IPPB2/4511-830/15-4/MG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy uczestnicy Programu opisanego w zdarzeniu przyszłym, którzy z tytułu uczestnictwa w tym Programie otrzymali nagrody o wartości nieprzekraczającej jednorazowo kwoty 760 zł korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) oraz, czy w związku z powyższym Agencja zobowiązana jest sporządzić i przekazać podatnikom oraz naczelnikom - właściwych urzędów skarbowych informację o wysokości przychodów (PIT-8C) zgodnie z art. 42a tej ustawy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2015 r. (data wpływu 24 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 października 2015 r. (data nadania 27 października 2015 r., data wpływu 29 października 2015 r.) na wezwanie tut. organu z dnia 15 października 2015 r. (data nadania 16 października 2015 r., data doręczenia 20 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków informacyjnych związanych z organizacją Programu prowadzonego na zlecenie Klienta w odniesieniu do uczestników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej oraz prowadzącymi działalność gospodarczą ale nabywających produkty Klienta na własne cele konsumpcyjne - jest:

 • prawidłowe - w części dotyczącej braku obowiązku sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu informacji PIT-8C,
 • nieprawidłowe - w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków informacyjnych związanych z organizacją Programu prowadzonego na zlecenie Klienta w odniesieniu do uczestników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej oraz prowadzącymi działalność gospodarczą ale nabywających produkty Klienta na własne cele konsumpcyjne.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka (zwana dalej również „Agencją”) zajmuje się świadczeniem usług polegających na odpłatnym organizowaniu i obsłudze programów motywacyjnych i lojalnościowych, których celem jest w szczególności zwiększanie sprzedaży i promocja produktów zleceniodawców. W ramach działalności gospodarczej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Agencja zawarła umowę o współpracy z producentem chemii budowlanej, zwanym dalej „Klientem”, której przedmiotem jest świadczenie przez Agencję na rzecz Klienta usługi polegającej na organizacji i prowadzeniu programu partnerskiego (zwanego dalej również „Programem”), którego celem jest wzmacnianie i utrzymywanie relacji handlowych z partnerami Klienta, tj. pośrednikami handlowymi oraz osobami wykorzystującymi w swojej pracy produkty Klienta objęte programem. W ramach umowy o współpracy Agencja jest zobowiązana do przygotowania nowych zasad Programu i wdrożenia zmian do istniejącego od roku programu partnerskiego, który do tej pory obsługiwany był przez inny, niezależny od Agencji, podmiot gospodarczy oraz do jego poprowadzenia i bieżącej obsługi już w zmienionej formule, jako Organizator tego Programu. Zadaniem Agencji będzie także przygotowanie systemu informatycznego do obsługi programu partnerskiego umożliwiającego uczestnikom rejestrację, a także prowadzenie infolinii, przyjmowanie i archiwizowanie zgłoszeń do Programu, wydawanie (wypłatę) nagród, raportowanie i analitykę zarządczą. W umowie o współpracy Agencja zobowiązała się również do zakupu kart przedpłaconych, które wydawane będą przez Agencję uczestnikom Programu oraz do przelewania uczestnikom na te karty nagród pieniężnych uzyskiwanych w Programie przez uczestników. Rozliczenia z tytułu umowy o współpracy zawartej z Klientem dokonywane będą w ten sposób, że Agencja będzie otrzymywać wynagrodzenie za wykonywaną usługę marketingową, na które składać się będzie ustalona kwota za wykonywanie określonych w umowie o współpracy czynności, kwota kosztów poniesionych przez podwykonawców powiększona o prowizję Agencji, kwota odpowiadająca kwocie nagród wydanych (wypłaconych) uczestnikom. Powyższe składniki zostaną ujęte na fakturze VAT w pozycjach określonych mianem „kompleksowa obsługa Programu motywacyjnego (tu nazwa Programu) - usługa marketingowa (z określeniem rodzaju tej usługi)”, „kompleksowa obsługa Programu motywacyjnego (tu nazwa Programu) - nagrody pieniężne”, przy czym kwota stanowiąca równowartość nagród wypłacanych (wydawanych) Uczestnikom Programu wkalkulowana jest w wynagrodzenie należne Agencji z tytułu realizacji przedmiotu umowy z Klientem stanowi podstawę opodatkowania VAT, gdyż wypłata (wydanie) nagród uczestnikom stanowi element zobowiązania Agencji wykonywanego w ramach czynności składających się na bieżącą obsługę Programu z zastrzeżeniem, iż Agencja może wystawić Klientowi także faktury pro-forma. Agencja, jako Organizator Programu działać będzie we własnym imieniu, w rozumieniu takim, iż Zespół obsługujący Program składać się będzie ze współpracowników i pracowników Agencji, najemcą pomieszczeń w których realizowana będzie obsługa Programu będzie Wnioskodawca, stroną umów z podwykonawcami zatrudnionymi do obsługi Programu (kurierzy, firma telekomunikacyjna za pośrednictwem której wysyłane są SMSy, bank, itp.) będzie Agencja. Wnioskodawca zobowiązany jest względem Uczestników Programu do wypłaty nagród. Obowiązek ten ciążyć będzie na Agencji nawet gdyby nie otrzymała ona środków na ten cel od Klienta. Program realizowany, jest jako przyrzeczenie publiczne Agencji, zaś zgodnie z treścią art. 919 pkt 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) na Agencji jako przyrzekającym nagrodę za wykonanie czynności określonych w Regulaminie Programu, ciąży obowiązek dotrzymania przyrzeczenia. Ustawodawca w tym zakresie nie przywidział przypadku, w którym Agencja byłaby zwolniona z dotrzymania przyrzeczonej nagrody (wypłaty nagród), ani przypadku, w którym obowiązek dotrzymania przyrzeczenia ciążyłby na podmiocie trzecim (Kliencie). Ciężar ekonomiczny organizacji programu obciąża Klienta, jednakże w ramach realizacji Programu Klient nie wchodzi na żadnym jego etapie w bezpośrednie relacje z uczestnikiem Programu. Agencja nie działa więc w charakterze pośrednika pomiędzy Klientem a uczestnikiem Programu, ale działając na rzecz Klienta jednocześnie działa w imieniu własnym. W relacji z Uczestnikiem to Wnioskodawca jest zatem wypłacającym nagrody a nie pośrednikiem pomiędzy Uczestnikiem a Klientem. Klient jest zobowiązującym się wobec Agencji (a nie Uczestników Programu) do pokrycia kosztów nagród powiększonych o prowizję oraz inne koszty związane z realizacją Programu.

Uczestnikami Programu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania w Polsce, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nie będące osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które dokonały zakupu produktów objętych Programem i posiadają oryginalny dowód dokonania zakupu (paragon lub faktura, o ile wystawcą dokumentu nie jest Klient) i przystąpiły do Programu przez podpisanie i dostarczenie do Agencji (także za pośrednictwem przedstawiciela handlowego Klienta) formularza zgłoszeniowego lub od 2 listopada 2015 r. wypełniły formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej na stronie internetowej Programu oraz zaakceptowały regulamin. Przystąpienie uczestnika do Programu następuje w momencie zarejestrowania uczestnika na stronie Programu. Po zarejestrowaniu uczestnika Agencja prześle na swój koszt do takiego uczestnika wiadomość elektroniczną (e-mail) na podany przez niego adres email, potwierdzającą fakt zawarcia umowy na odległość, o treści odpowiadającej regulaminowi Programu, do której to wiadomości będzie załączony plik w formacie pdf zawierający treść regulaminu Programu. W przypadku jeżeli uczestnik nie poda adresu email, Agencja wyśle do takiego uczestnika wiadomość tekstową (SMS) na podany przez niego numer telefonu komórkowego, w treści której będzie znajdował się link (hiperłącze), tj odwołanie do strony internetowej Programu, na której będzie dostępny - w postaci pliku w formacie pdf - regulamin Programu. Wiadomość tekstowa, o której mowa w zdaniu poprzednim stanowić będzie potwierdzenie faktu zawarcia umowy na odległość o treści odpowiadającej regulaminowi Programu. Program rozpoczyna się w dniu 1 października 2015 r. i trwa do 30 września 2016 r. z możliwością przedłużenia go na kolejny okres wskazany przez Agencję, w porozumieniu z Klientem. Agencja w porozumieniu z Klientem zastrzeże w regulaminie możliwość skrócenia okresu trwania Programu lub zmianę treści regulaminu przez pisemne oświadczenie złożone uczestnikom lub przez publikację oświadczenia na stronie internetowej Programu z 30-dniowym terminem wprowadzenia zmian w regulaminie lub zakończenie Programu. Zmiany regulaminu nie będą mogły wywierać żadnego wpływu na uprawnienia uczestników nabyte przed ich wejściem w życie, w szczególności nie będą mogły prowadzić do anulowania już zgromadzonych premii, odmowy przyznania premii za zakupy produktów dokonane przed wejściem w życie zmiany lub zastosowania przelicznika premii mniej korzystnego niż przed wejściem w życie zmiany. W celu otrzymania premii uczestnik zobowiązany jest do dokonywania zakupu produktów Klienta objętych Programem, których aktualny wykaz stanowić będzie załącznik do regulaminu. Każdorazowo po zakończeniu 60-dniowego okresu rozliczeniowego, w celu otrzymania premii, uczestnik zobowiązany będzie wysłać jednorazowo dokumenty potwierdzające dokonanie zakupu w danym okresie rozliczeniowym (kopie faktur lub rachunków) wraz z podaniem swojego imienia, nazwiska, numeru PESEL lub imienia, nazwiska oraz nazwy reprezentowanej firmy i jej numeru NIP na odwrocie dokumentu na wskazany adres korespondencyjny Agencji.

Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, uczestnik winien przesłać w kopercie z nazwą Programu. Uczestnik może również przekazać dokumenty reprezentantowi handlowemu Klienta albo od 2 listopada 2015 r. przesłać je w formie elektronicznej w postaci zdjęć lub skanów za pośrednictwem funkcjonalności strony Programu dostępnej w zakładce „prześlij fakturę”. Dokumenty potwierdzające zakup produktów objętych Programem powinny zostać przesłane nie później niż w terminie 10 dni od dnia zakończenia okresu, za który następuje rozliczenie (decyduje data stempla pocztowego lub data zaimportowania dokumentów na stronie Programu). Obowiązkiem uczestnika będzie również zaznaczenie na fakturach lub rachunkach produktów Klienta. Pozycje na dokumentach, których nie będzie można zidentyfikować jako produktów Klienta, nie zostaną uwzględnione do wyliczenia premii. Jeżeli zakup zostanie dokonany na rzecz osoby trzeciej, to niezbędne będzie dołączenie do dokumentów oświadczenia osoby trzeciej o przeniesieniu uprawnień na rzecz uczestnika i wykorzystaniu zakupionych materiałów. Wzór oświadczenia, stanowić będzie załącznik do regulaminu. Program prowadzony będzie w okresach rozliczeniowych. Każdy okres rozliczeniowy trwać będzie 60 dni i obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca, w którym wystawione zostaną faktury za zakup produktów objętych Programem. Niezależnie od faktu, iż program partnerski rozpocznie się od dnia 1 października 2015 r. podstawę do naliczenia premii stanowić będą mogły faktury z datą sprzedaży nie wcześniejszą niż 1 sierpnia 2015 r. Uczestnikom przysługiwać będzie prawo do otrzymania premii na kartę przedpłaconą w danym okresie rozliczeniowym z tytułu dokonania zakupów objętych Programem poczynając od momentu gdy wysokość premii wynikająca z faktur przesłanych przez tego uczestnika, przekroczy kwotę 50 zł, uwzględniając premie uzyskane, ale nie wypłacone w poprzednich okresach rozliczeniowych. W przypadku nie spełnienia warunków uprawniających do otrzymania premii w danym okresie rozliczeniowym, premia zgromadzona przez uczestnika nie przepada, ale przechodzić będzie na kolejny okres rozliczeniowy. W takim przypadku, przekazanie premii na kartę przedpłaconą nastąpi po zakończeniu okresu rozliczeniowego, w którym wysokość premii przekroczy kwotę 50 zł. Łączna wartość przekazywanej premii na kartę przedpłaconą stanowiącą nagrodę w Programie w czasie roku kalendarzowego, wynosi 10.000 zł. Wysokość premii uzależniona jest od rodzaju produktu objętego Programem i naliczana będzie od wartości zakupu netto. Wykaz wartości premii w podziale na produkty, stanowić będzie załącznik do regulaminu. Program prowadzony będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wartość premii będzie zaokrąglana w górę do pełnych 10 złotych.

Złożony wniosek zawierał braki formalne, w związku z czym tut. organ podatkowy pismem z dnia 15 października 2015 r. Nr IPPB2/4511-830/15-2/MG wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia poprzez:

 1. Z uwagi na to, że w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym występuje nieścisłość w kwestii dotyczącej organizatora Programu organ podatkowy wzywa o jednoznaczne wskazanie kto będzie organizatorem przedmiotowego Programu, bowiem w opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał:
  • „(...) Spółka (...) zajmuje się świadczeniem usług polegających na odpłatnym organizowaniu i obsłudze programów motywacyjnych i lojalnościowych, których celem jest w szczególności zwiększenie sprzedaży i promocja produktów zleceniodawców. W ramach działalności gospodarczej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Agencja zawarła umowę o współpracy z producentem chemii budowlanej, zwanym dalej „Klientem”, której przedmiotem jest świadczenie przez Agencję na rzecz Klienta usługi polegającej na organizacji i prowadzeniu programu partnerskiego (...)”.
  • (...) Rozliczenia z tytułu umowy o współpracy zawartej z Klientem dokonywane będą w ten sposób, że Agencja będzie otrzymywać wynagrodzenie za wykonywaną usługę marketingową, na które składać się będzie ustalona kwota za wykonywanie określonych w umowie o współpracy czynności, kwota kosztów poniesionych przez podwykonawców powiększona o prowizję Agencji, kwota odpowiadająca kwocie nagród wydanych (wypłaconych uczestnikom”.
  • Agencja, jako Organizator Programu działać będzie we własnym imieniu (...)”.
  • Wnioskodawca zobowiązany jest względem Uczestników Programu do wypłaty nagród. Obowiązek ten ciążyć będzie na Agencji nawet gdyby nie otrzymała ona środków na ten cel od Klienta. Program realizowany jest jako przyrzeczenie publiczne Agencji (...)”.
  • Ciężar ekonomiczny organizacji programu obciąża Klienta, jednakże w ramach realizacji Programu Klient nie wchodzi na żadnym jego etapie w bezpośrednie relacje z uczestnikiem Programu. Agencja nie działa więc w charakterze pośrednika pomiędzy Klientem a uczestnikiem Programu, ale działając na rzecz Klienta działa w imieniu własnym. W relacji z Uczestnikiem to Wnioskodawca jest zatem wypłacającym nagrody a nie pośrednikiem pomiędzy Uczestnikiem a Klientem. Klient jest zobowiązującym się wobec Agencji (a nie Uczestników Programu) do pokrycia kosztów nagród powiększonych o prowizję oraz inne koszty związane z realizacja Programu”.
  Organ podatkowy zauważa, że pojęcie organizatora programów motywacyjnych i lojalnościowych powinno odnosić się do faktycznego organizatora programu, który faktycznie ponosi koszty organizacji danego programu (w tym koszt nagród), a nie podmiotu, który odpłatnie organizuje takie programy, ale tylko i wyłącznie na zlecenie innego podmiotu i na jego rzecz.
 2. Ponadto organ podatkowy prosi o wyjaśnienie, czy sformułowane we wniosku pytanie dotyczące Uczestników Programu odnosi się tylko do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), czy też osób fizycznych będących przedsiębiorcami, tj. prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej...

Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku w ustawowym terminie, pismem z dnia 27 października 2015 r., w którym wyjaśnił, że:

Ad. 1 Organizatorem przedmiotowego programu motywacyjnego będzie Wnioskodawca. Wnioskodawca nie zgadza się z podejściem, w ramach którego pojęcie organizatora programu motywacyjnego powinno odnosić się do podmiotu, który ponosi koszty nagród, a nie podmiotu, który odpłatnie organizuje takie programy motywacyjne, ale tylko wyłącznie na zlecenie innego podmiotu i na jego rzecz. Swoje stanowisko Wnioskodawca uzasadnia w sposób następujący. Pojęcie „organizatora” nie zostało zdefiniowane w prawie podatkowym, z tego względu należy odnieść się do definicji słownikowej. Pojęcie „organizatora” Słownik Języka Polskiego PWN (Słownik języka polskiego, pod. Red. pod. Red. M. Szymczaka, t. II, PWN, Warszawa 1988, str. 540), a także „Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów” (Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, pod red. prof. J. Bralczyka, PWN, Warszawa 2006, str. 514) definiują jako „osoba organizująca jakieś przedsięwzięcie, jakąś pracę”, zaś pojęcie „organizować” definiowane jest jako 1. „planować i koordynować poszczególne etapy jakichś działań”, 2. „tworzyć zespół do wspólnego działania lub zakładać instytucję, organizację itp”, 3. „być czynnikiem, od którego zależy układ i funkcjonowanie elementów jakiejś całości” (Tamże, str 515). Ponadto Wielki Słownik Języka Polskiego (Wielki Słownik Języka Polskiego PAN, pod. Red. P. Żmigrodzkiego, Kraków 2015, http://www.wsjp.pl/pobieranie/Zasady - opracowania-WSJP.pdf) pod pojęciem „organizatora” rozumie „osobę lub instytucję, która planuje i przygotowuje jakieś przedsięwzięcie”, zaś pojęcie „planowania” określa jako „zastanawianie się, jak wykorzystać czas lub jak coś zrobić” oraz „opracowywanie projektu, według którego ma coś powstać”. Określenie „przygotowywać” definiowane jest przez ten słownik jako „robienie czegoś w określonym celu, wiedząc, że potrzebne będzie w przyszłości”.

W ocenie Wnioskodawcy przytoczone definicje bezsprzecznie dowodzą, iż to Wnioskodawca jest organizatorem przedmiotowego programu motywacyjnego, gdyż to Wnioskodawca (a nie jego klient): planuje program motywacyjny, koordynuje poszczególne etapy realizacji programu motywacyjnego, tworzy zespół pracowników i współpracowników celem wspólnego działania mającego na celu realizację programu motywacyjnego, jest czynnikiem, od którego zależy funkcjonowanie poszczególnych elementów funkcjonowania programu motywacyjnego, takich jak: stworzenie wizualizacji programu motywacyjnego, wybór i koordynacja prac drukarni produkującej materiały dla uczestników, przygotowanie koncepcji i stworzenie strony internetowej programu motywacyjnego, zakup, magazynowanie, konfekcjonowanie i wydanie nagród, zapewnienie i prowadzenie infolinii programu motywacyjnego, obsługę reklamacji programu motywacyjnego, czy także prowadzenie niniejszej korespondencji z Organem podatkowym podyktowane intencją zapewnienia zgodnego z prawem rozliczenia podatków należnych z tytułu realizacji programu motywacyjnego.

Co więcej, to Wnioskodawca przygotowuje koncepcję programu motywacyjnego (zastanawia się, jak wykorzystać czas oraz jak zorganizować (zrobić) program motywacyjny), opracowuje projekt przygotowania i realizacji programu motywacyjnego (taki jak koncepcję, harmonogram wdrożenia, kosztorys, itp.) oraz podejmuje działania w określonym celu uruchomienia i bieżącej obsługi programu motywacyjnego, wiedząc, iż ich realizacja będzie potrzebna w przyszłości do wydania nagród czy wywiązania się z obowiązków podatkowych.

Ponadto Wnioskodawca uprzejmie zwraca uwagę, iż żaden ze Słowników Języka Polskiego nie zawiera pojęcia „faktycznego organizatora” użytego w argumentacji Organu podatkowego. Na marginesie jedynie należy wskazać, iż użycie takiego pojęcia prowadziłoby do wniosku, że musiałby istnieć również jakiś „nie faktyczny organizator”.

Co więcej, to Wnioskodawca (a nie jego klient) jako organizator, w momencie gdy w ramach realizowanych programów motywacyjnych przeprowadza loterię promocyjną dla uczestników programu motywacyjnego, staje się instytucją obowiązaną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r., poz. 455) zobowiązaną do przestrzegania przepisów przedmiotowej ustawy oraz podmiotem zobowiązania do wypełnienia przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. Dz. U. z 2015 r., poz. 612). Co więcej fakt pełnienia roli organizatora przez Wnioskodawcę w analogicznych projektach jak program motywacyjny, znajduje potwierdzenie w urzędowej dokumentacji, np. w decyzji Dyrektora Izby Celnej w Warszawie, który, zezwalając na organizację przez Wnioskodawcę loterii, zatwierdził regulamin, w którym to Wnioskodawca określony jest mianem „organizatora”.

Końcowo podnieść należy, iż Wnioskodawca ponosi w wypadku organizowanych przez siebie programów motywacyjnych odpowiedzialność za ich organizację i mimo tego, że działa na zlecenie swojego klienta, to on jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) i decyduje o kształcie całej akcji, działając w ramach uzgodnionego między Wnioskodawcą a klientem kosztorysu. Również do Wnioskodawcy uczestnicy zgłaszają ewentualne roszczenia wynikające z tytułu udziału w akcji.

Ad. 2 Pojęcie „uczestników” odnosi się zarówno do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów) oraz do osób fizycznych będących przedsiębiorcami, tj. prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Jak wskazano we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, uczestnikami programu motywacyjnego będą osoby fizyczne, zarówno będące, jak i niebędące przedsiębiorcami, i zdaniem Wnioskodawcy zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f., przysługiwać będzie uczestnikom zarejestrowanym w programie motywacyjnym jako konsumenci, czyli nieprowadzącym pozarolniczej działalności gospodarczej związanej z programem motywacyjnym lub pomimo prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (związanej z programem motywacyjnym lub nie) nabywającym produkty klienta na własne cele konsumpcyjne (prywatne) np. w celu remontu prywatnego mieszkania. Natomiast w przypadku uczestników - osób fizycznych, którzy otrzymali nagrody w programie motywacyjnym na skutek dokonania zakupu promowanych produktów na cele związane z wykonywaną przez nich pozarolniczą działalnością gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stanowiące przychód z tej działalności, zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f., nie znajduje zastosowania.

Zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy uczestnicy Programu opisanego w zdarzeniu przyszłym, którzy z tytułu uczestnictwa w tym Programie otrzymali nagrody o wartości nieprzekraczającej jednorazowo kwoty 760 zł korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) oraz, czy w związku z powyższym Agencja zobowiązana jest sporządzić i przekazać podatnikom oraz naczelnikom - właściwych urzędów skarbowych informację o wysokości przychodów (PIT-8C) zgodnie z art. 42a tej ustawy...

Interpretacja indywidualna została wydana w odniesieniu do uczestników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej oraz prowadzącymi działalność gospodarczą ale nabywających produkty Klienta na własne cele konsumpcyjne. W odniesieniu do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy,

W stanie przyszłym opisanym we wniosku Program prowadzony na zlecenie Klienta opiera się na przyznawaniu uczestnikom nagród w ramach tzw. „sprzedaży premiowej”, co uzasadnia zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), zwanej dalej „u.p.d.o.f.”, do osób fizycznych otrzymujących nagrody bez związku z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej, nie stanowiące przychodu z tej działalności. Mając na uwadze, że w przedstawionym stanie przyszłym uczestnikami Programu będą osoby fizyczne, zarówno będące jak i nie będące przedsiębiorcami, zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f., przysługiwać będzie uczestnikom, zarejestrowanym w Programie jako konsumenci, czyli nie prowadzącym pozarolniczej działalności gospodarczej związanej z Programem, lub pomimo prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (związanej z Programem lub nie) nabywający produkty Klienta na własne cele konsumpcyjne (prywatne) np. w celu remontu prywatnego mieszkania. Natomiast w przypadku uczestników - osób fizycznych, którzy otrzymali nagrody w Programie na skutek dokonania zakupu promowanych produktów na cele związane z wykonywaną przez nich pozarolniczą działalnością gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną stanowiące przychód z tej działalności, zwolnienie o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. nie znajduje zastosowania.

W zakresie swoich obowiązków jako płatnika, Wnioskodawca uważa, że nie jest zobowiązany do sporządzania informacji o wysokości przychodów PIT-8C w stosunku do żadnej z ww. wymienionych kategorii uczestników. Stanowisko to Wnioskodawca uzasadnia następująco: zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f., wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł.

Zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą stanowiących przychód z tej działalności. Z treści przytoczonego przepisu, w drodze wykładni językowej, można zatem wyprowadzić jednoznaczny wniosek, że aby wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową stosownie do treści tego przepisu zwolniona była z podatku dochodowego, muszą być spełnione następujące warunki: nagroda musi być związana ze sprzedażą premiową, jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 zł, nagroda nie została otrzymana w związku z prowadzoną przez osobę fizyczną pozarolniczą działalnością gospodarczą. Powyższy przepis nie ustanawia definicji legalnej pojęcia „sprzedaż premiowa”, jak również nie wskazuje wprost jak należy rozumieć warunek, by wydanie nagrody było związane ze sprzedażą premiową. Brak jest również definicji pojęcia sprzedaży premiowej i bliższego zdefiniowania owego związku w innych przepisach prawa podatkowego i ogólnie w obowiązujących przepisach. Zgodnie z regułami wykładni prawa podatkowego należy w takiej sytuacji posłużyć się wykładnią językową omawianego przepisu, a w szczególności niezdefiniowanych pojęć składających się na jego treść. Przyjęcie wykładni językowej (literalnej) do interpretacji prawa podatkowego jest nakazem wynikającym z ogólnych zasad stosowania wykładni. W związku z powyższym stwierdzić należy, że pojęcie sprzedaży premiowej składa się z dwóch terminów: „sprzedaż” oraz „premiowa”. Pojęcie „sprzedaż” należy rozumieć w sposób określony w art. 535 i nast. Kodeksu cywilnego, zgodnie z nakazem wykładni literalnej stanowiącym, że jeżeli określony termin należy do terminów zdefiniowanych w określonej dziedzinie wiedzy, to należy przyjąć, iż termin ten ma takie znaczenie, jak w tej dziedzinie. Zgodnie z powołanym przepisem art. 535 Kodeksu cywilnego, przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się zapłacić sprzedawcy cenę. Sprzedaż jest zatem umową dwustronnie zobowiązującą skutkiem zawarcia takiej umowy jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego oraz zobowiązanie się kupującego do zapłacenia sprzedawcy umówionej ceny. Z samej treści umowy sprzedaży nie wynika więc obowiązek zapłaty premii (nagrody), zatem źródła tego obowiązku, a tym samym definicji pojęcia „sprzedaż premiowa” nie należy poszukiwać wyłącznie na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego o umowie sprzedaży. Przez premię, stanowiącą drugi komponent terminu „sprzedaż premiowa” należy rozumieć nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś (tak w Nowym Słowniku Języka Polskiego, PWN, Warszawa, 2003). Innymi słowy, pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię (nagrodę).

Zdaniem Wnioskodawcy z punktu widzenia konstrukcji cechą sprzedaży premiowej jest fakt, że wydanie nagrody (premii) nabywcy odbywa się na podstawie instytucji prawa cywilnego, jaką jest przyrzeczenie publiczne wydania nagrody każdemu, kto dokona określonej czynności (w przedstawionym stanie przyszłym zakupu określonej ilości promowanych towarów). Zgodnie z przepisem art. 919 Kodeksu cywilnego, „kto przez ogłoszenie publiczne przyrzekł nagrodę za wykonanie oznaczonej czynności, obowiązany jest przyrzeczenia dotrzymać”. W przedstawionym stanie przyszłym, dochodzi zatem, zdaniem Wnioskodawcy do sprzedaży premiowej bowiem po pierwsze mamy do czynienia z umową sprzedaży, a ponadto zakup dokonany w ramach tej umowy jest premiowany nagrodą przyznawaną na podstawie zawartego w Regulaminie programu przyrzeczenia publicznego przyznania nagrody. Odnosząc się do sposobu definiowania pojęcia „sprzedaż premiowa” przez organy administracji podatkowej, wskazać należy, że zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 1995 r., PO4/AK-722-1110/95, sprzedaż premiowa polega na tym, że do każdego sprzedawanego w danym okresie wyrobu dołączana jest nagroda. Polega więc ona na uatrakcyjnieniu zakupu danych towarów. Natomiast pismo Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 1998 r., PO 2/HD6065/97/0912, wyjaśnia charakter sprzedaży premiowej, jako przyznanie nagrody w określonej wysokości każdemu nabywcy towaru, który spełni wymagane warunki, a zatem gdy premia (nagroda) nie jest wynikiem przypadku lub odgadywania zaistnienia określonych zdarzeń losowych. Jak wynika z powyższych stanowisk resortu finansów, sprzedaż premiową cechuje: powiązanie przekazania nagrody z faktem zakupu przez osobę otrzymującą premię promocyjnego towaru lub usługi, lub też zakupu za określoną kwotę, bądź zebrania określonej ilości punktów, gwarancja otrzymania premii po spełnieniu ustalonych warunków. Wszystkie ww. warunki sprzedaży premiowej spełnione są w Programie, który będzie prowadzony przez Wnioskodawcę na zlecenie Klienta. Po zebraniu określonej w Regulaminie ilości kodów z zakupionych produktów uczestnik zgodnie z przyrzeczeniem (gwarancją zapewnieniem) Organizatora uzyskuje prawo do otrzymania nagrody.

W ocenie Wnioskodawcy, zakwalifikowaniu nagrody wydanej w Programie, jako związanej ze sprzedażą premiową nie stoi na przeszkodzie fakt, że wydanie nagród następuje za jego pośrednictwem, jako Agencji marketingowej prowadzącej Program. Wydawanie nagrody następuje w imieniu i na rzecz Klienta, którego produkty są promowane, a przekazanie nagród jest elementem kompleksowej usługi świadczonej przez Agencję, która w zakresie wydawania nagród pełni rolę dostawcy. Całkowita wartość wydanych nagród jest Agencji zwracana przez Klienta, a zatem to on jest rzeczywistym świadczeniodawcą a nie Agencja. Klient nie jest ograniczony w możliwości wykonania obowiązku wobec konsumentów polegającego na wydaniu nagrody, a wynikającego z przyrzeczenia publicznego, za pośrednictwem agencji marketingowej. Brak jest podstaw, by przyjąć wykładnię art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. nakazującą stosowanie tego przepisu tylko w przypadkach, gdy sprzedawca wydając kupującemu zakupiony towar dołącza do niego premię (nagrodę), a więc do skonstruowania wymogu tożsamości sprzedawcy i wydającego premię (nagrodę) nie wynikającego z brzmienia przepisu. Oznaczałoby to bowiem ustanowienie dodatkowego warunku do skorzystania ze zwolnienia, czyli ograniczenie jego zakresu w stosunku do zakresu przewidzianego przez ustawodawcę, a zatem zastosowanie wykładni zawężającej, prowadzącej do ograniczenia zakresu korzystania ze zwolnienia podatkowego, co jest niedopuszczalne. Powołując się na dotychczasowe orzecznictwo organów podatkowych w zakresie sprzedaży premiowej wskazać należy, że w identycznym jak przedstawiony w niniejszym wniosku stanie faktycznym Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 6 września 2010 r. nr ILPB1/415-666/10-4/AO stwierdził, że „Wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową których jednorazowa wartość nie przekracza 760 zł, przekazywanych za pośrednictwem Spółki (Organizatora akcji) w imieniu „Zleceniodawcy” - sprzedawcy premiowanych produktów, bezpośrednio dla odbiorców nagród (klientów sprzedawcy) korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy”.

Dodać należy, że literalne brzmienie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. w sposób jednoznaczny wskazuje, że ustalenie konsekwencji podatkowych dla osoby fizycznej otrzymującej nagrody w ramach sprzedaży premiowej i powiązanych obowiązków płatnika odbywa się z perspektywy statusu osoby, dla której nagroda (premia) jest przewidziana oraz tego, czy osoba ta jest przedsiębiorcą który w ramach prowadzonej działalności otrzymuje nagrodę (premię), czy też konsumentem. Wykładnia językowa omawianego przepisu pozwala na stwierdzenie, że wydanie nagród w ramach sprzedaży premiowej nie musi być związane relacją tożsamości sprzedawcy - Organizatora akcji promocyjnej i podmiotu wydającego nagrody (premie). Użyty w tym przepisie zwrot „(...) związanych ze sprzedażą premiową (...)” wskazuje na bezpośredni związek, ale samej premii (nagrody) z faktem dokonania określonego zakupu. Wobec ustalenia, że nagrody wydawane w Programie spełniają warunek związania ze sprzedażą premiową pozostaje rozważyć, czy w stosunku do uczestników spełnione są pozostałe warunki skorzystania ze zwolnienia podatkowego. W zadawanym pytaniu zakreślono zakres korzystania ze zwolnienia do kwoty 760 zł. Jak wynika z art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. od podatku zwolnione są nagrody, po spełnieniu pozostałych warunków z tego przepisu, których jednorazowa wartość nie przekracza 760 zł. Zatem odnosząc to do stanu przyszłego przedmiotowej sprawy, zdaniem Wnioskodawcy, ze zwolnienia, przy spełnieniu pozostałych warunków korzystać będą uczestnicy, którzy otrzymali jednorazowo nagrodę o wartości niższej niż 760 zł. W przypadku nagród o wartości większej niż 760 zł, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. od nagród pieniężnych pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% nagrody. Przechodząc do ostatniego z wymienionych na wstępie m warunków skorzystania ze zwolnienia wynikającego w przypadku sprzedaży premiowej z art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f., wskazać należy, że w Programie uczestniczą zarówno osoby fizyczne prowadzące jak i nie prowadzące działalności gospodarczej. Skorzystanie ze zwolnienia przez osoby fizyczne, które nie prowadzą żadnej pozarolniczej działalności gospodarczej, przy spełnieniu pozostałych warunków tego zwolnienia, nie budzi wątpliwości. Wyłączenie możliwości skorzystania ze zwolnienia dotyczy bowiem wyłącznie osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, jeżeli nagrody otrzymane zostały w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i stanowią przychód z tej działalności. Zdaniem Wnioskodawcy z omawianego przepisu wynika w sposób jednoznaczny, że ograniczenie zakresu zwolnienia nie dotyczy osób, które wprawdzie prowadzą działalność gospodarczą (albo w zakresie wykonawstwa robót budowlanych, do których produktów Klienta potencjalnie można by było użyć albo zupełnie niezwiązaną z robotami budowlanymi), ale otrzymywanie nagród nie jest z tą działalnością związane i nie zalicza się do przychodów z tej działalności, bo nabywca produktów Klienta i dokonuje zakupu na potrzeby własne, czyli działając, jako konsument. W związku z powyższym zasady określone w Regulaminie, jak i formularz zgłoszeniowy oparty na tym Regulaminie, przewidują dwie kategorie uczestników: konsument i przedsiębiorca - zaliczając do tej ostatniej kategorii osoby, które otrzymują nagrody w związku z nabywaniem produktów Klienta w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa nadaje zdolność prawną a zatem nagrody stanowią dla nich przychód z tej działalności. Przedsiębiorca jest zobowiązany doliczyć wartość otrzymanej nagrody do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, jako otrzymane nieodpłatnie świadczenie i opodatkować go wraz z innymi uzyskanymi z tego źródła przychodami stosownie do wybranej formy opodatkowania.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy uczestnicy zarejestrowani jako konsumenci korzystają ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. w związku ze sprzedażą premiową a zarejestrowani, jako przedsiębiorcy - nie korzystają z tego zwolnienia.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy w przedstawionym stanie przyszłym nie ma on obowiązku sporządzania i przekazywania naczelnikowi urzędu skarbowego oraz podatnikowi informacji o wysokości przychodów PIT-8C. Zgodnie z art. 42a u.p.d.o.f osoby prawne, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru (w chwili obecnej tym ustalonym wzorem jest PIT-8C) o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Powołany w przytoczonym przepisie art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f. stanowi, że za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się między innymi nagrody i inne nieodpłatne świadczenia. Należy jednak zauważyć, że przepis ten wyłącza spod zakresu swojej regulacji przychody określone w art. 21, a więc również i wymienione w ust. 1 pkt 68 tego artykułu, czyli przychody z tytułu nagród otrzymanych w związku ze sprzedażą premiową. W przypadku zatem uczestników - konsumentów przedmiotowe nieodpłatne świadczenia stanowią nagrody związane ze sprzedażą premiową i do wysokości 760 zł podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f., a zatem z tytułu ich przekazywania w wysokości nie przekraczającej kwoty 760 zł na Agencji nie ciąży obowiązek sporządzenia i przekazania informacji PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe w części dotyczącej braku obowiązku sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu informacji PIT-8C, natomiast nieprawidłowe w pozostałym zakresie.

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z przepisu art. 11 ust. 1 ww. ustawy wynika, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określono katalog źródeł przychodów, wyszczególniając m.in. inne źródła (pkt 9).

W myśl art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy, za przychody z innych źródeł, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od przychodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Na podstawie art. 41 ust. 4 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52 i art. 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Aby wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową zwolniona była z podatku dochodowego, spełnione muszą być następujące warunki:

 • nagroda związana być musi ze sprzedażą premiową;
 • jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 zł;
 • sprzedaż premiowa nie dotyczy nagród otrzymanych przez osoby w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Pojęcie umowy sprzedaży zostało zdefiniowane i uregulowane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), i tak treść art. 535 i następnych stanowi, że przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Sprzedaż jest zatem umową dwustronnie zobowiązującą, a skutkiem jej zawarcia jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego oraz zobowiązanie się kupującego do zapłacenia sprzedawcy umówionej ceny. Świadczenie jednej strony jest więc odpowiednikiem świadczenia drugiej strony. W takim ujęciu umowa sprzedaży ma charakter umowy wzajemnej. Świadczenia stron mają charakter ekwiwalentny, jednakże w znaczeniu subiektywnym. Z istoty swej umowa ma charakter odpłatny. Odpowiednikiem świadczenia sprzedawcy jest umówiona cena, a więc ustalona przez strony i wyrażona pieniądzu wartość rzeczy lub prawa.

Termin „premia”, „premiowa” nie został zdefiniowany w przepisach podatkowych, ani też cywilnoprawnych. Z uwagi na powyższe koniecznym jest dokonanie wykładni językowej przedmiotowego pojęcia. Za premię uznać należy nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa, 2003). Innymi słowy pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię. Przymiotnik „premiowy” należy zatem rozumieć jako odnoszący się do powyżej zdefiniowanej premii.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że „sprzedaż premiowa” jest umową sprzedaży, zawartą między sprzedawcą a kupującym, połączoną z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu, z którą mamy do czynienia wówczas, gdy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, czyli przeniesienia własności rzeczy.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka (Agencja) zajmuje się świadczeniem usług polegających na odpłatnym organizowaniu i obsłudze programów motywacyjnych i lojalnościowych, których celem jest w szczególności zwiększanie sprzedaży i promocja produktów zleceniodawców. Agencja zawarła umowę o współpracy z Klientem, której przedmiotem jest świadczenie przez Agencję na rzecz Klienta usługi polegającej na organizacji i prowadzeniu programu partnerskiego (Programem), którego celem jest wzmacnianie i utrzymywanie relacji handlowych z partnerami Klienta, tj. pośrednikami handlowymi oraz osobami wykorzystującymi w swojej pracy produkty Klienta objęte programem. W ramach umowy Agencja jest zobowiązana do przygotowania nowych zasad Programu i wdrożenia zmian do istniejącego od roku programu partnerskiego. Zadaniem Agencji będzie także przygotowanie systemu informatycznego do obsługi Programu umożliwiającego uczestnikom rejestrację, a także prowadzenie infolinii, przyjmowanie i archiwizowanie zgłoszeń do Programu, wydawanie (wypłatę) nagród, raportowanie i analitykę zarządczą. W Umowie Agencja zobowiązała się również do zakupu kart przedpłaconych, które wydawane będą przez Agencję uczestnikom Programu oraz do przelewania uczestnikom na te karty nagród pieniężnych uzyskiwanych w Programie przez uczestników. Rozliczenia z tytułu Umowy dokonywane będą w ten sposób, że Agencja będzie otrzymywać wynagrodzenie za wykonywaną usługę marketingową, na które składać się będzie ustalona kwota za wykonywanie określonych w Umowie czynności, kwota kosztów poniesionych przez podwykonawców powiększona o prowizję Agencji, kwota odpowiadająca kwocie nagród wydanych (wypłaconych) uczestnikom. Powyższe składniki zostaną ujęte na fakturze VAT, przy czym kwota stanowiąca równowartość nagród wypłacanych (wydawanych) Uczestnikom Programu wkalkulowana jest w wynagrodzenie należne Agencji z tytułu realizacji przedmiotu umowy z Klientem stanowi podstawę opodatkowania VAT, gdyż wypłata (wydanie) nagród uczestnikom stanowi element zobowiązania Agencji wykonywanego w ramach czynności składających się na bieżącą obsługę Programu. Agencja, jako Organizator Programu działać będzie we własnym imieniu, w rozumieniu takim, że Zespół obsługujący Program składać się będzie ze współpracowników i pracowników Agencji, najemcą pomieszczeń w których realizowana będzie obsługa Programu będzie Wnioskodawca, stroną umów z podwykonawcami zatrudnionymi do obsługi Programu (kurierzy, firma telekomunikacyjna za pośrednictwem której wysyłane są SMSy, bank, itp.) będzie Agencja. Wnioskodawca zobowiązany jest względem Uczestników Programu do wypłaty nagród. Obowiązek ten ciążyć będzie na Agencji nawet gdyby nie otrzymała ona środków na ten cel od Klienta. Program realizowany, jest jako przyrzeczenie publiczne Agencji. Na Agencji jako przyrzekającym nagrodę za wykonanie czynności określonych w Regulaminie, ciąży obowiązek dotrzymania przyrzeczenia. Ciężar ekonomiczny organizacji programu obciąża Klienta, jednakże w ramach realizacji Programu Klient nie wchodzi na żadnym jego etapie w bezpośrednie relacje z uczestnikiem Programu. Agencja nie działa więc w charakterze pośrednika pomiędzy Klientem a uczestnikiem Programu, ale działając na rzecz Klienta jednocześnie działa w imieniu własnym. W relacji z Uczestnikiem to Wnioskodawca jest wypłacającym nagrody a nie pośrednikiem pomiędzy Uczestnikiem a Klientem. Klient jest zobowiązującym się wobec Agencji do pokrycia kosztów nagród powiększonych o prowizję oraz inne koszty związane z realizacją Programu. Uczestnikami Programu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania w Polsce, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nie będące osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które dokonały zakupu produktów objętych Programem i posiadają oryginalny dowód dokonania zakupu (paragon lub faktura, o ile wystawcą dokumentu nie jest Klient) i przystąpiły do Programu. Program rozpoczyna się w dniu 1 października 2015 r. i trwa do 30 września 2016 r. z możliwością przedłużenia go na kolejny okres. Agencja w porozumieniu z Klientem zastrzeże w regulaminie możliwość skrócenia okresu trwania Programu lub zmianę treści regulaminu. W celu otrzymania premii uczestnik zobowiązany jest do dokonywania zakupu produktów Klienta objętych Programem, których aktualny wykaz stanowić będzie załącznik do regulaminu. Każdorazowo po zakończeniu 60-dniowego okresu rozliczeniowego, w celu otrzymania premii, uczestnik zobowiązany będzie wysłać jednorazowo dokumenty potwierdzające dokonanie zakupu w danym okresie rozliczeniowym (kopie faktur lub rachunków) wraz z podaniem swojego imienia, nazwiska, numeru PESEL lub imienia, nazwiska oraz nazwy reprezentowanej firmy i jej numeru NIP na odwrocie dokumentu na wskazany adres korespondencyjny Agencji. Jeżeli zakup zostanie dokonany na rzecz osoby trzeciej, to niezbędne będzie dołączenie do dokumentów oświadczenia osoby trzeciej o przeniesieniu uprawnień na rzecz uczestnika i wykorzystaniu zakupionych materiałów. Program prowadzony będzie w okresach rozliczeniowych. Każdy okres rozliczeniowy trwać będzie 60 dni i obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca, w którym wystawione zostaną faktury za zakup produktów objętych Programem. Podstawę do naliczenia premii stanowić będą mogły faktury z datą sprzedaży nie wcześniejszą niż 1 sierpnia 2015 r. Uczestnikom przysługiwać będzie prawo do otrzymania premii na kartę przedpłaconą w danym okresie rozliczeniowym z tytułu dokonania zakupów objętych Programem poczynając od momentu gdy wysokość premii wynikająca z faktur przesłanych przez tego uczestnika, przekroczy kwotę 50 zł, uwzględniając premie uzyskane, ale nie wypłacone w poprzednich okresach rozliczeniowych. W przypadku nie spełnienia warunków uprawniających do otrzymania premii w danym okresie rozliczeniowym, premia zgromadzona przez uczestnika nie przepada, ale przechodzić będzie na kolejny okres rozliczeniowy. W takim przypadku, przekazanie premii na kartę przedpłaconą nastąpi po zakończeniu okresu rozliczeniowego, w którym wysokość premii przekroczy kwotę 50 zł. Łączna wartość przekazywanej premii na kartę przedpłaconą stanowiącą nagrodę w Programie w czasie roku kalendarzowego, wynosi 10.000 zł. Wysokość premii uzależniona jest od rodzaju produktu objętego Programem i naliczana będzie od wartości zakupu netto. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że Organizatorem przedmiotowego Programu będzie Wnioskodawca. Wnioskodawca nie zgadza się z podejściem, w ramach którego pojęcie organizatora programu motywacyjnego powinno odnosić się do podmiotu, który ponosi koszty nagród, a nie podmiotu, który odpłatnie organizuje takie programy motywacyjne, ale tylko wyłącznie na zlecenie innego podmiotu i na jego rzecz. Pojęcie organizatora nie zostało zdefiniowane w prawie podatkowym, z tego względu zdaniem Wnioskodawcy należy odnieść się do definicji słownikowej. Definicje słownikowe bezsprzecznie dowodzą, że to Wnioskodawca jest organizatorem Programu, gdyż to Wnioskodawca (a nie Klient): planuje program motywacyjny, koordynuje poszczególne etapy realizacji programu motywacyjnego, tworzy zespół pracowników i współpracowników celem wspólnego działania mającego na celu realizację programu motywacyjnego, jest czynnikiem, od którego zależy funkcjonowanie poszczególnych elementów funkcjonowania programu motywacyjnego, takich jak: stworzenie wizualizacji programu motywacyjnego, wybór i koordynacja prac drukarni produkującej materiały dla uczestników, przygotowanie koncepcji i stworzenie strony internetowej programu motywacyjnego, zakup, magazynowanie, konfekcjonowanie i wydanie nagród, zapewnienie i prowadzenie infolinii programu motywacyjnego, obsługę reklamacji programu motywacyjnego. Wnioskodawca przygotowuje koncepcję Programu, opracowuje projekt przygotowania i realizacji programu motywacyjnego (koncepcję, harmonogram wdrożenia, kosztorys, itp.) oraz podejmuje działania w określonym celu uruchomienia i bieżącej obsługi programu motywacyjnego, wiedząc, że ich realizacja będzie potrzebna w przyszłości do wydania nagród, czy wywiązania się z obowiązków podatkowych. Wnioskodawca ponosi w wypadku organizowanych przez siebie programów motywacyjnych odpowiedzialność za ich organizację i mimo tego, że działa na zlecenie Klienta, to on jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeks cywilny i decyduje o kształcie całej akcji, działając w ramach uzgodnionego między Wnioskodawcą a Klientem kosztorysu. Również do Wnioskodawcy uczestnicy zgłaszają ewentualne roszczenia wynikające z tytułu udziału w akcji. Uczestnikami programu motywacyjnego będą osoby fizyczne, zarówno będące, jak i niebędące przedsiębiorcami.

Kluczową kwestią dla oceny stanowiska Spółki jest ustalenie, który podmiot w przedstawionym zdarzeniu przyszłym będzie płatnikiem 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród otrzymywanych przez uczestników Programu.

W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że obowiązku płatnika wynikającego z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie można przenieść na inny podmiot w drodze umowy cywilnoprawnej. Podmiot, który jak w niniejszej sprawie na zlecenie Klienta realizuje zadania z zakresu logistycznej obsługi programu motywacyjnego poprzez zawarcie stosownej umowy nie wchodzi w prawa i obowiązki Klienta będącego organizatorem Programu. Fakt, że Spółka świadczy usługi polegające na odpłatnym organizowaniu i obsłudze programów motywacyjnych i lojalnościowych i w ramach zawartej z Klientem umowy o współpracy, świadcząc na rzecz Klienta usługi polegające na organizacji i prowadzeniu Programu, nie czyni Spółki organizatorem tego Programu. To, że Spółka będzie zobowiązana do przygotowania Programu, tj. m.in. przygotowania systemu informatycznego do obsługi programu, prowadzenia infolinii, przyjmowania i archiwizowania zgłoszeń do Programu, wydawania nagród, raportowania i analityki zarządczej, zakupu kart przedpłaconych, działając na rzecz Klienta i jednocześnie w swoim imieniu, nie powoduje, że Spółka stanie się organizatorem tego Programu. Jak bowiem wynika z wniosku ciężar ekonomiczny organizacji Programu obciąża Klienta, natomiast Spółka na zlecenie Klienta za wykonaną usługę marketingową otrzyma wynagrodzenie, na które składać się będzie ustalona kwota za wykonywanie określonych w umowie czynności, kwota kosztów poniesionych przez podwykonawców powiększona o prowizję Spółki, kwota odpowiadająca kwocie nagród wydanych (wypłaconych) uczestnikom, co potwierdzi wystawiona na Spółkę faktura za wykonaną usługę.

Zatem organizatorem i inicjatorem Programu jest Klient, natomiast Wnioskodawca, któremu Klient zlecił organizację Programu będzie działał jedynie w imieniu i na rzecz Klienta, w konsekwencji w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nie będzie płatnikiem w rozumieniu powołanego powyżej art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym, jak słusznie stwierdził Wnioskodawca nie będą na Wnioskodawcy spoczywać obowiązki informacyjne wynikające z treścią art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. sporządzenie informacji PIT-8C oraz przekazanie jej uczestnikom, będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej oraz prowadzącymi działalność gospodarczą ale nabywających produkty Klienta na własne cele konsumpcyjne, oraz właściwym urzędom skarbowym. Jednakże brak po stronie Wnioskodawcy obowiązków płatnika wynika z innych przyczyn, niż wywiódł je Wnioskodawca, a mianowicie nie z uwagi na to, że nagrody z tytułu uczestnictwa w Programie nie będą przekraczać kwoty 760 zł, ale dlatego, że jak wyjaśniono powyżej Wnioskodawca nie jest organizatorem przedmiotowego Programu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.