IPPB4/415-180/12-2/MP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1. W jaki sposób Wnioskodawca powinien opodatkować nagrody wydawane w konkursach, w których udział biorą tylko pracownicy Wnioskodawcy? 2. W jaki sposób Wnioskodawca powinien opodatkować nagrody wydawane w konkursach, w których uczestniczyć będą zarówno pracownicy jak i Współpracownicy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku (data wpływu 06.03.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki, jako płatnika podatku dochodowego z tytułu opodatkowania nagród przekazywanych uczestnikom konkursów organizowanych przez Spółkę – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 06.03.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki, jako płatnika podatku dochodowego z tytułu opodatkowania nagród przekazywanych uczestnikom konkursów organizowanych przez Spółkę.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Głównym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest sprzedaż piwa. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca zatrudnia (w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t. j. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) kilkuset pracowników. Dodatkowo, w celu zapewnienia optymalnych, pod względem operacyjnym i kosztowym, wyników działalności, Wnioskodawca współpracuje z następującymi grupami osób:

  1. zleceniobiorcy - współpraca na podstawie umowy zdefiniowanej w art. 734 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
  2. osobami prowadzącymi indywidualne działalności gospodarcze - współpraca na podstawie umów o współpracę (z wyłączeniem takich podmiotów jak hurtownie, dystrybutorzy czy lokale gastronomiczne),
  3. tzw. leasing pracowniczy - współpraca na podstawie umów podpisanych z podmiotami oferującymi leasing pracowników,
  4. pracownicy/współpracownicy agencji pracy tymczasowej - współpraca na podstawie umów podpisanych z agencjami pracy tymczasowej.
  • w dalszej części niniejszego wniosku określani łącznie jako Współpracownicy.

W chwili obecnej, w celu wzmocnienia więzi łączącej Spółkę oraz pracowników, a także zbudowania pozytywnego wizerunku jako pracodawcy, Wnioskodawca organizuje różnego rodzaju konkursy. Prowadzone w chwili obecnej przedsięwzięcia związane są stricte z wykonywanymi przez pracowników zadaniami (np. konkurs, w którym nagradzane są osoby, które wykonują swoją pracą najlepiej lub też najlepiej wypełniają misję i wizję Spółki bądź też promowane przez Spółkę zachowania), czy też z funkcjonowaniem Wnioskodawcy jako podmiotu gospodarczego (np. konkursy z wiedzy o branży, w której działa Wnioskodawca, czy też konkursy wiedzy dotyczącej imprez, z organizacją, których związana jest działalność Wnioskodawcy).

Dodatkowo, Wnioskodawca rozważa rozszerzenie zakresu tematycznego konkursów o takie aktywności, które nie są związane wprost z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, ani zadaniami wykonywanymi przez pracowników w ramach zawartych przez nich umów o pracę. Konkursy te będą mogły polegać min. na zrobieniu najładniejszego zdjęcia czy uczestnictwa w zawodach sportowych zorganizowanych przez Wnioskodawcę.

W celu zbudowania pozytywnego wizerunku Wnioskodawcy także wśród Współpracowników, rozważa on rozszerzenie kręgu uczestników konkursu, także na tę grupę osób. Zgodnie z koncepcją przyjętą przez Spółkę, Współpracownicy mieliby możliwość brania udziału w tych samych konkursach, w których biorą udział (lub będą brali udział) pracownicy Wnioskodawcy. Powyższe dotyczy konkursów zarówno związanych z wykonywanymi zadaniami, jak również konkursów niezwiązanych z wykonywaną pracą (np. wskazany powyżej konkurs na najładniejsze zdjęcie). Wnioskodawca wyjaśnił, że zarówno konkursy organizowane aktualnie jak również te, które Wnioskodawca rozważa zorganizować w przyszłości, organizowane są lub będą na podstawie regulaminów, a ich kluczowym elementem będzie rywalizacja w celu uzyskania najlepszego rezultatu. Oferowanymi przez Wnioskodawcę w konkursach nagrodami są m.in. bilety wstępu na imprezy sportowe i kulturalne, vouchery na wycieczki turystyczne a także gadżety takie jak: torby sportowe, czapeczki czy piłki. W przypadku niektórych konkursów nagrodami mogą być także nagrody pieniężne.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. W jaki sposób Wnioskodawca powinien opodatkować nagrody wydawane w konkursach, w których udział biorą tylko pracownicy Wnioskodawcy...
  2. W jaki sposób Wnioskodawca powinien opodatkować nagrody wydawane w konkursach, w których uczestniczyć będą zarówno pracownicy jak i Współpracownicy...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 ww. ustawy, źródłami przychodów są m.in., stosunek służbowy, stosunek pracy, działalność wykonywana osobiście czy pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 cyt. ustawy, za przychody ze stosunku pracy, uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Z powyższego przepisu wynika, że przychodami ze stosunku pracy są otrzymane lub postawione do dyspozycji pracownika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne, a także wartość otrzymanych świadczeń w naturze (bądź ich ekwiwalenty) oraz innych nieodpłatnych świadczeń bez względu na źródło ich finansowania.

Stosownie zaś do art. 13 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

  1. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej,
  2. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością
  • z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów z tytułu umów o zarządzanie przedsiębiorstwem.

Art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi z kolei, iż za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 - tj. pozarolniczej działalności gospodarczej - uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia „konkurs”. Również na gruncie innych przepisów prawa brak jest legalnej definicji tego pojęcia. W związku, z powyższym, należy w tym przypadku zarysować wykładnię potoczą rozumienia tego słowa. Według definicji zawartej w Słowniku Języka Polskiego (pod red. M. Szymczaka, PWN, Warszawa 2002 r.), konkurs to „Impreza, przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp. zwykle wyróżnionych nagrodami”. Natomiast definicja zawarta w Uniwersalnym Słowniku Języka Polskiego (pod red. S. Dubisza, PWN Warszawa 2003 r.), określa konkurs jako przedsięwzięcie najczęściej o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac, itp. zwykle wyróżnianych nagrodami”. Według Słownika Wyrazów Obcych (wyd. Europa), konkurs to impreza, która ma na celu wyłonienie przez specjalistyczne jury osoby lub grupy najlepszej wdanej dziedzinie, np. artystycznej, naukowej, przebiegającą często wieloetapowo; najczęściej wygrana lub zajęcie jednego z wyższych miejsc w konkursie jest związane z określoną w warunkach wstępnych nagrodą pieniężną, rzeczową lub przyznaniem prawa do realizacji czegoś”.

Podobnie pojęcie konkursu rozumiane jest także przez organy podatkowe. Wnioskodawca wskazał na stanowisko wyrażone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w indywidualnej interpretacji przepisów praw podatkowego z dnia 4 lipca 2011 r. (sygn. ITPB2/415-371/11/MM), w której organ stwierdził, że „konkursem” można określić przedsięwzięcie jeżeli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie najlepszego, tj. zwycięzcy lub zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria.

Według Wnioskodawcy, odnosząc się do zaprezentowanych powyżej definicji znaczenia słowa konkurs, stwierdzić należy, że przedsięwzięcia, jakie są lub będą organizowane przez Wnioskodawcę, wypełniają przesłanki uznania ich za konkurs. Jak zostało to zaznaczone w stanie faktycznym, organizowane przez Spółkę konkursy przeprowadzane są w oparciu o regulamin i opierają się na wzajemnej rywalizacji uczestników.

Prawidłowe zaklasyfikowanie przedsięwzięcia jako konkursu jest o tyle istotne, gdyż właśnie w odniesieniu do tego typu przedsięwzięć ustawodawca przewidział szczególne zasady opodatkowania. Zgodnie bowiem z art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od dochodu uzyskanego w związku z udziałem w konkursie, pobiera się zryczałtowany podatek od wygranych w wysokości 10%. Z kolei w myśl art. 21 ust. 1 pkt 68 cyt. ustawy, zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych są nagrody w konkursach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) w środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową — jeżeli jednorazowa wartość wygranych lub nagród nie przekracza 760 PLN.

Według Wnioskodawcy, odnosząc powyższe do opisanych w stanie faktycznym konkursów organizowanych tylko i wyłącznie dla pracowników Wnioskodawcy, to powyższe przepisy powinny być interpretowane w następujący sposób: w przypadku, jeśli konkurs (a dokładniej zadania jakie są do wykonania w ramach tego konkursu), wiążą się w bezpośredni sposób z wykonywaną przez pracowników pracą (np. w konkursie nagradzane są postawy pracowników propagowane przez Wnioskodawcę w wykonywanej pracy), wówczas nagrody uzyskane przez laureatów tego przedsięwzięcia, będą podlegały opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla wszystkich świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, w konsekwencji czego Wnioskodawca zobowiązany będzie do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 31 i nast. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast, jeśli konkurs nie będzie wiązał się w żadnym stopniu z wykonywanym przez pracowników obowiązkami, np. gdy będzie on polegał na wyłonieniu autora najładniejszego zdjęcia, czy wyłonieniu najsprawniejszego zawodnika w zawodach sportowych, wówczas do takich nagród będą miały zastosowanie zasady przewidziane w art. 30 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy, w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy, czyli Wnioskodawca jako płatnik zobowiązany będzie pobrać i odprowadzić na konto właściwego urzędu skarbowego wartość zryczałtowanego podatku od wygranych ustalonego jako 10% wartości nagrody.

Ewentualnie, jeśli konkurs będzie dotyczył jednej z dziedzin, o których mowa w art. 21 ust. 1 pk 68 ww. ustawy, tj. nauka, kultura, sztuka, dziennikarstwo, sport, a jednostkowa wartość nagrody nie przekroczy 760 PLN, wówczas zastosowanie znajdzie zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w tym przepisie, a w konsekwencji czego Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych.

W przypadku natomiast, jeśli Wnioskodawca zorganizuje konkurs, którego uczestnikami mogą być nie tylko pracownicy, ale także Współpracownicy, wówczas do otrzymanych nagród powinny mieć zastosowanie następujące zasady opodatkowania: w przypadku jeśli konkurs będzie dotyczył jednej z dziedzin wskazanych w art. 21 ust. 1 pk 68 ww. ustawy, tj. nauka, kultura, sztuka, dziennikarstwo, sport, a jednostkowa wartość nagrody nie przekroczy 760 PLN, wówczas zastosowanie znajdzie zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych. W przypadku natomiast, jeśli zorganizowany przez Wnioskodawcę konkurs nie będzie dotyczył żadnej z dziedzin wskazanych powyżej, np. będzie wiązał się z obowiązkami wykonywanymi przez uczestników konkursu, wówczas Wnioskodawca zobowiązany będzie do opodatkowania wydawanych nagród zgodnie z dyspozycją art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Konsekwentnie, jeśli nagrodami w konkursie będą nagrody pieniężne wówczas Wnioskodawca, jako płatnik, zobowiązany będzie do potrącenia 10% wartości nagrody. W przypadku, gdy w konkursie oferowane będą nagrody rzeczowe, wówczas laureata zobowiązany będzie do wpłacenia Wnioskodawcy 10% wartości nagrody przed jej otrzymaniem. Ewentualnie, Wnioskodawca w treści regulaminu może przyznać do każdej z nagród rzeczowych dodatkowe świadczenie pieniężne, przeznaczone na pokrycie zryczałtowanego podatku od wygranych, wówczas należna kwota podatku zostanie potrącona zwartości tej dodatkowej nagrody.

Zdaniem Spółki nie będzie można zakwalifikować wartości uzyskanych przez laureatów Konkursów nagród do przychodów (odpowiednio) ze stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście lub pozarolniczej działalności gospodarczej, bowiem możliwość wzięcia udziału w konkursie nie będzie w żaden sposób wynikała z łączącego Spółkę z laureatami Konkursu (osobami fizycznymi) stosunku pracy lub umowy cywilnoprawne. W konsekwencji Spółka będzie zobowiązana przy dokonaniu kwalifikacji podatkowej przekazywanych nagród odwołać się do zasad opodatkowania określonych dla przychodów z innych źródeł w art. 10 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe zasady będą miały w ocenie Wnioskodawcy zastosowanie bez względu na to, czy laureatem będzie pracownik Wnioskodawcy czy też Współpracownik.

Podobne stanowisko do tego, które zostało zaprezentowane powyżej, podzielane jest także przez organy podatkowe. Wnioskodawca wskazał pogląd wyrażony przez Dyrektora izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 8 listopad 2011 r. (ILPB4/423-277/11-2/MC, interpretacja indywidualna), w której organ stwierdził: „w przedmiotowej sprawie, na zasadzie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy opodatkować wartość nagród (wygranych) laureatów konkursu skierowanego do wszystkich pracowników Wnioskodawcy oraz osób współpracujących nie będących pracownikami Zainteresowanego, tj. osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej działających w oparciu o umowę cywilnoprawną zawartą z Wnioskodawcą, pracowników leasingowych zatrudnianych przez agencje pracy tymczasowej, pracowników Spółek prawa cywilnego oraz osób fizycznych prowadzących działalności gospodarczą. Stan taki będzie istniał bez względu na to, czy przyjmie się, że dana osoba fizyczna w wyniku otrzymania wygranej (nagrody), uzyska przychód bądź z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy), bądź przychód z innego źródła (art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ww. ustawy). Wówczas od wartości nagrody (wygranej) należy - stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy — pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%.

Podobne stanowisko zajął także Dyrektor izby Skarbowej w Warszawie w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 28 września 2011 r. (sygn. IPPB2/415-557/11-4/AK), w której organ stwierdził „Jeżeli zatem organizowane przez Spółkę konkursy skierowane będą łącznie do grupy uczestników, którymi oprócz pracowników Spółki będą także osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej, osoby fizyczne zatrudnione na podstawie umowy o pracę u kontrahentów Spółki oraz współpracownicy będący osobami fizycznymi prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą, nie można zakwalifikować uzyskanych przez laureatów konkursów nagród do przychodów odpowiednio ze stosunku pracy, czy też działalności wykonywanej osobiście, bowiem możliwość wzięcia udziału w konkursie nie będzie wynikała z łączącego Spółkę z osobami fizycznymi stosunku pracy i umowy cywilnoprawnej. W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie należy odwołać się do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych regulujących zasady opodatkowania nagród.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych należy stwierdzić, że orzeczenia te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.