IPPB2/4511-198/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

1. Czy Nagrody wydawane Klientom w ramach akcji promocyjnych przedstawionych w opisie stanu faktycznego stanowią nagrody uzyskane w związku ze sprzedażą premiową, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. 2012. 361 ze zm.) i tym samym w przypadku, gdy ich jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł korzystają one ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, co z kolei oznacza, iż Bank nie pełni funkcji płatnika podatku w przedmiotowym zakresie?2. Czy Nagrody wydawane Klientom w ramach akcji promocyjnych przedstawionych w opisie stanu faktycznego stanowią nagrody uzyskane w związku ze sprzedażą premiową i tym samym w przypadku, gdy ich jednorazowa wartość przekracza kwotę 760 zł podlegają one opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, którego płatnikiem jest Bank?
IPPB2/4511-198/15-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. nagrody
 2. obowiązek płatnika
 3. programy
 4. płatnik
 5. sprzedaż premiowa
 6. zwolnienia przedmiotowe
 7. świadczenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 lutego 2015 r. (data wpływu 18 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu wydawanych klientom Banku nagród związanych ze sprzedażą premiową w ramach organizowanych przez Bank akcji promocyjnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu wydawanych klientom Banku nagród związanych ze sprzedażą premiową w ramach organizowanych przez Bank akcji promocyjnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Bank (dalej: Bank, Wnioskodawca) prowadzi działalność bankową na podstawie ; przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.).

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Bank organizuje akcje promocyjne skierowane do i obecnych oraz potencjalnych klientów (dalej: Klienci). Wskazane akcje mają na celu promocję usług (produktów finansowych) oferowanych przez Bank, w tym przede wszystkim kart debetowych, kart kredytowych, rachunków bankowych oraz lokat terminowych.

Mechanizm akcji promocyjnych polega na przyznaniu nagrody (dalej: Nagroda) każdemu Klientowi, który skorzysta z określonego produktu finansowego oferowanego przez Bank, na zasadach wskazanych w regulaminie danej akcji promocyjnej.

W przypadku produktu finansowego w postaci:

 • rachunku bankowego - regulamin akcji promocyjnej przewiduje wydanie Nagrody na rzecz Klienta w przypadku, gdy zawrze on umowę rachunku bankowego a średniomiesięczne wpływy na ten rachunek (przez okres wskazany w regulaminie promocji) będą równe bądź wyższe od kwoty minimalnej ustalonej w regulaminie promocji;
 • karty kredytowej / debetowej - zgodnie z regulaminem akcji promocyjnej podstawą do uzyskania Nagrody jest użycie karty kredytowej / debetowej przez Klienta przy określonej ilości (wartości) transakcji bezgotówkowych dokonanych w okresie rozliczeniowym przewidziany w regulaminie akcji promocyjnej (przy czym regulamin może przewidywać kilka bądź też kilkanaście, następujących po sobie okresów rozliczeniowych; Nagroda jest przyznawana w odniesieniu do każdego z okresów rozliczeniowych z osobna);
 • lokaty terminowej - regulamin akcji promocyjnej przewiduje wydanie Nagrody w sytuacji, gdy Klient założy lokatę o wskazanej w regulaminie akcji promocyjnej wartości minimalnej, na okres ustalony w regulaminie.

Mając na względzie powyższe, zauważyć należy, iż we wszystkich ww. przypadkach uzyskanie Nagrody nie jest związane z elementem rywalizacji pomiędzy uczestnikami danej akcji promocyjnej (Klientami). Otrzymanie Nagrody przez Klienta nie zawiera również elementu losowości (przypadku), gdyż Nagroda jest przyznawana każdemu Klientowi, który na zasadach wskazanych w regulaminie akcji promocyjnej korzysta z usług (produktów finansowych) oferowanych przez Bank. Innymi słowy, Klient posiada pewność, że spełniając warunki określone w regulaminie akcji promocyjnej, polegające na korzystaniu z usługi (produktu finansowego) Banku na zasadach wskazanych w regulaminie, uzyska prawo do Nagrody.

W tym miejscu dodać należy, że akcje promocyjne mogą przewidywać przyznanie Klientowi tylko jednej Nagrody, bądź też cykliczne wydawanie Nagród - w przypadku, gdy dana akcja promocyjna przewiduje więcej niż jeden okres rozliczeniowy.

Nagrody przyznawane w ramach omawianych akcji promocyjnych mogą przybierać zarówno formę, , świadczeń pieniężnych (np. wypłata z góry określonej kwoty pieniężnej albo wypłata kwoty pieniężnej kalkulowanej jako % transakcji bezgotówkowych przeprowadzonych przez Klienta przy użyciu karty debetowej / kredytowej), jak i świadczeń rzeczowych (np. przekazanie iPoda).

Akcje promocyjne powyżej opisane są kierowane do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które aby przystąpić do promocji muszą skorzystać z produktu oferowanego przez Bank. Oznacza to, że obdarowanym jest zawsze osoba fizyczna posiadająca status klienta Banku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie(a).

 1. Czy Nagrody wydawane Klientom w ramach akcji promocyjnych przedstawionych w opisie stanu faktycznego stanowią nagrody uzyskane w związku ze sprzedażą premiową, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. 2012. 361 ze zm.) i tym samym w przypadku, gdy ich jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł korzystają one ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, co z kolei oznacza, iż Bank nie pełni funkcji płatnika podatku w przedmiotowym zakresie...
 2. Czy Nagrody wydawane Klientom w ramach akcji promocyjnych przedstawionych w opisie stanu faktycznego stanowią nagrody uzyskane w związku ze sprzedażą premiową i tym samym w przypadku, gdy ich jednorazowa wartość przekracza kwotę 760 zł podlegają one opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, którego płatnikiem jest Bank...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Pytanie Nr 1

Zdaniem Banku Nagrody wydawane Klientom w ramach akcji promocyjnych przedstawionych w opisie stanu faktycznego stanowią nagrody uzyskane w związku ze sprzedażą premiową, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U.2012.361 ze zm.) <dalej: ustawa pdof> i tym samym w przypadku, gdy ich jednorazowa wartość nie przekracza 760 zł, korzystają one ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, co z kolei oznacza iż Bank nie pełni funkcji płatnika podatku w przedmiotowym zakresie.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy pdof wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiowa towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Z przytoczonego przepisu wynika, że nagroda uzyskana przez osobę fizyczną w związku ze sprzedażą premiową korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. nagroda jest uzyskiwana w związku ze sprzedażą premiową dotyczącą towarów i usług,
 2. jednorazowa wartość nagrody nie przekracza 760 zł,
 3. nagroda nie jest uzyskiwana przez osobę fizyczną w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą.

Mając na względzie powyższe, zauważyć należy iż wszystkie wskazane warunki są spełnione w analizowanym stanie faktycznym.

Ad. 1.

Zdaniem Banku akcje promocyjne przez niego organizowane stanowią sprzedaż premiową, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy pdof. Jakkolwiek pojęcie sprzedaży premiowej nie zostało zdefiniowane w przepisach podatkowych, to niemniej jej definicja dla celów podatkowych ukształtowała się na gruncie orzecznictwa i doktryny. Zgodnie z powszechnie akceptowanym rozumieniem, sprzedaż premiowa jest transakcją handlową (towarową albo usługową) powiązaną z przyznaniem nabywcy towaru albo usługi premii mającej na celu uatrakcyjnienie sprzedawanego towaru / świadczonej usługi, zbudowania lojalności klienta.

Przykładem prezentowania powyższego poglądu przez sądy administracyjne jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który odnosząc się do sprzedaży premiowej występującej w przypadku świadczenia usług wskazał co następuje:

Mając na uwadze powyższe, wobec braku definicji "sprzedaży premiowej" w u.p.d.o.f, należy, zdaniem Sądu, w pierwszej kolejności ustalić, które elementy pojęcia "sprzedaż" oraz "premiowa” . są najistotniejsze z punktu widzenia normy podatkowej.

W sprawie strony zgodnie wskazują na to, że premiowy charakter sprzedaży wyraża się w przekazywaniu klientom dodatkowego wynagrodzenia w zamian za określone zachowanie - który to pogląd znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądowym i który podziela także tutejszy Sąd.

(...)

Najistotniejszą rolą sprzedaży premiowej jest na ogół motywowanie kontrahenta do dokonywania zwiększonych zakupów, intensywniejszego korzystania z określonej rodzajowo oferty przedsiębiorcy, wyrobienie określonych, korzystnych z punktu widzenia sprzedawcy przyzwyczajeń klienta, zwiększenie jego lojalności i zainteresowania oferowanymi produktami.” (wyrok z dnia 28 lutego 2013 r., sygn. III SA/Wa 2247/12).

Mając na względzie powyższe, uznać należy, że jako cechy pozwalające odróżnić sprzedaż premiową od innych akcji promocyjnych uznaje się w szczególności:

 • uatrakcyjnienie danego towaru lub usług jako cel promocji - w analizowanym stanie faktycznym, przeprowadzane akcje promocyjne, w ramach których wydawane są Nagrody, bezsprzecznie mają na celu uatrakcyjnienie danej usługi (produktu finansowego) Banku. Wynika to z faktu, iż warunkiem niezbędnym do uzyskania Nagrody jest skorzystanie z usługi przez Klienta. Innymi słowy, z punktu widzenia Klienta możliwość uzyskania Nagrody w przypadku skorzystania z danej usługi Banku niewątpliwe uatrakcyjnia tą usługę (Klient chętniej dokona transakcji bezgotówkowej karta debetową / kredytową wiedząc, że dzięki temu uzyska Nagrodę);
 • nagrody wydawane są bez ponoszenia dodatkowej odpłatności przez klienta, wymagane jest jedynie aby nabywca (klient) spełnił z góry określone przez sprzedawcę warunki zakupu promowanego towaru lub skorzystania z objętej promocją usługi - w analizowanym stanie faktycznym Klient uzyskuje Nagrodę bez ponoszenia dodatkowego wynagrodzenia. Nagroda przysługuje Klientowi, gdy korzysta z usługi (produktu finansowego) na zasadach przewidzianych w regulaminie promocji zorganizowanej przez Bank (Klient uzyskuje Nagrodę, gdy dokona przy użyciu karty kredytowej / debetowej określonych transakcji płatniczych);
 • nagroda przysługuje każdemu, kto dokona zakupu premiowanych towarów, czy też skorzysta z premiowanej usług. Przyznanie nagrody nie jest uzależnione od przypadku (jak w grze losowej) lub rywalizacji (jak w konkursie) - w analizowanym stanie faktycznym Nagroda przysługuje każdemu Klientowi, który spełni warunki określone w regulaminie akcji promocyjnej; przyznanie nagrody jest pozbawione elementu rywalizacji czy losowości;
 • istnieje tożsamość podmiotu dokonującego zakupu towaru / korzystającego z usługi oraz podmiotu otrzymującego nagrodę - w analizowanym stanie faktycznym, Klient uzyskuje nagrodę w związku z korzystaniem z usług (produktów finansowych) oferowanych przez Bank; niewątpliwe występuje zatem wskazana tożsamość usługobiorcy i podmiotu otrzymującego Nagrodę (Klient korzysta z karty debetowej / kredytowej wydanej przez Bank i uzyskuje z tego tytułu Nagrodę).

Podsumowując powyższe, zdaniem Banku akcje promocyjne przez niego przeprowadzane stanowią sprzedaż premiową, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy pdof i tym samym Nagrody wydawane w ramach tych akcji promocyjnych stanowią nagrody związane ze sprzedażą premiową. Oznacza to, że warunek nr 1) wskazany powyżej, niezbędny aby omawiane Nagrody korzystały ze zwolnienia z podatku dochodowego do osób fizycznych jest spełniony.

Ad. 2.

Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest możliwość zastosowania zwolnienia w odniesieniu do Nagród, których jednorazowa wartość nie przekracza 760 zł, stąd brak jest wątpliwości co do tego, iż warunek nr 2) wskazany powyżej, niezbędny aby omawiane Nagrody korzystały ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, jest spełniony.

Ad. 3.

Jak zostało wskazane w stanie faktycznym, Nagrody będą wydawane przez Bank osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Tym samym również warunek nr 3) wskazany powyżej, niezbędny aby omawiane Nagrody korzystały ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych jest spełniony.

Podsumowując powyższe, zdaniem Banku w analizowanym stanie faktycznym spełnione są wszystkie przesłanki warunkujące możliwości zastosowania w odniesieniu do Nagród zwolnienia z ; podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy pdof.

W tym miejscu Bank pragnie podnieść, iż bez wpływu na możliwość zastosowania omawianego zwolnienia pozostaje regulacja art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy pdof. Zgodnie ze wskazaną regulacją, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty - w wysokości 19% świadczenia.

Zauważyć bowiem należy, iż przywołany art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy pdof wprowadza jedynie odrębną stawkę podatkową dla określonych przychodów podatkowych (w postaci świadczeń uzyskiwanych od instytucji finansowych, w związku z ich promocją nie objętych hipotezą art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy pdof.).

Przepis ten w żaden sposób nie wyklucza możliwości zastosowania zwolnień z opodatkowania, wynikających z ustawy pdof. Jednocześnie nie ulega wątpliwości, że zastosowanie zwolnienia wymaga jedynie aby hipoteza przepisu ustanawiającego to zwolnienie została spełniona. Pogląd ten potwierdzany jest przez przedstawicieli doktryny (Por. R. Mastalski, Wprowadzenie do prawa podatkowego, C.H. Beck, Warszawa 1995, str. 55: „Prawnopodatkowy stan faktyczny kształtowany jest także przez ulgi i zwolnienia podatkowe. Wyłączają one z opodatkowania pewne podmioty lub zawężają jego zakres przedmiotowy. Chodzi tu o tak zwane ulgi i zwolnienia systemowe/ stanowiące element konstrukcyjny stanu faktycznego określonego w poszczególnych ustawach podatkowych. (...) W przypadku ulg systemowych podatnik uzyskuje uprawnienia do korzystania z nich z mocy prawa, które określa sytuację faktyczna lub prawną zawężającą zakres podmiotowy lub przedmiotowy prawnopodatkowego stanu faktycznego.

Podsumowując powyższe, uznać należy, iż Nagrody wydawane przez Bank, jako przychody spełniające hipotezę art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy pdof korzystają ze zwolnienia z opodatkowania, przewidzianego tym przepisem. Oznacza to, że Bank nie pełni funkcji płatnika w przedmiotowym zakresie.

Prawidłowość wskazanego stanowiska potwierdza interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 8 stycznia 2015 r., Nr IPPB2/415-759/14-4/MG.

Pytanie nr 2

Zdaniem Banku Nagrody wydawane Klientom w ramach akcji promocyjnych przedstawionych w opisie stanu faktycznego stanowią nagrody uzyskane w związku ze sprzedażą premiową i tym samym w przypadku, gdy ich jednorazowa wartość przekracza kwotę 760 zł podlegają one opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, którego płatnikiem jest Bank.

W opinii Banku Nagrody wydawane Klientom w ramach akcji promocyjnych przedstawionych w opisie stanu faktycznego stanowią nagrody uzyskane w związku ze sprzedażą premiową. Argumentacja Wnioskodawcy w tym zakresie została już przedstawiona powyżej, tj. w ramach przedstawienia przez Bank swojego stanowiska w zakresie Pytania nr 1.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy pdof, od przychodów (dochodów ) pobiera się zryczałtowany podatek1 dochodowy: z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród ; związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6,6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zdaniem Wnioskodawcy powyższe oznacza, iż w sytuacji gdy jednorazowa wartość uzyskanej przez Klienta Nagrody przekracza 760 zł - i tym samym nie znajduje zastosowanie zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy pdof - Nagroda powinna podlegać opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie przytoczonego art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy pdof.

W tym miejscu Wnioskodawca pragnie podnieść, że do opodatkowania Nagród uzyskanych przez Klienta w związku ze sprzedażą premiową nie znajduje zastosowania art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy pdof.

Zgodnie ze wskazaną regulacją, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty - w wysokości 19% świadczenia.

Analizując przywołany przepis zauważyć należy, iż wprowadza on 19% stawkę zryczałtowanego podatku dochodowego w odniesieniu do świadczeń uzyskiwanych przez osoby fizyczne od instytucji finansowych, w tym banków, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty. W rozpatrywanym stanie faktycznym, Nagroda stanowi świadczenie uzyskane przez Klienta w związku z promocją Banku, niemniej podkreślenia wymaga fakt, że promocja ta stanowi sprzedaż premiową - w stosunku do której ustawodawca przewidział odrębne, szczególne zasady - opodatkowania. Mianowicie, art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy pdof, który ustanawia 10% stawkę podatku |dla konkretnego przychodu (świadczenia) w postaci nagrody związanej ze sprzedażą premiową.

Zauważyć zatem należy, iż hipoteza art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy pdof jest szeroka i obejmuje swym zakresem wszystkie świadczenia (przychody) uzyskiwane przez osobę fizyczną we wskazanych w tym przepisie okolicznościach, co czyni tą regulację przepisem o charakterze ogólnym. Jednocześnie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy pdof stanowi przepis szczególny w zakresie opodatkowania konkretnego rodzaju przychodu. Ustawodawca nie wskazał w ustawie pdof wprost jaka jest relacja pomiędzy analizowanymi przepisami (tj. art. 30 ust. 1 pkt 4b i art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy pdof). W takim przypadku, zdaniem Banku należy kierować się regułami kolizyjnymi, które umożliwiają rozstrzygnięcie wątpliwości powstających przy procesie stosowania prawa. W rozpatrywanej kwestii należy zastosować regułę Lex specialis derogat legi generali, zgodnie z którą przepis szczególny deroguje przepis ogólny.

Jak zostało wskazane, w analizowanym przypadku art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy pdof stanowi przepis szczególny w odniesieniu do art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy pdof. Tym samym, do opodatkowania nagród związanych ze sprzedażą premiową zastosowanie powinien znaleźć 10% zryczałtowany podatek dochodowy wynikający z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy pdof.

Prawidłowość powyższego stanowiska została potwierdzona przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 8 stycznia 2015 r., Nr IBPBII/1/415-838/14/AŻ.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy pdof, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Mając na względzie powyższe, zdaniem Banku to na nim, jako podmiocie wypłacającym / stawiającym do dyspozycji Klienta Nagrodę, spoczywa obowiązek poboru wskazanego, 10% zryczałtowanego podatku dochodowego. Wnioskodawca pełni funkcję płatnika w przedmiotowym zakresie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14 c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnośnie powołanych interpretacji organu podatkowego - wskazać należy, że orzeczenia te nie są wiążące dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w każdej z nich zawarte jest wiążące. Organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami – nie tylko innych organów podatkowych, jednak nie stosują wprost tych rozstrzygnięć także i z tego powodu, że nie stanowią one materialnego prawa podatkowego.

Ponadto odnosząc się do przywołanych przez Wnioskodawcę orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego należy stwierdzić, iż w świetle art. 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wyroki nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa i tym samym nie mogą być wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację, nawet jeżeli kształtuje określoną linię orzeczniczą. Zgodnie z art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. , poz. 270 z późn. zm.) ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.