IPPB2/4511-369/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

Czy Spółka, będąca zleceniodawcą przeprowadzenia akcji promocyjnych w formie Konkursów (na warunkach wskazanych powyżej) oraz fundatorem nagród, będzie zobowiązania do wypełniania obowiązków płatnika w zakresie naliczenia, pobrania oraz odprowadzenia należnego podatku od nagród oraz przygotowania i złożenia rocznej deklaracji PIT-8AR?
IPPB2/4511-369/15-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. konkursy
 2. nagrody
 3. obowiązek płatnika
 4. płatnik
 5. sprzedaż premiowa
 6. zwolnienia przedmiotowe
 7. świadczenie nieodpłatne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 25 marca 2015 r. (data wpływu 2 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia podmiotu będącego płatnikiem 10% zryczałtowanego podatku z tytułu organizowanego na zlecenie Spółki konkursu przez Agencję marketingową – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia podmiotu będącego płatnikiem 10% zryczałtowanego podatku z tytułu organizowanego na zlecenie Spółki konkursu przez Agencję marketingową.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej jako: „Spółka” lub “Wnioskodawca”) jest członkiem międzynarodowej grupy W. będącej światowym liderem w branży rozrywki rodzinnej. Spółka jest zarejestrowana na VAT w Polsce. Działalność Spółki obejmuje szeroki zakres czynności marketingowych, w tym m.in. organizację promocji oraz akcji marketingowych. Jedną z form prowadzonych przedsięwzięć promocyjnych będą różnego rodzaju konkursy, w tym także konkursy z dziedziny kultury, np. plastyczne, literackie, fotograficzne itp. (dalej jako: „Konkursy”), w ramach których promowana jest marka W..

W związku z tym, że akcje promocyjne Spółki w sieciach handlowych ulegną zintensyfikowaniu, a co za tym idzie ilość uczestników biorących w nich udział, stale się zwiększa, Spółka planuje nawiązać współpracę z agencją marketingową (dalej jako: „Agencja”), w ramach której Agencja na zlecenie Spółki będzie zobowiązana do kompleksowego zorganizowania, przygotowania i przeprowadzenia Konkursów, których celem będzie promocja produktów Grupy W., w tym m.in. do zakupu nagród, zebrania prac konkursowych od uczestników, wyłonienia zwycięzców oraz przekazania im nagród.

Agencja będzie zajmowała się całościową organizacją, przeprowadzeniem i obsługą Konkursów występując, jako ich Organizator, natomiast Wnioskodawca będzie występował jedynie jako zleceniodawca usługi marketingowej oraz podmiot wskazujący rodzaj nagród.

W ramach planowanego schematu współpracy z Agencją Spółka przewiduje, że będzie odpowiedzialna m.in. za wskazanie rodzaju nagród rzeczowych, jakie mają być przekazywane w Konkursach, natomiast sam zakup nagród, ich przechowywanie oraz dostarczenie / wydanie laureatom Konkursów będzie obowiązkiem Agencji. W przypadku, gdyby koszt nabycia nagród w poszczególnych Konkursach był wysoki (co mogłoby utrudniać Agencji nabycie wskazanych przez Spółkę nagród w wymaganej ilości ze względu na płynność finansową), Spółka dopuszcza możliwość takich porozumień z Agencją, w ramach których Spółka będzie dokonywała przedpłat na poczet przyszłego rozliczenia konkretnej usługi zleconej Agencji, tak aby Agencja otrzymawszy wcześniej wynagrodzenie za usługę dysponowała środkami pieniężnymi niezbędnymi do nabycia konkretnych nagród. Nagrodami w Konkursach mogą być zarówno konkretne towary (np. smartfony, tablety) jak i vouchery na usługi (np. wycieczki z biura podróży) lub bilety na koncert. W każdym przypadku będą to jednak towary lub usługi zakupione bezpośrednio przez Agencję od podmiotów trzecich, we własnym imieniu (bezpośrednio Agencja zawrze z tymi podmiotami umowy kupna-sprzedaży).

Na potrzeby każdego Konkursu będzie przygotowywany odrębny regulamin, określający zasady jego przeprowadzenia, w którym jako Organizator będzie wskazana Agencja, natomiast Spółka będzie wskazana tylko jako fundator nagród. Ramowe wzory regulaminów poszczególnych Konkursów będą opracowywane przez Agencję, przy czym Agencja powinna uwzględnić uwagi od sieci handlowych (w których przeprowadzony będzie konkurs) oraz Wnioskodawcy jako fundatora nagród. Każdorazowo regulamin Konkursu dostępny będzie w siedzibie Agencji (Organizatora Konkursu) oraz jednej dedykowanej stronie internetowej (nie będzie to strona Wnioskodawcy). Prace konkursowe będą przesyłane drogą pocztową elektroniczną lub jako wiadomości tekstowe (sms) na adres Organizatora Konkursu, który zobowiązany będzie do ich przechowywania przez okres wymagany przez przepisy prawa. Nad prawidłowym przebiegiem każdego z Konkursów będzie czuwać komisja konkursowa, która będzie także dokonywała wyboru zwycięzcy Konkursu. Członkami komisji będą przedstawiciele Agencji oraz co najmniej jeden przedstawiciel Wnioskodawcy.

Agencja będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność za należyty przebieg każdego z Konkursu, w zakresie wskazanym w danym regulaminie, przyjmowanie prac konkursowych, powoływanie i zapewnianie warunków do pracy komisji konkursowych, ewidencję zwycięskich prac, zakup nagród, wydanie nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji, jak również za zbieranie oświadczeń i deklaracji potrzebnych dla celów podatkowych oraz wymaganych przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Agencja, jako Organizator Konkursu, będzie każdorazowo składać przyrzeczenie publiczne przyznania nagród na warunkach określonych w regulaminie Konkursu i to Agencja będzie zobowiązana nabyć nagrody na własność, a następne, jako ich właściciel, wydać laureatom Konkursu.

Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu będą zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora. Organizator będzie miał prawo dokonać weryfikacji dowodu zakupu przez uczestnika konkursu produktu w okresie sprzedaży promocyjnej, jako warunku wzięcia udziału w Konkursie. Ponadto Agencja będzie sprawdzać spełnienie przez uczestników innych warunków uczestnictwa w Konkursie wynikających z regulaminu oraz będzie uprawniona do wykluczania z Konkursu osób, które ich nie spełniły lub w inny sposób naruszyły zasady regulaminu. Agencja po weryfikacji i przyznaniu nagród będzie zawiadamiać zwycięzców Konkursu o wygranej oraz dokonywać przekazania nagród konkursowych (bezpośrednio lub przesyłką kurierską/pocztową).

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu będzie Organizator (Agencja). W celu ich zmiany lub usunięcia uczestnik będzie mógł przesłać odpowiednią informację na adres Agencji.

Przewiduje się wskazanie w Regulaminach i w umowie regulującej współpracę z Agencją, iż do każdej nagrody głównej w formie rzeczowej, której wartość zgodnie z przepisami ustawy PDOF podlega opodatkowaniu, zostanie dodana przez Agencję nagroda pieniężna stanowiąca 11,11% wartości tejże nagrody rzeczowej. W przypadku nagrody rzeczowo - pieniężnej, której wartość podlega opodatkowaniu, przed jej wydaniem Organizator, jako podmiot przekazujący nagrodę we własnym imieniu, potrąci od wartości nagrody zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 10% i odprowadzi go do stosownego urzędu skarbowego.

Spółka przewiduje dwa możliwe Warianty rozliczeń z Agencją z tytułu organizacji Konkursów:

Wariant 1

Agencja będzie wystawiać na rzecz Spółki fakturę VAT, która dokumentować będzie koszt organizacji kompleksowej usługi marketingowej obejmującej zarówno przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu, jak również nabycie towarów dla potrzeb Konkursu - wydanych następnie jako nagrody dla laureatów. Usługa zostanie opodatkowana według odpowiedniej stawki VAT.

Wariant II

Agencja udokumentuje koszt netto wyświadczonej usługi organizacji Konkursu oraz podatek VAT z tego tytułu za pomocą faktury VAT. Natomiast koszt brutto towarów zakupionych przez Agencję, a następnie przekazanych jako nagrody w Konkursach, będzie zwracany Agencji przez Spółkę na podstawie noty księgowej wystawionej przez Agencję.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym w Wariancie I Spółka postąpi prawidłowo odliczając podatek VAT naliczony wynikający z otrzymanej faktury zarówno w części dotyczącej nabytej usługi organizacji konkursu jak i w części dotyczącej nagród rzeczowych...
 2. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie będzie negatywna, Spółka prosi o potwierdzenie czy prawidłowe będzie zastosowanie przez nią Wariantu II rozliczeń, w ramach którego koszt brutto nagród będzie dokumentowany notą księgową i na tej podstawie zwracany Agencji przez Spółkę...
 3. Czy Spółka ma obowiązek naliczać VAT należny od nagród rzeczowych przekazanych przez Agencję laureatom organizowanych Konkursów oraz ewidencjonować obrót z tego tytułu za pomocą kasy fiskalnej...
 4. Czy Spółka, będąca zleceniodawcą przeprowadzenia akcji promocyjnych w formie Konkursów (na warunkach wskazanych powyżej) oraz fundatorem nagród, będzie zobowiązania do wypełniania obowiązków płatnika w zakresie naliczenia, pobrania oraz odprowadzenia należnego podatku od nagród oraz przygotowania i złożenia rocznej deklaracji PIT-8AR...

Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi odpowiedź na pytanie Nr 4 wniosku w przedmiocie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odpowiedź na pytanie Nr 1, 2 i 3 w przedmiocie ustawy o podatku od towarów i usług będzie przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy,

W zakresie pytania nr 4.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w opisanej sytuacji nie będą na Spółce ciążyły obowiązki płatnika względem nagród wydawanych laureatom Konkursów przez Agencję zajmującą się kompleksową obsługą organizacji przedsięwzięć konkursowych na zlecenie Spółki. Zdaniem Spółki, nie ma wątpliwości, że obowiązki płatnika powinny w opisanym stanie faktycznym obciążać Agencję będącą, w ramach świadczonej przez siebie usługi marketingowej dla Spółki, Organizatorem Konkursów. To Agencja będzie bowiem podmiotem, który w ramach wykonywania swoich obowiązków wynikających z umowy zawartej ze Spółką, faktycznie wydaje zwycięzcom nabyte przez siebie nagrody konkursowe (do którego uczestnicy Konkursów mogą mieć ewentualne roszczenia w związku z uczestnictwem w tych Konkursach).

Zasady opodatkowania przychodów z tytułu udziału w konkursach reguluje art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PDOF. Zgodnie ze wskazanym artykułem od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jak stanowi art. 30 ust. 3 ustawy PDOF, zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty jego uzyskania.

Z kolei zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy PDOF, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy PDOF, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 - nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednocześnie, zgodnie z art. 42 ust. la ustawy PDOF, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym są oni obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

W związku z powyższym, aby prawidłowo określić obowiązki w zakresie ustawy PDOF w przedmiotowej sprawie, w szczególności ustalić podmiot, który jest zobowiązany je wypełnić (jako płatnik), należy w pierwszej kolejności dokonać analizy, czy przedsięwzięcia organizowane przez Agencję na zlecenie Spółki, określane w regulaminach jako „konkursy”, można zakwalifikować w rzeczywistości jako konkursy dla celów ustawy PDOF.

W kontekście braku definicji konkursu w prawie podatkowym praktycznym rozwiązaniem wydaje się odwołanie do potocznego rozumienia pojęcia „konkurs”, w szczególności do definicji zawartych w słownikach języka polskiego. Co istotne, takie rozwiązanie jest akceptowane również przez organy podatkowe. Przykładowo, w interpretacji podatkowej z 10 kwietnia 2012 r. (nr IPTPB1/415-383/11- 4/KO) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi przywołał następujące definicje słownikowe:

 • konkurs to „impreza, przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp. zwykle wyróżnionych nagrodami” (Słownik Języka Polskiego pod red. M. Szymczaka, PWN);
 • konkurs to „impreza, która ma na celu wyłonienie przez specjalistyczne jury osoby lub grupy najlepszej w danej dziedzinie, np. artystycznej, naukowej, przebiegająca często wieloetapowo; najczęściej wygrana lub zajęcie jednego z wyższych miejsc w konkursie jest związane z określoną w warunkach wstępnych nagrodą pieniężną, rzeczową lub przyznaniem prawa do realizacji czegoś” (Słownik Wyrazów Obcych, Wydawnictwo Europa);
 • konkurs to „zorganizowana impreza o określonym regulaminie, której celem jest wyłonienie w drodze eliminacji kogoś lub czegoś najlepszego w danej dziedzinie, zwykle połączona z przyznaniem nagród” (Domowy Popularny Słownik Języka Polskiego, pod red. B. Dunaja, wyd. Cykada).

W ocenie Wnioskodawcy opisane w stanie faktycznym przedsięwzięcia będą posiadać wyżej opisane niezbędne atrybuty, w związku z faktem, że będą Konkursami przeprowadzanym na podstawie przyjętego uprzednio regulaminu oraz będą zawierały element współzawodnictwa przejawiający się w wyborze najlepszych prac spośród przesłanych przez wszystkich uczestników rywalizacji. Tym samym wartość ewentualnych wygranych w powyższych Konkursach, jeśli zgodnie z przepisami ustawy PDOF nie będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy PDOF (np. w związku z wartością nagrody przekraczającą 760 zł), powinna zostać rozpoznana jako przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu na zasadach wskazanych w art. 30 ust. 1 pkt 2) ustawy PDOF - tj. zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% nagrody.

W opisanej sytuacji należy zatem rozważyć, który podmiot powinien spełniać obowiązki płatnika, w zakresie poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród, jego przekazania na rachunek właściwego urzędu skarbowego oraz przygotowania rocznej deklaracji PIT-8AR.

Wnioskodawca uważa, iż obowiązki wynikające z art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 oraz ust. la w związku z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PDOF nie obciążają Spółki lecz ciążą na Agencji i że to Agencja, jako Organizator Konkursów, podmiot nabywający i wydający nagrody zwycięzcom, jest adresatem norm wynikających z brzmienia wskazanych przepisów. W konsekwencji Wnioskodawca stoi na stanowisku, że to Agencja, jako płatnik, w przypadku przekazania nagród których wartość zgodnie z ustawą PDOF podlega opodatkowaniu na podstawie z art. 41 ust. 4 ustawy PDOF jest zobowiązana pobrać 10% zryczałtowany podatek dochodowy, a następnie a na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy PDOF odprowadzić kwotę zryczałtowanego podatku do właściwego Urzędu oraz na podstawie art. 42 ust. la ustawy PDOF w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym sporządzić oraz przekazać naczelnikowi Urzędu Skarbowego właściwemu według siedziby Agencji roczną deklarację o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR.

Wyżej zaprezentowane stanowisko Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie wynika przede wszystkim z literalnego brzmienia przepisu art. 41 ust. 4 ustawy PDOF wskazującego, że płatnicy są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Należy zauważyć, że Wnioskodawca nie dokonuje bezpośrednio w żaden sposób wypłaty należności / świadczeń związanych z Konkursami organizowanymi na zlecenie Wnioskodawcy przez Agencję. Czynić to będzie bezpośrednio Agencja działając we własnym imieniu, jako podmiot zobowiązany do zakupu (z własnych środków), a następnie wydania nagród laureatom Konkursów w oparciu o postanowienia umowy zawartej w tym zakresie z Wnioskodawcą (oraz regulaminy poszczególnych Konkursów, które będą stworzone przez Agencję i tylko przekazywane do uzgodnienia do sieci handlowych, w których odbywać się będą konkursy oraz do Wnioskodawcy). Zatem w świetle wyraźnego i niebudzącego wątpliwości brzmienia przepisu art. 41 ust. 4 ustawy PDOF to nie Wnioskodawca jest adresatem obowiązku wynikającego z przedmiotowej normy prawnej, gdyż nie jest on podmiotem określonym w dyspozycji tego przepisu. Wynika to z zasad współpracy pomiędzy Wnioskodawcą a Agencją, zgodnie z którymi to Agencja od początku do końca organizuje Konkursy i będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność za należyty przebieg każdego z Konkursów w zakresie wskazanym w danym regulaminie, przyjmowanie prac konkursowych (prace konkursowe są przesyłane wyłącznie do Agencji), przechowywanie ich przez okres wymagany prawem, powoływanie i zapewnianie warunków do pracy komisji konkursowych, ewidencję zwycięskich prac, zakup nagród, wydanie nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji, jak również za zbieranie oświadczeń i deklaracji potrzebnych dla celów podatkowych oraz wymaganych przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Wnioskodawca jest wyłącznie klientem Agencji, której zleca organizację i prowadzenie akcji marketingowych w postaci Konkursów. Agencja będzie dokonywała nabycia towarów lub voucherów będących nagrodami w swoim imieniu z własnych środków i jako właściciel nagród będzie je przekazywała laureatom. Tym samym, to Agencja, jako Organizator Konkursu, będzie nabywać nagrody w swoim imieniu, dysponować nimi, a następne dokonywać ich wydania, wyłonionym przez powołaną przez siebie komisję Konkursową, zwycięzcom.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy PDOF, to fakt przekazania dochodu - nagrody determinuje podmiot, na którym ciążą obowiązki wynikające z prawa podatkowego związane z tym zdarzeniem. Zadaniem Agencji jest zrealizowanie Konkursu, w tym przekazanie nagród uprawnionym uczestnikom. Skoro Agencja przekazuje nagrody będące jej własnością, to nie ma podstaw do twierdzenia, że nagrody są przekazywane przez Wnioskodawcę. Zwrócić także należy uwagę na to, że nagrody, od których istnieje obowiązek uiszczenia 10% zryczałtowanego podatku dochodowego są gwarantowane laureatom w wartości netto, tj. de facto mają one charakter rzeczowo - pieniężny, a część pieniężna nagrody, stanowiąca środki pieniężne na pokrycie zobowiązania podatkowego, zapewniana jest bezpośrednio przez Agencję z jej własnych zasobów finansowych (podobnie jak sama nagroda rzeczowa).

Zgodnie z art. 8 Ordynacji podatkowej, płatnikiem jest m. in. osoba (fizyczna lub prawna), obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Takim podmiotem może być wyłącznie przekazujący nagrody, co jest w pełni zrozumiałe, gdyż tylko podmiot dokonujący faktycznie wypłaty / przekazania nagrody zna dokładnie datę przekazania, wartość, etc. - a zatem tylko ten podmiot (poza podatnikiem) jest w stanie określić, czy i kiedy powstał dochód u podatnika (oraz w jakiej wysokości).

Takie stanowisko znajduje potwierdzenie m.in. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 grudnia 2008 r., sygn. II FSK 1467/07Płatnikami w ustawach podatkowych ustanawia się takie podmioty, które w momencie powstania zobowiązania podatkowego dysponują środkami finansowymi podatnika lub dokonują czynności związanych z operacjami na jego majątku (Małgorzata Niezgódka - Medek i inni Ordynacja podatkowa Komentarz, LexisNexis, W-wa 2007, str. 70)” oraz w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2010 r. sygn. III SA/WA 730/10, w którym wskazano m.in. „Zdaniem Sądu „dokonywanie wypłat”, o którym mowa w art. 41 ust. 4 u.p.d.o.f należy rozumieć dosłownie, a mianowicie jako właśnie faktyczną realizację wypłaty („faktyczne wypłacenie”). Uprawniony jest przy tym pogląd, że analogicznie jak podmiot, który faktycznie dokonuje wypłat (świadczeń) należy rozumieć podmiot, który stawia do dyspozycji podatnika pieniądze lub wartości pieniężnych. Przez „faktyczne wypłacenie” Sąd rozumie wypłatę środków finansowych rzeczywiście dokonaną przez określony podmiot, niezależnie od źródła pochodzenia tych środków. Innymi słowy, podmiotem faktycznie wypłacającym jest podmiot przekazujący środki pieniężne osobie uprawnionej do ich otrzymania, czyniąc to czy to w gotówce, czy też na np. rachunek bankowy”.

Podobnie uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazując w interpretacji z dnia 20 sierpnia 2010 r. (sygn. IPPB4/415-414/10-4/SP) „Płatnikiem w odniesieniu do dokonywanych wypłat lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy z tytułu określonego w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT (a więc m.in. z tytułu nagród w konkursach) są osoby dokonujące tych wypłat (wypłacający). Identyczna sytuacja występuje w przypadku wszystkich innych przypadków określonych w ustawie o PIT, w których występuje płatnik. Zawsze jest to podmiot dokonujący wypłaty środków pieniężnych, lub stawiający je do dyspozycji podatnika. Zatem, jeżeli do nagród wypłacanych w analizowanej akcji zastosowanie znalazłby art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT i art. 41 ust 4 ustawy o PIT - albo jakakolwiek inna regulacja przewidująca instytucję płatnika, to płatnikiem takim byłaby wyłącznie Agencja - jako przelewająca środki pieniężne nagrodzonym osobom, stawiająca je do dyspozycji podatników a nie Spółka.

Takie samo stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (interpretacja z dnia 4 stycznia 2010 r. IBPBII/415-631/10/BD) „na Wnioskodawcy (Agencji) spoczywać będzie obowiązek wystawienia PIT-u odpowiedniego do sposobu opodatkowania, gdyż to on jest organizatorem przedsięwzięcia i on będzie dokonywał zakupu nagród rzeczowych oraz w jego gestii będzie wręczanie ich zwycięzcom

Konkludując, mając na uwadze przytoczone przepisy, stwierdzić należy, iż:

 1. skoro to Agencja będzie dokonywała we własnym imieniu wydań nagród związanych z Konkursami, będąc do takiego działania prawnie zobowiązaną na podstawie zawartej z Wnioskodawcą umowy (obejmującej zakup od agencji kompleksowej usługi marketingowej),
 2. nagrody będą zakupywane bezpośrednio przez Agencję z jej środków finansowych i na podstawie regulaminów oraz umowy zawartej z Wnioskodawcą ewentualne roszczenia o wydanie nagrody będą kierowane przez laureatów Konkursów bezpośrednio do Agencji

to zasadne jest twierdzenie, że to nie na Wnioskodawcy, ale na Agencji spoczywać będą obowiązki płatnika w zakresie naliczenia, pobrania oraz odprowadzenia należnego zryczałtowanego podatku od nagród oraz przygotowania i złożenia we własnym imieniu rocznej deklaracji PIT-8AR. W przedstawionym stanie faktycznym Agencja będzie bowiem nie tylko podmiotem dokonującym faktycznego przekazania nagrody, ale także podmiotem prawnie do takiego działania zobowiązanym, do którego mogą być kierowane ewentualne roszczenia o wydanie narody (tym samym przekazując nagrodę Agencja będzie działała we własnym imieniu).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęć „konkurs” oraz „nagroda”, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN konkurs jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast nagroda to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp. Z definicji tych wynika, że przedsięwzięcie można określić mianem konkursu jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Warunkiem zastosowania omawianego zwolnienia w stosunku do wygranych w konkursach, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł, jest rodzaj konkursu. Mianowicie musi to być konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu, a w przypadku konkursów z innych dziedzin wyłącznie taki, którego organizatorem i emitentem (ogłaszającym) są środki masowego przekazu.

Stosownie do treści art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy: z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jak stanowi art. 30 ust. 3 ww. ustawy, zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 cytowanej ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 - nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, przesyłając równocześnie roczną deklarację według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

W wyniku dokonanej analizy przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że konkurs, jaki Spółka planuje zorganizować zlecając jego organizację Agencji marketingowej, będzie spełniał niezbędne przesłanki do uznania go za konkurs, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. będzie to konkurs z dziedziny sztuki.

Zatem w sytuacji, gdy jednorazowa wartość nagrody w konkursie nie przekroczy kwoty 760 zł, nagroda ta skorzysta ze zwolnienia z opodatkowania, a tym samym nie wystąpi po stronie Spółki obowiązek poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kluczową kwestią dla oceny stanowiska Spółki jest ustalenie, który podmiot w przedstawionych zdarzeniach przyszłych będzie płatnikiem 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat lub ewentualnie udostępnianych nagród rzeczowych.

Analiza cytowanych powyżej przepisów prowadzi do wniosku, że płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego, w sytuacji powstania przychodu z tytułu nagrody (wygranej) w konkursie, jest podmiot, który dokonuje świadczenia.

W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym, organizatorem konkursu - pomysłodawcą i inicjatorem zawsze będzie Spółka, natomiast Agencja marketingowa, której Spółka zleci przeprowadzenie konkursu będzie działała jedynie w imieniu i na rzecz Spółki. Także w przypadku gdy rolą Agencji marketingowej będzie wydanie nagród, a także ich zakup - wszelkie czynności związane z organizacją konkursu będzie wykonywała Spółka, gdzie jak podniosła Spółka – Agencja marketingowa będzie działała w imieniu i na rzecz Spółki. Również ciężar ekonomiczny nagród ponosić będzie Spółka.

Należy zauważyć, że żaden z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowi, że dokonanie świadczenia, postawienie pieniędzy lub wartości pieniężnych do dyspozycji określonej osobie powinno nastąpić bezpośrednio przez podmiot, który jest płatnikiem. Płatnikiem jest podmiot, który organizuje dane przedsięwzięcie i ponosi ekonomiczny ciężar przekazywanych nagród.

W rezultacie to Spółka jest organizatorem konkursu, natomiast Agencja marketingowa działać będzie w imieniu i na rzecz Spółki. Agencja marketingowa, pomimo że zorganizuje i przeprowadzi konkurs oraz dokona zakupu nagród i wyda nagrody – to wartość nagród zostanie wliczona do wynagrodzenia Agencji marketingowej za organizację i przeprowadzenie konkursu.

W związku z powyższym, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Spółka jako podmiot planujący zorganizowanie konkursu (organizator konkursu) i ponosząca ekonomiczny ciężar przekazywanych nagród, będzie pełniła funkcję płatnika 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród przekazywanych uczestnikom konkursu, bez względu na to, który podmiot wyda nagrody, a mianowicie w sytuacji gdy konkurs zorganizuje i przeprowadzi na zlecenie Spółki Agencja marketingowa, która będzie odpowiedzialna za całokształt organizację i przeprowadzenie konkursu, w tym za wydanie nagród uczestnikom konkursu, jeżeli wartość nagrody przekroczy kwotę 760 zł.

W świetle powyższego za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Spółki, zgodnie z którym jeżeli strony ustalą w regulaminie konkursu, który z podmiotów pełni funkcję płatnika zryczałtowanego 10% podatku dochodowego, wówczas to ten podmiot będzie pełnił tę funkcję, bez względu na fakt, który z podmiotów faktycznie będzie wypłacać świadczenia na rzecz uczestników konkursu.

Jak bowiem wyjaśniono powyżej płatnikiem podatku dochodowego nie może być podmiot wskazany przez strony umowy lub określony przez strony w regulaminie konkursu, ponieważ płatnikiem 10% zryczałtowanego podatku od wygranej w konkursie jest organizator tego konkursu, a nie Agencja marketingowa, działająca w imieniu i na rzecz Spółki i wydająca w imieniu Spółki nagrody zwycięzcom konkursu.

W konsekwencji to na Spółce będzie ciążył obowiązek pobrania i przekazania kwoty zryczałtowanego podatku, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek - na rachunek właściwego urzędu skarbowego, przesyłając równocześnie roczną deklarację według ustalonego wzoru (PIT-8AR) zgodnie z dyspozycją ww. art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 i ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych - należy wskazać, że orzeczenia te nie są wiążące dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w każdej z nich zawarte jest wiążące. W związku z tym, organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami – nie tylko innych organów podatkowych, jednak nie stosują wprost tych rozstrzygnięć także i z tego zwykłego powodu, że nie stanowią one materialnego prawa podatkowego.

Ponadto odnosząc się do przywołanych przez Wnioskodawcę orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego należy stwierdzić, że w świetle art. 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wyroki nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa i tym samym nie mogą być wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację, nawet jeżeli kształtuje określoną linię orzeczniczą. Zgodnie z art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. , poz. 270 z późn. zm.) ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia. Dlatego tut. organ nie może w oparciu o powołane wyroki sądów potwierdzić stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.