie Akcji Promocyjnej. Podmiot Trzeci jest odpowiedzialny za prawne i techniczne aspekty Akcji Promocyjnej, w tym nabywa i wydaje nagrody we własnym imieniu.
 2. Podmiot Trzeci występuje w roli oficjalnego organizatora Akcji Promocyjnej, przyrzekającego nagrody oraz faktycznie wydającego nagrody, zaś Spółka jest fundatorem nagród i zlecającym zorganizowanie i przeprowadzenie Akcji Promocyjnej. Podmiot Trzeci jest odpowiedzialny za prawne i techniczne aspekty Akcji Promocyjnej, w tym wydaje nagrody, przy czym nagrody są przekazane Podmiotowi Trzeciemu przez Spółkę bez wynagrodzenia w celu wydania ich w Akcjach Promocyjnych.
 3. Spółka występuje w roli oficjalnego organizatora Akcji Promocyjnej, przyrzekającego nagrody oraz fundatora nagród, zaś Podmiot Trzeci na zlecenie Spółki zajmuje się aspektami technicznymi akcji, w tym nabyciem we własnym imieniu i faktycznym wydaniem nagród.
 4. Spółka występuje w roli oficjalnego organizatora Akcji Promocyjnej, przyrzekającego nagrody oraz fundatora nagród, zaś Podmiot Trzeci na zlecenie Spółki zajmuje się aspektami technicznymi akcji, w tym faktycznym wydaniem nagród, przy czym nagrody są przekazane Podmiotowi Trzeciemu przez Spółkę bez wynagrodzenia w celu wydania ich w Akcjach Promocyjnych.

Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że fundatorem nagród związanych z Akcjami Promocyjnymi we wszystkich przypadkach jest Wnioskodawca. Podmiot Trzeci w ramach kompleksowej obsługi świadczonej na rzecz Wnioskodawcy przy wydawaniu nagród pełni tylko rolę dostawcy. Podmiotem finansującym całe przedsięwzięcie i ponoszącym ciężar ekonomiczny łącznie z nagrodami jest Wnioskodawca. Podmiot, który na zlecenie Wnioskodawcy realizuje zadania z zakresu logistycznej obsługi akcji, poprzez zawarcie umowy nie wchodzi w prawa i obowiązki Wnioskodawcy, wynikające z ustaw. Zatem skoro Wnioskodawca jest podmiotem dokonującym wypłat (świadczeń) osobom z tytułu określonego w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest Wnioskodawca, zatem na nim ciąży obowiązek płatnika. Podkreślić należy, że obowiązku płatnika wynikającego z przepisu ustawy nie można przenieść na inny podmiot w drodze umowy cywilnoprawnej.

Reasumując podkreślenia wymaga fakt, że to Wnioskodawca jako fundator ponosi koszty związane z realizacją Akcji Promocyjnych i wbrew zatem opinii Wnioskodawcy, to na Nim ciążą obowiązki płatnika oraz obowiązki informacyjne związane z wydaniem nagród za pośrednictwem podmiotów trzecich wynikające z powyższych regulacji.

Odnosząc się natomiast do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych oraz wyroku sądu wskazać należy, że dotyczą one tylko konkretnej, indywidualnej sprawy podatnika, w określonym stanie faktycznym czy zdarzeniu przyszłym i w tej sprawie rozstrzygnięcie w niej zawarte jest wiążące. Fakt, że inne organy upoważnione wydawały odmienne interpretacje na podstawie podobnych czy analogicznie sformułowanych wniosków jest niewątpliwie niepożądany z punktu widzenia zasady zaufania do organów, o której mowa w art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej. Niemniej jednak, trudno wymagać, aby tutejszy organ, stosując przepisy Ordynacji podatkowej, powielał sposób postępowania innych organów, tym bardziej, gdy uznał okoliczność istnienia przeszkód dla wydania tożsamej interpretacji na podstawie złożonego przez Wnioskodawczynię wniosku. Odmienne zatem rozstrzygnięcia organów podatkowych dokonane nawet w analogicznych zagadnieniach nie mogą stanowić podstawy do żądania analogicznego rozstrzygnięcia sprawy Wnioskodawcy, jeśli stoi temu na przeszkodzie treść przepisów prawa. Ministrowi Finansów na podstawie art. 14e Ordynacji podatkowej przysługuje prawo zmiany z urzędu wydanej interpretacji, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałych stanów faktycznych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzeń w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzeń przyszłych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.