IPPB2/415-210/12-2/AS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Agencja postąpiła prawidłowo pobierając podatek od wypłacanej przez nią nagrody pieniężnej w konkursie. Wykonując usługę przeprowadzenia konkursu w momencie wypłaty nagrody Agencja winna wykonać obowiązek płatnika z tego tytułu działając na rzecz kontrahenta – Zleceniodawcy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 22.02.2012 r. (data wpływu 06.03.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wykonywania obowiązków płatnika z tytułu opodatkowania przeprowadzonego konkursu na rzecz klienta– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 06.03.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wykonywania obowiązków płatnika z tytułu opodatkowania przeprowadzonego konkursu na rzecz klienta.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: „Agencja/spółka”) jest podmiotem zawodowo trudniącym się usługami polegającymi m.in. na przeprowadzeniu akcji promocyjnych/ marketingowych/ reklamowych.W ramach jednej z akcji promocyjnych, Agencja zobowiązała się, jako podwykonawca innej spółki z tej branży (dalej: „Zleceniodawca”) do przeprowadzenia konkursu na rzecz jego klienta.W ramach tego konkursu Agencja wypłaciła jego zwycięzcy nagrodę pieniężną w wysokości 7.000 zł. Z tego tytułu pobrała, jako płatnik 10%, zryczałtowany podatek dochodowy od takiej wypłaty (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o PIT).

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy Agencja postąpiła prawidłowo pobierając podatek od wypłacanej przez nią nagrody pieniężnej w konkursie...
  2. Czy płatnikiem tego podatku powinien być raczej kontrahent Zleceniodawcy, mimo że nie dokonał on faktycznej wypłaty nagrody...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zobowiązanym do zapłaty podatku jest Agencja dokonująca wypłaty nagrody, a nie klient Zleceniodawcy, w związku z którego działalnością prowadzony jest konkurs.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 4 ustawy o PIT w przypadku konkursów obowiązanym do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji zwycięzcy pieniędzy jest płatnik tego podatku. Tym jest zaś w myśl art. 41 ust. 1 ustawy o PIT (...) osoba prawna (...)„ która dokonuje świadczeń z tytułów wskazanych w tym przepisie, a zatem i wypłaty wynagrodzenia.

W ocenie Spółki podatnikiem zobowiązanym do zapłaty podatku może być jedynie ten podmiot, który dokonuje faktycznej wypłaty nagrody. Trudno „przenieść” obowiązki podatkowe związane z zapłatą 10% podatku na klienta Zleceniodawcy (mimo, że konkurs przeprowadzany jest na jego zlecenie), skoro ustawodawca w sposób wyraźny akcentuje, że płatnikiem podatku może być jedynie osoba dokonująca (faktycznie) wypłat.

Tym samym zapłata podatku od nagrody przez kontrahenta Zleceniodawcy stanowi nadpłatę podatku podlegającą jego zwrotowi. Warto na marginesie zauważyć, że klient Zleceniodawcy może niejednokrotnie nie dysponować nawet precyzyjnymi i niezbędnymi Informacjami pozwalającymi ustalić wysokość podatku czy np. moment powstania obowiązku podatkowego.

Do podobnego wniosku prowadzi treść interpretacji Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie (pismo z dnia 02 kwietnia 2007 roku; sygn. 1472/DPC/415-19/071PK).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 10 ust. 1 ww. ustawy zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdzie m. in. w pkt 9 tego artykułu wymieniono, jako jedno ze źródeł przychodów – inne źródła.

Z treści art. 11 ust. 1 ww. ustawy wynika, iż przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka z o.o. - Agencja jest podmiotem zawodowo trudniącym się usługami polegającymi m.in. na przeprowadzeniu akcji promocyjnych/ maretingowych/ reklamowych. W ramach jednej z akcji promocyjnych, Agencja zobowiązała się, jako podwykonawca innej spółki z tej branży - Zleceniodawca do przeprowadzenia konkursu na rzecz jego klienta. W ramach tego konkursu Agencja wypłaciła jego zwycięzcy nagrodę pieniężną w wysokości 7.000 zł. Z tego tytułu pobrała, jako płatnik 10%, zryczałtowany podatek dochodowy od takiej wypłaty.

Stosownie do brzmienia art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy: z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jak stanowi art. 30 ust. 3 ww. ustawy, zryczałtowany podatek, o którym mowa m. in. w ust. 1 pkt 2, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Stosownie natomiast do treści art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z uwagi na powyższe na płatniku ciążą trzy podstawowe obowiązki podatkowe, tj.:

  1. obliczenie,
  2. pobranie,
  3. wpłacenie- podatku, zaliczki lub raty.

Przechodząc na grunt przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w myśl przepisów art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony w tym przepisie zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej ze środków podatnika przez płatnika, o którym mowa w ust. 1 (art. 41 ust. 1a ww. ustawy).

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 cytowanej ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 - nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, przesyłając równocześnie roczną deklarację według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Z powyższych przepisów wynika, że na podmiocie przekazującym świadczenie w postaci nagrody w konkursie ciąży obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego. W wypadku wydania nagrody wygranej w konkursie obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania nagrody, a więc podmiot wydający nagrodę powinien pobrać i odprowadzić należny od tej nagrody zryczałtowany podatek. W sytuacji, kiedy Agencja zobowiązała się, jako podwykonawca innej spółki z tej branży do przeprowadzenia konkursu i dokonała wypłaty uzyskanej w nim nagrody, miała obowiązek w ramach wykonywania obowiązków płatnika pobrać należny podatek.

Reasumując, należy stwierdzić, iż Agencja postąpiła prawidłowo pobierając podatek od wypłacanej przez nią nagrody pieniężnej w konkursie. Wykonując usługę przeprowadzenia konkursu w momencie wypłaty nagrody Agencja winna wykonać obowiązek płatnika z tego tytułu działając na rzecz kontrahenta – Zleceniodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.