IPPB4/415-1057/14-2/JK3 | Interpretacja indywidualna

Na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w powołanym powyżej art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem Wnioskodawca będzie działać na rzecz podmiotu zlecającego, jego rola będzie ograniczać się tylko do pośrednictwa w wydawaniu nagród. Płatnikiem tego podatku będzie podmiot zlecający, ponoszący ekonomiczny (finansowy) ciężar organizacji konkursu oraz wypłaty nagród. Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku od nagród, tut. organ nie dokonał zatem oceny skutków podatkowych możliwości skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od wypłaconych nagród.
IPPB4/415-1057/14-2/JK3interpretacja indywidualna
  1. konkursy
  2. nagrody
  3. płatnik
  4. środki masowego przekazu
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 grudnia 2014 r. (data wpływu 29 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu nagród przekazanych osobom fizycznym w ramach konkursu zorganizowanego na zlecenie podmiotu zewnętrznego– jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu nagród przekazanych osobom fizycznym w ramach konkursu zorganizowanego na zlecenie podmiotu zewnętrznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Grupa Sp. z o.o. (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) jest spółką prawa polskiego. Przedmiotem działalności Spółki jest zasadniczo świadczenie usług reklamowych w Internecie oraz gospodarcze wykorzystywanie serwisów internetowych. Działalność Spółki na rynku mediowym wykonywana jest przy użyciu różnego rodzaju serwisów internetowych (informacyjnych, rozrywkowych, społecznościowych, zakupowych itd.), w tym Portalu.

Działalność Spółki została sklasyfikowana jako działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z).

W ramach świadczonych usług reklamowych Spółka zawiera umowy ze swoimi klientami na organizację w sposób kompleksowy akcji marketingowych, reklamowych oraz konkursów w Internecie.

Przeprowadzane akcje konkursowe skierowane są do nieograniczonego grona uczestników, organizowane i emitowane na stronach internetowych ogólnodostępnej sieci internet, głównie na Portalu oraz serwisach posiadanych przez Spółkę, ale niekiedy również na innych ogólnodostępnych serwisach np.: na Facebooku.

Najczęściej organizatorem konkursów jest Spółka natomiast fundatorem nagród i ich właścicielem pozostaje firma zlecająca usługę. W przypadku niektórych konkursów zarówno organizatorem jak i właścicielem nagród w momencie ich wydania jest Spółka, jednakże również w tym wypadku konkursy są realizowane na zlecenie zewnętrznego podmiotu, z którym Spółka zawarła umowę na organizację akcji promocyjnej i nagrody są wydawane w imieniu Spółki zlecającej przygotowanie i obsługę konkursu (kupowane są na zlecenie zamawiającego usługę).

Spółka, jako organizator, dokonuje wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem konkursu w szczególności przygotowaniem regulaminu konkursu, ogłoszeniem i emisją konkursu, wyłonieniem zwycięzców i wydaniem nagród (przy czym w niektórych przypadkach również zakupem nagród).

Konkursy organizowane i ogłaszane są przez Spółkę, która jest jednym z kluczowych portali internetowych na rynku polskim. Nagrody w akcjach konkursowych mogą mieć charakter pieniężny i rzeczowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wygrane w konkursach organizowanych i emitowanych przez Spółkę będącą jednym z kluczowych portali internetowych na rynku polskim w ogólnodostępnej sieci Internet, skierowane do nieograniczonego grona uczestników, będą korzystały ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku od osób fizycznych dla wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych przez środki masowego przekazu w przypadku gdy ich jednostkowa wartość nie będzie przekraczała 760 zł...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Spółka stoi na stanowisku, że w przypadku gdy jednostkowa wartość nagród w organizowanych przez nią i emitowanych w Internecie konkursach nie będzie przekraczała 760 zł będą one korzystały z zwolnienia z art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy o podatku od osób fizycznych.

Uzasadnienie:

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Z powyższego wynika, że warunkiem zastosowania przedmiotowego zwolnienia w stosunku do wygranych w konkursach, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł, jest rodzaj konkursu. Mianowicie musi to być konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu, a w przypadku konkursów z innych dziedzin wyłącznie taki, którego organizatorem i emitentem (ogłaszającym) są środki masowego przekazu.

Zatem w przypadku wygranych w konkursach ogłaszanych w mass mediach, dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia literalne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy wymaga, aby konkursy takie były zarówno ogłaszane (emitowane) przez mass media, jak i środki masowego przekazu były ich organizatorem. Oba te elementy, tj. organizacja konkursu przez środki masowego przekazu i ich emisja (ogłaszanie) przez środki masowego przekazu muszą wystąpić łącznie, aby zwolnienie miało zastosowanie. Świadczy o tym użyty w treści omawianej normy spójnik „i” w wyrażeniu „organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja)”.

Ustawa nie definiuje pojęcia „środki masowego przekazu”: W obowiązującym systemie prawnym brak jest legalnej definicji tego pojęcia. Internetowa Encyklopedia PWN definiuje pojęcie „środki masowego przekazu” (mass media, media, środki masowego komunikowania) jako urządzenia, instytucje, za pomocą których kieruje się pewne treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności; prasa, radio, telewizja, także tzw. nowe media: telegazeta, telewizja satelitarna, Internet.

W rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 9, poz. 24 ze zm.) „prasa” oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą, a w szczególności: dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe; prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania, w tym także rozgłośnie oraz tele - i radiowęzły zakładowe, upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania; prasa obejmuje również zespoły ludzi i poszczególne osoby zajmujące się działalnością dziennikarską (art. 7 ust. 2 pkt 1 powołanej ustawy).

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że pojęcie „środków masowego przekazu” użyte w ustawie ma charakter otwarty. Wraz z rozwojem technologii i dokonywanym postępem mamy do czynienia z nowymi środkami przekazu.

Zgodnie z powołanymi powyżej definicjami środkami masowego przekazu są urządzenia/instytucje, które kierują treści do licznej i zróżnicowanej publiczności w tym nowe media. Wnioskodawca zgodnie z publikowanymi badaniami badającym oglądalność witryn internetowych w Polsce jest jednym z kluczowych portali internetowych o ogólnopolskim zasięgu prowadzącym serwisy internetowe o zróżnicowanej tematyce: rozrywkowe, informacyjne, zakupowe (do wniosku załączony został raport w badania za miesiąc październik 2014).

Tym samym Wnioskodawca jako podmiot posiadający i wydający serwisy internetowe może być uznany jako środek masowego przekazu, a tym samym organizowane przez niego konkursy, które emitowane są w Internecie mogą korzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. l pkt 68 ustawy o podatku od osób fizycznych.

Potwierdzenie powyższego stanowiska znaleźć można w interpretacjach indywidualnych np.: interpretacji IBPBII/2/415-223/14/MZa w której stwierdzono, że: „zorganizowanie konkursu przez Internet w dorozumieniu oznaczać może zatem jedynie organizację konkursu przez konkretną instytucję, w tym przypadku właściciela danego portalu internetowego występującego jako osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, pod warunkiem jednak ogólnodostępności (nie wymagające rejestracji) tychże portali dla użytkowników Internetu. Trudno bowiem uznać, by konkurs kiedykolwiek mógł być zorganizowany przez Internet jako ogólnoświatową sieć komputerową niemającą osobowości prawnej. Zatem zwolnieniu z treści art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - podlegać będzie jednorazowa wartość nieprzekraczająca kwoty 760 zł wygranej w tych konkursach, które są ogłoszone (emitowane) w tym przypadku - przez Internet jak i organizatorem konkursu również jest Internet, w dorozumieniu jako właściciel ogólnodostępnego - niewymagającego rejestracji portalu internetowego (np. Onet.pl, Google.com).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r., przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 10 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W pkt 9 tego artykułu wymienione zostały inne źródła.

W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użyte w ww. przepisie sformułowanie „w szczególności” świadczy o tym, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, a zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest spółką prawa polskiego. Przedmiotem działalności Spółki jest zasadniczo świadczenie usług reklamowych w Internecie oraz gospodarcze wykorzystywanie serwisów internetowych. Działalność Spółki na rynku mediowym wykonywana jest przy użyciu różnego rodzaju serwisów internetowych (informacyjnych, rozrywkowych, społecznościowych, zakupowych itd.), w tym Portalu. W ramach świadczonych usług reklamowych Spółka zawiera umowy ze swoimi klientami na organizację w sposób kompleksowy akcji marketingowych, reklamowych oraz konkursów w Internecie.

Przeprowadzane akcje konkursowe skierowane są do nieograniczonego grona uczestników, organizowane i emitowane na stronach internetowych ogólnodostępnej sieci internet, głównie na Portalu oraz serwisach posiadanych przez Spółkę ale niekiedy również na innych ogólnodostępnych serwisach np.; na Facebooku. Najczęściej organizatorem konkursów jest Spółka natomiast fundatorem nagród i ich właścicielem pozostaje firma zlecająca usługę. W przypadku niektórych konkursów zarówno organizatorem jak i właścicielem nagród w momencie ich wydania jest Spółka jednakże również w tym wypadku konkursy są realizowane na zlecenie zewnętrznego podmiotu z którym Spółka zawarła umowę na organizację akcji promocyjnej i nagrody są wydawane w imieniu Spółki zlecającej przygotowanie i obsługę konkursu. Spółka, jako organizator, dokonuje wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem konkursu w szczególności przygotowaniem regulaminu konkursu, ogłoszeniem i emisją konkursu, wyłonieniem zwycięzców i wydaniem nagród (przy czym w niektórych przypadkach również zakupem nagród).

Konkursy organizowane są i ogłaszane są przez Spółkę, która jest jednym z kluczowych portali internetowych na rynku polskim. Nagrody w akcjach konkursowych mogą mieć charakter pieniężny i rzeczowy.

Zasady opodatkowania przychodów z tytułu udziału w konkursach reguluje art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy, z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęć konkurs oraz nagroda, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN konkurs jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast nagroda to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp. Z definicji tych wynika, że jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

W konsekwencji, przychód z tytułu nagród uzyskanych przez zwycięzców konkursu, będzie podlegał opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 cytowanej ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 – nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, przesyłając równocześnie roczną deklarację według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Jak wynika ze stanu faktycznego, najczęściej organizatorem konkursów jest Spółka natomiast fundatorem nagród i ich właścicielem pozostaje firma zlecająca usługę. W przypadku niektórych konkursów zarówno organizatorem jak i właścicielem nagród w momencie ich wydania jest Spółka, jednakże również w tym wypadku konkursy są realizowane na zlecenie zewnętrznego podmiotu z którym Spółka zawarła umowę na organizację akcji promocyjnej i nagrody są wydawane w imieniu Spółki zlecającej przygotowanie i obsługę konkursu (kupowane są na zlecenie zamawiającego usługę).

Spółka, jako organizator, dokonuje wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem konkursu w szczególności przygotowaniem regulaminu konkursu, ogłoszeniem i emisją konkursu, wyłonieniem zwycięzców i wydaniem nagród (przy czym w niektórych przypadkach również zakupem nagród).

Zatem, należy stwierdzić, że podmiotem dokonującym wypłat (świadczeń) osobom fizycznym z tytułu określonego w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy nie jest Wnioskodawca. Na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek płatnika określony w powyższej regulacji, lecz na podmiocie (podmiot zlecający), który na podstawie umowy zawartej z Wnioskodawcą ponosi ekonomiczny (finansowy) ciężar obsługi konkursu, w tym finansuje nagrody. Wnioskodawca zajmuje się organizacją konkursu i wydawaniem nagród. Okoliczność ta nie zmienia bowiem faktu, że podmiotem finansującym całe przedsięwzięcie łącznie z nagrodami w konkursie jest podmiot zlecający Wnioskodawcy. Wnioskodawca jedynie pośredniczy w wydawaniu nagród. Wnioskodawca, który na zlecenie podmiotu trzeciego organizuje konkurs, poprzez zawarcie umowy nie wchodzi w prawa i obowiązki podmiotu zlecającego. Podkreślenia wymaga, że obowiązku płatnika wynikającego z przepisu ustawy, nie można przenieść na inny podmiot w drodze umowy cywilnoprawnej.

W konsekwencji, na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w powołanym powyżej art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem Wnioskodawca będzie działać na rzecz podmiotu zlecającego, jego rola będzie ograniczać się tylko do pośrednictwa w wydawaniu nagród. Płatnikiem tego podatku będzie podmiot zlecający, ponoszący ekonomiczny (finansowy) ciężar organizacji konkursu oraz wypłaty nagród.

Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku od nagród, tut. organ nie dokonał zatem oceny skutków podatkowych możliwości skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od wypłaconych nagród.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.