IPPB2/415-716/14-2/MG | Interpretacja indywidualna

W zakresie ciążących na Spółce obowiązków informacyjnych, związanych z otrzymywaniem nagród przez uczestników programu motywacyjnego
IPPB2/415-716/14-2/MGinterpretacja indywidualna
 1. nagrody
 2. obowiązek płatnika
 3. programy
 4. płatnik
 5. sprzedaż premiowa
 6. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2014 r. (data wpływu 22 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ciążących na Spółce obowiązków informacyjnych, związanych z otrzymywaniem nagród przez uczestników programu motywacyjnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ciążących na Spółce obowiązków informacyjnych, związanych z otrzymywaniem nagród przez uczestników programu motywacyjnego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka (zwana dalej również „Agencją”) zajmuje się świadczeniem usług polegających na odpłatnym organizowaniu i obsłudze programów motywacyjnych i lojalnościowych, których celem jest w szczególności zwiększanie sprzedaży i promocja produktów zleceniodawców. W ramach działalności gospodarczej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Agencja zawarła umowę o współpracy z dystrybutorem soczewek kontaktowych, zwanym dalej „Klientem”, której przedmiotem jest świadczenie przez Agencję na rzecz Klienta usługi kompleksowej polegającej na organizacji i prowadzeniu programu lojalnościowego (zwanego dalej również „Programem”). W ramach umowy o współpracę, która została zawarta z Klientem (zwanej dalej „umową o współpracy”), Agencja jest zobowiązana do przygotowania mechaniki Programu i wdrożenia zmian do istniejącego od 2011 r. programu lojalnościowego Klienta, oraz do jego poprowadzenia i bieżącej obsługi już w zmienionej formule. Organizatorem tego Programu jest Klient. W umowie o współpracy Agencja zobowiązała się do zakupu kart przedpłaconych, które wydawane są przez Agencję uczestnikom Programu oraz do przelewania uczestnikom na te karty nagród pieniężnych uzyskiwanych w Programie przez uczestników.

Rozliczenia z tytułu umowy o współpracy zawartej z Klientem dokonywane są w ten sposób, że Agencja otrzymuje wynagrodzenie za wykonywaną kompleksową usługę marketingową, na które składa się:

 • ustalona, stała kwota za wykonywanie określonych w umowie o współpracy czynności,
 • kwota odpowiadająca kwocie nagród pieniężnych wydanych uczestnikom,
 • koszty emisji, produkcji i dostarczenia kart przedpłaconych,
 • koszty wynagrodzenia podwykonawców, których usługi są niezbędne do prowadzenia Programu, powiększone o prowizję Agencji wg stawki procentowej ustalonej w umowie o współpracę.

Faktury VAT wystawiane są za poszczególne czynności wykonane przez Agencję, na podstawie umowy o współpracę. Usługa marketingowa opodatkowana jest 23% stawką podatku od towarów i usług VAT. Zgodnie z Regulaminem, celem Programu jest zwiększenie sprzedaży określonych produktów Klienta wśród konsumentów. W Programie mogą uczestniczą pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania w Polsce, które dokonały zakupu produktów Klienta, i zgłosiły się do Programu. Uczestnikami Programu mogą być osoby fizyczne, które są konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, czyli dokonują zakupów produktów Klienta na potrzeby własne w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub zawodową. Uczestnikami Programu nie mogą być m.in. pracownicy Klienta lub Agencji, ani też osoby pozostające z Klientem lub Agencją w jakimkolwiek stosunku cywilnoprawnym. Do otrzymania nagrody w Programie niezbędne jest, zgodnie z Regulaminem, zgłoszenie polegające na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej Programu lub formularza przystąpienia w wersji papierowej. Wypełnienie i przesyłanie formularza zgłoszeniowego przez uczestnika oznacza przystąpienie do Programu oraz zgodę na jego realizację zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

Program polega na przesyłaniu przez uczestników kodów znajdujących się na ulotkach trwale zamieszczonych na opakowaniach określonych w Regulaminie produktów Klienta i wysyłaniu tych kodów sms lub poprzez wpisanie kodów na stronie internetowej Programu. Numer do wysyłki sms oraz adres strony podany jest w Regulaminie. Do każdego kodu znajdującego się na promowanym produkcie przypisana jest określona ilość punktów, które są następnie przeliczane na nagrodę pieniężną wg zasad określonych w Regulaminie (tzn. 1 pkt = x zł). Uczestnik otrzymuje pierwszą wypłatę zgromadzonych przez niego środków finansowych na zasadach opisanych w zdaniu poprzedzającym po osiągnięciu salda 40 zł, które to saldo utrzymywane jest w punktach. Kolejne wypłaty realizowane są bez konieczności gromadzenia przez uczestnika określonego salda, na zasadach przewidzianych regulaminem. Zgodnie z treścią Regulaminu, Organizator ma prawo do przeprowadzenia jednorazowych akcji promocyjnych, w ramach, których uczestnik może uzyskiwać nagrody opodatkowane na zasadach określonych w regulaminach tych akcji. Maksymalna liczba punktów, jaką uczestnik może zamienić na nagrody w ciągu 12 miesięcy uczestnictwa w Programie, licząc od daty zarejestrowania w systemie informatycznym pierwszego kodu nie może przekroczyć równowartości 240 zł lub 720 zł w zależności od rodzaju produktów objętych programem, które uczestnik nabył, oraz z których kody zarejestrował w Programie. Nagroda pieniężna udostępniana jest uczestnikowi na indywidualnej karcie przedpłaconej. W celu uzyskania karty przedpłaconej, uczestnik zobowiązany jest dokonać pełnej rejestracji na stronie internetowej Programu formularz z danymi adresowymi umożliwiające wysyłkę karty lub wypełnić formularz w wersji papierowej oraz posiadać saldo min. 40 pkt uprawniające do otrzymania 40 zł. Po zrealizowaniu przez uczestnika warunku określonego w zdaniu poprzedzającym, Agencja przesyła mu przesyłkę zawierającą kartę przedpłaconą. Dostęp uczestnika do konta jest możliwy poprzez stronę internetową Programu oraz za pośrednictwem infolinii, po uprzedniej jego rejestracji i ustaleniu indywidualnego hasła. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Termin zakończenia Programu nie jest z góry określony w Regulaminie. Zaznaczyć należy, iż na mocy umowy o współpracy Spółka (reprezentowana przez Zarząd) działa w swoim imieniu, w rozumieniu takim, iż Zespół obsługujący program lojalnościowy składa się ze współpracowników i pracowników Spółki, najemcą pomieszczeń w których realizowana będzie obsługa programu lojalności owego jest Spółka, stroną umów z podwykonawcami zatrudnionymi do realizacji programu lojalnościowego (takimi jak kurierzy, dostawcy nagród, bank wydający karty pre-paid, firmy telekomunikacyjne w oparciu o infrastrukturę których wysyłane będą wiadomości SMS, i inni) jest Spółka. Pomimo, iż w toku realizacji programu lojalnościowego Spółka zaciąga zobowiązania w imieniu własnym, to czyni to wyłącznie wskutek podpisania umowy o współpracy z Klientem i za wynagrodzeniem z tytułu realizacji programu lojalnościowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy uczestnicy programu lojalnościowego opisanego w stanie przyszłym, którzy z tytułu uczestnictwa w tym Programie otrzymali nagrody o wartości nieprzekraczającej jednorazowo 760 zł korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 52, poz. 307 z późn. zm.) oraz, czy w związku z powyższym Agencja zobowiązana jest sporządzić i przekazać podatnikom oraz naczelnikom właściwych urzędów skarbowych informację o wysokości przychodów (PIT-8C) zgodnie z art. 42a tej ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, w stanie przyszłym opisanym we wniosku program lojalnościowy prowadzony na zlecenie Klienta opiera się na przyznawaniu uczestnikom nagród w ramach tzw. „sprzedaży premiowej”, co uzasadnia zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 52, poz. 307 z późn. zm.), zwanej dalej „u.p.d.o.f.”, do osób fizycznych otrzymujących nagrody bez związku z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej, nie stanowiące przychodu z tej działalności. Mając na uwadze, że w przedstawionym stanie przyszłym uczestnikami Programu będą osoby fizyczne, nie będące przedsiębiorcami, zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f., przysługiwać będzie uczestnikom zarejestrowanym w Programie. W zakresie swoich obowiązków jako płatnika, Wnioskodawca uważa, że nie jest zobowiązany do sporządzania informacji o wysokości przychodów PIT-8C.

Stanowisko to Wnioskodawca uzasadnia następująco. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f., wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Z treści przytoczonego przepisu, w drodze wykładni językowej, można zatem wyprowadzić jednoznaczny wniosek, że aby wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową, stosownie do treści tego przepisu zwolniona była z podatku dochodowego, muszą być spełnione następujące warunki:

 • nagroda musi być związana ze sprzedażą premiową,
 • jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 zł,
 • nagroda nie została otrzymana w związku z prowadzoną przez osobę fizyczną pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Powyższy przepis nie ustanawia definicji legalnej pojęcia „sprzedaż premiowa”, jak również nie wskazuje wprost jak należy rozumieć warunek, by wydanie nagrody było związane ze sprzedażą premiową. Brak jest również definicji pojęcia sprzedaży premiowej i bliższego zdefiniowania owego związku w innych przepisach prawa podatkowego i ogólnie w obowiązujących przepisach.

Zgodnie z regułami wykładni prawa podatkowego należy w takiej sytuacji posłużyć się wykładnię językową omawianego przepisu, a w szczególności niezdefiniowanych pojęć składających się na jego treść. Przyjecie wykładni językowej (literalnej) do interpretacji prawa podatkowego jest nakazem wynikającym z ogólnych zasad stosowania wykładni.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że pojęcie sprzedaży premiowej składa się z dwóch terminów: „sprzedaż” oraz „premiowa”. Pojęcie „sprzedaż” należy rozumieć w sposób określony w art. 535 i nast. Kodeksu cywilnego, zgodnie z nakazem wykładni literalnej stanowiącym, że jeżeli określony termin należy do terminów zdefiniowanych w określonej dziedzinie wiedzy, to należy przyjąć, iż termin ten ma takie znaczenie, jak w tej dziedzinie. Zgodnie z powołanym przepisem 535 Kodeksu cywilnego, przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się zapłacić sprzedawcy cenę. Sprzedaż jest zatem umową dwustronnie zobowiązującą, skutkiem zawarcia takiej umowy jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego oraz zobowiązanie się kupującego do zapłacenia sprzedawcy umówionej ceny. Z samej treści umowy sprzedaży nie wynika więc obowiązek zapłaty premii (nagrody), zatem źródła tego obowiązku, a tym samym definicji pojęcia „sprzedaż premiowa” nie należy poszukiwać wyłącznie na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego o umowie sprzedaży. Przez premię, stanowiącą drugi komponent terminu „sprzedaż premiowa” należy rozumieć nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś (tak w Nowym Słowniku Języka Polskiego, PWN, Warszawa, 2003). Innymi słowy, pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię (nagrodę). Zdaniem Wnioskodawcy z punktu widzenia konstrukcji cechą sprzedaży premiowej jest fakt, że wydanie nagrody (premii) nabywcy odbywa się na podstawie instytucji prawa cywilnego, jaką jest przyrzeczenie publiczne wydania nagrody każdemu, kto dokona określonej czynności (w przedstawionym stanie przyszłym zakupu określonej ilości promowanych towarów). Zgodnie z przepisem art. 919 Kodeksu cywilnego, „kto przez ogłoszenie publiczne przyrzekł nagrodę za wykonanie oznaczonej czynności, obowiązany jest przyrzeczenia dotrzymać”. W przedstawionym stanie przyszłym, dochodzi zatem, zdaniem Wnioskodawcy do sprzedaży premiowej bowiem po pierwsze mamy do czynienia z umową sprzedaży, a ponadto zakup dokonany w ramach tej umowy jest premiowany nagrodą, przyznawaną na podstawie zawartego w Regulaminie programu przyrzeczenia publicznego przyznania nagrody. Odnosząc się do sposobu definiowania pojęcia „sprzedaż premiowa” przez organy administracji podatkowej, wskazać należy, że zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 1995 r., PO4/AK-722-1110/95, sprzedaż premiowa polega na tym, że do każdego sprzedawanego w danym okresie wyrobu dołączana jest nagroda. Polega więc ona na uatrakcyjnieniu zakupu danych towarów. Natomiast pismo Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 1998 r., PO 2/HD6065/97/0912, wyjaśnia charakter sprzedaży premiowej, jako przyznanie nagrody w określonej wysokości każdemu nabywcy towaru, który spełni wymagane warunki, a zatem gdy premia (nagroda) nie jest wynikiem przypadku lub odgadywania zaistnienia określonych zdarzeń losowych. Jak wynika z powyższych stanowisk resortu finansów, sprzedaż premiową cechuje: 1) powiązanie przekazania nagrody z faktem zakupu przez osobę otrzymującą premię promocyjnego towaru lub usługi, lub też zakupu za określoną kwotę, bądź zebrania określonej ilości punktów, 2) gwarancja otrzymania premii po spełnieniu ustalonych warunków. Wszystkie ww. warunki sprzedaży premiowej spełnione są w Programie prowadzonym przez Wnioskodawcę na zlecenie Klienta. Po zebraniu określonej w Regulaminie ilości kodów z zakupionych produktów uczestnik zgodnie z przyrzeczeniem (gwarancją, zapewnieniem) Organizatora uzyskuje prawo do otrzymania nagrody. W ocenie Wnioskodawcy, zakwalifikowaniu nagrody wydanej w Programie, jako związanej ze sprzedażą premiową nie stoi na przeszkodzie fakt, że wydanie nagród następuje za jego pośrednictwem, jako Agencji marketingowej prowadzącej Program. Wydawanie nagrody następuje w imieniu i na rzecz Klienta, którego produkty są promowane, a przekazanie nagród jest elementem kompleksowej usługi świadczonej przez Agencję, która w zakresie wydawania nagród pełni rolę dostawcy. Całkowita wartość wydanych nagród jest Agencji zwracana przez Klienta, a zatem to on jest rzeczywistym świadczeniodawcę, a nie Agencja. Klient nie jest ograniczony w możliwości wykonania obowiązku wobec konsumentów polegającego na wydaniu nagrody, a wynikającego z przyrzeczenia publicznego, za pośrednictwem agencji marketingowej. Stanowisko to zostało potwierdzone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w Interpretacji Indywidualnej nr IPPB2/415-198/12-2/MG z dnia 25 maja 2012 r. wydanej w odpowiedzi na zapytanie Wnioskodawcy oraz w Interpretacji Indywidualnej nr IPPB2/415-999/12-5/MG z dnia 19 lutego 2013 r. Wnioskodawca podnosi, iż Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w Interpretacji Indywidualnej nr IPPB2/415-393/13 -2/MG z dnia 23 lipca 2013 r. uznał już stanowisko Spółki w przedmiotowej kwestii, za prawidłowe, jednakże mając na uwadze planowaną zmianę regulaminu Programu Wnioskodawca przedkłada niniejszy Wniosek. Zmiana regulaminu Programu, o której mowa w zdaniu poprzedzającym dotyczy zmiany gamy produktów objętych Programem oraz zwiększeniu maksymalnego progu wartości nagród z 240 zł do 720 zł. Pomimo, iż Program trwa, zmiana ta nie została jeszcze wdrożona co uzasadnia, iż niniejszy Wniosek został sporządzony jako zdarzenie przyszłe. Brak jest podstaw, by przyjąć wykładnię art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. nakazującą stosowanie tego przepisu tylko w przypadkach, gdy sprzedawca wydając kupującemu zakupiony towar dołącza do niego premię (nagrodę), a więc do skonstruowania wymogu tożsamości sprzedawcy i wydającego premię (nagrodę) nie wynikającego z brzmienia przepisu. Oznaczałoby to bowiem ustanowienie dodatkowego warunku do skorzystania ze zwolnienia, czyli ograniczenie jego zakresu w stosunku do zakresu przewidzianego przez ustawodawcę, a zatem zastosowanie wykładni zawężającej, prowadzącej do ograniczenia zakresu korzystania ze zwolnienia podatkowego, co jest niedopuszczalne.

Powołując się na dotychczasowe orzecznictwo organów podatkowych w zakresie sprzedaży premiowej wskazać należy, że w identycznym jak przedstawiony w niniejszym wniosku stanie faktycznym Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 6 września 2010 r. nr ILPB1/415-666/10-4/AO stwierdził, że „Wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową, których jednorazowa wartość nie przekracza 760 zł, przekazywanych za pośrednictwem Spółki (Organizatora akcji) w imieniu „Zleceniodawcy” sprzedawcy premiowanych produktów, bezpośrednio dla odbiorców nagród (klientów sprzedawcy) korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”. Dodać należy, że literalne brzmienie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. w sposób jednoznaczny wskazuje, że ustalenie konsekwencji podatkowych dla osoby fizycznej otrzymującej nagrody w ramach sprzedaży premiowej i powiązanych obowiązków płatnika odbywa się z perspektywy statusu osoby, dla której nagroda (premia) jest przewidziana oraz tego, czy osoba ta jest przedsiębiorcą, który w ramach prowadzonej działalności otrzymuje nagrodę (premię), czy też konsumentem. Wykładnia językowa omawianego przepisu pozwala na stwierdzenie, że wydanie nagród w ramach sprzedaży premiowej nie musi być związane relacją tożsamości sprzedawcy - Organizatora akcji promocyjnej i podmiotu wydającego nagrody (premie). Użyty w tym przepisie zwrot „(....) związanych ze sprzedażą premiową (...)” wskazuje na bezpośredni związek samej premii (nagrody) z faktem dokonania określonego zakupu. Wobec ustalenia, że nagrody wydawane w Programie spełniają warunek związania ze sprzedażą premiową, pozostaje rozważyć, czy w stosunku do uczestników spełnione są pozostałe warunki skorzystania ze zwolnienia podatkowego.

W zadawanym pytaniu zakreślono zakres korzystania ze zwolnienia do kwoty 760 zł. Jak wynika z art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. od podatku zwolnione są nagrody, po spełnieniu pozostałych warunków z tego przepisu, których jednorazowa wartość nie przekracza 760 zł. Zatem odnosząc to do stanu przyszłego przedmiotowej sprawy, zdaniem Wnioskodawcy, ze zwolnienia, przy spełnieniu pozostałych warunków korzystać będą uczestnicy, którzy otrzymali jednorazowo nagrodę o wartości niższej niż 760 zł. Przechodząc do ostatniego z wymienionych na wstępie warunków skorzystania ze zwolnienia wynikającego w przypadku sprzedaży premiowej z art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f., wskazać należy, że w Programie uczestniczą osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Skorzystanie ze zwolnienia przez osoby fizyczne, które nie prowadzą żadnej pozarolniczej działalności gospodarczej, przy spełnieniu pozostałych warunków tego zwolnienia, nie budzi wątpliwości. Podsumowując zdaniem Wnioskodawcy uczestnicy zarejestrowani, jako konsumenci korzystają ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. w związku ze sprzedażą premiową. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy w przedstawionym stanie przyszłym nie ma on obowiązku sporządzania i przekazywania naczelnikowi urzędu skarbowego oraz podatnikowi informacji o wysokości przychodów PIT-8C. Zgodnie z art. 42a u.p.d.o.f osoby prawne, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru (w chwili obecnej tym ustalonym wzorem jest PIT-8C) o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Powołany w przytoczonym przepisie art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f. stanowi, że za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się między innymi nagrody i inne nieodpłatne świadczenia. Należy jednak zauważyć, że przepis ten wyłącza spod zakresu swojej regulacji przychody określone w art. 21, a więc również i wymienione w ust. 1 pkt 68 tego artykułu, czyli przychody z tytułu nagród otrzymanych w związku ze sprzedażą premiową.

W przypadku zatem uczestników - konsumentów przedmiotowe nieodpłatne świadczenia stanowią nagrody związane ze sprzedażą premiową i do wysokości 760 zł podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. pkt 68 u.p.d.o.f., a zatem z tytułu ich przekazywania w wysokości nie przekraczającej kwoty 760 zł na Agencji nie ciąży obowiązek sporządzenia i przekazania informacji PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych - wskazać należy, że orzeczenia te nie sa wiążące dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w każdej z nich zawarte jest wiążące. W związku z tym, organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami – nie tylko innych organów podatkowych, jednak nie stosują wprost tych rozstrzygnięć także i z tego zwykłego powodu, że nie stanowią one materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.