IPPB2/4511-201/15-4/MG | Interpretacja indywidualna

Spółka, jako podmiot wydający Uczestnikom nagrody rzeczowe i Zespołom Uczestników nagrody w postaci wycieczek w konkursach prowadzonych w ramach Programu, nie będzie zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranych w konkursach uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wysokości 10% wygranej lub nagrody zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
IPPB2/4511-201/15-4/MGinterpretacja indywidualna
 1. konkursy
 2. nagrody
 3. obowiązek płatnika
 4. program motywacyjny
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Termin przekazywania zryczałtowanych zaliczek i podatków
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Zryczałtowane zaliczki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 lutego 2015 r. (data wpływu 16 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 kwietnia 2015 r. (data nadania 21 kwietnia 2015 r., data wpływu 23 kwietnia 2015 r.) na wezwanie organu z dnia 17 kwietnia 2015 r. Nr IPPB2/4511-201/15-2/MG (data nadania 17 kwietnia 20415 r., data doręczenia 20 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ciążących na Spółce obowiązkach płatnika oraz obowiązkach informacyjnych związanych z wydawaniem nagród uczestnikom Programu będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej – jest:

 • prawidłowe – w zakresie braku obowiązku wystawienia Uczestnikom informacji PIT-8C w związku z wydaniem przez Spółkę nagrody pieniężnej z tytułu uczestnictwa w programie motywacyjnym,
 • nieprawidłowe – w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ciążących na Spółce obowiązkach płatnika oraz obowiązkach informacyjnych związanych z wydawaniem nagród uczestnikom Programu będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka zajmuje się świadczeniem usług polegających na odpłatnym organizowaniu i obsłudze programów motywacyjnych, których celem jest w szczególności zwiększanie sprzedaży i promocja produktów Zleceniodawców. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Wnioskodawca zawarł ze swoim Zleceniodawcą Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącą działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży dóbr konsumpcyjnych szybko zbywalnych z kategorii mrożonych słodyczy na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej zwanym również „Klientem”) umowę o świadczenie usług marketingowych w zakresie organizacji oraz obsługi programu motywacyjnego. Zgodnie z tą umową Klient zlecił Spółce (zwanej dalej również „Agencją”), organizację i obsługę programu motywacyjnego (zwanego dalej również „Programem”), w zamian za określone w tej umowie wynagrodzenie.

W ramach tej umowy Agencja zobowiązała się do:

 1. przygotowania zasad i regulaminu Programu;
 2. zaprojektowania i wyprodukowania kart przed płaconych, broszur oraz strony internetowej służącej rejestracji Uczestników;
 3. bieżącej obsługi Programu, w tym w szczególności naliczania punktów poszczególnym uczestnikom Programu,
 4. bieżącego raportowania przebiegu Programu.

Program rozpocznie się w pierwszym kwartale 2015 r. Zgodnie z Regulaminem Programu, który zostanie przygotowany przez Agencję, organizatorem Programu będzie Agencja. Uczestnikami Programu będą osoby fizyczne pracujące jako przedstawiciele handlowi (zwane dalej również: „Uczestnikami”, „Zespołami Uczestników”) niezależnych dystrybutorów (hurtowni), których działalność polega na hurtowej sprzedaży produktów Klienta do punktów sprzedaży detalicznej. Dystrybutorzy są niezależnymi od Klienta oraz Agencji podmiotami prawnymi, prowadzącymi działalność na własną rzecz i własne ryzyko.

Celem głównym i podstawowym Programu będzie zintensyfikowanie sprzedaży produktów Klienta i osiągnięcie jak najwyższego wyniku finansowego, ale również promocja wybranych produktów Klienta.

W Programie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które pracują jako przedstawiciele handlowi niezależnych dystrybutorów, którzy zostaną zaproszeni do udziału w Programie przez przedstawiciela Klienta oraz uzyskają zgodę na udział w Programie od swojego pracodawcy (w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę) lub zleceniodawcy (w przypadku osób świadczących usługi na podstawie umów cywilno-prawnych takich jak umowa zlecenie, umowa o dzieło oraz osób prowadzących własną działalność gospodarczą), tj. od podmiotu na rzecz, którego doprowadzają do sprzedaży produktów Klienta. Warunkiem uczestnictwa w Programie będzie prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dostępnego w wersji drukowanej oraz elektronicznej na stronie internetowej służącej rejestracji) oraz przekazanie go, nie później niż do dnia zakończenia Programu, przedstawicielowi Klienta lub wysłanie na adres Agencji.

Formularz zgłoszeniowy stanowi podstawę rejestracji danej osoby w Programie. Po zarejestrowaniu osoby, która spełni warunki uczestnictwa w systemie informatycznym Programu, Agencja prześle Uczestnikowi, na numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym, informację o zarejestrowaniu go w Programie. Program będzie polegał na tym, że przedstawiciele handlowi dystrybutorów, którzy dokonają prawidłowego zgłoszenia do Programu, zwani od momentu przystąpienia do Programu również „Uczestnikami” będą uzyskiwać punkty w związku ze sprzedażą (doprowadzeniem do uzyskania zamówienia Produktów Klienta) opakowań zbiorczych wybranych produktów Klienta, a także realizacją zadań specjalnych związanych z dbałością o cele wizerunkowe Klienta w trakcie trwania Programu.

Punkty zdobyte w Programie będą następnie zamieniane na nagrody pieniężne wg przelicznika w ramach którego każdy 1 pkt zdobyty przez Uczestnika premiowany będzie kwotą 1 zł (słownie: jeden złoty 00/100). Nagrody pieniężne, o których mowa w zdaniu poprzedzającym przelewane będą Uczestnikom na karty przedpłacone działające w systemie płatniczym MasterCard z zastrzeżeniem, iż minimalna wartość zasilenia karty będzie stanowić 30 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100). Karty przedpłacone przekazywane będą na adresy wskazane do korespondencji przez Uczestników na formularzu zgłoszeniowym. W przypadku nie uzyskania przez Uczestnika liczby punktów uprawniających do uzyskania nagrody pieniężnej w kwocie minimum 30 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100) zebrane punkty będą umarzane, a nagroda pieniężna nie będzie wypłacana. Dodatkowo w ramach Programu odbywać będą się konkursy, w ramach których Uczestnicy nagradzani będą: 1) nagrodami rzeczowymi przyznawanymi Uczestnikom za przygotowanie w punkcie sprzedaży detalicznej trzech najwyższej jakości ekspozycji lodówek oraz materiałów reklamowych Klienta, przy czym wybór zwycięskich ekspozycji dokonywany będzie przez Wewnętrzną Komisję powołaną przez Organizatora, w skład której wejdzie przedstawiciel Klienta; 2) nagrodami w postaci wycieczek przyznawanymi Zespołom Uczestników za osiągnięcie najwyższego wyniku dynamiki wolumenu sprzedaży Produktów Klienta, o wartości nie mniejszej niż 120% wyniku osiągniętego przez danego Dystrybutora, u którego zatrudnieni są przedstawiciele handlowi Uczestniczący w konkursie jako Zespoły Uczestników, w analogicznym okresie ubiegłego roku, z zastrzeżeniem, iż nagroda przyznana będzie wyłącznie tym Zespołom Uczestników, którzy pracują bądź współpracują z Dystrybutorem, który w okresie trwania Programu kupi od Klienta produkty Klienta o wartości nie niższej niż wartość, która zostanie określona w regulaminie. Uczestnicy Programu nie będą mogli przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. Rozliczenia pomiędzy Agencją i Klientem dokonywane będą zgodnie z umową o świadczenie usług marketingowych w zakresie organizacji oraz obsługi Programu w ten sposób, że koszt nagród pieniężnych będzie fakturowany na Klienta w cyklach miesięcznych łącznie z uzgodnionym kosztem miesięcznej obsługi Programu składającym się z takich pozycji jak wynagrodzenie za zarządzanie Programem, obsługa infolinii, prowizja Agencji od nagród, wynagrodzenie za zarządzanie stroną internetową Programu, oraz inne składniki wynikające z realizacji prac zleconych przez Klienta ad hoc. Powyższe składniki zostaną ujęte na fakturze VAT w pozycjach określonych mianem „kompleksowa obsługa Programu motywacyjnego (tu nazwa Programu) - usługa marketingowa (z określeniem rodzaju tej usługi)”, „kompleksowa obsługa Programu motywacyjnego (tu nazwa Programu) - nagrody pieniężne”, „kompleksowa obsługa Programu motywacyjnego (tu nazwa Programu) - nagrody rzeczowe” przy czym kwota stanowiąca równowartość nagród wypłacanych (wydawanych) Uczestnikom Programu wkalkulowana jest w wynagrodzenie należne Agencji z tytułu realizacji przedmiotu umowy z Klientem stanowi podstawę opodatkowania VAT w ramach, gdyż wypłata (wydanie) nagród uczestnikom stanowi element zobowiązania Agencji wykonywanego w ramach czynności składających się na bieżącą obsługę Programu z zastrzeżeniem, iż Agencja może wystawić Klientowi także faktury pro-forma.

Przedmiotowy wniosek obarczony był brakami formalnymi, w związku z tym pismem z dnia 17 kwietnia 2015 r. (data doręczenia 20 kwietnia 2015 r.) organ podatkowy wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

 • Doprecyzowanie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego poprzez wyjaśnienie:
  1. czy Spółka, organizując Program (o którym mowa zarówno w pytaniu Nr 1, jak i w pytaniu Nr 2) na zlecenie Klienta w zamian za określone w umowie wynagrodzenie będzie działać na rzecz oraz w imieniu Klienta...
  2. czy ekonomiczny ciężar organizacji Programu (dotyczy pytania Nr i i 2), w tym koszty nagród ponosi Klient... Powyższe informacje zawarto w stanowisku Spółki odnośnie pytania Nr 1.
  3. czy wśród „Uczestników” oraz „Zespołów Uczestników” Programu będą osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą... - wątpliwość organu podatkowego w tym zakresie wynika z treści stanowiska Wnioskodawcy odnośnie pytania Nr 2.
  4. na czym polegać będzie mechanizm uczestnictwa i przyznawania nagród „Zespołom Uczestników” (podanie szczegółowych informacji w tym zakresie)...
 • Doprecyzowanie stanowiska Wnioskodawcy odnośnie pytania Nr 2, ponieważ przedstawione stanowisko nie jest jednoznaczne i Wnioskodawca odwołuje się w nim do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą.

Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku w ustawowym terminie, pismem z dnia 21 kwietnia 2015 r. (data wpływu 23 kwietnia 2015 r.) w którym m.in. wyjaśnił, że:

 1. Wnioskodawca udziela odpowiedzi pozytywnej w zakresie stwierdzenia, iż działa na rzecz Klienta oraz negatywnej w zakresie stwierdzenia, iż działa w imieniu Klienta. Powyższe Wnioskodawca argumentuje w sposób następujący: Wnioskodawca zobowiązany jest względem Uczestników Programu do wydania (wypłaty) nagród. Obowiązek ten ciążyć będzie na Wnioskodawcy nawet gdyby Wnioskodawca nie otrzymał środków na ten cel od swojego Klienta. Program realizowany, jest jako przyrzeczenie publiczne Wnioskodawcy pełniącego rolę Organizatora, zaś zgodnie z treścią art. 919 pkt 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121.) na Wnioskodawcy jako przyrzekającym nagrodę za wykonanie czynności określonych w Regulaminie Programu, ciąży obowiązek dotrzymania przyrzeczenia. Ustawodawca w tym zakresie nie przywidział przypadku, w którym Wnioskodawca byłby zwolniony z dotrzymania przyrzeczonej nagrody (wydania/wypłaty nagród) ani przypadku w którym obowiązek dotrzymania przyrzeczenia ciążyłby na podmiocie trzecim (Kliencie). Co więcej Wnioskodawca, jako Organizator Programu działać będzie we własnym imieniu, w rozumieniu takim, iż Zespół obsługujący Program składać się będzie ze współpracowników i pracowników Wnioskodawcy, najemcą pomieszczeń w których realizowana będzie obsługa Programu będzie Wnioskodawca, stroną umów z podwykonawcami zatrudnionymi do obsługi Programu (takimi jak kurierzy, dostawcy nagród, bank wydający karty przedpłacone, firmy telekomunikacyjne w oparciu o infrastrukturę których wysyłane będą wiadomości SMS w ramach Programu) będzie Wnioskodawca.
  Co prawda ciężar ekonomiczny organizacji programu obciąża Klienta, to Klient nie wchodzi przy tym na żadnym etapie organizacji Programu w bezpośrednie relacje z uczestnikiem Programu. Wnioskodawca nie działa więc w charakterze pośrednika pomiędzy Klientem a uczestnikiem Programu, ale działając na rzecz Klienta jednocześnie działa w imieniu własnym. Istotne bowiem jest, że obowiązek wypłaty nagród na rzecz Uczestników Programu ciąży na Wnioskodawcy, jako regulaminowym Organizatorze Programu. W relacji z Uczestnikiem to Wnioskodawca jest zatem wypłacającym nagrody a nie pośrednikiem pomiędzy Uczestnikiem a Klientem przeprowadzenie Programu. Zlecający jest tutaj wyłącznie podmiotem, który ponosi ekonomiczny ciężar organizacji programu (w tym nagród) zobowiązującym się wobec Spółki Wnioskodawcy (a nie Uczestników Programu) do pokrycia kosztów nagród powiększonych o prowizję Wnioskodawcy oraz inne koszty związane z realizacją Programu. W okolicznościach niniejszej sprawy jest bezsporne, że wypłacającym nagrody na rzecz uczestników jest Wnioskodawca i w tym zakresie działa we własnym imieniu a nie w imieniu zlecającego obsługę programu (Klienta).
 2. W odpowiedzi na pytanie nr 2 Wnioskodawca udziela odpowiedzi pozytywnej, tj. ekonomiczny ciężar organizacji Programu, w tym koszty nagród ponosi Klient.
 3. W odpowiedzi na pytanie nr 3 Wnioskodawca udziela odpowiedzi pozytywnej, tj. wśród „Uczestników” oraz „Zespołów uczestników” Programu będą osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
 4. W odpowiedzi na pytanie nr 4 Wnioskodawca wyjaśnia, że mechanizm uczestnictwa i przyznawania nagród „Zespołom Uczestników” pracujących na rzecz danego Dystrybutora polega na tym, iż Wnioskodawca przyznawać będzie każdemu Zespołowi Uczestników nagrody (rzeczowe oraz nagrody w postaci wycieczek i szkoleń) pod warunkiem osiągnięcia dynamiki wolumenu sprzedaży Produktów Klienta objętych Programem, o wartości nie mniejszej niż 120% wyniku osiągniętego przez danego Dystrybutora w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 30 września 2014 r. (analogiczny okres roku ubiegłego) z zastrzeżeniem, iż nagroda przyznana będzie wyłącznie tym Zespołom Uczestników, którzy pracują bądź współpracują z Dystrybutorem, który w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 30 września 2015 r. kupi od Klienta Agencji Produkty objęte Programem o wartości nie niższej niż 300.000 zł netto + 23% VAT.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Wnioskodawca, jako podmiot wydający nagrody pieniężne zobowiązany jest wystawić Uczestnikom Programu, będącym osobami fizycznymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej, którzy z tytułu uczestnictwa w Programie otrzymają zgodnie z zasadami opisanymi w zdarzeniu przyszłym, nagrody pieniężne, PIT-8C zgodnie z art. 41 ust. 4 oraz art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”...
 2. Czy Wnioskodawca, jako podmiot wydający Uczestnikom nagrody rzeczowe i Zespołom Uczestników nagrody w postaci wycieczek w konkursach prowadzonych w ramach Programu, zobowiązany jest do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranych w konkursach uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wysokości 10% wygranej lub nagrody zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”...

Interpretacja indywidualna wydana została w zakresie pytania Nr 1 i 2 w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do podatników nieprowadzących działalności gospodarczej.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy na pytanie nr 1 należy udzielić odpowiedzi negatywnej.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Wyrazem jej praktycznej realizacji jest art. 11 ust. 1 ustawy, z którego treści wynika, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W art. 10 ust. 1 ustawy określono katalog źródeł przychodów wyszczególniając m.in inne źródła (pkt 9). W myśl art. 20 ust. 1, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 uważa się m.in. inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17.

Stosownie do art. 42a ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę powyższe, w związku z wręczeniem nagrody pieniężnej Uczestnikom Programu na Wnioskodawcy nie będzie spoczywał obowiązek wystawienia i przekazania imiennej informacji PIT-8C dla osób, które otrzymają nagrodę pieniężną, jak i dla właściwego urzędu skarbowego. W przedmiotowej sprawie Spółka nie będzie wydawała Uczestnikom nagród w swoim imieniu, lecz w imieniu Klienta, który zlecił Spółce organizacje i obsługę Programu, w zamian za określone w zawartej między stronami umowy wynagrodzenie. Ekonomiczny ciężar związany z realizacją Programu, w tym koszty nagród finansuje bowiem Klient, pomimo, że Wnioskodawca dokona wypłaty nagród, który to koszt będzie następnie fakturowany na Klienta, zgodnie z zasadą opisaną w opisie zdarzenia przyszłego. Na marginesie należy zauważyć, iż obowiązki te będą ciążyły na Kliencie Wnioskodawcy.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy na pytanie nr 2 należy udzielić odpowiedzi pozytywnej.

Przepisy ustawy nie definiują pojęcia „konkurs”, również w obowiązującym systemie prawnym brak jest legalnej definicji tego pojęcia, wobec czego w celu określenia ich znaczenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Konkursy przeprowadzane przez Wnioskodawcę w Programie uregulowane są postanowieniami regulaminu Programu, zaś rozstrzygane są Wewnętrzną Komisję działającą na podstawie regulaminu działania Komisji, w którym wskazane są kryteria wyłaniania zwycięzcy, czyli wystąpią elementy niezbędne do uznania przedmiotowych działań za konkurs i spełnione zostaną warunki dla zastosowania opodatkowania przewidzianego w art. 30 ust. 1 pkt Ustawy. W konsekwencji przychód z tytułu nagród, uzyskanych przez zwycięzców konkursów, będzie podlegał opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy. Opodatkowanie nagród musi odbyć się zgodnie z zasadami, jakie ustawodawca zawarł w treści art. 41 ust. 4 i ust. 7 pkt 1 Ustawy. Stanowisko to wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku II FSK 232/13 z dnia 20 stycznia 2015 r. stwierdzając, że zasady ustalania wartości świadczeń w naturze zostały określone w art. 11 ust. 2 Ustawy. Wnioskodawca, jako płatnik zryczałtowanego podatku winien pobrać od laureatów konkursu 10% wartości nagrody przed jej wydaniem i odprowadzić na rachunek urzędu skarbowego. Jak zapisano w uzasadnieniu cytowanego wyroku gdyby ustawodawca zamierzał zwolnić płatnika z obowiązku poboru podatku od nagrody wydawanej przedsiębiorcy na mocy art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy, zawarłby takie upoważnienie w Ustawie. Takie właśnie rozwiązanie wprowadzono w art. 41 ust. 2 Ustawy, z którego wynika, że płatnicy są zwolnieni z poboru zaliczek od należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 8, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy. Ustawodawca w odniesieniu do nagród w konkursach nakazał organizatorowi - Wnioskodawcy - pełnienie funkcji płatnika i nie przewidział w tym zakresie żadnych odstępstw.

Nadto w uzasadnieniu wyroku wskazano, iż pomimo tego, że nagrody wydawane są Uczestnikom będący równocześnie osobami prowadzącymi działalność gospodarczą otrzymują wygraną w konkursie, o którym stanowi art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy winny one zostać opodatkowane 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od dochodu (przychodu) z tego tytułu, a nie podlegać sumowaniu z innymi przychodami z działalności gospodarczej, o których stanowi art. 10 ust. 1 pkt 3 i art. 14 ust. 1 i 2 pkt 8) Ustawy i podlegać opodatkowaniu według zasad ogólnych według skali wynikającej z art. 27 ust. 1 Ustawy lub zgodnie z wyborem przedsiębiorcy podatkiem liniowym przewidzianym w art. 30c ust. 1 Ustawy.

Nie ma żadnych podstaw, aby z zakresu znaczeniowego zwrotu frazeologicznego „wygrane w konkursach” wyłączyć nagrody związane z działalnością gospodarczą. Potwierdza to także wykładnia systemowa wewnętrzna, gdyż przepisy dotyczące źródeł przychodów zawarte zostały w przepisach Rozdziału 2 ustawy (art. 10 do art. 20), zaś przepisy dotyczące podstawy obliczenia i wysokość podatku znajdują się w Rozdziale 6 ustawy. W przepisach tych ogólna reguła dotycząca podstawy obliczenia podatku z art. 26 Ustawy, dotycząca dochodu ustalonego zgodnie z art. 9 i art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy została ograniczona zastrzeżeniami wynikającymi z art. 29-30c, art. 30e i art. 30f Ustawy.

W odpowiedzi na wezwanie tut. organu podatkowego z dnia 21 kwietnia 2015 r. (data wpływu 23 kwietnia 2015 r.) Wnioskodawca doprecyzował, że w przypadku nagród w konkursach będących wygranymi uzyskanymi w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego przyznawanych w zakresie Uczestników będących oraz nie będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, przychód z tytułu nagród, uzyskanych przez zwycięzców konkursów, będzie podlegał opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zaś Wnioskodawca będzie płatnikiem tego podatku. W zakresie osób nie prowadzących działalności gospodarczej obowiązek, ten zdaniem Wnioskodawcy wynika wprost z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) zaś w zakresie osób prowadzących działalność gospodarczą Wnioskodawca opiera swoje stanowisko na wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 stycznia 2015 r. sygn akt II FSK 232/13 oraz II FSK 202/13 z których wynika, iż bez znaczenia jest to czy laureat nagrody otrzymanej w konkursie prowadzi działalność gospodarczą bo ryczałt dotyczy wszystkich nagród przyznawanych w konkursach.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe w zakresie braku obowiązku wystawienia Uczestnikom informacji PIT-8C w związku z wydaniem przez Spółkę nagrody pieniężnej z tytułu uczestnictwa w programie motywacyjnym, natomiast za nieprawidłowe w pozostałym zakresie.

Ad. 1

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ad. 2

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęć „konkurs” oraz „nagroda”, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN konkurs jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast nagroda to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp. Z definicji tych wynika, że przedsięwzięcie można określić mianem konkursu jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Stosownie do treści art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy: z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jak stanowi art. 30 ust. 3 ww. ustawy, zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 cytowanej ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 - nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego i jego uzupełnienia wynika, że Spółka zajmuje się świadczeniem usług polegających na odpłatnym organizowaniu i obsłudze programów motywacyjnych, których celem w szczególności jest zwiększanie sprzedaży i promocja produktów zleceniodawców. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka zawarła ze swoim zleceniodawcą spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (Klient) umowę o świadczenie usług marketingowych w zakresie organizacji oraz obsługi programu motywacyjnego. Zgodnie z tą umową Klient zlecił Spółce organizację i obsługę programu motywacyjnego (Programem), w zamian za określone w tej umowie wynagrodzenie. W ramach tej umowy Spółka zobowiązała się do: przygotowania zasad i regulaminu Programu, zaprojektowania i wyprodukowania kart przedpłaconych, broszur oraz strony internetowej służącej rejestracji Uczestników, bieżącej obsługi Programu, w tym w szczególności naliczania punktów poszczególnym uczestnikom Programu, bieżącego raportowania przebiegu Programu. Zgodnie z Regulaminem Programu, który zostanie przygotowany przez Spółkę, organizatorem Programu będzie Spółka. Uczestnikami Programu będą osoby fizyczne pracujące jako przedstawiciele handlowi (Uczestnicy, Zespoły Uczestników) niezależnych dystrybutorów (hurtowni), których działalność polega na hurtowej sprzedaży produktów Klienta do punktów sprzedaży detalicznej. Dystrybutorzy są niezależnymi od Klienta oraz Spółki podmiotami prawnymi, prowadzącymi działalność na własną rzecz i własne ryzyko. W ocenie Spółki organizując Program na zlecenie Klienta za określone w umowie wynagrodzenie Spółka działa na rzecz Klienta, natomiast nie działa w imieniu Klienta. Spółka zobowiązana jest względem Uczestników Programu do wydania (wypłaty) nagród. Obowiązek ten ciążyć będzie na Spółce nawet gdyby Spółka nie otrzymała środków na ten cel od swojego Klienta. Program realizowany jest jako przyrzeczenie publiczne Spółki pełniącej rolę Organizatora, zgodnie natomiast z treścią art. 919 pkt 1 ustawy Kodeks cywilny na Spółce jako przyrzekającej nagrodę za wykonanie czynności określonych w Regulaminie Programu, ciąży obowiązek dotrzymania przyrzeczenia. Ustawodawca w tym zakresie nie przywidział przypadku, w którym Spółka byłaby zwolniona z dotrzymania przyrzeczonej nagrody (wydania/wypłaty nagród) ani przypadku w którym obowiązek dotrzymania przyrzeczenia ciążyłby na podmiocie trzecim (Kliencie). Spóła jako Organizator Programu działać będzie we własnym imieniu, w rozumieniu takim, że Zespół obsługujący Program składać się będzie ze współpracowników i pracowników Spółki, najemcą pomieszczeń w których realizowana będzie obsługa Programu będzie Spółka, stroną umów z podwykonawcami zatrudnionymi do obsługi Programu (takimi jak kurierzy, dostawcy nagród, bank wydający karty przedpłacone, firmy telekomunikacyjne w oparciu o infrastrukturę których wysyłane będą wiadomości SMS w ramach Programu) będzie Spółka. Natomiast ciężar ekonomiczny organizacji programu obciąża Klienta, to jednak Klient nie wchodzi przy tym na żadnym etapie organizacji Programu w bezpośrednie relacje z uczestnikiem Programu. Spółka nie działa więc w charakterze pośrednika pomiędzy Klientem a uczestnikiem Programu, ale działając na rzecz Klienta jednocześnie działa w imieniu własnym. Istotne w ocenie Spółki jest to, że obowiązek wypłaty nagród na rzecz Uczestników Programu ciąży na Spółce, jako regulaminowym Organizatorze Programu. W relacji z Uczestnikiem to Spółka jest wypłacającym nagrody a nie pośrednikiem pomiędzy Uczestnikiem a Klientem. Zlecający jest tutaj wyłącznie podmiotem, który ponosi ekonomiczny ciężar organizacji programu (w tym nagród) zobowiązującym się wobec Spółki (a nie Uczestników Programu) do pokrycia kosztów nagród powiększonych o prowizję Spółki oraz inne koszty związane z realizacją Programu. W okolicznościach niniejszej sprawy w ocenie Spółki jest bezsporne, że wypłacającym nagrody na rzecz uczestników jest Spółka i w tym zakresie działa we własnym imieniu a nie w imieniu zlecającego obsługę programu. Ekonomiczny ciężar organizacji Programu, w tym koszty nagród ponosi Klient.

Celem głównym i podstawowym Programu będzie zintensyfikowanie sprzedaży produktów Klienta i osiągnięcie jak najwyższego wyniku finansowego, ale również promocja wybranych produktów Klienta. W Programie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które pracują jako przedstawiciele handlowi niezależnych dystrybutorów, którzy zostaną zaproszeni do udziału w Programie przez przedstawiciela Klienta oraz uzyskają zgodę na udział w Programie od swojego pracodawcy (w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę) lub zleceniodawcy (w przypadku osób świadczących usługi na podstawie umów cywilno-prawnych takich jak umowa zlecenie, umowa o dzieło oraz osób prowadzących własną działalność gospodarczą), tj. od podmiotu na rzecz, którego doprowadzają do sprzedaży produktów Klienta. W ramach Programu odbywać będą się konkursy, w ramach których Uczestnicy nagradzani będą: 1) nagrodami rzeczowymi przyznawanymi Uczestnikom za przygotowanie w punkcie sprzedaży detalicznej trzech najwyższej jakości ekspozycji lodówek oraz materiałów reklamowych Klienta, przy czym wybór zwycięskich ekspozycji dokonywany będzie przez Wewnętrzną Komisję powołaną przez Organizatora, w skład której wejdzie przedstawiciel Klienta; 2) nagrodami w postaci wycieczek przyznawanymi Zespołom Uczestników za osiągnięcie najwyższego wyniku dynamiki wolumenu sprzedaży Produktów Klienta, o wartości nie mniejszej niż 120% wyniku osiągniętego przez danego Dystrybutora, u którego zatrudnieni są przedstawiciele handlowi Uczestniczący w konkursie jako Zespoły Uczestników, w analogicznym okresie ubiegłego roku, z zastrzeżeniem, że nagroda przyznana będzie wyłącznie tym Zespołom Uczestników, którzy pracują bądź współpracują z Dystrybutorem, który w okresie trwania Programu kupi od Klienta produkty Klienta o wartości nie niższej niż wartość, która zostanie określona w regulaminie. Uczestnicy Programu nie będą mogli przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. Rozliczenia pomiędzy Spółką i Klientem dokonywane będą zgodnie z umową o świadczenie usług marketingowych w zakresie organizacji oraz obsługi Programu w ten sposób, że koszt nagród pieniężnych będzie fakturowany na Klienta w cyklach miesięcznych łącznie z uzgodnionym kosztem miesięcznej obsługi Programu składającym się z takich pozycji jak wynagrodzenie za zarządzanie Programem, obsługa infolinii, prowizja Spółki od nagród, wynagrodzenie za zarządzanie stroną internetową Programu, oraz inne składniki wynikające z realizacji prac zleconych przez Klienta ad hoc. Powyższe składniki zostaną ujęte na fakturze VAT w pozycjach określonych mianem „kompleksowa obsługa Programu motywacyjnego (nazwa Programu) - usługa marketingowa (z określeniem rodzaju tej usługi)”, „kompleksowa obsługa Programu motywacyjnego (nazwa Programu) - nagrody pieniężne”, „kompleksowa obsługa Programu motywacyjnego (nazwa Programu) - nagrody rzeczowe”, przy czym kwota stanowiąca równowartość nagród wypłacanych (wydawanych) Uczestnikom Programu wkalkulowana jest w wynagrodzenie należne Spółce z tytułu realizacji przedmiotu umowy z Klientem stanowi podstawę opodatkowania VAT w ramach, gdyż wypłata (wydanie) nagród uczestnikom stanowi element zobowiązania Spółki wykonywanego w ramach czynności składających się na bieżącą obsługę Programu z zastrzeżeniem, że Spółka może wystawić Klientowi także faktury pro-forma. Wśród Uczestników oraz Zespołów uczestników Programu będą osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Mechanizm uczestnictwa i przyznawania nagród Zespołom Uczestników pracujących na rzecz danego Dystrybutora polega na tym, że Spółka przyznawać będzie każdemu Zespołowi Uczestników nagrody (rzeczowe oraz nagrody w postaci wycieczek i szkoleń) pod warunkiem osiągnięcia dynamiki wolumenu sprzedaży Produktów Klienta objętych Programem, o wartości nie mniejszej niż 120% wyniku osiągniętego przez danego Dystrybutora w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 30 września 2014 r. (analogiczny okres roku ubiegłego) z zastrzeżeniem, że nagroda przyznana będzie wyłącznie tym Zespołom Uczestników, którzy pracują bądź współpracują z Dystrybutorem, który w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 30 września 2015 r. kupi od Klienta Produkty objęte Programem o wartości nie niższej niż 300.000 zł netto + 23% VAT.

W wyniku dokonanej analizy przedstawionego zdarzenia przyszłego, dla dokonania oceny stanowiska Spółki odnośnie pytania Nr 2 wniosku należy w pierwszej kolejności ustalić, który podmiot wystąpi w roli płatnika 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od wydawanych Uczestnikom i Zespołom Uczestników nagród rzeczowych, tj. czy płatnikiem tym będzie Spółka, czy też Klient zlecający Spółce organizację Programu.

Analiza cytowanych powyżej przepisów prawa prowadzi do wniosku, że płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego, w sytuacji powstania przychodu z tytułu nagrody (wygranej) w konkursie, jest podmiot, który dokonuje świadczenia.

W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarła ze swoim zleceniodawcą - Klientem (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) umowę o świadczenie usług marketingowych w zakresie organizacji oraz obsługi programu motywacyjnego, którego głównym i podstawowym celem będzie zintensyfikowanie sprzedaży produktów Klienta i osiągnięcie jak najwyższego wyniku finansowego, ale również promocja wybranych produktów Klienta. Zgodnie z tą umową to Klient zlecił Spółce organizację i obsługę Programu w zamian za określone w umowie wynagrodzenie. Organizując na zlecenie Klienta przedmiotowy Program, Spółka działa na rzecz Klienta, natomiast jak twierdzi Spółka nie działa w jego imieniu, ponieważ działa we własnym imieniu, w rozumieniu takim, że zespół obsługujący Program składać się będzie ze współpracowników i pracowników Spółki, najemcą pomieszczeń, w których realizowana będzie obsługa Programu będzie Spółka, stroną umów z podwykonawcami zatrudnionymi do obsługi Programu będzie również Spółka. Obowiązek wypłaty nagród na rzecz Uczestników Programu ciąży na Spółce. Ponadto, należy podkreślić, ciężar ekonomiczny organizacji programu obciąża Klienta, pomimo, że Klient nie wchodzi na żadnym etapie organizacji Programu w bezpośrednie relacje z uczestnikiem Programu.

Należy zauważyć, że żaden z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowi, że dokonanie świadczenia, postawienie pieniędzy do dyspozycji określonej osobie powinno nastąpić bezpośrednio przez podmiot, który jest płatnikiem. Płatnikiem jest podmiot, który organizuje lub na zlecenie którego organizowane jest dane przedsięwzięcie i ponosi ekonomiczny ciężar przekazywanych nagród.

W rezultacie to Klient Spółki jest w przedmiotowej sprawie organizatorem konkursów, natomiast Spółka działając na rzecz Klienta, pomimo, że działa, jak twierdzi Spółka w swoim imieniu nie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Spółka, pomimo że zorganizuje i przeprowadzi konkursy na zlecenie Klienta, w ramach zawartej umowy oraz wyda nagrody uczestnikom konkursów - to wartość nagród zostanie wliczona do wynagrodzenia Spółki za organizację i obsługę Programu, ponieważ ekonomiczny ciężar organizacji Programu, w tym koszty nagród ponosi Klient.

W związku z powyższym, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Spółka, jako podmiot wydający Uczestnikom nagrody rzeczowe i Zespołom Uczestników nagrody w postaci wycieczek w konkursach prowadzonych w ramach Programu, nie będzie zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranych w konkursach uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wysokości 10% wygranej lub nagrody zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym stanowisko Spółki odnośnie pytania Nr 2 należy uznać za nieprawidłowe.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego - wskazać należy, że powołane wyroki dotyczą konkretnej sprawy podatnika, osądzonej w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.