IPPB2/415-620/13-4/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Sposób opodatkowania przedmiotowych nagród nie będzie stał w sprzeczności z systemem obsługującym program, który pozwala na bezpośrednią alokację punktów uzyskanych przez konsumentów do zakupu u poszczególnych Organizatorów. Bowiem jak wskazał Wnioskodawca taki mechanizm zapewnia możliwość bezpośredniego powiązania pomiędzy nabyciem towarów i usług od poszczególnych Organizatorów, a wydaną nagrodą.Zatem spółka będzie miała wiedzę o ilości zdobytych punktów z tytułu zakupionych przez Konsumentów towarów i usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 21.08.2013 r. (data wpływu 26.08.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie uczestników programu lojalnościowego organizowanego przez Spółkę z grupy związanych z otrzymaniem nagrody oraz ciążących na spółce obowiązkach informacyjnych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26.08.2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie uczestników programu lojalnościowego organizowanego przez Spółkę związanych z otrzymaniem nagrody oraz ciążących na spółce obowiązkach informacyjnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest podmiotem działającym w branży kosmetycznej. Działalność Spółki koncentruje się na produkcji i dystrybucji kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. Spółka należy do grupy podmiotów działających na rynku kosmetycznym pod marką X, będącą jedną z najcenniejszych i najbardziej rozpoznawalnych polskich marek.

Pod marką X sprzedawane są trzy kategorie produktów, którymi są kosmetyki oferowane przez Spółkę, profesjonalne usługi kosmetyczne świadczone przez Kosmetyczne Instytuty X Sp. z o.o. (dalej: Spółka A) oraz usługi hotelowe w ofercie Hotelu Spa Y Sp. z o.o., Hotelu Spa Z Sp. z o.o. oraz Hotelu Spa M. (dalej łącznie: Hotele Spa). Przy czym, Hotel Spa M Sp. z o.o., w związku z realizacją inwestycji, rozpocznie świadczenie usług hotelowych w niedalekiej przyszłości. W celu wzmocnienia świadomości marki X wśród konsumentów, rozważane jest wdrożenie programu lojalnościowego w ramach grupy.

Spółka, Spółka A oraz Hotele Spa (dalej łącznie: Organizatorzy) planują podjęcie wspólnego przedsięwzięcia w celu realizacji programu lojalnościowego (dalej: Program) promującego wszystkie towary i usługi oferowane pod marką X. Program służyć będzie budowaniu lojalności względem marki X, niezależnie od tego, przez który z podmiotów oferowane są poszczególne towary czy usługi.

Program zostanie skierowany do klientów indywidualnych, będących osobami fizycznymi, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujących zakupów na cele nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (dalej: Konsumenci).

Funkcjonowanie Programu z perspektywy Konsumenta

Mechanizm nagradzania lojalności Konsumentów oparty będzie na wynagradzaniu Konsumentów z tu zakupów towarów Spółki oraz usług oferowanych przez pozostałych Organizatorów. Ponieważ intencją Organizatorów jest wdrożenie Programu w możliwie najbardziej transparentnej i przystępnej dla Konsumentów formie, z perspektywy Konsumenta funkcjonowanie Programu będzie przedstawiało się w sposób następujący:

 1. Mechanizm przyznawania punków

Przystąpienie do Programu zostanie potwierdzone poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres email lub numer telefonu komórkowego Konsumenta. Za każdy zakupiony towar lub usługę znajdujące się w ofercie Organizatorów, Organizatorzy przyznają Konsumentom punkty w odpowiedniej ilości zgodnej z regulaminem Programu.

Liczba otrzymanych punktów będzie zależna od wartości dokonanych zakupów. Jednocześnie, regulamin Programu będzie umożliwiał Konsumentom dokonanie premiowanych zakupów u każdego z Organizatorów, a otrzymane punkty będą podlegały sumowaniu (aby otrzymać nagrodę Konsument będzie musiał zebrać określoną ilość punktów, przy czym bez znaczenia będzie, czy punkty te zostaną uzyskane w zamian za nabycie towarów / usług u jednego czy więcej Organizatorów Programu).

Punkty otrzymywane przez Konsumentów będą księgowane na indywidualnych kontach Konsumentów, do których będą oni mieli dostęp poprzez stronę internetową Programu. Konsument logując się na stronie internetowej Programu uzyska możliwość podglądu informacji o liczbie zebranych punktów. Korzystając z indywidualnego konta w Programie Konsument będzie miał także możliwość wyboru i zamówienia nagrody.

 1. Wymiana punktów na nagrody

Po zebraniu odpowiedniej liczby punktów, Konsument ma prawo do wymiany punktów na nagrody z przygotowanego katalogu nagród. Nagrodami w Programie będą towary i vouchery / bony na usługi, w tym towary oferowane przez Spółkę i vouchery / bony na usługi kosmetyczne lub hotelowe oferowane przez pozostałych Organizatorów. Regulamin Programu będzie przewidywał minimalną liczbę punktów, jaką należy zgromadzić, aby dokonać wymiany na określoną nagrodę. W momencie wyboru nagrody z katalogu umarzane będą punkty odpowiadające wartości punktowej nagrody.

W przypadku nagród, których wartość będzie przekraczała kwotę 760 zł, regulamin Programu będzie przewidywał dodatkową nagrodę pieniężną stanowiącą równowartość 11,11% wartości nagrody rzeczowej. Kwota ta nie zostanie wydana Konsumentowi. Regulamin będzie przewidywał, że Konsumenci wyrażą zgodę na potrącenie z wartości przyznanych nagród, kwoty odpowiadającej wartości nagrody pieniężnej i przeznaczenie jej na uiszczenie należnego podatku dochodowego od nagród w ramach sprzedaży premiowej.

 1. Funkcjonowanie Programu z perspektywy Organizatorów

Mając na uwadze, że celem Programu nie jest wyłącznie promocja towarów oferowanych przez Spółkę, a przede wszystkim promocja marki X, niewykluczone, że ze względów technicznych Organizatorzy będą korzystali z usług podmiotów zewnętrznych w związku z koniecznością zapewnienia obsługi technicznej, marketingowej i logistycznej Programu. Ma to szczególne znaczenie zważywszy na fakt, iż Organizatorami Programu będzie pięć podmiotów oferujących towary i usługi pod jedną marką. Organizatorzy rozważą skorzystanie z usług podmiotu zewnętrznego m.in. w zakresie przygotowania i bieżącej obsługi strony internetowej Programu, wsparcia w obszarze działań promocyjnych czy organizacji procesu wydawania nagród Konsumentom. Podmiot, który będzie świadczył usługi obsługi Programu nie będzie nabywał nagród od Spółki, pozostałych Organizatorów ani podmiotów trzecich, a wyłącznie dokona ich fizycznego przekazania do Konsumenta organizując obsługę logistyczną procesu przekazania nagród.

W przypadku, gdy Konsument dokona wyboru nagrody przewidzianej w ofercie Spółki lub pozostałych Organizatorów, Organizator, w którego ofercie znajduje się dana nagroda, wyda nagrodę Konsumentowi. Natomiast, w pozostałych przypadkach umowa o realizacji wspólnego przedsięwzięcia zawarta pomiędzy Organizatorami będzie określała, który z Organizatorów dokona zakupu nagrody. Jednocześnie, w sytuacji gdy obsługę logistyczną procesu wydania nagród Organizatorzy powierzą zewnętrznemu usługodawcy, podmiot ten będzie odpowiadał wyłącznie za fizyczne przekazanie nagrody Konsumentowi.

W momencie wyboru nagrody przez Konsumenta ilość punktów odpowiadająca wybranej przez Konsumenta nagrodzie ulegnie umorzeniu proporcjonalnie do liczby punktów zebranych od poszczególnych Organizatorów. Tytułem przykładu, jeżeli Konsument zakupi usługę kosmetyczną, z tytułu której otrzyma 1000 punktów w Programie i kosmetyki od Spółki, z tytułu których otrzyma 500 punktów, a następnie wybierze nagrodę z katalogu o wartości 750 punktów, umorzeniu ulegnie 500 punktów z tytułu nabytej usługi kosmetycznej oraz 250 punktów przyznanych przez Spółkę z tytułu zakupionych kosmetyków. W umowie między Organizatorami zostaną określone zasady rozliczania pomiędzy Organizatorami kosztów wydawanych nagród.

W ustalonych okresach rozliczeniowych Organizatorzy będą dokonywali rozliczenia kosztów wydanych nagród. Podstawą do wzajemnych rozliczeń będzie liczba punktów umorzonych w danym okresie rozliczeniowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy nagrody wydawane Konsumentom w ramach prowadzonego Programu stanowią nagrody uzyskane w sprzedaży premiowej, a więc jeśli ich jednorazowa wartość nie przekroczy kwoty, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, są one zwolnione z podatku dochodowego i na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika tego podatku...
 2. Czy w przypadku gdy jednorazowa wartość nagród przekroczy kwotę, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, Spółka będzie płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego wyłącznie w części, w jakiej wartość wydanych nagród odpowiada liczbie punktów umorzonych z tytułu zakupu towarów Spółki...

Zdaniem Wnioskodawcy,

 1. Zdaniem Spółki, nagrody wydawane Konsumentom w ramach prowadzonego Programu stanowią nagrody uzyskane w sprzedaży premiowej, a więc jeśli ich jednorazowa wartość nie przekroczy kwoty, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, są one zwolnione z podatku dochodowego i na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika tego podatku.
 2. Zdaniem Spółki, gdy jednorazowa wartość nagród przekroczy kwotę, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, Spółka będzie płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego wyłącznie w części, w jakiej wartość wydanych nagród odpowiada liczbie punktów umorzonych z tytułu zakupu towarów Spółki.
 1. Zakres zwolnienia dla sprzedaży premiowej

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności. Z przytoczonego powyżej przepisu wynika, że ze zwolnienia od podatku korzystają nagrody przyznane w ramach sprzedaży premiowej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

 1. jednorazowa wartość nagrody nie przekracza 760 zł,
 2. nagroda jest związana ze sprzedażą premiową,
 3. nagrody otrzymane przez podatnika nie pozostają w bezpośrednim związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą i nie stanowią przychodu z tej działalności.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, warunki przedstawione w pkt 1 i 3 są niewątpliwie spełnione, co wynikać będzie m.in. z treści regulaminu Programu. W związku z tym, dla ustalenia, czy zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT znajdzie zastosowanie konieczne jest ustalenie, czy opisana w zdarzeniu przyszłym akcja promocyjna może być uznana za sprzedaż premiową.

 1. Zakres pojęcia sprzedaży premiowej

Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia sprzedaży premiowej zarówno w przepisach podatkowych, jak i przepisach prawa cywilnego. W orzecznictwie i doktrynie prawa podatkowego wskazuje się jednak na pewne cechy pozwalające odróżnić sprzedaż premiową od innych działań marketingowo - sprzedażowych podejmowanych przez przedsiębiorców. Powszechnie przyjmuje się, że sprzedaż premiowa polega na nieodpłatnym przekazaniu towarów, usług lub bonów pieniężnych, w związku ze spełnieniem przez nabywcę pewnych z góry określonych przez sprzedawcę warunków. Nieodpłatne przekazanie nagród w ramach sprzedaży premiowej jest często uwarunkowane dokonaniem zakupów o określonej wartości lub w określonej ilości (por. A. Nieżychowska, M. Serafiński, Sprzedaż premiowa, Serwis Monitora Podatkowego Nr 3/2008). Sprzedaż premiową cechuje także brak elementu losowości, bowiem kupujący, który spełni ustalone przez sprzedawcę warunki udziału w tej sprzedaży ma prawo żądania wydania określonej nagrody.

Aby sprzedaż miała charakter sprzedaży premiowej musi ją poprzedzić przyrzeczenie publiczne sprzedawcy przekazania kupującym jego towary lub usługi związanych z tym nabyciem nagród. W przypadku sprzedaży premiowej następuje ono zwykle w formie ogłoszenia regulaminu określającego zasady sprzedaży premiowej (por. R. Golat, Opodatkowanie nagród związanych ze sprzedażą premiową, Wyd. Wolters Kluwer 2012).

W związku z brakiem definicji ustawowej organy podatkowe określają zakres pojęciowy sprzedaży premiowej odwołując się do pojęcia umowy sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego oraz słownikowego znaczenia słowa „premia”. W efekcie można spotkać się z poglądem, że ze sprzedażą premiową mamy do czynienia, gdy na skutek zawarcia urnowy sprzedaży po stronie sprzedawcy powstaje obowiązek przekazania kupującemu premii, w związku z dokonanym przez niego zakupem, a wartość premii nie jest objęta ceną nabywanego towaru. Otrzymanie premii jest gwarantowane - premia jest przyznawana kupującemu w zamian za dokonanie zakupu określonego towaru, na warunkach wskazanych przez sprzedającego.

 1. Program jako sprzedaż premiowa

Zdaniem Spółki, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Program ma charakter sprzedaży premiowej. Przemawiają za tym następujące okoliczności:

 1. Podstawowym założeniem Programu będzie zachęcanie Konsumentów do dokonywania zakupów u Organizatorów Programu poprzez uatrakcyjnianie oferty Organizatorów możliwością otrzymania dodatkowych nagród;
 2. Zasady sprzedaży premiowej zostaną opublikowane na stronie internetowej Programu;
 3. Warunki otrzymania nagród zostaną precyzyjnie zdefiniowane. Konsument uzyska nagrodę z tytułu nabycia towarów lub usług o określonej wartości, na podstawie których otrzyma punkty;
 4. Zgodnie z założeniami Programu Konsument nie jest zobowiązany do podjęcia dodatkowych działań, za wyjątkiem czynności technicznych związanych z przystąpieniem do Programu oraz wyborem i zamówieniem nagrody. Warunkiem otrzymania nagrody będzie wyłącznie zgromadzenie przewidzianej dla danej nagrody liczby punktów;
 5. Każdy Konsument, który zdobędzie liczbę punktów określoną w regulaminie dla poszczególnych nagród, otrzyma nagrodę. Przyznanie nagrody nie jest więc wynikiem zdarzenia losowego, ani innego zdarzenia niepewnego;
 6. Każdy z Organizatorów będzie przyznawał wydawał nagrodę proporcjonalnie do wartości zakupów, jakie zostały zrealizowane przez Konsumenta u tego Organizatora.

Zdaniem Spółki na kwalifikację Programu jako sprzedaży premiowej nie ma wpływu okoliczność, iż Spółka organizuje Program wspólnie z innymi podmiotami. Przyjęcie takiego modelu akcji promocyjnej wynika bowiem z założeń biznesowych, dopasowanych do sposobu postrzegania marki X przez Konsumentów. Potencjalni odbiorcy utożsamiają towary i usługi oferowane przez Organizatorów w mniejszym stopniu z poszczególnymi spółkami, a przede wszystkim z marką X. Zasadniczym celem Programu będzie więc przede wszystkim promocja marki X, co ma bezpośredni wpływ na promocję towarów i usług oferowanych przez Organizatorów.

Przyjęty system rozliczeń polegający na umarzaniu punktów proporcjonalnie do ilości punktów zdobytych u każdego Organizatora także wpisuje się w koncepcję sprzedaży premiowej. W przypadku gdy Konsument będzie dokonywał wymiany punktów zgromadzonych z tytułu zakupów u co najmniej dwóch Organizatorów, system obsługujący Program pozwoli na bezpośrednią alokację punktów uzyskanych przez Konsumentów do zakupów u poszczególnych Organizatorów. Taki mechanizm zapewnia możliwość bezpośredniego powiązania pomiędzy nabyciem towarów od poszczególnych Organizatorów, a wydaną nagrodą.

W rezultacie każdy z Organizatorów będzie wydawał nagrodę w zakresie odpowiadającym zrealizowanej sprzedaży na rzecz danego Konsumenta. Rzeczywistymi i ekonomicznymi świadczeniodawcami będą w takim przypadku Organizatorzy, których punkty zostaną umorzone w momencie wyboru nagrody.

Powyższe zasady są właściwe dla koncepcji sprzedaży premiowej, zgodnie z którą sprzedawca zobowiązuje się do wydania nagrody po spełnieniu przez kupującego określonych warunków.

 1. Opodatkowanie nagród w ramach sprzedaży premiowej

Mając na uwadze powyższe, nagrody wydawane w ramach Programu będą dla Konsumentów nagrodami otrzymanymi w związku ze sprzedażą premiową. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT nagrody otrzymane w ramach sprzedaży premiowej uważa się za przychody z innych źródeł. Sposób opodatkowania przychodów z tego tytułu określa przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT. W myśl tej regulacji od dochodów z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% nagrody.

Należy zwrócić uwagę, iż powyższy przepis w powiązaniu z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, wprowadza istotne zastrzeżenie, stanowiąc, że podatku zryczałtowanego nie pobiera się w przypadku gdy jednorazowa wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową nie przekracza kwoty 760 zł. Zwolnienie to nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

W ocenie Spółki, nagrody wydawane Konsumentom w Programie stanowią nagrody otrzymane przez Konsumentów w ramach sprzedaży premiowej. W konsekwencji, jeżeli jednorazowa wartość tych nagród nie przekracza kwoty 760 zł, nagrody te będą zwolnione opodatkowania podatkiem dochodowym, a na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika tego podatku.

W przypadku gdy wartość nagrody przekroczy kwotę 760 zł, Spółka będzie obowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wydanych przez nią nagród. Zgodnie bowiem z art. 41 ust. 4 ustawy o PIT, płatnicy są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych świadczeń m.in. z tytułu wydawanych w ramach sprzedaży premiowej nagród.

Trzeba jednak pamiętać, że Program będzie organizowany przez kilka podmiotów, a Konsumenci będą mieli możliwość dokonywania premiowanych zakupów u każdego z Organizatorów. Reguły Programu przewidują możliwość sumowania punktów, co pozwoli Konsumentom na wymianę punktów zgromadzonych w wyniku zakupów realizowanych u rożnych Organizatorów na jedną nagrodę. W takich przypadkach, Spółka będzie płatnikiem z tytułu wydanych w ramach Programu nagród, wyłącznie w części, w jakiej wartość wydanych nagród odpowiada liczbie punktów umorzonych z tytułu zakupu towarów Spółki. Taki sposób rozliczenia będzie odpowiadał efektywnemu ciężarowi ekonomicznemu, jaki Spółka poniesie w związku z wydaniem nagród.

Przyjęcie takiego modelu akcji promocyjnej przesądza o tym, że w rozumieniu podatkowym, Spółka będzie wydawała nagrodę w części, w jakiej ponosi ekonomiczny ciężar związany z jej wydaniem.

Zdaniem Spółki, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, przyjęcie takiej wykładni będzie zgodne z celem regulacji art. 41 ust. 4 ustawy o PIT. W myśl tego przepisu płatnik ma obowiązek pobrania i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku od wydanej nagrody. Program będzie organizowany i zarządzany przez pięć podmiotów z założeniem, że Konsumenci mogą nabywać nagrody z tytułu zakupów u wszystkich Organizatorów. W rezultacie, jeśli Konsument dokona zamiany punktów uzyskanych u więcej niż jednego Organizatora, wydającym nagrody w rozumieniu art. 41 ust. 4 ustawy o PIT będzie w istocie więcej niż jeden podmiot. Liczba wydających, w takim modelu Programu, będzie odpowiadała liczbie Organizatorów, u których pierwotnie Konsument nabył umarzane punkty.

Powyższe wynika z przyjęcia reguły, zgodnie z którą w momencie wymiany punktów na nagrody punkty zgromadzone z tytułu zakupów u poszczególnych Organizatorów są proporcjonalnie umarzane. W rezultacie każdy z wydających musi przyjąć rolę płatnika, jaką nakłada na niego norma art. 41 ust. 4 ustawy o PIT i odprowadzić zryczałtowany podatek proporcjonalnie do wartości finansowanej przez siebie nagrody.

W przypadku, gdy Konsument dokona wyboru nagrody i część umarzanych punktów została przez niego pierwotnie otrzymana z tytułu zakupu towarów Spółki, Spółka będzie podmiotem wydającym nagrodę w takim zakresie, w jakim umorzone zostaną punkty z tytułu zakupu jej towarów. Bez znaczenia pozostanie to, jaki podmiot dokona fizycznego przekazania nagrody, bowiem ekonomicznym jej fundatorem w części odpowiadającej umorzonym punktom będzie Spółka.

Podsumowanie

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki, nagrody wydawane Konsumentom w ramach prowadzonego Programu stanowią nagrody uzyskane w sprzedaży premiowej, a więc jeśli ich jednorazowa wartość nie przekroczy kwoty, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, są one zwolnione z podatku dochodowego i na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika tego podatku.

Natomiast, w przypadku gdy jednorazowa wartość nagród przekroczy kwotę 760 zł Spółka będzie płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego wyłącznie w części, w jakiej wartość wydanych nagród odpowiada liczbie punktów umorzonych z tytułu zakupu towarów Spółki.

W związku z powyższym, Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości zaprezentowanego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), , opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 10 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W punkcie pkt 9 tego artykułu wymienione zostały inne źródła.

W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użyte w ww. przepisie sformułowanie „w szczególności” świadczy o tym, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, a zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Katalog zwolnień przedmiotowych określony w art. 21 ust. 1 ustawy w pkt 68 przewiduje, iż wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Dla zastosowania powyższego zwolnienia od podatku do nagrody związanej ze sprzedażą premiową niezbędne jest, aby:

 • nagroda otrzymana przez klienta była związana ze sprzedażą premiową.
 • jednorazowa wartość tych nagród nie może przekroczyć kwoty 760 zł,
 • sprzedaż premiowa nie dotyczyła nagród otrzymanych przez klientów w związku prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.

Przy dokonywaniu interpretacji określonego powyżej zwolnienia przedmiotowego należy uwzględnić dyrektywy wykładni prawa. Podstawowe znaczenie we wszystkich dziedzinach prawa ma wykładnia językowa. Wykładnia językowa jest nie tylko punktem wyjścia wykładni prawa, ale także zakreśla jej granice, co pozwala na sformułowanie reguły, że każda interpretacja powinna w zasadzie pozostawać w ramach możliwego znaczenia słownikowego danego wyrażenia.

Pojęcie „sprzedaży premiowej” nie występuje w żadnym akcie normatywnym.

Z definicji słownikowej języka polskiego PWN wynika, że sprzedaż to „odstępowanie czegoś przez sprzedawcę na własność kupującemu za określoną sumę

Ponadto umowa sprzedaży została zdefiniowana i uregulowana w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). i tak zgodnie z treścią art. 535 Kodeksu cywilnego, przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Sprzedaż jest zatem umową dwustronnie zobowiązującą, a skutkiem jej zawarcia jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego oraz zobowiązanie się kupującego do zapłacenia sprzedawcy umówionej ceny. Świadczenie jednej strony jest więc odpowiednikiem świadczenia drugiej strony. W takim ujęciu umowa sprzedaży ma charakter umowy wzajemnej. Świadczenia stron mają charakter ekwiwalentny, jednakże w znaczeniu subiektywnym. Z istoty swej umowa ma charakter odpłatny. Odpowiednikiem świadczenia sprzedawcy jest umówiona cena, a więc ustalona przez strony i wyrażona w pieniądzu wartość rzeczy lub prawa.

Termin „premia”, „premiowa” nie został zdefiniowany w przepisach podatkowych, ani też cywilnoprawnych. Z uwagi na powyższe koniecznym jest dokonanie wykładni językowej przedmiotowego pojęcia. Za premię uznać należy nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa, 2003). Innymi słowy pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię. Przymiotnik „premiowy” należy zatem rozumieć jako odnoszący się do powyżej zdefiniowanej premii.

Należy także zwrócić uwagę na przepis art. 353 § 1 ustawy Kodeks cywilny, który stanowi, że zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Natomiast zgodnie z § 2 art. 353 Kodeksu cywilnego, świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu. Zatem strony umowy sprzedaży mogą wzbogacić treść łączącego je stosunku w granicach swobody kontraktowania, tzn. mogą wprowadzić do niego określone postanowienia, których treść lub cel nie sprzeciwiają się właściwości (naturze) sprzedaży, ustawie lub zasadom współżycia społecznego. Do tego rodzaju postanowień należy zobowiązanie sprzedawcy do spełnienia dodatkowego świadczenia (nagrody) w przypadku określonego zakupu. Postanowienia takie stanowią elementy dodatkowe, zastrzeżone w treści umowy przez strony.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że z nagrodą związaną ze sprzedażą premiową mamy do czynienia wówczas, gdy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, czyli przeniesienia własności rzeczy.

W sytuacji przedstawionej we wniosku Wnioskodawca, uznał, że wydawane przez niego nagrody w związku prowadzonym Programem lojalnościowym są nagrodami związanymi ze sprzedażą premiową.

Organ podatkowy nie podziela tego poglądu w części dotyczącej uznania, że nagrody wydawane w związku ze sprzedażą usług kosmetycznych i usług hotelowych są związane ze sprzedażą premiową. Przedmiotowe nagrody będą wydawane w związku ze skorzystaniem przez klienta z usług oferowanych pod marką X nie zaś sprzedażą mającą na celu przeniesienie na klienta własności rzeczy, podmioty świadczące usługi kosmetyczne i usługi hotelowe biorące udział w programie będą jedynie świadczyć na rzecz klientów usługi do których się zobowiązały.

W konsekwencji do nagród związanych ze sprzedażą premiową z tytułu dokonanej w ramach Programu lojalnościowego oferty w postaci sprzedaży usług kosmetycznych i usług hotelowych - nie będzie miało zastosowania zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1pkt 68 ww. ustawy, bowiem jak wskazano powyżej sprzedaży usług nie można uznać za sprzedaż związaną ze sprzedażą premiową.

Natomiast, w sytuacji gdy otrzymanie nagrody uzależnione będzie od dokonania zakupu w postaci kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała oraz zebrania z tego tytułu odpowiedniej ilości punktów, będzie ono związane z konkretną transakcją sprzedaży (rzeczy). Zatem otrzymana nagroda (rzecz) z tytułu zawarcia umowy sprzedaży kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała, będzie nagrodą związaną ze sprzedażą premiową.

Jak wynika z wniosku w przypadku, gdy Konsument dokona wyboru nagrody przewidzianej w ofercie Wnioskodawcy Spółka, w której ofercie znajduje się dana nagroda, wyda nagrodę Konsumentowi.

W momencie wyboru nagrody przez Konsumenta ilość punktów odpowiadająca wybranej przez Konsumenta nagrodzie ulegnie umorzeniu proporcjonalnie do liczby punktów zebranych od poszczególnych Organizatorów (Spółek z grupy). W ustalonych okresach rozliczeniowych Organizatorzy (Spółki z grupy) będą dokonywali rozliczenia kosztów wydanych nagród. Podstawą do wzajemnych rozliczeń będzie liczba punktów umorzonych w danym okresie rozliczeniowym.

Zatem na Wnioskodawcy, jako Spółce wydającej Konsumentom nagrody przewidziane w ofercie Spółki związanej z Programem lojalnościowym, będą ciążyć obowiązki płatnika wynikające z przepisów prawa podatkowego.

W przypadku wydania przez Spółkę nagrody w postaci w postaci produktów oferowanych przez Spółkę Konsumentom, którzy nabyli kosmetyki do pielęgnacji twarzy i ciała oraz zebrali z tego tytułu określoną ilość punków, przedmiotowe nagrody będą stanowić nagrody związane ze sprzedażą premiową, bowiem jak wskazano powyżej z nagrodą związaną ze sprzedażą premiową mamy do czynienia wówczas, gdy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, czyli przeniesienia własności rzeczy.

W związku z powyższym zastosowanie znajdzie zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy.

Z punktu widzenia możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy w przypadku wydawania nagród w ramach sprzedaży premiowej ma znaczenie czy wartość nagrody nie przekroczy 760 zł. W przypadku natomiast świadczeń o wyższej wartości (tj. gdy jednorazowa wartość nagrody przekroczy kwotę warunkującą zwolnienie) Spółka – stosownie do art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zobowiązana będzie do poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego oraz sporządzenia deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10 (art. 41 ust. 4 ww. ustawy).

Płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku, gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych (art. 42 ust. 1 ww. ustawy).

Zatem na Spółce wydającej nagrody związane ze sprzedażą premiową konsumentom, będą ciążyć obowiązki płatnika wynikające z przepisów prawa podatkowego. W przypadku gdy jednorazowa wartość nagrody przekroczy kwotę warunkującą zwolnienie.

Natomiast do wydawanych przez Wnioskodawcę nagród w postaci kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała Konsumentom, którzy nabyli produkty Spółki oraz produkty pozostałych organizatorów w postaci usług kosmetycznych lub usług hotelowych, czy też nabyli tylko produkty pozostałych organizatorów w postaci usług kosmetycznych lub usług hotelowych w ramach Programu lojalnościowego i zebrali z tego tytułu określoną ilość punktów nie będzie miało zastosowania zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, bowiem jak już wskazano sprzedaży usług nie można uznać za sprzedaż związaną ze sprzedażą premiową.

Zatem wydanie przez Wnioskodawcę nagród w postaci produktów oferowanych przez Spółkę w wyniku dokonania przez Konsumentów zakupów w sposób wskazany powyżej, będzie powodowało po stronie osób, które je otrzymały powstanie przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej.

W konsekwencji na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek sporządzenia dla osób fizycznych, które ww. nagród nie otrzymają w ramach sprzedaży premiowej, informacji (PIT-8C) wynikający z treści art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Należy zauważyć, że powyższy sposób opodatkowania przedmiotowych nagród nie będzie stał w sprzeczności z systemem obsługującym program, który pozwala na bezpośrednią alokację punktów uzyskanych przez konsumentów do zakupu u poszczególnych Organizatorów. Bowiem jak wskazał Wnioskodawca taki mechanizm zapewnia możliwość bezpośredniego powiązania pomiędzy nabyciem towarów i usług od poszczególnych Organizatorów, a wydaną nagrodą.

Zatem spółka będzie miała wiedzę o ilości zdobytych punktów z tytułu zakupionych przez Konsumentów towarów i usług.

Ponadto organ podatkowy zauważa, że należy mieć na uwadze, że wewnętrzne rozliczenia pomiędzy Spółką a pozostałymi Organizatorami (Spółkami z Grupy) nie mogą przedkładać się na rozliczenia podatkowe płatnika..

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.