IPPB2/415-561/14-2/PW | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca, jako podmiot wydający nagrody pieniężne zobowiązany jest wystawić Uczestnikom Programu, będącym osobami fizycznymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej, którzy z tytułu uczestnictwa w Programie otrzymają zgodnie z zasadami opisanymi w zdarzeniu przyszłym, nagrody pieniężne, PIT 8C zgodnie z art. 41 ust. 4 oraz art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 52, poz. 307 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”?
IPPB2/415-561/14-2/PWinterpretacja indywidualna
 1. nagrody
 2. program motywacyjny
 3. płatnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 lipca 2014 r. (data wpływu 21 lipca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z organizacją i obsługą programu motywacyjnego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z organizacją i obsługą programu motywacyjnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca Sp. z o.o. zajmuje się świadczeniem usług polegających na odpłatnym organizowaniu i obsłudze programów motywacyjnych, których celem jest w szczególności zwiększanie sprzedaży i promocja produktów Zleceniodawców. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Wnioskodawca zamierza zawrzeć ze swoim Zleceniodawcą Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącą działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży dóbr konsumpcyjnych szybkozbywalnych z kategorii słodyczy na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej zwanym również „Klientem”) umowę o świadczenie usług marketingowych w zakresie organizacji oraz obsługi programu motywacyjnego. Zgodnie z tą umową Klient zleci Sp. z o.o. (zwanej dalej również „Agencją”), organizację i obsługę programu motywacyjnego (zwanego dalej również „Programem”), w zamian za określone w tej umowie wynagrodzenie.

W ramach tej umowy Agencja zobowiąże się do:

 1. przygotowania zasad i regulaminu Programu;
 2. zaprojektowania i wyprodukowania kart przedpłaconych, broszur oraz strony internetowej służącej rejestracji Uczestników;
 3. bieżącej obsługi Programu, w tym w szczególności naliczania punktów poszczególnym uczestnikom Programu;
 4. bieżącego raportowania przebiegu Programu.

Zgodnie z Regulaminem Programu, który zostanie przygotowany przez Agencję, organizatorem Programu będzie Agencja. Uczestnikami Programu będą osoby fizyczne pracujące jako przedstawiciele handlowi (zwane dalej również: „Uczestnikami”) niezależnych dystrybutorów (hurtowni), których działalność polega na hurtowej sprzedaży produktów Klienta do punktów sprzedaży detalicznej. Dystrybutorzy są niezależnymi od Klienta oraz Agencji podmiotami prawnymi, prowadzącymi działalność na własną rzecz i własne ryzyko.

Celem głównym i podstawowym Programu będzie zintensyfikowanie sprzedaży produktów Klienta i osiągnięcie jak najwyższego wyniku finansowego, ale również promocja wybranych produktów Klienta. W Programie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które pracują jako przedstawiciele handlowi niezależnych dystrybutorów, którzy zostaną zaproszeni do udziału w Programie przez przedstawiciela Klienta oraz uzyskają zgodę na udział w Programie od swojego pracodawcy (w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę) lub zleceniodawcy (w przypadku osób świadczących usługi na podstawie umów cywilno-prawnych takich jak umowa zlecenie, umowa o dzieło oraz osób prowadzących własną działalność gospodarczą), tj. od podmiotu na rzecz, którego doprowadzają do sprzedaży produktów Klienta. Warunkiem uczestnictwa w Programie będzie prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dostępnego w wersji drukowanej oraz elektronicznej na stronie internetowej służącej rejestracji) oraz przekazanie go, nie później niż do dnia zakończenia Programu, przedstawicielowi Klienta lub wysłanie na adres Agencji.

Formularz zgłoszeniowy stanowi podstawę rejestracji danej osoby w Programie. Po zarejestrowaniu osoby, która spełni warunki uczestnictwa w systemie informatycznym Programu, Agencja prześle Uczestnikowi, na numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym, informację o zarejestrowaniu go w Programie. Program będzie polegał na tym, że przedstawiciele handlowi dystrybutorów, którzy dokonają prawidłowego zgłoszenia do Programu, zwani od momentu przystąpienia do Programu również „Uczestnikami” będą uzyskiwać punkty w związku ze sprzedażą opakowań zbiorczych wybranych produktów Klienta w trakcie trwania Programu.

Punkty zdobyte w Programie będą następnie zamieniane na nagrody pieniężne wg przelicznika w ramach którego każdy 1 pkt zdobyty przez Uczestnika premiowany będzie kwotą 50 gr (słownie: 0 złotych 50/100). Nagrody pieniężne, o których mowa w zdaniu poprzedzającym przelewane będą Uczestnikom na karty przedpłacone działające w systemie płatniczym MasterCard z zastrzeżeniem, iż minimalna wartość zasilenia karty będzie stanowić 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100). Karty przedpłacone przekazywane będą za pośrednictwem Przedstawicieli Klienta. W szczególności Organizator zastrzega, że w każdym miesiącu trwania Programu będzie przesyłał Uczestnikom informację o premiowanych Produktach oraz liczbie punktów przyznawanych za sprzedaż opakowania zbiorczego każdego z premiowanych Produktów.

W przypadku nie uzyskania przez Uczestnika liczby punktów uprawniających do uzyskania nagrody pieniężnej w kwocie minimum 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) zebrane punkty będą umarzane, a nagroda pieniężna nie będzie wypłacana.

Uczestnicy Programu nie będą mogli przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

Rozliczenia pomiędzy Agencją i Klientem dokonywane będą zgodnie z umową o świadczenie usług marketingowych w zakresie organizacji oraz obsługi Programu w ten sposób, że koszt nagród pieniężnych będzie fakturowany na Klienta w cyklach miesięcznych łącznie z uzgodnionym kosztem miesięcznej obsługi Programu składającym się z takich pozycji jak wynagrodzenie za zarządzanie Programem, obsługa infolinii, prowizja Agencji od nagród, wynagrodzenie za zarządzanie stroną internetową Programu, oraz inne składniki wynikające z realizacji prac zleconych przez Klienta ad hoc. Powyższe składniki zostaną ujęte na fakturze VAT w jednej pozycji określonej mianem „kompleksowa obsługa Programu motywacyjnego <tu nazwa Programu>” z zastrzeżeniem iż Agencja będzie wystawiać Klientowi także faktury pro-forma.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca działając na podstawie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) wnosi o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca, jako podmiot wydający nagrody pieniężne zobowiązany jest wystawić Uczestnikom Programu, będącym osobami fizycznymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej, którzy z tytułu uczestnictwa w Programie otrzymają zgodnie z zasadami opisanymi w zdarzeniu przyszłym, nagrody pieniężne, PIT 8C zgodnie z art. 41 ust. 4 oraz art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 52, poz. 307 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do uregulowań zawartych w art. 20 ust 1 ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się między innymi nagrody.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym punkty, zbierane przez Uczestników, będą przeliczane na nagrody na zasadach określonych w regulaminie, tj. każdy 1 pkt zdobyty przez Uczestnika premiowany będzie kwotą 50 gr (słownie: 0 złotych 50/100). Zatem dochód z nagród nie jest objęty zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy, lecz jest opodatkowany na zasadach ogólnych, tj. wg skali podatkowej.

Na Wnioskodawcy spoczywał będzie w związku z powyższym obowiązek wystawienia PIT-u odpowiedniego do sposobu opodatkowania, gdyż Wnioskodawca jest organizatorem zleconego mu przedsięwzięcia (Programu).

Stosownie do art. 42a ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę powyższe, w związku z wręczeniem nagrody pieniężnej na Wnioskodawcy będzie spoczywał obowiązek wystawienia i przekazania imiennej informacji PIT-8C dla osób, które otrzymają nagrodę, jak i dla właściwego urzędu skarbowego, co zostało uregulowane w art. 42a ustawy.

W szczególności zdaniem Wnioskodawcy obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym istnieje niezależnie od tego czy nagroda pieniężna przekazana na tzw. karty przedpłacone działające w systemie MasterCard przekracza czy nie przekracza 200 zł. Zdaniem Wnioskodawcy nie istnieją podstawy do zastosowania zwolnienia o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a Ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Wyrazem jej praktycznej realizacji jest art. 11 ust. 1 ww. ustawy, z którego treści wynika, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określono katalog źródeł przychodów, wyszczególniając m.in. inne źródła (pkt 9).

W myśl art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Stosownie do treści art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zajmuje się świadczeniem usług polegających na odpłatnym organizowaniu i obsłudze programów motywacyjnych, których celem jest w szczególności zwiększanie sprzedaży i promocja produktów Zleceniodawców. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Wnioskodawca zamierza zawrzeć ze swoim Zleceniodawcą Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącą działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży dóbr konsumpcyjnych szybkozbywalnych z kategorii słodyczy na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej zwanym również „Klientem”) umowę o świadczenie usług marketingowych w zakresie organizacji oraz obsługi programu motywacyjnego. Zgodnie z tą umową Klient zleci Spółce (zwanej dalej również „Agencją”), organizację i obsługę programu motywacyjnego (zwanego dalej również „Programem”), w zamian za określone w tej umowie wynagrodzenie.

W ramach tej umowy Agencja zobowiąże się do:

 1. przygotowania zasad i regulaminu Programu;
 2. zaprojektowania i wyprodukowania kart przedpłaconych, broszur oraz strony internetowej służącej rejestracji Uczestników;
 3. bieżącej obsługi Programu, w tym w szczególności naliczania punktów poszczególnym uczestnikom Programu;
 4. bieżącego raportowania przebiegu Programu.

Zgodnie z Regulaminem Programu, który zostanie przygotowany przez Agencję, organizatorem Programu będzie Agencja. Uczestnikami Programu będą osoby fizyczne pracujące jako przedstawiciele handlowi (zwane dalej również: „Uczestnikami”) niezależnych dystrybutorów (hurtowni), których działalność polega na hurtowej sprzedaży produktów Klienta do punktów sprzedaży detalicznej. Dystrybutorzy są niezależnymi od Klienta oraz Agencji podmiotami prawnymi, prowadzącymi działalność na własną rzecz i własne ryzyko.

Rozliczenia pomiędzy Agencją i Klientem dokonywane będą zgodnie z umową o świadczenie usług marketingowych w zakresie organizacji oraz obsługi Programu w ten sposób, że koszt nagród pieniężnych będzie fakturowany na Klienta w cyklach miesięcznych łącznie z uzgodnionym kosztem miesięcznej obsługi Programu składającym się z takich pozycji jak wynagrodzenie za zarządzanie Programem, obsługa infolinii, prowizja Agencji od nagród, wynagrodzenie za zarządzanie stroną internetową Programu, oraz inne składniki wynikające z realizacji prac zleconych przez Klienta ad hoc, Powyższe składniki zostaną ujęte na fakturze VAT w jednej pozycji określonej mianem „kompleksowa obsługa Programu motywacyjnego” z zastrzeżeniem iż Agencja będzie wystawiać Klientowi także faktury pro-forma.

Celem głównym i podstawowym Programu będzie zintensyfikowanie sprzedaży produktów Klienta i osiągnięcie jak najwyższego wyniku finansowego, ale również promocja wybranych produktów Klienta.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe nie można zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, iż w związku z wręczeniem nagrody pieniężnej uczestnikom programu motywacyjnego na Wnioskodawcy spoczywał będzie obowiązek wystawienia i przekazania imiennej informacji PIT-8C dla osób, które otrzymają przedmiotowe nagrody pieniężne oraz przekazania do właściwego organu podatkowego.

W przedmiotowej sprawie Spółka nie będzie wydawała uczestnikom nagród w swoim imieniu, a jedynie będzie pośredniczyła w wydawaniu nagród przyznawanych przez Klienta, który zlecił Spółce organizację i obsługę programu, w zamian za określone w zawartej pomiędzy stronami umowie o świadczenie usług marketingowych wynagrodzenie. Ekonomiczny ciężar związany z realizacją programu motywacyjnego, w tym koszt nagród finansuje bowiem Klient, pomimo, że Spółka dokona wydania nagród, który to koszt będzie następnie fakturowany na Klienta w cyklach miesięcznych, łącznie z uzgodnionym, przysługującym Spółce kosztem miesięcznej obsługi Programu.

W związku z powyższym na Spółce nie będą ciążyły obowiązki informacyjne, o których mowa w powołanym powyżej art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obowiązki te ciążyły będą na Kliencie, zlecającym Spółce obsługę Programu, którego głównym i podstawowym celem jest zintensyfikowanie sprzedaży produktów Klienta i osiągnięcie jak najwyższego wyniku finansowego oraz promocja wybranych produktów Klienta.

Reasumując, Spółka, jako podmiot wydający nagrody nie będzie zobowiązana do wystawienia uczestnikom programu motywacyjnego, będącym osobami fizycznymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej, którzy z tytułu uczestnictwa w programie otrzymali nagrody pieniężne informacji PIT-8C. Fakt, iż kompleksową obsługą programu zajmuje się Wnioskodawca, na podstawie stosownej umowy zawartej z Klientem (Zleceniodawcą), nie czyni go płatnikiem podatku i w związku z tym nie spoczywają na min żadne obowiązki informacyjne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.