IPPB4/4511-1209/15-2/AK | Interpretacja indywidualna

Nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że przyznana nagroda stanowi przychód z innych źródeł, o których mowa z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a na Wnioskodawcy ciąży jedynie obowiązek wypełnienia i przekazania informacji PIT-8C.
IPPB4/4511-1209/15-2/AKinterpretacja indywidualna
  1. nagrody
  2. twórczość
  3. uczestnicy
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2015 r. (data wpływu 19 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nagród – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nagród.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (Wnioskodawca), ustanowiła nagrodę literacką, zwaną dalej Nagrodą. Zgodnie z Regulaminem: Nagroda jest przyznawana corocznie pisarzom za książkę lub całokształt twórczości w dziedzinach literatury pięknej, ze szczególnym uwzględnieniem prozy, krytyki literackiej artystycznej, historii oraz szeroko rozumianej problematyki społecznej. Twórczość laureatów winna zawierać istotne walory poznawcze oraz charakteryzować się niekonwencjonalnością sądów, opinii, odwagą i precyzją myśli oraz pięknem słowa.

Laureatów Nagrody wyłania jury, które powołuje Dyrektor Wnioskodawcy. Dyrektor Wnioskodawcy powołuje także pełnomocnika do koordynowania prac jury i organizacji Nagrody ze strony Wnioskodawcy. Pełnomocnik pełni rolę sekretarza prac jury Nagrody. Członkowie jury na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego Jury Nagrody oraz ustalają regulamin wewnętrzny swej pracy.

Członkowie jury Nagrody zgłaszają pełnomocnikowi drogą listowną bądź elektroniczną do dnia 15 września każdego roku wykaz autorów i tytuły książek (bez ograniczenia ich liczby) nominowanych do Nagrody, wydanych w ciągu trzech ostatnich lat poprzedzających rok przyznania Nagrody. Przedstawione do wyróżnienia propozycje powinny zawierać kilkuzdaniowe uzasadnienie. Członkowie jury mogą także zgłaszać kandydatury autorów nominowanych do Nagrody za całokształt twórczości. Przedstawione do wyróżnienia propozycje powinny zawierać kilkuzdaniowe uzasadnienie.

Pełnomocnik powiadamia członków jury Nagrody do końca września każdego roku o zgłoszonych propozycjach. Członkowie jury oraz pełnomocnik nie podają do publicznej wiadomości listy zgłoszonych kandydatur. Posiedzenie jury Nagrody, na którym wyłoniony zostanie laureat Nagrody, odbywa się do 15 listopada każdego roku. Wybór laureata Nagrody odbywa się w drodze głosowania. Na posiedzeniu jury. W przypadku nieobecności członka jury na posiedzeniu rozstrzygającym wybór laureata Nagrody, dopuszcza się możliwość oddania przez niego głosu drogą korespondencyjną lub telefonicznie.

Laureat Nagrody zostaje powiadomiony o otrzymanym wyróżnieniu przez Przewodniczącego Jury Nagrody. Laureat Nagrody otrzymuje list gratulacyjny oraz nagrodę pieniężną w wysokości 15.000,00 zł (brutto), której fundatorem jest Wnioskodawca. Laureat Nagrody może otrzymać ją tylko jednorazowo. Członkowie jury w czasie pełnienia swej funkcji nie mogą zostać laureatami Nagrody. Wręczenie Nagrody odbywa się do 15 grudnia każdego roku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma obowiązek obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaty Nagrody pieniężnej laureatowi, czy też ma tylko obowiązek wystawienia i przekazania nagrodzonemu i właściwemu urzędowi skarbowemu informacji PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy przyznawane nagrody będą stanowiły przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. i Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku poboru podatku, a jedynie przekazania nagrodzonemu i właściwemu urzędowi skarbowemu informacji PIT-8C.

Stosownie bowiem do treści art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdzie:

  • w pkt 2 wymienia przychody z działalności wykonywanej osobiście,
  • w pkt 9 wymienia inne źródła.

Zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 tej ustawy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Przepisy podatkowe posługują się pojęciem „konkurs”, chociaż nie zawierają jego definicji. W tej sytuacji uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku języka polskiego, konkurs to „przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., zwykle wyróżnianych nagrodami”. Równie ważna jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu, w którym określona zostanie nazwa gry lub konkursu, organizator, uczestnicy, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Z tej definicji wynika również, że jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. Z kolei w wyroku WSA w Szczecinie z dnia 12 stycznia 2012 r., (sygn. akt I SA/Sz 852/11), podniesiono, że: „przepisy prawa podatkowego nie definiują pojęcia „konkurs” w związku z czym uzasadnione jest odwołanie się w tej mierze do definicji słownikowej tego pojęcia zawartej, np. w Uniwersalnym Słowniku Języka Polskiego pod redakcją S. Dubisza (PWN, Warszawa 2003 r., tom 2, str. 210), zgodnie z którą „konkurs” to przedsięwzięcie najczęściej o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac, itp. zwykle wyróżnianych nagrodami. Według natomiast Domowego Popularnego Słownika języka Polskiego pod redakcją B. Dunaja (wyd. Cykada, str. 202), „konkurs” to zorganizowana impreza o określonym regulaminie, której celem jest wyłonienie w drodze eliminacji kogoś lub czegoś najlepszego w danej dziedzinie, zwykle połączona z przyznaniem nagród. Z kolei w Słowniku Wyrazów Obcych (wyd. Europa, str. 396-397) wskazano, że „konkurs” to impreza, która ma na celu wyłonienie przez specjalistyczne jury osoby lub grupy najlepszej w danej dziedzinie, np. artystycznej, naukowej, przebiegająca często wieloetapowo; najczęściej wygrana lub zajęcie jednego z wyższych miejsc w konkursie jest związane z określoną w warunkach wstępnych nagrodą pieniężną, rzeczową lub przyznaniem prawa do realizacji czegoś. Z powyższych definicji wynika, że głównym celem konkursu jest wyłonienie najlepszych osób w danej dziedzinie, i że aby konkurs odpowiadał istocie tego przedsięwzięcia, to powinien w nim wystąpić element rywalizacji.”

Przekładając powyższe na przedmiotową sprawę, jeżeli nagrodę otrzyma osoba (pisarz), który nie ubiegał się o nagrodę, bo nie ma elementu zgłaszania się przez uczestników (uczestników typują członkowie jury nie podając listy zgłoszonych kandydatur do publicznej wiadomości), to trudno w tym wypadku stwierdzić, że współzawodnictwo ma miejsce.

Stwierdzenie, że w niniejszej sprawie przyznanie nagrody następuje w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, jest nieuzasadnione. Nie jest bowiem spełniony element współzawodnictwa uczestników, którzy nawet nie wiedzą (i mogą się nigdy nie dowiedzieć), że ubiegają się o jakąś nagrodę. W treści Regulaminu również nie pojawia się nazwa „konkurs”. Jest to przyznanie nagrody literackiej za książkę lub całokształt twórczości, ale nie w ramach konkursu, tylko w wyniku swobodnej i dowolnej oceny członków jury nagrody. Członkowie jury są autorytetami i znawcami literatury.

Nagroda jest przyznawana pisarzowi za książkę, którą w przeszłości napisał lub za całokształt twórczości. Twórca nie ubiega się o jej przyznanie, nie zgłasza swojej kandydatury, nagroda jest przyznawana niejako bez jego wiedzy i świadomości, a twórca nie tworzy w celu uzyskania nagrody. Powyższe okoliczności przemawiają za uznaniem, że jest to przychód z innych źródeł, a nie z działalności wykonywanej osobiście. Zatem przyznawane nagrody będą stanowiły przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. i który wymienia nagrody jako przychód opodatkowany w tym źródle. W związku z tym Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku poboru podatku jako płatnik, a jedynie przekazania nagrodzonemu i właściwemu urzędowi skarbowemu wypełnionej informacji PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012, poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 10 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdzie:

  • w pkt 2 wymienia przychody z działalności wykonywanej osobiście,
  • w pkt 9 wymienia inne źródła.

Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Przepis art. 20 ust. 1 ww. ustawy wymienia w swej treści przychody zaliczane do innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, w myśl którego za przychód z innych źródeł uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Przedstawiony katalog jest katalogiem otwartym, o czym świadczy użycie sformułowania „w szczególności”. Oznacza to, że o przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe. Istota bowiem przychodu podatkowego polega właśnie na tym, że ma on charakter trwałego przysporzenia w majątku podatnika.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca przyznaje corocznie nagrody pisarzom za książkę lub całokształt twórczości w dziedzinach literatury pięknej. Laureatów Nagrody wyłania jury. Członkowie jury Nagrody zgłaszają wykaz autorów i książek nominowanych do Nagrody do dnia 15 września każdego roku. Członkowie jury Nagrody zostają powiadomieni o zgłoszonych propozycjach do końca września każdego roku. Lista zgłoszonych kandydatur nie jest podawana do publicznej wiadomości. Posiedzenie jury Nagrody, na którym wyłoniony zostaje laureat Nagrody, odbywa się do dnia 15 listopada każdego roku. Wybór laureata Nagrody odbywa się w drodze głosowania. Laureat Nagrody może otrzymać ją tylko jednorazowo. Wręczenie Nagrody (nagroda pieniężna w wysokości 15.000 zł) odbywa się do dnia 15 grudnia każdego roku.

Odnosząc się do przedstawionego zdarzenia przyszłego, w pierwszej kolejności należy ustalić, czy przedsięwzięcie organizowane przez Wnioskodawcę stanowi konkurs w rozumieniu ustawy. W orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się, że wobec braku w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych legalnej definicji określenia „konkurs”, dokonując wykładni tego pojęcia, należy posłużyć się potocznym (językowym) znaczeniem tego określenia (np. wyrok z dnia 9 kwietnia 2014 r., sygn. akt II FSK 911/12). Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, że „(...) zasadniczo definicja pojęcia „konkurs” zawiera kilka elementów. W pierwszej kolejności powinno nastąpić ogłoszenie konkursu wraz ze stosownym regulaminem, po czym uczestnicy konkursu powinni podjąć stosowne działania, które z samej natury konkursu, winny zawierać w sobie element rywalizacji. Zakończeniem konkursu, który jest wynikiem współzawodnictwa uczestników konkursu, jest ogłoszenie wyników i nierzadko rozdanie nagród. Nie ulega też wątpliwości w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, że wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu i ich rywalizacji. W wersji internetowej Wielkiego Słownika Języka Polskiego (projekt pod red. P. Żmigrodzkiego) pod hasłem „konkurs” czytamy, że jest to – „przedsięwzięcie artystyczne, rozrywkowe, sportowe, edukacyjne lub biznesowe, którego uczestnicy rywalizują o pierwszeństwo wyróżniane nagrodami”. W definicji tej jako kluczowy, statuujący definicję „konkursu” pojawia się element „rywalizacji”. Bez „rywalizacji” bowiem nie możemy dookreślić pojęcia „konkurs”. W Słowniku Języka Polskiego pod zwrotem „rywalizować” wskazuje się, że oznacza to: „ubiegać się o pierwszeństwo, o wygraną, o zdobycie czegoś; współzawodniczyć; konkurować z kimś” (zob. Słownik Języka Polskiego, M. Szymczak (red.), Warszawa 1989 r., tom III, s. 155.).”

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe stwierdza się, że przedsięwzięcie, które organizuje Wnioskodawca, nie może być nazwane konkursem, ponieważ uczestnicy wydarzenia nie będą pomiędzy sobą rywalizować w celu osiągnięcia najlepszych wyników. Przesłanki, którymi kierują się komisje konkursowe, nie wskazują na to, aby dokonywano wyboru najlepszego artysty bądź autora wprowadzając jakikolwiek czynnik rywalizacji czy współzawodnictwa. Zatem- skoro w analizowanym przypadku nie zostały spełnione przesłanki konkursu, otrzymane nagrody nie stanowią nagród z tytułu udziału w konkursie. Stanowią one uhonorowanie za książkę lub całokształt twórczości w danej dziedzinie.

Odwołując się do reguł językowych (składni) języka potocznego, należy zauważyć, że użyty w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwrot „inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach”, oznacza, że dla oceny, z jakiego źródła pochodzi dany przychód, należy najpierw ustalić, czy nie jest związany ze źródłem przychodu jakim jest stosunek służbowy pracy (art. 12), działalność wykonywana osobiście (art. 13), działalność gospodarcza (art. 14) lub kapitały pieniężne i prawa majątkowe (art. 17).

Zatem ustawodawca najpierw nakazuje wykluczyć pochodzenie przychodu z któregokolwiek ze źródeł wskazanych w art. 12-14 i 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dopiero później pozwala zaliczyć go do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ustawy.

Co do zasady, przychody winny być przypisywane do tego ze źródeł, którego opis w sposób bardziej szczegółowy odpowiada sposobowi jego powstania, chyba, że ustawa nakazuje zaliczenie ich do przychodów z innego źródła.

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 2 ustawy) uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Zatem mając na uwadze przywołany przepis art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy wskazać, że nagroda przyznana pisarzowi za książkę lub całokształt twórczości w dziedzinach literatury pięknej, ze szczególnym uwzględnieniem prozy, krytyki literackiej artystycznej, historii oraz szeroko rozumianej problematyki społecznej, jest związana z wykonywaniem przez tę osobę działalności artystycznej i literackiej, wymienionej w tym przepisie. Nagrody należy zakwalifikować do źródła przychodu, o którym mowa w ww. przepisie. Zatem nagrody przyznane przez Wnioskodawcę podlegają opodatkowaniu zgodnie z zasadami przypisanymi do tego źródła.

W związku z tym na Wnioskodawcy wypłacającym nagrody z ww. tytułów ciąży obowiązek pobrania od dokonanej wypłaty (nagrody) zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy. W myśl tego przepisu osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Przychód ten oraz pobrana zaliczka na podatek dochodowy winny być wykazane w informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) sporządzonej za dany rok podatkowy. Zasady ww. opodatkowania winny odbyć się zgodnie z zasadami, jakie ustawodawca zawarł w treści powołanego powyżej art. 41 ustawy, a mianowicie ust. 4 i ust. 7 pkt 1 i 3 tegoż artykułu.

Mając powyższe na uwadze, nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że przyznana nagroda stanowi przychód z innych źródeł, o których mowa z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a na Wnioskodawcy ciąży jedynie obowiązek wypełnienia i przekazania informacji PIT-8C.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.