IPPB2/4511-42/15-4/AS | Interpretacja indywidualna

Na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem Wnioskodawca będzie działać na rzecz swojego Klienta, jego rola będzie ograniczać się tylko do pośrednictwa w wydawaniu nagród.
IPPB2/4511-42/15-4/ASinterpretacja indywidualna
 1. gry
 2. internet
 3. konkursy
 4. nagrody
 5. płatnik
 6. spółka kapitałowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Zryczałtowane zaliczki
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 14 stycznia 2015 r. (data wpływu 18 stycznia 2015 r.) uzupełnione pismem z dnia 16 marca 2015 r. (data wpływu 18 marca 2015 r.) na wezwanie Nr IPPB2/4511-42/15-2/AS, IPPB5/4510-32/15-2/MW, IPPP1/4512-32/15-2/BS z dnia 9 marca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z planowanym świadczeniem usług polegających na wykonywaniu czynności związanych z obsługą różnego rodzaju konkursów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z planowanym świadczeniem usług polegających na wykonywaniu czynności związanych z obsługą różnego rodzaju konkursów.

Z uwagi na braki formalne w złożonym wniosku tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 9 marca 2015 r. Nr IPPB2/4511-42/15-2/AS, IPPB5/4510-32/15-2/MW, IPPP1/4512-32/15-2/BS wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez wyjaśnienie, tytułem którego z pięciu pytań została uiszczona w dniu 15 stycznia 2015 r. przez Spółkę opłata od wniosku ORD-IN w kwocie 120 zł, bo Wnioskodawca, choć zadeklarował, że przedmiotem wniosku są 3 zdarzenia przyszłe to przyporządkował do nich 5 zagadnień podatkowo-prawnych w trzech różnych podatkach, które swym zakresem odpowiadają pięciu zagadnieniom związanym z tematem skutków podatkowych powstałych w związku z planowanym świadczeniem usług polegających na wykonywaniu czynności związanych z obsługą różnego rodzaju konkursów, przez co wniosek traktuje o pięciu zdarzeniach przyszłych, a został opłacony, jak za trzy zdarzenia przyszłe, bądź – uiszczenie dodatkowej opłaty od wniosku w wysokości 80 zł na rachunek bankowy Izby Skarbowej w Warszawie – po 40 zł za każde sformułowane do niego pytanie podatkowe wyznaczające zakres podania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego i doręczenie kserokopii dowodu uiszczenia opłaty do tut. Organu – w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wniosek uzupełniono w terminie pismem z dnia 16 marca 2015 r. (data wpływu 18 marca 2015 r., data nadania w placówce pocztowej 16 marca 2015 r.). W dniu 16 marca 2015 r. dokonano należnej dodatkowej opłaty od wniosku w wysokości 80,00 zł oraz nadesłano do tut. Organu kopię dowodu uiszczenia opłaty.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. („Spółka”), w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zamierza świadczyć usługi polegające na wykonywaniu czynności związanych z obsługą różnego rodzaju konkursów. Usługi te będą świadczone na podstawie umów zawieranych z organizatorami konkursów. Na podstawie zawartej umowy ze Spółką, organizator konkursu będzie powierzać Spółce, w zamian za wynagrodzenie określone w umowie, wykonywanie różnego rodzaju czynności związanych z przeprowadzeniem konkursu polegających m.in. na: przygotowaniu zasad i regulaminu konkursu, bieżącej obsłudze i zarządzaniu konkursem, w tym utrzymywaniu infrastruktury informatycznej związanej z obsługą konkursu (strona www) oraz wydawaniu nagród uczestnikom konkursu.

Celem konkursów będzie promowanie działalności danego organizatora konkursu oraz jego produktów lub usług. Konkursy nie będą spełniać warunków uprawniających do skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uczestnikami konkursu będą osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Konkursy będą polegać na zebraniu jak największej liczby punktów przez uczestników konkursu, które to punkty będą przyznawane w zamian za dokonywanie zakupów produktów lub usług organizatora konkursu. W każdej edycji konkursu zostaną wyłonione osoby, które zebrały największą liczbę punktów i w związku z tym otrzymają nagrody główne. Nagrodami głównymi będą vouchery uprawniające do zakupu towarów od innych podmiotów lub skorzystaniu z określonych usług oferowanych przez inne podmioty wraz z kwotą pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody głównej (kwota pieniężna stanowiąca element nagrody głównej nie będzie wydawana uczestnikowi konkursu, lecz zostanie przeznaczona na uiszczenie należnego od uczestnika zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranych w konkursach). Ponadto, w ramach konkursu, uczestnicy konkursu będą uprawnieni do wymiany uzyskanych punktów na nagrody dodatkowe. Nagrodami dodatkowymi będą nagrody pieniężne wydawane w formie przelewów na karty prepaid (karty przed płacone), które to karty będą uprawniać do zapłaty nimi za różnego rodzaju towary lub usługi w punktach handlowo-usługowych, a także do wypłaty gotówki w bankomatach. Od wydawanych nagród głównych oraz nagród dodatkowych będzie pobierany od uczestników konkursu zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach.

Tak jak zostało to wskazane powyżej, w ramach umowy zawartej z organizatorem konkursu Jednym z obowiązków Spółki będzie wydawanie nagród głównych oraz nagród dodatkowych uczestnikom konkursu. W celu pokrycia kosztów nagród, niezależnie od wynagrodzenia otrzymywanego przez Spółkę od organizatora konkursu z tytułu świadczenia usług związanych z obsługą konkursu, Spółka ustanowi odrębny, nieoprocentowany rachunek bankowy, na który organizator konkursu wpłaci kaucję pieniężną przeznaczoną wyłącznie na zabezpieczenie sfinansowania nagród (tj. nagród głównych oraz nagród dodatkowych). Środki pieniężne na poczet kaucji będą wpłacane przez organizatora konkursu w uzgodnionej ze Spółką wysokości, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby Spółka mogła sfinansować i wydać nagrody uczestnikom konkursu. Organizator konkursu będzie dokonywać cyklicznego uzupełniania środków pieniężnych na poczet kaucji tak, aby możliwe było wydawanie kolejnych nagród przez Spółkę. Po zakończeniu konkursu i wydaniu wszystkich nagród Spółka będzie zobowiązana do niezwłocznego zwrotu organizatorowi konkursu kwoty kaucji niewykorzystanej na sfinansowanie nagród.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Spółka prawidłowo przyjęła, że Spółka jako podmiot wydający nagrody w konkursie będzie podmiotem odpowiedzialnym za pobór zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranych w konkursach...
 2. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Spółka prawidłowo przyjęła, że wydawanie przez Spółkę uczestnikom konkursu nagród pieniężnych (przelewanych na karty prepaid) oraz nagród głównych w postaci voucherów nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...
 3. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Spółka prawidłowo przyjęła, że pobieranie przez Spółkę od organizatora konkursu kaucji pieniężnej na zabezpieczenie sfinansowania nagród nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...
 4. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Spółka prawidłowo przyjęła, że pobierana przez Spółkę od organizatora konkursu kaucja pieniężna na zabezpieczenie sfinansowania nagród stanowi dla Spółki przychód w podatku dochodowym od osób prawnych w momencie wykorzystania kaucji przez Spółkę na sfinansowanie nagród w wysokości wykorzystanej kwoty kaucji...
 5. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Spółka prawidłowo przyjęła, że ponoszone przez Spółkę koszty sfinansowania nagród mogą być zaliczone przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów...

Odpowiedź na pytanie nr 1 w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej. Odpowiedź na pytania nr 2, 3, 4 i 5 w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku od towarów i usług zostanie zawarta w odrębnych rozstrzygnięciach.

Stanowisko Wnioskodawcy do pytania nr 1.

W ocenie Spółki, Spółka jako podmiot wydający nagrody w konkursie, będzie podmiotem odpowiedzialnym za pobór zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranych w konkursach w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej „updof”), od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Kwestię poboru tego podatku reguluje art. 41 ust. 4 updof, zgodnie z którym płatnicy są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych, m.in. z tytułu wygranych w konkursach. Zgodnie z art. 41 ust. 7 updof, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 updof, nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Zgodnie z opisanym powyżej stanem faktycznym, to Spółka, dokonując zaspokojenia z wpłaconej przez organizatora konkursu kaucji pieniężnej, będzie dokonywać zakupu voucherów i ich wydawania jako nagród głównych uczestnikom konkursu oraz przelewów nagród pieniężnych na karty prepaid. Dlatego też, w ocenie Spółki, to Spółka będzie podmiotem dokonującym wypłat nagród i w związku z tym to Spółka jako płatnik będzie zobowiązana do pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranych w konkursach. Taka interpretacja jest zgodna z literalnym brzemieniem powołanych powyżej przepisów dotyczących zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranych w konkursach. Należy przy tym wskazać, że wydawane przez Spółkę nagrody (czy to nagrody główne w postaci voucherów, czy to dodatkowe nagrody pieniężne przelewane na karty prepaid) finansowane są ze środków pieniężnych Spółki uzyskanych w związku z wpłatą kaucji pieniężnej przez organizatora konkursu. Zgodnie z art. 264 Kodeksu cywilnego, jeżeli użytkowanie obejmuje pieniądze lub inne rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, użytkownik staje się z chwilą wydania mu tych przedmiotów ich właścicielem. Przepis ten oznacza, że w momencie wpłaty kaucji przez organizatora konkursu, to Spółka staje się właścicielem wpłaconych pieniędzy i jedynie warunki umowy zawartej z organizatorem konkursu regulują zasady rozliczania tych środków pieniężnych. To zatem Spółka finansuje nagrody z własnych środków pieniężnych i jako podmiot dysponujący środkami pieniężnymi służącymi do wypłaty nagród ma możliwość poboru zryczałtowanego podatku z tych środków. Takie postępowanie jest zgodne z treścią art. 41 ust 7 updof, z którego pośrednio wynika, że jeżeli wygraną w konkursie są pieniądze, to pobór podatku polega na potrąceniu kwoty podatku od kwoty wygranej i wypłacie nagrody w pomniejszonej o podatek wysokości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, że niniejsza interpretacja stanowi ocenę stanowiska Wnioskodawcy tylko i wyłącznie w zakresie spoczywających na Wnioskodawcy obowiązków płatnika.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 10 ust. 1 ww. ustawy zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdzie m. in. w pkt 9 tego artykułu wymieniono, jako jedno ze źródeł przychodów – inne źródła.

Z treści art. 11 ust. 1 ww. ustawy wynika, iż przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12 - 14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Z przedstawionego we wniosku stanu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka (Wnioskodawca) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zamierza świadczyć usługi polegające na wykonywaniu czynności związanych z obsługą różnego rodzaju konkursów. Usługi te będą świadczone na podstawie umów zawieranych z organizatorami konkursów. Na podstawie zawartej umowy ze Spółką, organizator konkursu będzie powierzać Spółce, w zamian za wynagrodzenie określone w umowie, wykonywanie różnego rodzaju czynności związanych z przeprowadzeniem konkursu polegających m.in. na: przygotowaniu zasad i regulaminu konkursu, bieżącej obsłudze i zarządzaniu konkursem, w tym utrzymywaniu infrastruktury informatycznej związanej z obsługą konkursu (strona www) oraz wydawaniu nagród uczestnikom konkursu. Celem konkursów będzie promowanie działalności danego organizatora konkursu oraz jego produktów lub usług.

Konkursy nie będą spełniać warunków uprawniających do skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uczestnikami konkursu będą osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Nagrodami głównymi będą vouchery uprawniające do zakupu towarów od innych podmiotów lub skorzystaniu z określonych usług oferowanych przez inne podmioty wraz z kwotą pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody głównej (kwota pieniężna stanowiąca element nagrody głównej nie będzie wydawana uczestnikowi konkursu, lecz zostanie przeznaczona na uiszczenie należnego od uczestnika zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranych w konkursach). Ponadto, w ramach konkursu, uczestnicy konkursu będą uprawnieni do wymiany uzyskanych punktów na nagrody dodatkowe. Nagrodami dodatkowymi będą nagrody pieniężne wydawane w formie przelewów na karty prepaid (karty przed płacone), które to karty będą uprawniać do zapłaty nimi za różnego rodzaju towary lub usługi w punktach handlowo-usługowych, a także do wypłaty gotówki w bankomatach. Od wydawanych nagród głównych oraz nagród dodatkowych będzie pobierany od uczestników konkursu zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach.

W ramach umowy zawartej z organizatorem konkursu jednym z obowiązków Spółki będzie wydawanie nagród głównych oraz nagród dodatkowych uczestnikom konkursu. W celu pokrycia kosztów nagród, niezależnie od wynagrodzenia otrzymywanego przez Spółkę od organizatora konkursu z tytułu świadczenia usług związanych z obsługą konkursu, Spółka ustanowi odrębny, nieoprocentowany rachunek bankowy, na który organizator konkursu wpłaci kaucję pieniężną przeznaczoną wyłącznie na zabezpieczenie sfinansowania nagród (tj. nagród głównych oraz nagród dodatkowych). Środki pieniężne na poczet kaucji będą wpłacane przez organizatora konkursu w uzgodnionej ze Spółką wysokości, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby Spółka mogła sfinansować i wydać nagrody uczestnikom konkursu. Po zakończeniu konkursu i wydaniu wszystkich nagród Spółka będzie zobowiązana do niezwłocznego zwrotu organizatorowi konkursu kwoty kaucji niewykorzystanej na sfinansowanie nagród.

Stosownie do brzmienia art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy: z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52 i art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych (PIT-8C).

Jednakże błędne jest stanowisko Wnioskodawcy, iż to on jest płatnikiem podatku dochodowego. Płatnikiem tego podatku jest organizator, który ponosi cały ekonomiczny ciężar związany z realizacją „Konkursu”, natomiast Wnioskodawca tylko działa w imieniu i na rzecz organizatora wykonując kompleksową obsługę programu na podstawie stosownej umowy zawartej z organizatorem. Zatem, należy stwierdzić, że podmiotem dokonującym wypłat (świadczeń) uczestnikom konkursu z tytułu określonego w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy nie jest Wnioskodawca. Na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek płatnika określony w powyższej regulacji, lecz na podmiocie (klient), który na podstawie umowy zawartej z Wnioskodawcą ponosi ekonomiczny ciężar obsługi konkursu, w tym finansuje nagrody. Wnioskodawca zajmuje się obsługą konkursu i wydawaniem nagród. Okoliczność ta nie zmienia bowiem faktu, że organizatorem konkursu i podmiotem finansującym całe przedsięwzięcie łącznie z nagrodami w konkursie jest Klient Wnioskodawcy. To Klient Wnioskodawcy jest zatem zobowiązany do realizacji przyrzeczenia – wydania nagrody głównej oraz nagród dodatkowych wygranych w konkursie. Stąd też, to do Klienta będzie mogła wystąpić z roszczeniem osoba, która mimo spełnienia warunków określonych w regulaminie konkursu, tej nagrody nie otrzyma. Wnioskodawca jedynie pośredniczy w wydawaniu nagród. Wnioskodawca, który na zlecenie swojego klienta obsługuje konkurs, poprzez zawarcie umowy nie wchodzi w prawa i obowiązki Klienta. Podkreślenia wymaga, że obowiązku płatnika wynikającego z przepisu ustawy, nie można przenieść na inny podmiot w drodze umowy cywilnoprawnej.

W konsekwencji, na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w powołanym powyżej art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem Wnioskodawca będzie działać na rzecz swojego Klienta, jego rola będzie ograniczać się tylko do pośrednictwa w wydawaniu nagród. Płatnikiem tego podatku będzie Klient, ponoszący ekonomiczny ciężar organizacji konkursu oraz wypłaty nagród.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.