IPPB2/415-817/14-2/AS | Interpretacja indywidualna

Przekazywanie przez Spółkę w ramach akcji promocyjnej uczestnikom nagród w imieniu i na rzecz Klienta nie czyni Spółki płatnikiem podatku oraz nie spoczywają w związku z tym na Spółce obowiązki informacyjne.
IPPB2/415-817/14-2/ASinterpretacja indywidualna
 1. nagrody
 2. podatek dochodowy od osób fizycznych
 3. programy lojalnościowe
 4. płatnik
 5. sprzedaż premiowa
 6. spółki
 7. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2014 r. (data wpływu 4 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowaniem i obsługą akcji promocyjnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowaniem i obsługą akcji promocyjnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca Spółka S.A. (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) jest czynnym podatnikiem VAT świadczącym usługi marketingowe. Wnioskodawca zajmuje się świadczeniem usług polegających na odpłatnym organizowaniu i obsłudze akcji promocyjnych, których celem jest w szczególności zwiększanie sprzedaży i promocja produktów zleceniodawców. W ramach działalności gospodarczej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Wnioskodawca realizował będzie akcję promocyjną przeprowadzaną na podstawie zamówień udzielonych przez dystrybutora środków ochrony roślin zwanego dalej „Klientem”, której przedmiotem jest świadczenie przez Wnioskodawcę na rzecz Klienta usługi polegającej na organizacji i prowadzeniu akcji promocyjnej. Wnioskodawca zobowiązany będzie do przygotowania zasad oraz regulaminu akcji promocyjnej, projektów graficznych materiałów reklamowych, strony internetowej wraz z systemem informatycznym, wygenerowania unikatowych kodów alfanumerycznych wykorzystywanych na potrzeby akcji promocyjnej, zakupu kart paliwowych uprawniających do dokonywania zakupów w sieci stacji paliw, jako nagród w akcji promocyjnej oraz wydania tychże nagród, a także obsługi infolinii, reklamacji oraz przygotowania raportu z przebiegu akcji.

Rozliczenia z tytułu realizacji akcji promocyjnej dokonywane będą w ten sposób, że Wnioskodawca otrzyma wynagrodzenie za wykonywaną usługę, na które składać się będzie:

 • wynagrodzenie za wykonywanie określonych w zamówieniu czynności,
 • wartość kart paliwowych, które zostaną wydane uczestnikom,
 • koszty wynagrodzenia podwykonawców, których usługi będą niezbędne do prowadzenia akcji, powiększone o prowizję Wnioskodawcy.

Faktury VAT wystawiane będą za poszczególne czynności wykonane przez Wnioskodawcę. Usługa opodatkowana będzie 23% stawką podatku od towarów i usług VAT. Zgodnie z Regulaminem, celem akcji będzie zwiększenie sprzedaży określonych produktów Klienta wśród jej Uczestników, którymi będą:

 • pełnoletnie osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nabywające produkty objęte akcją, jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego,
 • osoby prowadzące działalność rolniczą, o której mowa w o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. po z. 361, poz. 362, poz. 596, poz. 769 z późn, zm.),
 • przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.),

które zgłoszą swoje uczestnictwo w akcji. Uczestnikami akcji nie mogą być pracownicy, członkowie organów Wnioskodawcy, Klienta oraz członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Przez „pracowników Wnioskodawcy” rozumie się również osoby świadczące pracę lub usługi na rzecz Wnioskodawcy na podstawie umów cywilnoprawnych. Do otrzymania nagrody w akcji niezbędne jest, zgodne z Regulaminem zgłoszenie polegające na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, za pośrednictwem strony internetowej akcji lub formularza przystąpienia w wersji papierowej.

Akcja będzie polegała na przesyłaniu przez uczestników kodów znajdujących się na naklejkach znajdujących się na opakowaniach określonych w Regulaminie produktów Klienta i wysyłaniu tych kodów przez wpisanie ich na stronie internetowej akcji bądź wysyłki naklejki z kodem pocztą. Niezależnie od sposobu wysłania kodu obowiązkiem Uczestnika będzie przesłanie kopii faktur dokumentujących zakup produktów, z których Uczestnik wysłał kody, za pośrednictwem poczty na adres wskazany w Regulaminie lub poprzez załączenie skanu faktury na stronie internetowej akcji. Do każdego kodu znajdującego się na promowanym produkcie przypisana będzie określona ilość punktów, które będą następnie przeliczane na nagrodę pieniężną wg zasad określonych w Regulaminie (tzn. 1 pkt = x zł). Nagroda udostępniana będzie uczestnikowi za pośrednictwem karty uprawniającej do dokonania zakupów w sieci stacji paliw. W celu uzyskania karty paliwowej, uczestnik zobowiązany będzie dokonać pełnej rejestracji na stronie internetowej akcji bądź przesłać formularz rejestracyjny drogą pocztową oraz posiadać saldo min 30 pkt. Po zrealizowaniu przez uczestnika warunku określonego w zdaniu poprzedzającym, Wnioskodawca po zakończeniu akcji prześle mu przesyłkę zawierającą kartę paliwową. Akcja prowadzona będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Termin zakończenia akcji będzie z góry określony w Regulaminie. Zaznaczyć należy, iż na mocy zamówienia otrzymanego od Klienta, Spółka (reprezentowana przez Zarząd) będzie działać w swoim imieniu, w rozumieniu takim, iż Zespół obsługujący akcję składać się będzie ze współpracowników i pracowników Spółki, stroną umów z podwykonawcami zatrudnionymi do realizacji akcji (takimi jak kurierzy, dostawcy nagród, wystawca kart paliwowych, firmy telekomunikacyjne w oparciu o infrastrukturę których wysyłane będą wiadomości SMS, i inni) będzie Spółka. Pomimo, iż w toku realizacji akcji Spółka zaciągać będzie zobowiązania w imieniu własnym, to czynić to będzie wyłącznie wskutek otrzymania od Klienta zamówienia i za wynagrodzeniem z tytułu realizacji akcji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy uczestnicy akcji będący pełnoletnimi osobami fizycznymi mającymi stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nabywającymi produkty objęte akcją, jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego oraz osoby prowadzące działalność rolniczą, o której mowa w o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, poz. 362, poz. 596, poz. 763 z późn. zm.), którzy z tytułu uczestnictwa w akcji otrzymają nagrody o wartości nieprzekraczającej jednorazowo 760 zł korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r, o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 52, poz. 307 z późn. zm.) oraz czy w związku z powyższym Wnioskodawca zobowiązany jest sporządzić i przekazać podatnikom oraz naczelnikom właściwych urzędów skarbowych informację o wysokości przychodów (PIT-8C) zgodnie z art. 42a tej ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, w stanie przyszłym opisanej we wniosku akcji prowadzonej na zlecenie Klienta nagradzanie opiera się na przyznawaniu uczestnikom nagród w ramach tzw. „sprzedaży premiowej”, co uzasadnia zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 Nr 52, poz. 307 z późn. zm.), zwanej dalej „u.p.d.o.f.”, do osób fizycznych otrzymujących nagrody bez związku z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej, nie stanowiące przychodu z tej działalności. W zakresie swoich obowiązków jako płatnika, Wnioskodawca uważa, że nie będzie zobowiązany do sporządzania informacji o wysokości przychodów PIT 8C. Stanowisko to Wnioskodawca uzasadnia następująco. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f., wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności. Z treści przytoczonego przepisu, w drodze wykładni językowej, można zatem wyprowadzić jednoznaczny wniosek, że aby wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową, stosownie do treści tego przepisu zwolniona była z podatku dochodowego, muszą być spełnione następujące warunki: - nagroda musi być związana ze sprzedażą premiową, - jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 zł, - nagroda nie została otrzymana w związku z prowadzoną przez osobę fizyczną pozarolniczą działalnością gospodarczą. Powyższy przepis nie ustanawia definicji legalnej pojęcia „sprzedaż premiowa”, jak również nie wskazuje wprost jak należy rozumieć warunek, by wydanie nagrody było związane ze sprzedażą premiową. Brak jest również definicji pojęcia sprzedaży premiowej i bliższego zdefiniowania owego związku w innych przepisach prawa podatkowego i ogólnie w obowiązujących przepisach.

Zgodnie z regularni wykładni prawa podatkowego należy w takiej sytuacji posłużyć się wykładnią językową omawianego przepisu, a w szczególności niezdefiniowanych pojęć składających się na| jego treść. Przyjęcie wykładni językowej (literalnej) do interpretacji prawa podatkowego jest nakazem wynikającym z ogólnych zasad stosowania wykładni.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że pojęcie sprzedaży premiowej składa się z dwóch terminów; „sprzedaż” oraz „premiowa”. Pojęcie „sprzedaż” należy rozumieć w sposób określony w art. 535 i nast. Kodeksu cywilnego, zgodnie z nakazem wykładni literalnej stanowiącym, że jeżeli określony termin należy do terminów zdefiniowanych w określonej dziedzinie wiedzy, to należy przyjąć, iż termin ten ma takie znaczenie, jak w tej dziedzinie. Zgodnie z powołanym przepisem 535 Kodeksu cywilnego, przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się zapłacić sprzedawcy cenę. Sprzedaż jest zatem umową dwustronnie zobowiązującą, skutkiem zawarcia takiej umowy jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego oraz zobowiązanie się kupującego do zapłacenia sprzedawcy umówionej ceny.

Z samej treści umowy sprzedaży nie wynika więc obowiązek zapłaty premii (nagrody), zatem źródła tego obowiązku, a tym samym definicji pojęcia „sprzedaż premiowa” nie należy poszukiwać wyłącznie na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego o umowie sprzedaży. Przez premię, stanowiącą drugi komponent terminu „sprzedaż premiowa” należy rozumieć nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś (tak w Nowym Słowniku Języka Polskiego, PWN, Warszawa, 2003). Innymi słowy, pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię (nagrodę). Zdaniem Wnioskodawcy z punktu widzenia konstrukcji cechą sprzedaży premiowej jest fakt, że wydanie nagrody (premii) nabywcy odbywa się na podstawie instytucji prawa cywilnego, jaką jest przyrzeczenie publiczne wydania nagrody każdemu, kto dokona określonej czynności (w przedstawionym stanie przyszłym zakupu określonej ilości promowanych towarów). Zgodnie z przepisem art. 919 Kodeksu cywilnego, „kto przez ogłoszenie publiczne przyrzekł nagrodę za wykonanie oznaczonej czynności, obowiązany jest przyrzeczenia dotrzymać.” W przedstawionym stanie przyszłym, dochodzi zatem, zdaniem Wnioskodawcy do sprzedaży premiowej bowiem po pierwsze mamy do czynienia z umową sprzedaży, a ponadto zakup dokonany w ramach tej umowy jest premiowany nagrodą, przyznawaną na podstawie zawartego w Regulaminie akcji przyrzeczenia publicznego przyznania nagrody. Odnosząc się do sposobu definiowania pojęcia „sprzedaż premiowa” przez organy administracji podatkowej, wskazać należy, że zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 1995 r., PO4/AK-722-1110/95, sprzedaż premiowa polega na tym, że do każdego sprzedawanego w danym okresie wyrobu dołączana jest nagroda. Polega więc ona na uatrakcyjnieniu zakupu danych towarów. Natomiast pismo Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 1998 r., PO 2/HD6065/97/0912, wyjaśnia charakter sprzedaży premiowej, jako przyznanie nagrody w określonej wysokości każdemu nabywcy towaru, który spełni wymagane warunki, a zatem gdy premia (nagroda) nie jest wynikiem przypadku lub odgadywania zaistnienia określonych zdarzeń losowych. Jak wynika z powyższych stanowisk resortu finansów, sprzedaży premiową cechuje:

 1. powiązanie przekazania nagrody z faktem zakupu przez osobę otrzymującą premię promocyjnego towaru lub usługi, lub też zakupu za określoną kwotę, bądź zebrania określonej ilości punktów,
 1.  gwarancja otrzymania premii po spełnieniu ustalonych warunków.

Wszystkie ww. warunki sprzedaży premiowej spełnione są w akcji prowadzonej przez Wnioskodawcę na zlecenie Klienta. Po zebraniu określonej w Regulaminie ilości kodów z zakupionych produktów uczestnik zgodnie z przyrzeczeniem (gwarancją, zapewnieniem) Organizatora uzyskuje prawo do otrzymania nagrody. W ocenie Wnioskodawcy, zakwalifikowaniu nagrody wydanej w akcji, jako związanej ze sprzedażą premiową nie stoi na przeszkodzie fakt, że wydanie nagród następuje za jego pośrednictwem, jako podmiotu prowadzącego akcję. Wydawanie nagrody następuje w imieniu i na rzecz Klienta, którego produkty są promowane, a przekazanie nagród jest elementem kompleksowej usługi świadczonej przez Wnioskodawcę, który w zakresie wydawania nagród pełni rolę dostawcy. Całkowita wartość wydanych nagród jest Wnioskodawcy zwracana przez Klienta, a zatem to on jest rzeczywistym świadczeniodawcą, a nie Wnioskodawca. Klient nie jest ograniczony w możliwości wykonania obowiązku wobec konsumentów polegającego na wydaniu nagrody, a wynikającego z przyrzeczenia publicznego, za pośrednictwem Wnioskodawcy Stanowisko to zostało potwierdzone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w Interpretacji indywidualnej nr IPPB2/415-198/12-2/MG z dnia 25 maja 2012 r . oraz w interpretacji Indywidualnej nr IPPB2/415-998/12-5/MG z dnia 19 lutego 2013 r. Brak jest podstaw, by przyjąć; wykładnię art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. nakazującą stosowanie tego przepisu tylko w przypadkach, gdy sprzedawca wydając kupującemu zakupiony towar dołącza do niego premię (nagrodę), a więc do skonstruowania wymogu tożsamości sprzedawcy i wydającego premię (nagrodę) nie wynikającego z brzmienia przepisu. Oznaczałoby to bowiem ustanowienie dodatkowego warunku do skorzystania ze zwolnienia, czyli ograniczenie jego zakresu w stosunku do zakresu przewidzianego przez ustawodawcę, a zatem zastosowanie wykładni zawężającej, prowadzącej do ograniczenia zakresu korzystania ze zwolnienia podatkowego, co jest niedopuszczalne.

Powołując się na dotychczasowe orzecznictwo organów podatkowych w zakresie sprzedaży premiowej wskazać należy, że w identycznym jak przedstawiony w niniejszym wniosku stanie faktycznym Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 06 września 2010 r. nr ILPB1/415-666/10-4/AO) stwierdził, że "Wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową, których jednorazowa wartość nie przekracza 760 zł, przekazywanych za pośrednictwem Spółki (Organizatora akcji) w imieniu „Zleceniodawcy” - sprzedawcy premiowanych produktów, bezpośrednio dla odbiorców nagród (klientów sprzedawcy) korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodać należy, że literalne brzmienie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. w sposób jednoznaczny wskazuje, że ustalenie konsekwencji podatkowych dla osoby fizycznej otrzymującej nagrody w ramach sprzedaży premiowej i powiązanych obowiązków płatnika odbywa się z perspektywy statusu osoby, dla której nagroda (premia) jest przewidziana oraz tego, czy osoba ta jest przedsiębiorcą, który w ramach prowadzonej działalności otrzymuje nagrodę (premię), czy też konsumentem. Wykładnia językowa omawianego przepisu pozwala na stwierdzenie, że wydanie nagród w ramach sprzedaży premiowej nie musi być związane relacją tożsamości sprzedawcy Organizatora akcji promocyjnej i podmiotu wydającego nagrody (premie). Użyty w tym przepisie zwrot „(....) związanych ze sprzedażą premiową (...)” wskazuje na bezpośredni związek samej premii (nagrody) z faktem dokonania określonego zakupu. Wobec ustalenia, że nagrody wydawane w akcji spełniają warunek związania ze sprzedażą premiową, pozostaje rozważyć, czy w stosunku do uczestników spełnione są pozostałe warunki skorzystania ze zwolnienia podatkowego.

W zadawanym pytaniu zakreślono zakres korzystania ze zwolnienia do kwoty 760 zł. Jak wynika z art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. od podatku zwolnione są nagrody, po spełnieniu pozostałych warunków z tego przepisu, których jednorazowa wartość nie przekracza 760 zł. Zatem odnosząc to do stanu przyszłego przedmiotowej sprawy, zdaniem Wnioskodawcy, ze zwolnienia, przy spełnieniu pozostałych warunków korzystać będą uczestnicy, którzy otrzymali jednorazowo nagrodę o wartości niższej niż 760 zł. Skorzystanie ze zwolnienia przez osoby fizyczne, które nie prowadzą żadnej pozarolniczej działalności gospodarczej oraz osoby prowadzące działalność rolniczą, przy spełnieniu pozostałych warunków tego zwolnienia, nie budzi wątpliwości. Podsumowując zdaniem Wnioskodawcy uczestnicy zarejestrowani jako konsumenci oraz osoby prowadzące działalność rolniczą korzystają ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. w związku ze sprzedażą premiową. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy w przedstawionym stanie przyszłym nie ma on obowiązku sporządzania i przekazywania naczelnikowi urzędu skarbowego oraz podatnikowi informacji o wysokości przychodów PIT 8C. Zgodnie z art. 42a u.p.d.o.f osoby prawne, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru (w chwili obecnej tym ustalonym wzorem jest PIT-8C) o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Na marginesie należy zauważyć, że uczestniczące w akcji osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą nie są objęte przedmiotowym zwolnieniem podatkowym, zaś otrzymana przez nich nagroda stanowi przychód z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Powołany w przytoczonym przepisie art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f. stanowi, że za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się między innymi nagrody i inne nieodpłatne świadczenia. Należy jednak zauważyć, że przepis ten wyłącza spod zakresu swojej regulacji przychody określone w art. 21, a więc również i wymienione w ust. 1 pkt 68 tego artykułu, czyli przychody z tytułu nagród otrzymanych w związku ze sprzedażą premiową.

W przypadku zatem uczestników - konsumentów przedmiotowe nieodpłatne świadczenia stanowią nagrody związane ze sprzedażą premiową i do wysokości 760 zł podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. pkt 68 u.p.d.o.f., a zatem z tytułu ich przekazywania w wysokości nie przekraczającej kwoty 760 zł na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek sporządzenia i przekazania informacji PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, że niniejsza interpretacja stanowi ocenę stanowiska Wnioskodawcy tylko i wyłącznie w zakresie spoczywających na Wnioskodawcy obowiązków płatnika.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści art. 11 ust. 1 ww. ustawy wynika, iż przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 10 ust. 1 ww. ustawy zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdzie m. in. w pkt 9 tego artykułu wymieniono, jako jedno ze źródeł przychodów – inne źródła.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12 - 14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Zgodnie z art. 8 ustawy 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z uwagi na powyższe na płatniku ciążą trzy podstawowe obowiązki podatkowe, tj.

 1. obliczenie,
 2. pobranie,
 3. wpłacenie

- podatku, zaliczki lub raty.

Z kolei płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8 Ordynacji podatkowej, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony, o czym stanowi art. 30 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka zajmuje się świadczeniem usług polegających na odpłatnym organizowaniu i obsłudze akcji promocyjnych, których celem jest w szczególności zwiększanie sprzedaży i promocja produktów zleceniodawców. W ramach działalności gospodarczej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Wnioskodawca realizował będzie akcję promocyjną przeprowadzaną na podstawie zamówień udzielonych przez dystrybutora środków ochrony roślin zwanego dalej „Klientem”, której przedmiotem jest świadczenie przez Wnioskodawcę na rzecz Klienta usługi polegającej na organizacji i prowadzeniu akcji promocyjnej. Wnioskodawca zobowiązany będzie do przygotowania zasad oraz regulaminu akcji promocyjnej, projektów graficznych materiałów reklamowych, strony internetowej wraz z systemem informatycznym, wygenerowania unikatowych kodów alfanumerycznych wykorzystywanych na potrzeby akcji promocyjnej, zakupu kart paliwowych uprawniających do dokonywania zakupów w sieci stacji paliw, jako nagród w akcji promocyjnej oraz wydania tychże nagród, a także obsługi infolinii, reklamacji oraz przygotowania raportu z przebiegu akcji.

Rozliczenia z tytułu realizacji akcji promocyjnej dokonywane będą w ten sposób, że Wnioskodawca otrzyma wynagrodzenie za wykonywaną usługę, na które składać się będzie wynagrodzenie za wykonywanie określonych w zamówieniu czynności; wartość kart paliwowych, które zostaną wydane uczestnikom; koszty wynagrodzenia podwykonawców, których usługi będą niezbędne do prowadzenia akcji, powiększone o prowizję Wnioskodawcy.

Faktury VAT wystawiane będą za poszczególne czynności wykonane przez Wnioskodawcę. Usługa opodatkowana będzie 23% stawką podatku od towarów i usług VAT. Zgodnie z Regulaminem, celem akcji będzie zwiększenie sprzedaży określonych produktów Klienta wśród jej Uczestników, którymi będą pełnoletnie osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nabywające produkty objęte akcją, jako konsumenci; osoby prowadzące działalność rolniczą; przedsiębiorcy, które zgłoszą swoje uczestnictwo w akcji.

Uczestnikami akcji nie mogą być pracownicy, członkowie organów Wnioskodawcy, Klienta oraz członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Przez „pracowników Wnioskodawcy” rozumie się również osoby świadczące pracę lub usługi na rzecz Wnioskodawcy na podstawie umów cywilnoprawnych. Do otrzymania nagrody w akcji niezbędne jest, zgodne z Regulaminem zgłoszenie polegające na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, za pośrednictwem strony internetowej akcji lub formularza przystąpienia w wersji papierowej.

Akcja będzie polegała na przesyłaniu przez uczestników kodów znajdujących się na naklejkach znajdujących się na opakowaniach określonych w Regulaminie produktów Klienta i wysyłaniu tych kodów przez wpisanie ich na stronie internetowej akcji bądź wysyłki naklejki z kodem pocztą. Niezależnie od sposobu wysłania kodu obowiązkiem Uczestnika będzie przesłanie kopii faktur dokumentujących zakup produktów, z których Uczestnik wysłał kody, za pośrednictwem poczty na adres wskazany w Regulaminie lub poprzez załączenie skanu faktury na stronie internetowej akcji. Do każdego kodu znajdującego się na promowanym produkcie przypisana będzie określona ilość punktów, które będą następnie przeliczane na nagrodę pieniężną wg zasad określonych w Regulaminie (tzn. 1 pkt = x zł). Nagroda udostępniana będzie uczestnikowi za pośrednictwem karty uprawniającej do dokonania zakupów w sieci stacji paliw. W celu uzyskania karty paliwowej, uczestnik zobowiązany będzie dokonać pełnej rejestracji na stronie internetowej akcji bądź przesłać formularz rejestracyjny drogą pocztową oraz posiadać saldo min 30 pkt. Po zrealizowaniu przez uczestnika warunku określonego w zdaniu poprzedzającym, Wnioskodawca po zakończeniu akcji prześle mu przesyłkę zawierającą kartę paliwową. Akcja prowadzona będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Termin zakończenia akcji będzie z góry określony w Regulaminie. Zaznaczyć należy, iż na mocy zamówienia otrzymanego od Klienta, Spółka (reprezentowana przez Zarząd) będzie działać w swoim imieniu, w rozumieniu takim, iż Zespół obsługujący akcję składać się będzie ze współpracowników i pracowników Spółki, stroną umów z podwykonawcami zatrudnionymi do realizacji akcji (takimi jak kurierzy, dostawcy nagród, wystawca kart paliwowych, firmy telekomunikacyjne w oparciu o infrastrukturę których wysyłane będą wiadomości SMS, i inni) będzie Spółka. Pomimo, iż w toku realizacji akcji Spółka zaciągać będzie zobowiązania w imieniu własnym, to czynić to będzie wyłącznie wskutek otrzymania od Klienta zamówienia i za wynagrodzeniem z tytułu realizacji akcji.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Na podstawie art. 41 ust. 4 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w ust. 1, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

W myśl art. 42 ust. 1 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Na mocy art. 42 ust. 1a ww. ustawy w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Stosownie do treści art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52 i art. 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

W sytuacji przedstawionej we wniosku wręczanie kart paliwowych przez Wnioskodawcę, jako nagród w związku z uczestnictwem w akcji promocyjnej polegającej na przysyłaniu przez Uczestnika kodów znajdujących się na naklejkach z opakowań produktów zakupionych u Klienta będzie związane ze sprzedażą premiową, bowiem jak wskazano powyżej ze sprzedażą premiową mamy do czynienia wówczas gdy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, czyli przeniesienia własności rzeczy.

Należy jednak zwrócić uwagę, że w przedmiotowej sprawie Spółka – Wnioskodawca nie występuje w roli płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego oraz nie spoczywają na nim żadne obowiązki informacyjne.

Spółka będzie realizowała akcję promocyjną na zlecenie Klienta (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej tzn. zajmie się kompleksową obsługą akcji promocyjnej) i ekonomiczny ciężar tego programu będzie ponosił Klient, wobec tego nie można uznać, że to Wnioskodawca jest organizatorem tej akcji.

Zatem przekazywanie przez Spółkę w ramach akcji promocyjnej uczestnikom nagród w imieniu i na rzecz Klienta nie czyni Spółki płatnikiem podatku oraz nie spoczywają w związku z tym na Spółce obowiązki informacyjne, wynikające z uregulowań art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Płatnikiem zryczałtowanego podatku jest Klient.

Jak bowiem wskazała Spółka w opisie zdarzenia przyszłego rozliczenia z tytułu realizacji akcji promocyjnej dokonywane będą w ten sposób, że Wnioskodawca otrzyma wynagrodzenie za wykonywaną usługę, na które składać się będzie wynagrodzenie za wykonywanie określonych w zamówieniu czynności; wartość kart paliwowych, które zostaną wydane uczestnikom; koszty wynagrodzenia podwykonawców, których usługi będą niezbędne do prowadzenia akcji, powiększone o prowizję Wnioskodawcy. Faktury VAT wystawiane będą za poszczególne czynności wykonane przez Wnioskodawcę.

Tym samym, skoro Wnioskodawca nie występuje w roli płatnika, nieuprawnionym jest rozpatrywanie przez tutejszy organ podatkowy w niniejszej interpretacji skutków podatkowych powstałych po stronie uczestników akcji, w tym możliwości zastosowania zwolnienia na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec tego tut. organ nie dokonał oceny stanowiska Spółki w tym zakresie.

Jednocześnie należy wskazać, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Przy czym, ww. przepisy prawa podatkowego wnioskodawca jest zobowiązany wskazać w złożonym wniosku.

Zakres żądania Wnioskodawcy wyznacza zatem w szczególności:

 • stan faktyczny przedstawiony we wniosku o indywidualną interpretację prawa podatkowego,
 • stan prawny (przepisy prawa) wskazany przez wnioskodawcę oraz
 • zagadnienie prawne, które ma być przedmiotem interpretacji, a które wskazuje pytanie (pytania) Wnioskodawcy w kontekście Jego wątpliwości interpretacyjnych w odniesieniu do przepisów prawa podatkowego oraz własne stanowisko Wnioskodawcy.

W konsekwencji, niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy, tj. w zakresie obowiązków płatnika - w kontekście obowiązku obliczania, pobierania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy i nie wywołuje skutków prawnych dla innych podmiotów (podatników – uczestników akcji oraz klienta).

Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Spółkę interpretacji organów podatkowych wskazać należy, iż orzeczenie te nie są wiążące dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w każdej z nich zawarte jest wiążące. W związku z tym, organy podatkowe mimo, iż w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami – nie tylko innych organów podatkowych, jednak nie stosują wprost tych rozstrzygnięć także i z tego zwykłego powodu, iż nie stanowią one materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.