IPPB4/415-942/14-5/JK | Interpretacja indywidualna

Na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w powołanym powyżej art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem Wnioskodawca będzie działać na rzecz podmiotu zlecającego, jego rola będzie ograniczać się tylko do pośrednictwa w wydawaniu nagród. Płatnikiem tego podatku będzie podmiot zlecający, ponoszący ekonomiczny (finansowy) ciężar organizacji konkursu oraz wypłaty nagród.
IPPB4/415-942/14-5/JKinterpretacja indywidualna
  1. konkursy
  2. nagrody
  3. pośrednictwo
  4. płatnik
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2014 r. (data wpływu 14 listopada 2014 r.) uzupełniony pismem z dnia 5 lutego 2015 r. (przesłane za porednictwem faksu: data nadania 6 lutego 2014 r., data wpływu 6 lutego 2015 r., za pośrednictwem poczty: data nadania 13 lutego 2015 r., data wpływu 16 lutego 2015 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie telefoniczne z dnia 2 lutego 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty osobom fizycznym nagród przekazanych w ramach konkursu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty osobom fizycznym nagród przekazanych w ramach konkursu.

Z uwagi na braki formalne, tut. organ wezwał telefonicznie w dniu 2 lutego 2015 r. Wnioskodawczynię (na tę okoliczność została sporządzona notatka służbowa) do uzupełnienia braków formalnych wniosku poprzez wyjaśnienie statusu Wnioskodawcy, doprecyzowanie stanu faktycznego, przeformułowanie pytania, które winno być przyporządkowane do przedstawionego stanu faktycznego oraz odnosić się do przepisów prawa podatkowego i dotyczyć indywidualnej sprawy Wnioskodawcy będącej przedmiotem rozpatrzenia wniosku, a także przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego w odniesieniu do przeformułowanego pytania.

Pismem z dnia 5 lutego 2015 r. (przesłane za porednictwem faksu: data nadania 6 lutego 2014 r., data wpływu 6 lutego 2015 r., za pośrednictwem poczty: data nadania 13 lutego 2015 r., data wpływu 16 lutego 2015 r.), uzupełniono powyższe w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w branży reklamowej i usług marketingowych. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca ogłasza i organizuje konkursy za pośrednictwem Internetu. Konkursy internetowe ogłaszane i organizowane są przez Wnioskodawcę na zlecenie podmiotu trzeciego, za pośrednictwem serwisów internetowych tego podmiotu umieszczonego pod jego domenami lub za pośrednictwem profilu podmiotu w serwisie społecznościowym Facebook.com (tzw. fanpage). Wnioskodawca również zarządza ww. serwisami internetowymi i profilami w serwisie spolecznościowym Facebook.com, w szczególności prowadząc na ich łamach inne aktywności oraz przekazując treści, których celem jest reklama i promocja produktów lub usług podmiotu, na którego zlecenie działa. Nagrody w konkursach internetowych organizowanych przez Wnioskodawcę sponsorowane są przez podmiot, na którego zlecenie działa Wnioskodawca. Konkursy są co do zasady powszechnie dostępne dla użytkowników Internetu. W konkursach nie mogą uczestniczyć pracownicy Wnioskodawcy oraz podmiotu, na zlecenie którego organizowany jest konkurs, członkowie ich organów zarządzających oraz nadzorczych, inne podmioty i ich pracownicy współpracujący w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. W konkursach prowadzonych w serwisie społecznościowym Facebook.com mogą brać udział tylko osoby, które posiadają w nim swój profil. Profil ten można zakładać nieodpłatnie, zgodnie z regulaminem serwisu Facebook.com. Każdy konkurs ma swój regulamin regulujący jego zasady. Regulamin publikowany jest przez Wnioskodawcę w serwisie internetowym lub na profilu w serwisie Faceboook.com, na którym prowadzony jest ów konkurs. Konkursy organizowane są wyłącznie za pośrednictwem Internetu, co oznacza, że są ogłaszane, przeprowadzane, a wyniki są publikowane tylko przy wykorzystaniu Internetu. Polegają one na rywalizacji, której przedmiotem jest wykonanie określonego zadania konkursowego (np. wykonanie zdjęcia, udzielenie odpowiedzi na pytanie). Konkursy dotyczą różnej tematyki. Użytkownik może przystąpić do konkursu poprzez przesłanie zgłoszenia zawierającego wykonane zadanie konkursowe za pomocą odpowiednich funkcjonalności serwisów internetowych lub serwisu Facebook.com, ewentualnie sms. Ostatecznego wyboru zwycięzców konkursu dokonuje powoływana przez Wnioskodawcę komisja konkursowa, która przyznaje nagrody tym uczestnikom konkursu, których zgłoszenia ocenia jako realizujące w najbardziej oryginalny, najzabawniejszy i najbardziej kreatywny sposób zadanie konkursowe. Nagrodami w konkursach internetowych są towary o wartości nieprzekraczającej kwoty 760 zł brutto. Nagrody nie są związane ze sprzedażą premiową, Wnioskodawca przekazuje je laureatom konkursów.

Ponadto, w uzupełnieniu z dnia 5 lutego 2015 r. Wnioskodawca poinformował, że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Konkursy są organizowane na zlecenie podmiotów trzecich. Organizatorem konkursów jest Wnioskodawca. Nagrody są kupowane bezpośrednio przez Wnioskodawcę a następnie ich koszt refakturowany jest na podmiot trzeci.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy Wnioskodawca jest płatnikiem podatku od nagród...
  2. Czy te nagrody są opodatkowane...
  3. Czy na Wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnicze z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych jako płatniku w związku z przeprowadzaniem konkursów...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1 Tak, Wnioskodawca jest płatnikiem podatku od nagród w konkursie, ponieważ to Wnioskodawca organizuje konkurs.

Ad. 2 Nagrody te nie podlegają opodatkowaniu – korzystają ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ ich wartość nie przekracza kwoty 760 zł netto.

Ad. 3 W związku z tym, że nagrody nie są opodatkowane, to Wnioskodawca nie ponosi obowiązków płatniczych z tytułu podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W treści art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, ustawodawca jako źródła przychodów wskazał pozarolniczą działalność gospodarczą oraz inne źródła.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12 – 14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w branży reklamowej i usług marketingowych. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca ogłasza i organizuje konkursy za pośrednictwem Internetu. Konkursy internetowe ogłaszane i organizowane są przez Wnioskodawcę na zlecenie podmiotu trzeciego, za pośrednictwem serwisów internetowych tego podmiotu umieszczonego pod jego domenami lub za pośrednictwem profilu podmiotu w serwisie społecznościowym Facebook.com (tzw. fanpage). Nagrody w konkursach internetowych organizowanych przez Wnioskodawcę sponsorowane są przez podmiot, na którego zlecenie działa Wnioskodawca. Nagrody są kupowane bezpośrednio przez Wnioskodawcę a następnie ich koszt refakturowany jest na podmiot trzeci. Nagrodami w konkursach internetowych są towary o wartości nieprzekraczającej kwoty 760 zł brutto. Nagrody nie są związane ze sprzedażą premiową, Wnioskodawca przekazuje je laureatom konkursów.

Zasady opodatkowania przychodów z tytułu udziału w konkursach reguluje art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy, z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęć konkurs oraz nagroda, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN konkurs jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast nagroda to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp. Z definicji tych wynika, że jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

W konsekwencji, przychód z tytułu nagród uzyskanych przez zwycięzców konkursu, tj. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej będzie podlegał opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 cytowanej ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 – nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, przesyłając równoczesnie roczną deklarację według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Jak wynika ze stanu faktycznego, Wnioskodawca ogłasza i organizuje konkursy za pośrednictwem Internetu. Konkursy internetowe ogłaszane i organizowane są przez Wnioskodawcę na zlecenie podmiotu trzeciego. Nagrody w konkursach internetowych organizowanych przez Wnioskodawcę sponsorowane są przez podmiot, na którego zlecenie działa Wnioskodawca. Nagrody są kupowane bezpośrednio przez Wnioskodawcę a następnie ich koszt refakturowany jest na podmiot trzeci.

Zatem, należy stwierdzić, że podmiotem dokonującym wypłat (świadczeń) osobom fizycznym z tytułu określonego w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy nie jest Wnioskodawca. Na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek płatnika określony w powyższej regulacji, lecz na podmiocie (podmiot zlecający), który na podstawie umowy zawartej z Wnioskodawcą ponosi ekonomiczny (finansowy) ciężar obsługi konkursu, w tym finansuje nagrody. Wnioskodawca zajmuje się organizacją konkursu i wydawaniem nagród. Okoliczność ta nie zmienia bowiem faktu, że podmiotem finansującym całe przedsięwzięcie łącznie z nagrodami w konkursie jest podmiot zlecający Wnioskodawcy. Wnioskodawca jedynie pośredniczy w wydawaniu nagród. Wnioskodawca, który na zlecenie podmiotu trzeciego organizuje konkurs, poprzez zawarcie umowy nie wchodzi w prawa i obowiązki podmiotu zlecającego. Podkreślenia wymaga, że obowiązku płatnika wynikającego z przepisu ustawy, nie można przenieść na inny podmiot w drodze umowy cywilnoprawnej.

W konsekwencji, na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w powołanym powyżej art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem Wnioskodawca będzie działać na rzecz podmiotu zlecającego, jego rola będzie ograniczać się tylko do pośrednictwa w wydawaniu nagród. Płatnikiem tego podatku będzie podmiot zlecający, ponoszący ekonomiczny (finansowy) ciężar organizacji konkursu oraz wypłaty nagród.

Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku od nagród, pytania Nr 2 i 3 stały się bezprzedmiotowe. Tut. organ nie dokonał zatem oceny skutków podatkowych możliwości skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wypłaconych nagród (pytanie Nr 2) oraz czy na Wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnicze w związku z przeprowadzeniem konkursów i wypłaty nagród (pytanie Nr 3).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.