IPPB2/4511-331/15-4/MG | Interpretacja indywidualna

1) Czy w przedstawionym stanie faktycznym, Nagrody wypłacane Użytkownikom przez Wnioskodawcą, stanowią nagrody związane ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT?2) Czy w przedstawionym stanie faktycznym, wartość Nagrody przyznanej z tytułu dokonania jednej transakcji stanowi „jednorazową wartość nagrody”, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT?3) Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze i drugie, Nagrody wypłacane Użytkownikom, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł, podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT i w związku z tym na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy PIT, jak również obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C, o której mowa w art. 42a ustawy PIT?
IPPB2/4511-331/15-4/MGinterpretacja indywidualna
 1. informacja
 2. nagrody
 3. obowiązek płatnika
 4. programy
 5. płatnik
 6. sprzedaż premiowa
 7. uczestnicy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 marca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 maja 2015 r. (data nadania 21 maja 215 r., data wpływu 22 maja 2015r.) na wezwanie tut. organu z dnia 12 maja 2015 r. Nr IPPB2/4511-331/15-2/MG (data nadania 12 maja 2015 r., data doręczenia 14 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ciążących na Spółce obowiązkach płatnika oraz obowiązkach informacyjnych związanych z wypłacaniem Użytkownikom nagród związanych z uczestnictwem w programie lojalnościowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ciążących na Spółce obowiązkach płatnika oraz obowiązkach informacyjnych związanych z wypłacaniem Użytkownikom nagród związanych z uczestnictwem w programie lojalnościowym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W ramach prowadzonej działalności, Wnioskodawca organizuje i prowadzi internetową platformę zakupową (dalej: „Serwis”), za pomocą której użytkownicy (dalej: „Użytkownicy”) mogą dokonywać zakupów w sklepach internetowych wykorzystując szeroką ofertę zniżek i promocji. Poprzez platformę korzystają z programu lojalnościowego (dalej: „Program”), który pozwala zarejestrowanym użytkownikom zbierać tzw. punkty Cashback lub odnosić inne korzyści w związku z nabyciem określonych towarów lub usług w sklepach internetowych współpracujących partnerów Programu. Partnerem Programu (dalej: „Partner”) jest sklep lub usługodawca, który zawarł z Wnioskodawcą umowę o współpracy i oferuje Użytkownikom towary lub usługi w ramach Programu.

Uczestnikami Programu mogą być osoby fizyczne, które po zarejestrowaniu się w Serwisie, dokonują zakupów na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Użytkownik otrzymuje nagrodę pieniężną (dalej: „Cashback” lub „Nagroda”) w związku z dokonaniem zakupów w sklepie internetowym Partnera. Na stronie serwisu zamieszczone są aktywne linki do stron sklepów internetowych Partnerów wraz ze wskazaniem wartości Cashback z tytułu dokonania konkretnej transakcji przez Użytkownika. Cashback przyznawany jest za transakcje dokonane w sklepie internetowym Partnera przez zarejestrowanego Użytkownika, jeśli przed dokonaniem transakcji będzie on zalogowany w Serwisie oraz dokona zakupu w sklepie internetowym Partnera, do którego zostanie bezpośrednio przekierowany przez Serwis. Powyższy sposób dokonywania transakcji pozwala na rejestrowanie poszczególnych transakcji w celu przyznania i wypłaty Cashback Użytkownikom na wskazane przez nich rachunki bankowe.

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu, jednorazowa wartość Cashback zgodna z ofertą Serwisu, określana kwotowo lub procentowo, jest naliczana odrębnie od każdej transakcji premiowanego towaru lub usługi i nie przekracza kwoty 760 zł. Po dokonaniu transakcji, odpowiednia wartość Cashback zapisywana jest automatycznie na dedykowanym elektronicznym koncie Użytkownika w terminie 24 godzin od dokonania zapłaty. Na podstawie regulaminu Programu, Użytkownicy mogą żądać od Spółki wydania Nagrody, a Spółka jest zobowiązana Nagrodę wydać.

Nagrody wypłacane są ze środków obrotowych Spółki - to Spółka ponosi ekonomiczny ciężar dokonanych wypłat. Środki te mogą pochodzić z wypłat prowizji od Partnerów, innych usług świadczonych przez Spółkę oraz zaciągniętych pożyczek/kredytów.

Przedmiotowy wniosek obarczony był brakami formalnymi, w związku z czym pismem z dnia 12 maja 2015 r. Nr IPPB2/4511-331/15-2/MG wezwano Wnioskodawcę do doprecyzowania przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, poprzez wyjaśnienie:

 1. Który podmiot jest organizatorem programu lojalnościowego - Wnioskodawca, czy Partner, tj. sklep lub usługodawca, który zawarł z Wnioskodawcą umowę o współpracy...
 2. Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca organizuje program lojalnościowy na zlecenie Partnera, działa wówczas w jego imieniu i na jego rzecz, w zamian określone wynagrodzenie...
 3. Który podmiot ponosi ekonomiczny ciężar organizacji Programu...
 4. Czy to, że Wnioskodawca ponosi ekonomiczny ciężar dokonywanych wypłat nagród ze środków obrotowych Wnioskodawcy, w sytuacji gdy środki te mogą pochodzić z wypłat prowizji od Partnerów oznacza, że ciężar wypłat tych nagród ponosi Wnioskodawca, czy też Partner...
 5. Co w kontekście ponoszenia przez Spółkę ciężaru ekonomicznego wypłat nagród oznacza stwierdzenie „(...) Środki te mogą pochodzić z (...), innych usług świadczonych przez Spółkę oraz zaciągniętych pożyczek / kredytów” (prosi się o szczegółowe informacje w tym zakresie, w kontekście ponoszenia przez Wnioskodawcę ciężaru wypłacanych nagród...

Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku w ustawowym terminie, pismem z dnia 21 maja 2015 r. (data wpływu 22 maja 2015 r.), w którym wyjaśnił, że:

 1. Organizatorem Programu lojalnościowego oraz jego operatorem jest Wnioskodawca. To Wnioskodawca podejmuje decyzje dotyczące wszelkich zasad funkcjonowania Programu.Dodatkowo, Użytkownicy korzystają z Programu lojalnościowego poprzez serwis internetowy, którego operatorem i właścicielem jest Wnioskodawca. Wszelkie decyzje, co do funkcjonalności serwisu, zasad jego działania oraz szaty graficznej podejmuje samodzielnie Wnioskodawca.Partnerzy nie mają wpływu na konstrukcję Programu lojalnościowego, ani na konstrukcję serwisu internetowego obsługującego Program lojalnościowy.
 2. Wnioskodawca organizuje Program lojalnościowy samodzielnie, tj. określa zasady jego prowadzenia oraz uczestniczenia w nim Użytkowników. Wnioskodawca oferuje potencjalnym partnerom możliwość zawarcia umowy o współpracy i oferowania Użytkownikom towarów lub usług w ramach zorganizowanego przez Wnioskodawcę Programu lojalnościowego.Wnioskodawca organizuje jeden Program lojalnościowy, w którym może brać udział nieograniczona liczba Partnerów. Partnerzy zawierają z Wnioskodawcą umowę o współpracy i w tym zakresie akceptują zasady Programu lojalnościowego ustalone przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca pragnie podkreślić, że Program lojalnościowy nie jest organizowany na zlecenie żadnego podmiotu. Oznacza to, że każdy z Partnerów akceptuje z góry ustaloną przez Spółkę konstrukcję Programu lojalnościowego oraz konstrukcję serwisu internetowego obsługującego Program lojalnościowy.Szczegóły techniczne współpracy z danym Partnerem ustalane są indywidualnie w każdej umowie o współpracy. Nie zmienia to jednak faktu, że zasady działania Programu lojalnościowego oraz serwisu internetowego ustala wyłącznie Wnioskodawca.
 3. Ekonomiczny ciężar organizacji Programu lojalnościowego ponoszony jest przez Wnioskodawcę. Jak już wskazano wyżej, Program lojalnościowy jest organizowany przez Wnioskodawcę w całości samodzielnie - bez uzyskania zlecenia od jakiegokolwiek innego podmiotu. W konsekwencji, ciężar ekonomiczny organizacji Programu ciążyć może jedynie na Spółce.
 4. Wnioskodawca chciałby zwrócić uwagę, że obecnie jego głównym przedmiotem działalności jest organizacja i obsługa Programu lojalnościowego, w tym serwisu internetowego, poprzez który organizowany jest ten Program lojalnościowy. Dodatkowo, Wnioskodawca świadczy kompleksowe usługi reklamowe oraz marketingowe (doradztwo w zakresie organizacji akcji promocyjnych, usługi graficzne, ocena rentowności akcji promocyjnych itd.).Zgodnie z umową Spółki, przedmiot działalności Spółki określony jest bardzo szeroko. Wnioskodawca nie wyklucza zatem, że w przyszłości jego działalność będzie faktycznie prowadzona w jeszcze szerszym zakresie niż obecnie. Równolegle, Wnioskodawca będzie prowadził działalność opartą na organizacji i obsłudze Programu lojalnościowego.Tym samym, Wnioskodawca może uzyskiwać środki pieniężne nie tylko z tytułu wypłat prowizji od Partnerów z tytułu udziału w Programie lojalnościowym, ale także z tytułu wynagrodzeń za inne usługi świadczone przez Spółkę w zakresie wskazanym wyżej. Działalność Wnioskodawcy może być finansowana nie tylko wskazanymi wyżej środkami pieniężnymi, ale także środkami pochodzącymi z tytułu pożyczek czy kredytów zaciągniętych na podstawie umów z instytucjami finansowymi lub umów ze wspólnikami.Środki, które są uzyskiwane przez Wnioskodawcę trafiają na jeden rachunek bankowy, który związany jest z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą. Następnie, środki te podlegają rozdysponowaniu w ramach działalności prowadzonej przez Spółkę.Zgodnie z regulaminem Programu lojalnościowego, Wnioskodawca dokonuje wypłaty kwot, na których wartość składają się nagrody pieniężne uzyskane w związku z dokonywaniem zakupów w sklepach internetowych różnych Partnerów Wnioskodawcy. Podkreślić należy, że to Spółka dokonuje faktycznej wypłaty wartości nagrody ze swojego rachunku bankowego na rachunek bankowy konkretnego Użytkownika. Wypłaty nagród na rzecz Użytkowników Programu lojalnościowego dokonywane są ze środków obrotowych Spółki przeznaczonych na jej bieżącą działalność.Powyższe oznacza, że Spółka może wypłacać jako nagrody środki pieniężne, które uzyskała nie tylko jako prowizję od Partnerów, ale również środki, które stanowią wynagrodzenie za inne świadczone przez nią usługi lub zostały uzyskane w ramach finansowania zewnętrznego.Dodatkowo, jednorazowa wypłata nagrody będzie zwykle obejmowała kwoty nagród naliczanych od różnych transakcji zawieranych z różnymi Partnerami. Spółka nie prowadzi ewidencji, które środki pieniężne (skąd uzyskane) zostały przeznaczone na nagrody w Programie.W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, zarówno faktyczny, jak i ekonomiczny ciężar wypłat nagród na rzecz Użytkowników ponosi Wnioskodawca.
 5. Jak już wskazano w odpowiedzi na pytanie nr 4, Spółka prowadzi działalność gospodarczą nie tylko w zakresie organizacji i obsługi Programu. Świadczy również inne usługi na rzecz swoich kontrahentów, np. usługi reklamowe, które stanowią dla niej źródło przychodów. Jednocześnie, Spółka może uzyskiwać środki finansowe na swoją działalność z pożyczek lub kredytów uzyskanych na podstawie umów zawartych z instytucjami finansowymi, czy wspólnikami.Środki finansowe pozyskiwane przez Spółkę są przeznaczane przez Spółkę na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników oraz na bieżącą działalność Spółki.Bieżąca działalność Spółki obejmuje również wypłaty nagród dla Użytkowników Programu lojalnościowego, dokonywane z rachunku bankowego prowadzonego przez Spółkę. Należy podkreślić, że Spółka może wypłacać jako nagrody środki pieniężne, które uzyskała nie tylko jako prowizję od Partnerów, ale również środki, które stanowią wynagrodzenie za inne świadczone przez nią usługi lub zostały uzyskane w ramach finansowania zewnętrznego.
  W ocenie Wnioskodawcy, powyższe okoliczności wskazują, że Spółka nie tylko dokonuje fizycznej wypłaty środków, ale również ponosi ich ciężar ekonomiczny.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym, Nagrody wypłacane Użytkownikom przez Wnioskodawcą, stanowią nagrody związane ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT...
 2. Czy w przedstawionym stanie faktycznym, wartość Nagrody przyznanej z tytułu dokonania jednej transakcji stanowi „jednorazową wartość nagrody”, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT...
 3. Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze i drugie, Nagrody wypłacane Użytkownikom, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł, podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT i w związku z tym na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy PIT, jak również obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C, o której mowa w art. 42a ustawy PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1

W ocenie Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym, Nagrody wypłacane przez Spółkę na rzecz Użytkowników, w związku z dokonaniem przez nich zakupów w sklepie internetowym Partnera, stanowią nagrody związane ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, „jednorazowa wartość nagrody”, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, odnosi się do wartości nagrody przyznanej za konkretną, ściśle określoną transakcję. Stąd też, w przedstawionym stanie faktycznym, okoliczność, iż Użytkownik może otrzymać na rachunek bankowy jednorazową wypłatę w wysokości przekraczającej 760 zł, która obejmuje kilka uzyskanych przez niego nagród nie wpływa na kwalifikację wartości poszczególnych nagród jako uprawniających do skorzystania ze zwolnienia. Wypłata taka to jedynie techniczny sposób jednorazowego przekazania kilku nagród.

Ad. 3

W ocenie Wnioskodawcy, w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze i drugie, Nagrody uzyskane przez Użytkowników, których jednorazowa wartość nie przekroczy kwoty 760 zł, będą podlegać zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT i tym samym na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, jak również obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C, w myśl art. 42a ustawy PIT.

Uzasadnienie stanowiska Spółki.

Ad. 1

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, wolna od podatku dochodowego jest m.in. wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Jak wynika z brzmienia powołanej regulacji, aby wartość nagrody mogła podlegać zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych, muszą zostać kumulatywnie spełnione następujące warunki:

 • nagroda związana jest ze sprzedażą premiową;
 • jednorazowa wartość nagrody nie przekracza kwoty 760 zł;
 • nagroda nie jest otrzymana w związku z prowadzoną przez odbiorcę nagrody działalnością gospodarczą i nie stanowi przychodu z takiej działalności.

Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę, iż przepisy obowiązującego prawa nie definiują pojęcia „sprzedaż premiowa”. W związku z powyższym, niezbędnym jest sięgnięcie do językowych reguł wykładni. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN (www.sjp.pwn.pl), pojęcie „sprzedaż” oznacza odstępowanie czegoś przez sprzedawcę na własność kupującemu za określoną sumę, natomiast pojęcie „premia” oznacza m.in. nagrodę za coś, często mającą zachęcić do czegoś osobę nagradzaną. Tym samym należy uznać, iż nagroda związana ze sprzedażą premiową oznacza nagrodę otrzymaną w związku z dokonaniem określonej transakcji, której przedmiotem jest odstąpienie towarów lub usług za określoną sumę pieniędzy przez sprzedawcę na rzecz kupującego.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 121, dalej: „kodeks cywilny”), przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Tym samym, na gruncie prawa cywilnego, umowa sprzedaży jest umową dwustronnie zobowiązującą, w ramach której świadczenie jednej strony jest odpowiednikiem świadczenia drugiej strony.

Polski ustawodawca w art. 3531 kodeksu cywilnego wyznaczył granice swobody umów, zgodnie z którym strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Biorąc powyższe pod uwagę, należy wskazać, iż zobowiązanie do spełnienia dodatkowego świadczenia, jakim niewątpliwie jest zobowiązanie do wypłaty nagrody w związku z nabyciem określonego towaru lub usługi, mieści się w zakresie swobody umów, z której mogą korzystać strony.

W ocenie Wnioskodawcy, dla celów skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, które ma charakter przedmiotowy, nie ma znaczenia, kto jest podmiotem dokonującym wypłaty Nagrody. Fakt dokonania wypłaty przez inny podmiot niż sprzedawca, nie wpływa na zmianę charakteru Nagrody, bowiem możliwość otrzymania przyrzeczonego świadczenia związana jest w tym przypadku wyłącznie z zakupem określonego produktu. Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, nie istnieje wymóg bezpośredniego związku pomiędzy sprzedawcą a kupującym. W szczególności świadczy o tym użyty w treści przywołanego przepisu zwrot: „nagród związanych ze sprzedażą premiową”, a nie „premią z tytułu sprzedaży”.

Dodatkowo, dokonując wykładni art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, nie można abstrahować od celu, w jakim ustawodawca wprowadził przedmiotowe zwolnienie. Zdaniem Wnioskodawcy, celem tym było ułatwienie sprzedawcom prowadzenia akcji promocyjnych, promujących ich produkty.

Jak zostało wskazane, działalność Spółki ma charakter motywacyjny, mający na celu uatrakcyjnienie i zwiększenie popytu na towary i usługi proponowane przez Partnerów. Należy uznać, iż wymóg tożsamości sprzedawcy i wydającego nagrodę, stanowiłby nie tylko naruszenie zasady swobody umów pomiędzy stronami, ale również ograniczenie możliwości korzystania przez sprzedawców z usług, które w sposób efektywny prowadzą do intensyfikacji sprzedaży ich produktów.

Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym, Nagrody wypłacone przez Spółkę na rzecz Użytkowników, w związku z dokonaniem przez nich zakupów w sklepie internetowym Partnera, stanowią nagrody związane ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych m.in. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 lipca 2013 r. (sygn. akt: III SA/Wa 381/13), w którym Sąd uznał, iż: „Do celów zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 PDOFizU bez znaczenia pozostaje okoliczność, iż kontrahent nie prowadzi bezpośrednio (we własnym imieniu) punktów handlowych mogących prowadzić sprzedaż detaliczną jego towarów, a Strona w ramach świadczonych usługi marketingowo-reklamowych na rzecz swoich klientów, koordynuje akcję sprzedaży premiowaną nagrodą zgodnie z regulaminem opisanym we wniosku”.

Powyższe stanowisko znajduje również odzwierciedlenie w interpretacjach organów podatkowych, wydawanych w imieniu Ministra Finansów m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 września 2014 r. (nr IPPB2/415-441/14-2/MK), interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 marca 2014 r. (nr IPPB2/415-71/14-4/MK1) oraz interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 lipca 2013 r. (nr IPPB2/415 -393/13-2/MG).

Ad. 2

Zgodnie z brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, aby wartość nagrody otrzymanej w związku ze sprzedażą premiową, mogła skorzystać z przewidzianego zwolnienia, jej wartość nie może przekroczyć kwoty 760 zł.

Pojęcie „jednorazowa wartość nagrody”, nie zostało zdefiniowane w polskich przepisach prawnych. Z tego powodu, ponownie należy odnieść się do językowych reguł wykładni. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN (www.sjp.pwn.pl), pojęcie „jednorazowy” oznacza: „raz jeden dany lub uczyniony; mogący być użyty jeden raz”.

Jak zostało wskazane w stanie faktycznym, każda pojedyncza transakcja związana z zakupem produktu Partnera, od której jest naliczana Nagroda, jest oddzielnie rejestrowana w Serwisie prowadzonym przez Spółkę. Dzięki wskazanemu sposobowi dokonywania transakcji, Spółka jest w stanie przyporządkować poszczególną Nagrodę z konkretnym zakupem towarów lub usług, nawet jeśli wypłata kwoty pieniężnej na rachunek bankowy Użytkownika przekroczy 760 zł, przy czym zgodnie z Regulaminem, jednostkowa wartość Nagrody nie będzie mogła przekroczyć kwoty 760 zł.

W ocenie Wnioskodawcy, okoliczność zgromadzenia przez Użytkownika wielu Nagród i wypłata na jego konto bankowe kwoty przekraczającej 760 zł nie wpływa na kwalifikację jednorazowej wartości Nagrody, bowiem w niniejszym stanie faktycznym przelew środków pieniężnych ma wyłącznie charakter techniczny. Nagroda natomiast uzyskiwana jest każdorazowo w związku z dokonaniem transakcji.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych, w tym w powołanej już interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 września 2014 r. (nr IPPB2/415-441/14-2/MK), w której wskazał, iż: „Poprzez pojęcie „jednorazowa wartość nagrody”, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć wartość każdej odrębnie przyznanej uczestnikowi nagrody. Bez znaczenia dla możliwości skorzystania z powyższego zwolnienia pozostaje ilość otrzymanych w ciągu roku nagród oraz łączna ich wartość. Zatem wartość nagrody pieniężnej określonej w odniesieniu do jednego zdarzenia uprawniającego do jej otrzymania stanowi jednorazową wartość nagrody w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Analogiczny pogląd przedstawił również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 12 marca 2014 r. (nr IPPB2/415-71/14-4/MK1) oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 maja 2009 r. (nr IPPB1/415-191/09-2/MT).

Ad. 3

Zgodnie z brzmieniem art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 ustawy o PIT - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

W przypadku wypłaty nagrody związanej ze sprzedażą premiową, której jednorazowa wartość przekracza 760 zł, stosownie do art. 41 ust. 4 ustawy o PIT, płatnicy, o których mowa w ust. 1 wyżej wskazanego przepisu, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, są obowiązani pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat i w myśl art. 42 ust. 1 ustawy o PIT przekazywać kwotę pobranego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności.

Ponadto, zgodnie z brzmieniem art. 42a ustawy o PIT, podmioty dokonujące wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c ustawy o PIT oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4 ustawy o PIT, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a ustawy o PIT, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

W ocenie Wnioskodawcy, Nagrody, wypłacone przez Spółkę na rzecz Użytkowników, w związku z dokonaniem przez nich zakupów w sklepie internetowym Partnera, stanowią nagrody związane ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdy jednorazowa wartość Nagrody związanej ze sprzedażą premiową nie przekracza 760 zł, nie ciąży na nim, jako płatniku, obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku od wartości Nagrody. Z kolei kwalifikacja Nagrody jako związanej ze sprzedażą premiową, prowadzi do uznania, iż w związku z wyłączeniem zawartym w art. 42a ustawy o PIT, na Wnioskodawcy nie ciąży również obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C.

Jednakże w przypadku, gdy jednorazowa wartość Nagrody przekroczy 760 zł, w ocenie Wnioskodawcy, Spółka jako podmiot dokonujący wypłaty, będzie zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego. Za prawidłowością powyższego stanowiska świadczy okoliczność, iż Spółka, dokonując wypłaty, działa we własnym imieniu, jako podmiot prawnie zobowiązany do wypłaty Nagród na rzecz Użytkowników. Ponadto, to Spółka ponosi ekonomiczny ciężar wypłaty Nagród, bowiem okoliczność dokonania wypłaty prowadzi do uszczuplenia majątku Spółki. Na podstawie regulaminu Programu, Użytkownicy mogą żądać o Spółki wydania Nagrody, a Spółka jest zobowiązana Nagrodę wydać.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 lipca 2013 r. (sygn. akt III SA/Wa 381/13), który zauważył, iż: „Obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego ciąży na wypłacającym nagrodę, a nie na sprzedawcy”.

Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 6 września 2010 r. (nr ILPB1/415-666/10-4/AO), jak również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 30 maja 2012 r., w której wskazał, iż: „Na Wnioskodawcy jako podmiocie faktycznie dokonującym wypłat przyznanych w ramach prowadzonego programu lojalnościowego, ciąży obowiązek naliczenia, pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego”.

Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa, jak również przedstawione w niniejszym wniosku okoliczności faktyczne, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż Nagrody wypłacane Użytkownikom, których jednorazowa wartość nie przekroczy jednorazowo kwoty 760 zł, będą podlegać zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. W związku z tym, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, jak również obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C, o której mowa w art. 42a ustawy o PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych - należy wskazać, że orzeczenie te nie są wiążące dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w każdej z nich zawarte jest wiążące. W związku z tym, organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami – nie tylko innych organów podatkowych, jednak nie stosują wprost tych rozstrzygnięć także i z tego zwykłego powodu, że nie stanowią one materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.