IPPB2/4511-199/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

W zakresie opodatkowania przychodów z tytułu wydawanych przez Bank uczestnikom nagród w ramach organizowanych konkursów w związku z organizowaniem akcji promocyjnych
IPPB2/4511-199/15-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. gry
 2. konkursy
 3. nagrody
 4. obowiązek płatnika
 5. płatnik
 6. sprzedaż premiowa
 7. zwolnienia przedmiotowe
 8. świadczenie nieodpłatne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 lutego 2015 r. (data wpływu 18 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu wydawanych przez Bank uczestnikom nagród w ramach organizowanych konkursów w związku z organizowaniem akcji promocyjnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu wydawanych przez Bank uczestnikom nagród w ramach organizowanych konkursów w związku z organizowaniem akcji promocyjnych

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Bank S.A. (dalej: Bank, Wnioskodawca) prowadzi działalność bankową na podstawie ; przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.).

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Bank organizuje akcje promocyjne mające na celu promocję usług (produktów finansowych) oferowanych przez Bank, w tym przede wszystkim kart debetowych, kart kredytowych, rachunków bankowych oraz lokat terminowych.

Wskazane akcje promocyjne przybierają postać:

 1. konkursów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U.2012.361 ze zm.) <dalej: ustawa pdof>, w ramach których uczestnicy uzyskują od Banku nagrody w formie świadczenia pieniężnego bądź rzeczowego;
 2. loterii promocyjnych, o których mowa w art. 21 ust 1 pkt 6a oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy pdof, w ramach których uczestnicy uzyskują od Banku nagrody w formie świadczenia pieniężnego bądź rzeczowego;
 3. akcji promocyjnej polegającej na nieodpłatnym wydawaniu drobnych upominków oznaczonych logo Banku (gadżetów reklamowych), stanowiących świadczenia o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a i art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy pdof.

Akcje promocyjne powyżej opisane są kierowane do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej będących obecnymi, bądź potencjalnymi klientami Banku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy nagrody wydawane przez Bank uczestnikom w ramach konkursów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 i art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy pdof, podlegają opodatkowaniu na zasadach wskazanych w tych przepisach, tj.:
  • nagroda, której jednorazowa wartość nie przekracza 760 zł korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego i tym samym Bank nie pełni funkcji płatnika w przedmiotowym przypadku;
  • nagroda, której jednorazowa wartość przekracza 760 zł podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, którego płatnikiem jest Bank...
 2. Czy nagrody wydawane przez Bank uczestnikom w ramach loterii promocyjnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 6a i art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy pdof, podlegają opodatkowaniu na zasadach wskazanych w tych przepisach, tj.:
  • nagroda, której jednorazowa wartość nie przekracza 2280 zł korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego i tym samym Bank nie pełni funkcji płatnika w przedmiotowym przypadku;
  • nagroda, której jednorazowa wartość przekracza 2280 zł podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, którego płatnikiem jest Bank...
 3. Czy drobne upominki oznaczone logo Banku, stanowiące świadczenia o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a i art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy pdof, podlegają opodatkowaniu na zasadach wskazanych w tych przepisach, tj.:
  • upominek, którego jednorazowa wartość nie przekracza 200 zł korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego i tym samym Bank nie pełni funkcji płatnika w przedmiotowym przypadku;
  • upominek, którego jednorazowa wartość przekracza 200 zł podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, którego płatnikiem jest Bank...

Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi odpowiedź na pytanie Nr 1 wniosku. Odpowiedź w zakresie pytań Nr 2 i 3 będzie przedmiotem odrębnych interpretacji indywidualnych.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Pytanie Nr 1

Zdaniem Wnioskodawcy, nagrody wydawane przez Bank uczestnikom w ramach konkursów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 i art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy pdof, podlegają opodatkowaniu na zasadach wskazanych w tych przepisach, tj.:

 • nagroda, której jednorazowa wartość nie przekracza 760 zł korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego i tym samym Bank nie pełni funkcji płatnika w przedmiotowym przypadku;
 • nagroda, której jednorazowa wartość przekracza 760 zł podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, którego płatnikiem jest Bank.

Nagroda, której jednorazowa wartość nie przekracza 760 zł

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy pdof, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Zgodnie z powyższym, nagrody w konkursach, o których mowa w przytoczonym przepisie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania jeżeli jednorazowa wartość tych nagród nie przekracza kwoty 760 zł.

Jak zostało wskazane w opisie stanu faktycznego Bank organizuje konkursy, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy pdof. Mając to na względzie, zdaniem Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, że nagrody wydawane przez Bank, których jednorazowa wartość nie przekracza 760 zł korzystają ze zwolnienia z opodatkowania.

W tym miejscu Bank pragnie podnieść, iż bez wpływu na możliwość zastosowania omawianego zwolnienia pozostaje regulacja art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy pdof. Zgodnie ze wskazaną regulacją, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty - w wysokości 19% świadczenia.

Zauważyć bowiem należy, iż przywołany art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy pdof wprowadza jedynie odrębną stawkę podatkową dla określonych przychodów podatkowych (w postaci świadczeń uzyskiwanych od instytucji finansowych, w związku z ich promocją nie objętych hipotezą art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy pdof.). Przepis ten w żaden sposób nie wyklucza możliwości zastosowania zwolnień z opodatkowania, wynikających z ustawy pdof, w tym analizowanego art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy pdof. Jednocześnie nie ulega wątpliwości, że zastosowanie zwolnienia wymaga jedynie aby hipoteza przepisu ustanawiającego to zwolnienie została spełniona. Pogląd ten potwierdzany jest przez przedstawicieli doktryny (Por. R. Mastalski, Wprowadzenie do prawa podatkowego, C.H. Beck, Warszawa 1995, str. 55: „Prawnopodatkowy stan faktyczny kształtowany jest także przez ulgi i zwolnienia podatkowe. Wyłączają one z opodatkowania pewne podmioty lub zawężają jego zakres przedmiotowy. Chodzi tu o tak zwane ulgi i zwolnienia systemowe; stanowiące element konstrukcyjny stanu faktycznego określonego w poszczególnych ustawach podatkowych. (...) W przypadku ulg systemowych podatnik uzyskuje uprawnienia do korzystania z nich z mocy prawa, które określa sytuację faktyczna lub prawną zawężającą zakres podmiotowy lub przedmiotowy prawnopodatkowego stanu faktycznego.”)

Prawidłowość stanowiska Banku w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy pdof, potwierdza stanowisko wyrażone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 8 stycznia 2015 r., nr IBPBII/1/415-839/14/AŻ

(...) Istotnie bowiem, jak wskazuje Wnioskodawca, wprowadzenie nowego przepisu (art. 30 ust 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) nie wpływa na możliwość zastosowania zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. l pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od . osób fizycznych”.

Nagroda, której jednorazowa wartość przekracza 760 zł

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy pdof, od przychodów (dochodów ) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy: z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zdaniem Wnioskodawcy powyższe oznacza, iż nagrody w konkursach, których jednorazowa wartość przekracza 760 zł - i tym samym nie znajduje zastosowanie zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy pdof- podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie przytoczonego art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy pdof.

W tym miejscu Wnioskodawca pragnie podnieść, że do opodatkowania nagród w konkursach nie znajduje zastosowania art. 30 ust 1 pkt 4b ustawy pdof.

Zgodnie ze wskazaną regulacją, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty - w wysokości 19% świadczenia.

Analizując przywołany przepis zauważyć należy, iż wprowadza on 19% stawkę zryczałtowanego podatku dochodowego w odniesieniu do świadczeń uzyskiwanych przez osoby fizyczne od instytucji finansowych, w tym banków, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty. W rozpatrywanym stanie faktycznym, nagroda w konkursie stanowi świadczenie uzyskane przez uczestnika w związku z promocją Banku, niemniej podkreślenia wymaga fakt, że promocja ta stanowi konkurs - w stosunku do którego ustawodawca przewidział odrębne, szczególne zasady opodatkowania. Mianowicie, art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy pdof, który ustanawia 10% stawkę podatku ; dla konkretnego przychodu (świadczenia) w postaci nagrody / wygranej w konkursie.

Zauważyć zatem należy, iż hipoteza art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy pdof jest szeroka i obejmuje swym zakresem wszystkie świadczenia (przychody) uzyskiwane przez osobę fizyczną we wskazanych w tym przepisie okolicznościach, co czyni tą regulację przepisem o charakterze ogólnym. Jednocześnie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy pdof stanowi przepis szczególny w zakresie / opodatkowania konkretnego rodzaju przychodu. Ustawodawca nie wskazał w ustawie pdof wprost jaka jest relacja pomiędzy analizowanymi przepisami (tj. art. 30 ust. 1 pkt 4b i art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy pdof). W takim przypadku, zdaniem Banku należy kierować się regułami kolizyjnymi, które umożliwiają rozstrzygnięcie wątpliwości powstających przy procesie stosowania prawa. W rozpatrywanej kwestii należy zastosować regułę Lexs pecialis derogat legi generali, zgodnie z którą przepis szczególny deroguje przepis ogólny.

Jak zostało wskazane, w analizowanym przypadku art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy pdof stanowi przepis szczególny w odniesieniu do art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy pdof. Tym samym, do opodatkowania nagród w konkursach organizowanych przez Bank zastosowanie powinien znaleźć 10% zryczałtowany podatek dochodowy wynikający z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy pdof.

Prawidłowość powyższego stanowiska została potwierdzona przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 8 stycznia 2015 r., Nr IBPBII/1/415-839/14/AŻ.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy pdof, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub Ustawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2.4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Mając na względzie powyższe, zdaniem Banku to na nim, jako podmiocie wypłacającym / stawiającym do dyspozycji uczestnika konkursu nagrodę, spoczywa obowiązek poboru wskazanego, 10% zryczałtowanego podatku dochodowego. Wnioskodawca pełni funkcję płatnika w przedmiotowym zakresie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z przepisu art. 11 ust. 1 ww. ustawy wynika, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Ustalenie wartości przychodu otrzymanego przez podatnika w postaci nieodpłatnego świadczenia reguluje art. 11 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców,
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu,
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,
 4. w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określono katalog źródeł przychodów, wyszczególniając m.in. inne źródła (pkt 9).

W myśl art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy, za przychody z innych źródeł, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od przychodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

W dniu 1 stycznia 2015 r. wszedł w życie art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzony ustawą z dnia 29 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1328). Zgodnie z tym przepisem z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% świadczenia.

Na podstawie art. 41 ust. 4 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

W myśl art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują m.in. kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Na mocy art. 42 ust. 1a ww. ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Natomiast stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

W przepisach podatkowych brak jest definicji pojęcia „konkursu”. Zgodnie jednak z ogólną definicją zawartą w Słowniku języka polskiego konkurs to przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców (uczestników), autorów danych prac, itp., zwykle wyróżnianych nagrodami.

Konkurs to publiczne przyrzeczenie nagrody za określoną czynność lub jej zaniechanie lub za najlepszy rezultat, spełniające przyrzeczone warunki, z określonym terminem ubiegania się o przyrzeczoną nagrodę w rozumieniu art. 919-921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121).

W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Zasady przeprowadzenia konkursu określa Kodeks cywilny, a warunki ubiegania się o przyrzeczoną nagrodę ustala organizator konkursu. Niektóre szczególne rodzaje konkursów mogą być także uregulowane przez prawo.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przychody z tytułu wygranych w konkursach oraz sprzedaży premiowej opodatkowane do tej pory na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy zastosowaniu zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 cyt. ustawy, będą od 1 stycznia 2015 r. nadal podlegały opodatkowaniu na podstawie tych przepisów.

Z powyższym stanowiskiem należy się zgodzić. Istotnie bowiem, jak wskazuje Wnioskodawca, wprowadzenie nowego przepisu (art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) nie wpływa na możliwość zastosowania zwolnień podatkowych określonych w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również nie wpływa na obowiązek poboru przez płatnika - jeżeli obowiązek taki wystąpi - zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy, od przychodów w tym przepisie wymienionych.

Jeżeli zatem Wnioskodawca będzie wypłacał świadczenia z tytułu wygranych w konkursach, to do przychodów z tego tytułu znajdzie zastosowanie art. 30 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy oraz – jeżeli spełnione zostaną przesłanki do zastosowania zwolnienia z opodatkowania - art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy. Wprowadzenie nowej normy, zawartej w art. 30 ust. 1 pkt 4b nie będzie więc wpływać na zakres opodatkowania przychodów z tego tytułu. Należy wskazać, że wprowadzony przepis nie zastąpił żadnej innej dotychczasowej normy, lecz wprowadził dodatkową regulację w zakresie swojej hipotezy.

Zatem na Banku jako podmiocie wypłacającym / stawiającym do dyspozycji uczestników konkursu nagrodę, spoczywał będzie obowiązek poboru wskazanego, 10% zryczałtowanego podatku dochodowego w sytuacji gdy jednorazowa wartość nagrody przekroczy kwotę 760 zł. Wnioskodawca będzie pełnił funkcję płatnika w przedmiotowym zakresie.

Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny / zdarzenie przyszłe będzie różniło się od stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego.

Odnośnie powołanych interpretacji organu podatkowego - wskazać należy, że orzeczenia te nie są wiążące dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w każdej z nich zawarte jest wiążące. Organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami – nie tylko innych organów podatkowych, jednak nie stosują wprost tych rozstrzygnięć także i z tego powodu, że nie stanowią one materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.