IPPB4/4511-1545/15-4/MP | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe przyznania nagrody rzeczowej w postaci okolicznościowego medalu.
IPPB4/4511-1545/15-4/MPinterpretacja indywidualna
  1. konkursy
  2. nagrody
  3. płatnik
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Zryczałtowane zaliczki
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
  3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 14 grudnia 2015 r. (data wpływu 17 grudnia 2015 r.) uzupełniony pismem z dnia 5 lutego 2016 r. (data nadania 8 lutego 2016 r., data wpływu 9 lutego 2016 r.) na wezwanie z dnia 26 stycznia 2016 r. Nr IPPB4/4511-1545/15-2/MP (data nadania 27 stycznia 2016 r., data doręczenia 1 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przyznania nagrody rzeczowej w postaci okolicznościowego medalu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przyznania nagrody rzeczowej w postaci okolicznościowego medalu.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 26 stycznia 2016 r. Nr IPPB4/4511-1545/15-2/MP (data nadania 27 stycznia 2016 r., data doręczenia 1 lutego 2016 r.) tut. organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez przedstawienie dokumentu (odpowiednio oryginał lub urzędowo poświadczona kopia), z którego wynika sposób reprezentacji X. w zakresie oświadczeń woli i podpisywania dokumentów oraz doprecyzowanie stanu faktycznego.

Pismem z dnia 5 lutego 2016 r. (data nadania 8 lutego 2016 r., data wpływu 9 lutego 2016 r.) Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca organizował koncert. W pierwszym etapie Jury ze wszystkich nadesłanych prac (118 kompozycji z całego świata), wyłoniło 6, które zostały wykonane podczas koncertu finałowego. Koncert Finałowy był drugim etapem, podczas którego zostali wyłonieni laureaci. Laureat I nagrody - obywatel Kanady, oprócz nagrody pieniężnej (od której odprowadzona została zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych wyliczona ryczałtowo w wys. 10%) wyróżniony został nagrodą rzeczową w postaci okolicznościowego medalu. Wykonany on był z miedzi posrebrzonej oksydowanej, którego wartość zakupu wynosiła 1.205,40 zł brutto (980,00zł netto, Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT). Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012.361 ze zmianami) od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w grach, zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. W myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia. Wnioskodawca nie pobrał zaliczki na podatek dochodowy od wygranej nagrody rzeczowej.

Ponadto w uzupełnieniu Wnioskodawca doprecyzował, że medal okolicznościowy został wykonany z miedzi posrebrzanej i oksydowanej z wygrawerowanym okazjonalnym napisem. Medal jest jednolity, nie posiada żadnych dodatkowych ozdób w postaci szlachetnych kruszców czy kamieni, które można byłoby odłączyć i sprzedać. Laureat I nagrody posiada obywatelstwo Kanady i mieszka w tym kraju (to jego miejsce zamieszkania). Laureat I nagrody nie przedstawi certyfikatu rezydencji potwierdzającego miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca postąpił słusznie, nie naliczając i nie pobierając zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych wyliczonego w sposób ryczałtowy w wysokości 10% od nagrody rzeczowej - medalu okolicznościowego, który nie stanowi u obdarowanego przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie naliczając od przekazanego medalu okolicznościowego podatku dochodowego od osób fizycznych ryczałtowo w wys. 10% postąpił prawidłowo, gdyż nie jest to przychód do opodatkowania z innych źródeł, nawet jako świadczenie nieodpłatne art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nieodpłatne świadczenie to takie, za które się nie płaci, ale przysparza korzyści majątkowe jednej osobie kosztem majątku innej osoby lub innego podmiotu. Medal okolicznościowy wykonany został z miedzi posrebrzonej i oksydowanej z wygrawerowanym napisem okazjonalnym. Nie ma on wartości materialnej i użytkowej, lecz prestiżową. Nie jest na sprzedaż, więc nie ma wartości handlowych, nie zawiera również wartościowych elementów, które można byłoby odłączyć i sprzedać. Przekazanie takiego medalu celem uhonorowania uczestnika i dodania prestiżu zwycięzcy w konkursie organizowanym przez jednostkę kultury, nie rodzi obowiązku podatkowego u obdarowanego. Tego rodzaju czynność nie ma charakteru przekazania rzeczy lub świadczenia o konkretnej wartości użytkowej. W ocenie Wnioskodawcy, pod pojęciem świadczenia, w tym przypadku nieodpłatnego świadczenia, które stanowi źródło przychodu, należy rozumieć realne przysporzenie w majątku obdarowanego, mający konkretny wymiar materialny, użytkowy lub finansowy. Stąd tego rodzaju medal okolicznościowy, nie ma charakteru świadczenia, gdyż nie można przypisać mu wymiaru użytkowego, materialnego a jedynie symboliczny, prestiżowy, sentymentalny. Dlatego według Wnioskodawcy przekazanie medalu okolicznościowego nie stanowi u obdarowanego przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określono katalog źródeł przychodów, wyszczególniając m.in. inne źródła (pkt 9).

W myśl art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy, za przychody z innych źródeł, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Co do zasady, na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 % wygranej lub nagrody.

Jak wynika z treści tego przepisu, określona w nim reguła może ulec modyfikacji, m.in. w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, wolna od podatku dochodowego jest bowiem wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

W myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 i 3 cyt. ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 jak i świadczeń, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz w art. 18 tej ustawy nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Analiza cytowanych powyżej przepisów prowadzi do wniosku, że płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego, w sytuacji powstania dochodu z tytułu nagrody (wygranej) w konkursie, jest podmiot, który dokonuje świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, przesyłając równocześnie roczną deklarację według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca przekazał nagrodę obywatelowi Kanady, zatem nadmienić należy, że zgodnie z art. 30 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy ust. 1 pkt 2, 4-5a i 7a stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania przez podatnika jego miejsca zamieszkania dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że organizował konkurs, podczas którego zostali wyłonieni laureaci. Laureat I nagrody - obywatel Kanady, oprócz nagrody pieniężnej (od której odprowadzona została zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych wyliczona ryczałtowo w wysokości 10%) wyróżniony został nagrodą rzeczową w postaci okolicznościowego medalu, który został wykonany z miedzi posrebrzanej i oksydowanej z wygrawerowanym okazjonalnym napisem. Medal jest jednolity, nie posiada żadnych dodatkowych ozdób w postaci szlachetnych kruszców czy kamieni, które można byłoby odłączyć i sprzedać. Jego wartość zakupu wynosiła 1.205,40 zł brutto.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że Wnioskodawca postąpił słusznie, nie naliczając i nie pobierając zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych wyliczonego w sposób ryczałtowy w wys. 10% od nagrody rzeczowej - medalu okolicznościowego, który nie stanowi u obdarowanego przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Skoro bowiem medal okolicznościowy jest tylko wyłącznie formą uhonorowania symboliczną (pamiątkową) i nie stanowią charakteru materialnego, to w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowi on przychodu podatkowego. Tym samym z tytułu jego przekazania na Wnioskodawcy nie ciążą żadne obowiązki płatnika.

Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., Nr 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.