IPPB2/4511-78/15-2/MG | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca, jako podmiot wydający nagrody zobowiązany jest wystawić Uczestnikom programu motywacyjnego, będącym osobami fizycznymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej, którzy z tytułu uczestnictwa w programie motywacyjnym otrzymali zgodnie z zasadami opisanymi w stanie faktycznym, nagrody pieniężne lub rzeczowe, PIT-8C zgodnie z art. 41 ust. 4 oraz art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”?
IPPB2/4511-78/15-2/MGinterpretacja indywidualna
 1. nagrody
 2. program motywacyjny
 3. płatnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 26 stycznia 2015 r. (data wpływu 30 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków informacyjnych ciążących na Spółce związanych z wydawaniem nagród Uczestnikom Programu motywacyjnego będących pracownikami Klienta – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków informacyjnych ciążących na Spółce związanych z wydawaniem nagród Uczestnikom Programu motywacyjnego będących pracownikami Klienta.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca Spółka X. Sp. z o.o. zajmuje się świadczeniem usług polegających na odpłatnym organizowaniu i obsłudze programów motywacyjnych, których celem jest w szczególności zwiększanie sprzedaży i promocja produktów Zleceniodawców. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Wnioskodawca zawarł ze swoim Zleceniodawcą (dalej zwanym również „Klientem”) umowę o świadczenie usług marketingowych w zakresie organizacji oraz obsługi programu motywacyjnego. Zgodnie z tą umową Klient zlecił Spółce X. Sp. z o.o. (zwanej dalej również „Agencją”), organizację i obsługę programu motywacyjnego (zwanego dalej również „Programem”), w zamian za określone w tej umowie wynagrodzenie.

W ramach tej umowy Agencja zobowiązała się do:

 1. przygotowania zasad i regulaminu programu motywacyjnego;
 2. zaprezentowania zasad programu Przedstawicielom handlowym Klienta
 3. wypłaty nagród pieniężnych, zakupu i wydania nagród rzeczowych oraz rozpatrywania reklamacji;
 4. przygotowania materiałów reklamowych o programie;
 5. bieżącej obsługi programu motywacyjnego oraz zapewnienia systemu informatycznego, przy użyciu którego program ten będzie realizowany;
 6. sporządzenia raportów z przebiegu programu.

Zgodnie z Regulaminem programu motywacyjnego przygotowanym przez Agencję, organizatorem programu motywacyjnego jest Agencja. Uczestnikami programu są pełnoletnie osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które zatrudnione są przez Klienta Agencji w regionalnych centrach dystrybucji Klienta (zwane dalej również: „Uczestnikami”), czyli osoby odpowiedzialne za sprzedaż i dystrybucję produktów Klienta oraz pracownicy zatrudnieni na stanowisku specjalisty ds. rozliczeń. Uczestnicy biorą udział w Programie jako Zespoły w ramach swoich centrów dystrybucji, zwane dalej: „Zespołami Uczestników”. Celem głównym i podstawowym Programu jest zmotywowanie Uczestników do zwiększenia zaangażowania w pracę w zakresie sprzedaży produktów Klienta. W programie motywacyjnym biorą udział osoby, które zostały zaproszone do udziału w programie przez swojego przełożonego. Jako zaproszenie do Programu traktuje się przekazanie danych dostępowych w postaci loginu i hasła dostępu do strony internetowej, na której znajduje się Formularz Rejestracyjny. Przystąpienie do Programu polega na prawidłowym wypełnieniu wszystkich pól Formularza Rejestracyjnego, przez każdego z zaproszonych Uczestników. Zaproszeni Uczestnicy przystępują do Programu w dowolnym momencie jego trwania pod warunkiem przepracowania przez Uczestnika co najmniej jednego pełnego miesiąca kalendarzowego w ramach struktur Sił Sprzedaży Klienta.

Prawidłowo wypełnione Formularze Rejestracyjne podlegają akceptacji przez pracodawcę Uczestnika. Po akceptacji Formularza Rejestracyjnego przez pracodawcę Uczestnika Organizator dokonuje aktywacji prawidłowo zarejestrowanego Uczestnika w systemie informatycznym Programu. Aktywacja Uczestnika w systemie informatycznym Programu skutkuje utworzeniem przez Organizatora indywidualnego konta Uczestnika w systemie informatycznym, zwanego dalej „Kontem Uczestnika” oraz jest potwierdzenia wysłania wiadomości tekstowej SMS do Uczestnika z indywidualnym loginem i hasłem do systemu informatycznego Programu, pod warunkiem podania przez Uczestnika poprawnego numeru telefonu komórkowego w Formularzu Rejestracji. Program polega na tym, że Uczestnicy uzyskują punkty za realizację Zadań Programu, ogłaszanych na stronie internetowej Programu oraz komunikowanych Uczestnikom za pośrednictwem wiadomości SMS, e-mail lub innej formy korespondencji służbowej. Zadania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym polegają na realizacji taktycznych celów sprzedażowych, jakościowych i dystrybucyjnych pracodawcy Uczestnika. W szczególności cele te dotyczyć mogą osiągania określonego poziomu sprzedaży produktów Klienta, wprowadzania oraz utrzymywania standardów ekspozycji w punktach sprzedaży detalicznej, rozszerzania sieci sprzedaży, udziału w szkoleniach on-line. Każdorazowo za realizację każdego z zadań, Organizator określa liczbę punktów przyznawanych za jego wykonanie, jaką może zdobyć Zespół.

Punkty naliczane są cyklicznie w ciągu 4 dni od zakończenia danego tygodnia, w którym przypada koniec czasu wyznaczonego na dane zadanie. Punkty naliczane są na konto Uczestnika wg wzoru: Z = X /( Y+1,5 ), gdzie:

X - całkowita ilość pkt zdobyta przez Zespół Uczestników (RCD)

Y - ilość tras

Z - uśredniona kwota należna dla trasy

k - kwota należna Kierownikowi (równa 1,2 z wartości Z)

f - kwota należna specjalistce d/s rozliczeń (równa 0,3 z wartości Z)

przy czym liczba punktów dla danego Uczestnika uzależniona będzie od zajmowanego stanowiska:

 1. Kierowca - Sprzedawca jeżdżący cały miesiąc na jednej trasie otrzymuje na swoje indywidualne Konto Punktowe wartość Z wyliczoną na podstawie powyższego wzoru,
 2. Kierowca - Sprzedawca rotacyjny otrzymuje na swoje indywidualne Konto Punktowe, proporcjonalną wartość Z wyliczoną na podstawie powyższego wzoru do uzyskanej sprzedaży na danej trasie, z każdej trasy, na której w danym miesiącu jeździł,
 3. Kierowca - Sprzedawca będący na urlopie bądź zwolnieniu lekarskim otrzymuje na swoje indywidualne Konto Punktowe, część wartości Z uzależnioną od jego udziału w sprzedaży na trasie w danym miesiącu,
 4. Kierownik Regionalnego Centrum Dystrybucji otrzymuje na swoje indywidualne Konto Punktowe 120% wartości Z,
 5. Specjalistka d/s rozliczeń otrzymuje na swoje indywidualne Konto Punktowe 30% wartości Z.

Uczestnicy po naliczeniu punktów na zakończenie okresu rozliczeniowego otrzymują automatyczną wiadomość SMS z informacją o liczbie uzyskanych punktów przez Uczestnika. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody/nagród w Programie jest zgromadzenie przez Uczestnika, liczby punktów niezbędnej do zamówienia danej nagrody, określonej w katalogu nagród zamieszczonym na stronie internetowej Programu. Nagrodę zamówić można za pośrednictwem Konta Uczestnika na stronie internetowej Programu postępując zgodnie z informacjami podanymi na tej stronie. Każdorazowo po dokonaniu zamiany punktów na nagrody, saldo punktowe na Koncie Uczestnika zostaje pomniejszone o wartość punktową wydanych (wypłaconych) nagród. Nagrody rzeczowe wydawane są Uczestnikom, w terminie 30 dni od daty złożenia zamówienia na nagrody. Warunkiem wypłaty nagrody pieniężnej jest zamówienie przez Uczestnika, na stronie internetowej Programu, karty przedpłaconej MasterCard, zwanej dalej "Kartą przedpłaconą". Minimalna kwota zasilenia Karty przedpłaconej wynosi 15 zł brutto przy zachowaniu przelicznika 1 punkt = 1 zł. Uczestnicy Programu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. W regulaminie Programu zapisano, iż świadczenia uzyskiwane przez każdego z Uczestników stanowią dochód z tytułu stosunku pracy łączącego Uczestnika z Klientem Agencji.

Wartość tego dochodu zostanie doliczona Uczestnikowi do dochodu w miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie nagrody rzeczowej bądź nagrody finansowej na kartę przedpłaconą przekazaną Uczestnikowi w danym miesiącu kalendarzowym.

Uczestnikowi, który w trakcie trwania danej Edycji Programu będzie przebywał na urlopie wypoczynkowym bądź zwolnieniu lekarskim nie otrzyma za ten okres żadnych punktów. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z Klientem Wnioskodawcy Uczestnik zobowiązany jest do wykorzystania zgromadzonych w Programie punktów, w ciągu dwóch tygodni od daty rozwiązania stosunku pracy. W przeciwnym wypadku zgromadzone, a niewykorzystane punkty ulegają przepadkowi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca, jako podmiot wydający nagrody zobowiązany jest wystawić Uczestnikom programu motywacyjnego, będącym osobami fizycznymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej, którzy z tytułu uczestnictwa w programie motywacyjnym otrzymali zgodnie z zasadami opisanymi w stanie faktycznym, nagrody pieniężne lub rzeczowe, PIT-8C zgodnie z art. 41 ust. 4 oraz art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z wręczeniem nagrody pieniężnej lub rzeczowej na Wnioskodawcy nie spoczywa obowiązek wystawienia i przekazania imiennej informacji PIT-8C dla osób, które otrzymały nagrodę pieniężną lub rzeczową, jak i dla właściwego urzędu skarbowego, co zostało uregulowane w art. 42a ustawy.

Zgodnie bowiem z art. 31 ustawy Klient Agencji jest „zakładem pracy”, który jest obowiązany, jako płatnik, obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od zakładu pracy przychody m.in. ze stosunku służbowego oraz stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy.

Zgodnie z art. 39 ustawy płatnicy, o których mowa w art. 31 ustawy, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym w przypadku, gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru.

Co więcej, jak zauważył Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej nr IPPB2/415-363/13-2/MG z dnia 23 lipca 2013 r. Agencja nie wydaje Uczestnikom nagród w swoim imieniu, a jedynie pośredniczy w wydaniu nagród przyznanych przez Klienta, który zlecił Agencji organizację i obsługę Programu w zamian za określone wynagrodzenie. Ekonomiczny ciężar związany z realizacją Programu, w tym koszty nagród, ponosi Klient. W związku z powyższym na Agencji nie ciążą obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 42 a ustawy. Reasumując Agencja jako podmiot wydający i wypłacający nagrody nie jest zobowiązana do wystawienia Uczestnikom informacji PIT-8C. Fakt, że kompleksową obsługą Programu zajmuje się Agencja na podstawie umowy zawartej z Klientem, nie czyni Agencji płatnikiem podatku i w związku z tym nie spoczywają na Agencji żadne obowiązki informacyjne.

Nadto ze stanowiskiem Wnioskodawcy dotyczącym poprzedniej edycji opisanego stanu faktycznego realizowanego według zmodyfikowanych zasad, jednakże co do swojej istoty nie wpływającej na obowiązki podatkowe i dokumentacyjne ciążące na Agencji i Kliencie, zgodził się Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej nr IPPB2/415-715/14-2/MG z dnia 5 grudnia 2014 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych - należy wskazać, że orzeczenie te nie są wiążące dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w każdej z nich zawarte jest wiążące. W związku z tym, organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami – nie tylko innych organów podatkowych, jednak nie stosują wprost tych rozstrzygnięć także i z tego zwykłego powodu, że nie stanowią one materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.