IPPB2/415-126/14-4/PW | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe akcji promocyjnej organizowanej przez spółkę, związane z otrzymaniem nagrody oraz ciążące na spółce obowiązki informacyjne.
IPPB2/415-126/14-4/PWinterpretacja indywidualna
 1. nagrody
 2. przychody z innych źródeł
 3. płatnik
 4. sprzedaż premiowa
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 21 lutego 2014 r. (data wpływu 24 lutego 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 10 marca 2014 r. (data wpływu 11 marca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie uczestników akcji promocyjnej organizowanej przez Spółkę, związanych z otrzymaniem nagrody oraz ciążących na Spółce obowiązków informacyjnych – jest:

 • prawidłowe – w części dotyczącej możliwości zastosowania zwolnienia z art. 21 ust 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z dokonanymi u Partnerów-Franczyzodawców zakupami premiowanych towarów oraz w części kwalifikacji jednorazowej wartości nagród,
 • nieprawidłowe – w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie uczestników akcji promocyjnej organizowanej przez Spółkę, związanych z otrzymaniem nagrody oraz ciążących na Spółce obowiązków informacyjnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. Opis relacji pomiędzy podmiotami biorącymi udział w Akcji promocyjnej

P. Sp. z o.o. ( (poprzednia firma E. Sp. z o.o.) (dalej: „Wnioskodawca” lub „Agencja”) z siedzibą w W., w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zajmuje się m.in. świadczeniem usług polegających na odpłatnym organizowaniu oraz obsłudze programów motywacyjnych i lojalnościowych, których celem jest zwiększenie sprzedaży i promocja produktów zleceniodawców.

Agencja zamierza podjąć współpracę z kilkoma podmiotami gospodarczymi (zwanymi dalej: „Partnerami Strategicznymi”), dla których zamierza zorganizować i przeprowadzić akcję promocyjną pod nazwą „P.” (dalej: „Program” lub „Akcja promocyjna”).

Program zostanie skierowany do klientów Partnerów Strategicznych korzystających z usług tych podmiotów (dalej: „ Klienci”), którymi będą:

 • osoby fizyczne nie prowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) (dalej: „KC”);
 • osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które mogą korzystać z Akcji promocyjnej w dwojaki sposób:
  • jako osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, będą nabywały towary lub usługi na cele osobiste, nie związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą (tj. w transakcjach tych pomimo prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej będą występowały jako konsumenci o których mowa w art. 721 KC);
  • jako osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, będą nabywały towary lub usługi, w ramach i na cele prowadzonej działalności gospodarczej (tj. w transakcji takiej nie wystąpią jako konsumenci o których mowa w art. 221 KC).

Warunki przygotowania i przeprowadzenia (realizacji) Akcji promocyjnej zostaną uregulowane w zawartej pomiędzy Agencją i Parterami Strategicznymi umowie (dalej: „Umowa z Agencją”). Na podstawie umowy z Partnerami Strategicznymi, Agencja będzie zobowiązana w szczególności do:

 1. stworzenia oprogramowania obsługującego Program;
 2. utworzenia aplikacji mobilnej dla Klientów;
 3. przygotowania ogólnopolskiej kampanii medialnej na start Programu;
 4. przygotowania i organizacji przedsięwzięć promocyjnych dla Klientów;
 5. podjęcia współpracy z Partnerami, o których mowa niżej.

Za przygotowanie i realizację Programu, Agencja od Partnerów Strategicznych może otrzymywać wynagrodzenie. Zgodnie z Umową z Agencją, jednym ze składników wynagrodzenia Agencji należnego od Partnerów Strategicznych może być wynagrodzenie należne za organizację i prowadzenie systemu nagród przeznaczonych dla Klientów za dokonywane przez nich zakupy (system nagród, którego zasady działania zostaną opisane w dalszej części wniosku będzie dalej zwany „Systemem Promocji Sprzedaży” albo w skrócie „SPS”), w odniesieniu do towarów lub usług sprzedawanych przez Partnerów Strategicznych.

W ramach Programu Agencja zamierza podjąć współpracę z:

 1. podmiotami gospodarczymi, które będą współpracowały z innymi podmiotami gospodarczymi na podstawie umów franczyzy, regulujących wzajemne prawa i obowiązku stron. Podmioty wskazane w zdaniu poprzednim, z którymi Agencja podejmie współpracę w ramach Akcji Promocyjnej będą zwane dalej: „Partnerami Franczyzodawcami”. Partnerzy-Franczyzodawcy będą mogli zaangażować do SPS organizowanego przez Agencję podmioty współpracujące z Partnerem Franczyzodawcą w ramach sieci franczyzowej. Podmioty, z którymi Partnerzy Franczyzodawcy będą współpracowali na zasadzie franczyzy, a którzy wyrażą pisemną zgodę na uwzględnianie produktów sprzedawanych przez nich w SPS, zwane będą dalej: „Franczyzobiorcami”. Natomiast sieć współpracy w ramach której działają Franczyzobiorcy, którzy wyrazili zgodę na uwzględnianie produktów sprzedawanych przez nich w SPS będzie zwana dalej „Siecią Franczyzową”;
 2. podmiotami gospodarczymi, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zajmują się pośrednictwem w zakresie zawierania umów dotyczących towarów lub usług na rzecz sprzedawców towarów lub usług. Podmioty te w dalszej części wniosku będą zwane: „Partnerami-Pośrednikami”. Partnerzy-Pośrednicy mogą działać w różnych branżach, w tym mogą działać w branży pośrednictwa ubezpieczeniowego w rozumieniu ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Agencja zawrze z Partnerami-Franczyzodawcami oraz z Partnerami-Pośrednikami umowy (dalej: „Umowa z Partnerem”), na podstawie których Agencja w ramach Akcji promocyjnej zorganizuje i będzie prowadzić przedsięwzięcie promocyjne (na potrzeby niniejszego wniosku zwane Systemem Promocji Sprzedaży), które zostanie opisane poniżej.

Umowy zawarte przez Agencję z Partnerami-Franczyzodawcami i Partnerami-Pośrednikami będą wskazywać, że Agencja jako podmiot posiadający dostęp do szerokiego grona wypłacalnych klientów organizuje przedsięwzięcie promocyjne (System Promocji Sprzedaży) w ramach Akcji promocyjnej, do których Partnerzy-Franczyzodawcy oraz Partnerzy-Pośrednicy mogą przystąpić za ustalonym w Umowie z Partnerem wynagrodzeniem.

Korzyścią wynikającą z uczestnictwa w Akcji promocyjnej (a więc również w SPS) jest:

 1. dla Partnerów-Franczyzodawców promocja wśród Klientów, do których ma dostęp Agencja, towarów lub usług Partnerów-Franczyzodawców (oferowanych również w ramach Sieci Franczyzowej),
 2. dla Partnerów-Pośredników promocja towarów lub usług podmiotów trzecich w sprzedaży których Partnerzy-Pośrednicy pośredniczą.
 1. Przebieg Akcji Promocyjnej

Wśród Klientów zostanie rozprowadzona papierowa książeczka zatytułowana „P.”, (dalej: „P.”). W P.będą prezentowane m.in. towary i usługi oferowane przez Partnerów, objęte rabatem cenowym w ramach Programu. W każdym P.będą znajdowały się także dwie karty programu lojalnościowego, każda wyposażona w unikatowy kod kreskowy lub QR kod (dalej: „Karta/Karty Korzyści”). Karty Korzyści będą dokumentem uprawniającym Klientów do udziału w Akcji promocyjnej.

Klienci po otrzymaniu P. wraz z Kartami Korzyści będą mogli uzyskać u Partnerów-Franczyzodawców oraz w Sieci Franczyzowej, jak również u Partnerów- Pośredników biorących udział w Programie rabaty cenowe na towary lub usługi oferowane przez te podmioty.

Dodatkowo Klient uczestniczący w Programie, (po spełnieniu formalnych warunków, tj. posiadania rachunku bankowego i dokonaniu rejestracji na stronach internetowych Programu), poza rabatami cenowymi, będzie mógł uzyskać nagrody pieniężne w związku z nabywaniem towarów i usług objętych SPS organizowanym przez Agencję u Partnerów Franczyzodawców (sprzedawanych również w ramach Sieci Franczyzowej) oraz u Partnerów-Pośredników. Potencjalnie regulamin SPS może wskazywać bank, w którym Klient powinien posiadać rachunek bankowy w celu spełnienia formalnych warunków wypłaty nagród pieniężnych.

System Promocji Sprzedaży będzie charakteryzował się tym. że:

 • będzie obejmował wybrane lub wszystkie towary lub usługi oferowane przez Partnerów-Franczyzodawców (sprzedawane również w ramach Sieci Franczyzowej), na zasadach określonych w umowie pomiędzy Agencja a Partnerem-Franczyzodawcą;
 • będzie obejmował wybrane lub wszystkie towary lub usługi podmiotów trzecich (zgodnie z decyzją tych podmiotów i za ich zgodą), z którymi Partner-Pośrednik będzie miał zawarte umowy pośrednictwa, a które będą dostępne w ofercie handlowej Partnera-Pośrednika na zasadzie pośrednictwa. Towary lub usługi dostępne w ofercie Partnera-Pośrednika zwane będą dalej: „Produktami”;
 • Agencja będzie naliczała nagrody pieniężne w związku z:
  1. dokonaniem przez Klientów zakupów premiowanych towarów lub usług u Partnerów-Franczyzodawców lub w ramach Sieci Franczyzowej;
  2. dokonaniem przez Klientów zakupu premiowanego Produktu, oferowanego przez Partnera-Pośrednika na podstawie umowy pośrednictwa;

Nagroda pieniężna, o której mowa powyżej naliczana przez Agencję, będzie zwana dalej: „Leadbackiem” lub „Nagrodą Pieniężną”;

 • w zależności od specyfiki działalności gospodarczej prowadzonej przez Partnera-Franczyzodawcy, może być przyjęty następujący sposób naliczania Nagród Pieniężnych (dalej: „System Naliczania Leadback´u”):
  1. od każdego zakupu premiowanego towaru (dalej: „Premiowany Towar”); w przypadku dokonania przez Klienta w ramach jednej transakcji zakupu kilku towarów objętych SPS oraz towarów nie objętych SPS, Klientowi zostanie naliczony Leadback odrębnie za każdy Premiowany Towar;
  2. od każdego zakupu premiowanej usługi (dalej: „Premiowana Usługa”); w przypadku dokonania przez Klienta w ramach jednej transakcji zakupu kilku usług objętych SPS oraz usług nie objętych SPS, Klientowi zostanie naliczony Leadback odrębnie za każdą Premiowaną Usługę;
  3. od każdej premiowanej transakcji (dalej: „Premiowana Transakcja”), w tym przypadku przyjmuje się, iż wszystkie towary lub usługi zakupione przez klienta w ramach jednej transakcji dokonanej w okresie od rozpoczęcia korzystania przez Klienta z Akcji Promocyjnej (w tym SPS) do czasu zaprzestania uczestnictwa Partnera-Franczyzodawcy (Franczyzobiorcy) w SPS są objęte SPS, a podstawą naliczenia Leadback´u będzie każdorazowo Premiowana Transakcja;
 • w zależności od specyfiki działalności gospodarczej prowadzonej przez Partnerów-Pośredników, może być przyjęty następujący sposób naliczania Nagród Pieniężnych:
  1. od każdego zakupu premiowanego Produktu (dalej: „Premiowany Produkt”), w przypadku dokonania przez Klienta w ramach jednej transakcji zakupu kilku Produktów objętych SPS oraz Produktów nie objętych SPS, Klientowi zostanie naliczony Leadback odrębnie za każdy Premiowany Produkt;
  2. od każdej premiowanej transakcji (dalej: „Premiowana Transakcja”); w tym przypadku przyjmuje się, iż wszystkie Produkty zakupione w ramach jednej transakcji dokonanej w okresie od rozpoczęcia korzystania przez Klienta z Akcji Promocyjnej (w tym SPS) do czasu zaprzestania uczestnictwa Partnera-Pośrednika w SPS są objęte SPS, a podstawą naliczenia Leadback’u będzie Premiowana Transakcja;
 • każdy zakup Premiowanego Towaru, Premiowanej Usługi lub każda Premiowana Transakcja będą traktowane indywidualnie i rozliczane odrębnie bez względu na ilość ich dokonania przez Klienta w ciągu jednego dnia oraz bez względu na to czy będą dokonywane u jednego Partnera-Franczyzodawcy (względnie w jednym punkcie Sieci Franczyzowej danego Partnera Franczyzowego) czy u kilku Partnerów-Franczyzodawców (względnie w wielu punktach Sieci Franczyzowej danych Partnerów-Franczyzodawców) — oznacza to, że dla potrzeb SPS każdy zakup Premiowanego Towaru, Premiowanej Usługi lub dokonanie Premiowanej Transakcji będą traktowane jako samodzielne zdarzenia uprawniające Klienta do otrzymania Nagrody Pieniężnej;
 • każdy zakup Premiowanego Produktu lub każda Premiowana Transakcja będą traktowane indywidualnie i rozliczane odrębnie bez względu na ilość ich dokonania przez Klienta w ciągu jednego dnia oraz bez względu na to czy będą dokonywane u jednego Partnera-Pośrednika czy u kilku Partnerów-Pośredników - oznacza to, że dla potrzeb SPS każdy zakup Premiowanego Produktu lub dokonanie Premiowanej Transakcji będą traktowane jako samodzielne zdarzenia uprawniające Klienta do otrzymania Nagrody Pieniężnej;
 • jednorazowa wartość Nagrody Pieniężnej naliczonej odrębnie od zakupu każdego Premiowanego Towaru, Premiowanej Usługi lub dokonania Premiowanej Transakcji nie będzie mogła przekroczyć kwoty 760 zł;
 • technicznie wszystkie Nagrody Pieniężne, niezależnie od tego czy Klient nabędzie do nich uprawnienie w związku ze sprzedażą dokonaną bezpośrednio przez Partnera-Franczyzodawcę lub w ramach punktu działającego w Sieci Franczyzowej lub z zakupem Produktu oferowanego w ramach pośrednictwa przez Partnera-Pośrednika będą wypłacane Klientom w okresach rozliczeniowych. Agencja będzie wypłacała naliczone Klientom Nagrody Pieniężne np. jednorazowo na koniec przyjętego okresu rozliczeniowego.
 • Agencja podkreśla, iż nawet w przypadku zgromadzenia przez Klienta w danym okresie rozliczeniowym wielu Nagród Pieniężnych — zawsze będzie w stanie powiązać daną Nagrodę Pieniężną z konkretnym zdarzeniem czyli zakupem Premiowanego Towaru, Premiowanej Usługi, Premiowanego Produktu albo dokonania Premiowanej Transakcji, niezależnie od tego czy Klient nabędzie do nich uprawnienie w związku ze sprzedażą dokonaną bezpośrednio przez Partnera Franczyzodawcę lub w ramach punktu działającego w Sieci Franczyzowej, czy z udziałem Partnera-Pośrednika. Sam fakt wypłaty wszystkich naliczonych Nagród Pieniężnych np. na koniec przyjętego okresu rozliczeniowego jest wyłącznie technicznym sposobem przekazania nagród Klientowi;
 • Klient będzie mógł wypłacić naliczone w danym okresie rozliczeniowym Nagrody Pieniężne jeżeli:
  1. będzie posiadał rachunek bankowy w banku wskazanym w regulaminie SPS;
  2. dokona rejestracji na stronie internetowej Programu.
  Należy jednak zaznaczyć, iż posiadanie rachunku bankowego w banku wskazanym w regulaminie SPS i dokonanie rejestracji na stronach internetowych Programu, są jedynie warunkami formalnymi umożliwiającymi identyfikację Klienta i faktyczną wypłatę wszystkich zgromadzonych Nagród Pieniężnych
 • Agencja będzie wypłacała Klientom Nagrody Pieniężne zgromadzone w danym okresie rozliczeniowym z własnych środków pieniężnych w ramach usług świadczonych przez Agencję na podstawie Umów z Partnerami-Franczyzodawcami z Partnerami-Pośrednikami.

Jeżeli Klient nie dokona jeszcze rejestracji na stronach internetowych Programu lub nie założy rachunku bankowego w banku wskazanym w regulaminie SPS, wszystkie naliczone Nagrody Pieniężne będą technicznie przyporządkowane do „numeru P.” oraz przechowywane na rachunku technicznym Agencji. Po zarejestrowaniu się przez Klienta oraz założeniu rachunku bankowego w banku wskazanym w regulaminie SPS, Agencja będzie mogła zidentyfikować Klienta po numerze Karty oraz wypłaci Klientowi Nagrody Pieniężne w pierwszym okresie rozliczeniowym, który będzie liczony od dnia założenia rachunku bankowego w banku wskazanym w regulaminie BPS i rejestracji na stronie internetowej Programu.

Reasumując, Wnioskodawca pragnie zauważyć, iż w ramach Akcji promocyjnej Klienci będą mogli otrzymać m.in. następujące korzyści:

 • rabaty cenowe na towary lub usługi zakupione u Partnerów-Franczyzodawców lub w ramach Sieci Franczyzowej. Rabaty cenowe udzielane będą bezpośrednio przez Partnerów-Franczyzodawców bądź przez Franczyzobiorców; oraz
 • rabaty cenowe na Produkty zakupione z udziałem Partnerów-Pośredników oferujących Produkty na zasadach określonych w umowach pośrednictwa. Rabaty cenowe udzielane będą bezpośrednio przez Partnerów-Pośredników; oraz
 • wypłacane przez Agencję Nagrody Pieniężne uzyskiwane w związku z dokonanymi przez Klientów zakupami premiowanych towarów lub usług u Partnera-Franczyzodawcy oraz w ramach Sieci Franczyzowej;
 • wypłacane przez Agencję Nagrody Pieniężne uzyskiwane w związku z dokonanymi przez Klientów zakupami Premiowanych Produktów podmiotów trzecich oferowanych przez Partnera-Pośrednika w ramach umowy pośrednictwa.

Pismem z dnia 10 marca 2014 r. (data wpływu 11 marca 2014 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek poprzez:

 • przesłanie potwierdzenia uiszczenia opłat w wysokości 40 zł każda (po jednej do każdego z powyższych wniosków) tytułem uzupełnienia opłat za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych; tytułem uzupełnienia opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego w powyższych wnioskach;
 • wyjaśnienie, że:
  • Agencja dokonując wypłaty Nagród Pieniężnych będzie działała we własnym imieniu i na własną rzecz, tj. Agencja będzie podmiotem prawnie zobowiązanym do wypłaty Nagród Pieniężnych Klientom a Klienci będą mieli roszczenie o wypłatę Nagród Pieniężnych wyłącznie do Agencji;
  • ekonomiczny ciężar Nagród Pieniężnych, rozumiany jako niepodlegające przeniesieniu na gruncie stosunków umownych uszczuplenie majątku, będzie w rezultacie ponoszony przez Partnerów, a nie przez Agencję. Oznacza to, że w sensie legalnym wydającym Nagrody Pieniężne będzie Agencja, przy czym będzie ona finansować wydatki w postaci Nagród Pieniężnych z kwot otrzymanych od Partnerów tytułem wynagrodzenia za jej usługi. W celu uzyskania i zachowania opłacalności swoich działań Agencja będzie kalkulować wysokość swojego wynagrodzenia, tak by uwzględniało ono koszt Nagród Pieniężnych oraz godziwy zysk. W konsekwencji, Partnerzy będą wypłacać Agencji wynagrodzenie za świadczone usługi w wysokości, która pozwoli Agencji dokonywać wypłat Nagród Pieniężnych, zachowując równocześnie opłacalność świadczonych przez nią usług. Ostatecznie więc, to Partnerzy będą ponosić ekonomiczny ciężar Nagród Pieniężnych i będą mieli świadomość takiego stanu rzeczy.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Nagrody Pieniężne wypłacane Klientom przez Agencję w ramach przedsięwzięcia promocyjnego (zwanego dla potrzeb wniosku Systemem Promocji Sprzedaży) w związku z dokonanymi:
  1. u Partnerów-Franczyzodawców oraz w ramach Sieci Franczyzowej zakupami premiowanych towarów lub usług,
  2. zakupami Premiowanych Produktów podmiotów trzecich, oferowanych przez Partnera-Pośrednika w ramach umowy pośrednictwa
  - będą stanowiły nagrody związane ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT...
 2. W razie pozytywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze: czy wartość Nagrody Pieniężnej określonej w odniesieniu do jednego zdarzenia uprawniającego do jej otrzymania (zakupu Premiowanego Towaru, Premiowanej Usługi, Premiowanego Produktu lub dokonania Premiowanej Transakcji) stanowi „jednorazową wartość nagrody” w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT...
 3. W razie pozytywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze i drugie: czy Nagrody Pieniężne wypłacane Klientom nieprowadzącym działalności gospodarczej, których jednostkowa wartość (wartość jednej Nagrody Pieniężnej) nie przekroczy kwoty 760 zł będą podlegały zwolnieniu o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT...
 4. W razie pozytywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze i drugie: czy Nagrody Pieniężne wypłacane Klientom prowadzącym działalność; gospodarczą, którzy będą nabywali Premiowane Towary, Premiowane Usługi, Premiowane Produkty lub dokonywali Premiowanych Transakcji na cele osobiste, nie związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą (tj. w transakcjach tych pomimo prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej będą występowali jako konsumenci o których mowa w art. 221 KC), w odniesieniu do których wartość jednej Nagrody Pieniężnej nie przekroczy kwoty 760 zł, będą podlegały zwolnieniu o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT...
 5. W razie pozytywnej odpowiedzi na pytanie trzecie i czwarte: czy w przypadku wystąpienia sytuacji opisanych w pytaniu trzecim i czwartym na Agencji nie będą ciążyć obowiązki płatnika, ani obowiązek złożenia informacji PIT-8C...
 6. Czy Nagrody Pieniężne wypłacane Klientom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy będą nabywali Premiowane Towary, Premiowane Usługi, Premiowane Produkty lub dokonywali Premiowanych Transakcji, w ramach i na cele prowadzonej działalności gospodarczej (nie będą występowali jako konsumenci o których mowa w art. 221 KC) w odniesieniu do których wartość jednej Nagrody Pieniężnej nie przekroczy kwoty 760 zł, nie będą podlegały zwolnieniu o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT...
 7. W razie pozytywnej odpowiedzi na pytanie szóste: czy na Agencji nie będą ciążyły obowiązki płatnika, jak również nie będą ciążyły obowiązki złożenia informacji PIT-8C, w odniesieniu do Klientów o których mowa w pytaniu szóstym...
 8. W razie negatywnej odpowiedzi na pytanie na którekolwiek z pytań od pierwszego do siódmego: czy na Agencji będą ciążyły obowiązki płatnika, względnie obowiązek złożenia informacji PIT-8C, w związku z wypłacanymi Nagrodami Pieniężnymi...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytania Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 8. W zakresie pozostałych pytań zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy.

W ocenie Wnioskodawcy:

Ad. 1)

Nagrody Pieniężne wypłacane Klientom przez Agencję w ramach przedsięwzięcia promocyjnego (zwanego dla potrzeb wniosku Systemem Promocji Sprzedaży) w związku z dokonanymi:

 1. u Partnerów-Franczyzodawców lub w ramach Sieci Franczyzowej zakupami premiowanych towarów lub usług,
 2. zakupami Premiowanych Produktów podmiotów trzecich, oferowanych przez Partnera-Pośrednika w ramach umowy pośrednictwa
  - będą stanowiły nagrody związane ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

Ad. 2)

Wartość Nagrody Pieniężnej określonej w odniesieniu do jednego zdarzenia uprawniającego do jej otrzymania (zakupu Premiowanego Towaru, Premiowanej Usługi, Premiowanego Produktu lub dokonania Premiowanej Transakcji) stanowi jednorazową wartość nagrody w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

Ad. 3)

Nagrody Pieniężne wypłacane Klientom nieprowadzącym działalności gospodarczej, których jednostkowa wartość (wartość jednej Nagrody Pieniężnej) nie przekroczy kwoty 760 zł będą podlegały zwolnieniu o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

Ad. 4)

Jeżeli Nagrody Pieniężne będą wypłacane Klientom prowadzącym działalność gospodarczą, nabywającym Premiowane Towary, Premiowane Usługi, Premiowane Produkty lub dokonującym Premiowanych Transakcji, na cele osobiste, nie związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą (tj. w transakcjach tych pomimo prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej będą występowali jako konsumenci o których mowa w art. 221 KC), w sytuacji w której wartość jednej Nagrody Pieniężnej nie przekroczy kwoty 760 zł, nagrody te będą podlegały zwolnieniu o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

Ad. 5)

W przypadku wystąpienia sytuacji opisanych w punkcie trzecim i czwartym powyżej na Agencji nie będą ciążyć obowiązki płatnika, ani obowiązek złożenia informacji PIT-8C.

Ad. 8)

W razie negatywnej odpowiedzi na którekolwiek z pytań sformułowanych w niniejszym wniosku, na Agencji będą ciążyły obowiązki płatnika, bądź obowiązek złożenia informacji PIT-8C, w związku z wypłatą Klientom Nagród Pieniężnych.

UZASADNIENIE STANOWISKA WNIOSKODAWCY

Z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca rozważa możliwość zastosowania Systemu Promocji Sprzedaży u Partnerów-Franczyzodawców i w ramach Sieci Franczyzowej w pierwszej kolejności niezbędne będzie dokonanie charakterystyki umów franczyzowych oraz umów pośrednictwa.

 1. Umowa franczyzy jest umową nienazwaną, która nie została uregulowana przez ustawodawcę. W celu wyjaśnienia należy wskazać, iż umowa franczyzy według ukształtowanego w praktyce modelu ma charakter umowy wzajemnej - na jej podstawie franczyzobiorca uzyskuje od franczyzodawcy prawo do wykorzystywania wypracowanego przez niego, sprawdzonego sposobu prowadzenia działalności gospodarczej i stosowanych przez niego oznaczeń, w zamian za wynagrodzenie, stanowiące okresowo uiszczane opłaty franczyzowej. Podstawową zasadą franczyzy jest to, iż franczyzobiorca jest samodzielnym przedsiębiorcą i prowadzi działalność gospodarczą będącą przedmiotem franczyzy samodzielnie, tj. we własnym imieniu i na własny rachunek.

Zasadniczym przedmiotem umowy franczyzowej jest przekazanie (zwane często transferem) franczyzobiorcy przez franczyzodawcę tzw. pakietu franczyzowego do stosowania go na określonym terytorium.

Przekazanie to oznacza ustanowienie w umowie na rzecz franczyzobiorcy prawa, a równocześnie obowiązku stosowania pakietu franczyzowego. Najogólniej mówiąc oznacza on praktykowaną przez franczyzodawcę i dającą odpowiedni sukces gospodarczy koncepcję (sposób) prowadzenia określonej działalności gospodarczej oraz związane z tym prawa ochronne. Na pakiet franczyzowy składają się więc co do zasady podstawowe elementy, a mianowicie koncepcja (sposób) oraz prawa ochronne.

Koncepcja objęta pakietem franczyzowym dotyczyć może wszelkich przejawów działalności przedsiębiorstwa franczyzobiorcy, zaś jej treść zależy od rodzaju franczyzy. W szczególności określeniu podlegają sposób zorganizowania przez franczyzobiorcę całości sieci franczyzowej, w tym zbywania towarów lub świadczenia usług przez franczyzobiorcę, organizacja punktów sprzedaży (świadczenia usług), co związane jest z używaniem wspólnej nazwy i szyldów sklepowych oraz o jednolity wygląd lokali lub/i środków transportu objętych umową. Dodatkowo co do zasady w ramach pakietu wskazanego powyżej mieszczą się również postanowienia dotyczące cen sprzedawanych przez franczyzobiorcę towarów lub świadczonych przezeń usług. Elementem koncepcji franczyzowej jako składnika pakietu franczyzowego jest także wspólna strategia całej sieci franczyzowej zgodna z ideą systemu (sieci). W ramach sieci franczyzowych organizowanych przez franczyzodawcę mogą być prowadzone u franczyzodawcy i franczyozobiorcy wszelkiego rodzaju akcje promocyjne.

W ocenie Wnioskodawcy System Promocji Sprzedaży organizowany przez Wnioskodawcę może być stosowany także u partnerów będących Franczyzodawcami oraz w ramach organizowanej przez nich Sieci Franczyzowej.

 1. Istotą umowy pośrednictwa jest zobowiązanie pośrednika do organizowania możliwości zawierania umów przez stronę jego zleceniodawcę lub pośredniczenia przy zawieraniu ściśle określonej umowy. Partnerzy-Pośrednicy w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej będą stale oferowali towary lub usługi podmiotów trzecich, z którymi będą mieli podpisane umowy pośrednictwa.

Ad.1

Uwagi ogólne

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT: „Wolne od podatku dochodowego są: <...> wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności”.

Oznacza to, że zwolnieniu z podatku PIT podlegają m.in. nagrody spełniające następujące warunki:

 • są one (nagrody) związane ze sprzedażą premiową;
 • jednorazowa wartość nagród nie przekracza kwoty 760 zł;
 • nagrody nie są otrzymywane w związku z prowadzoną przez odbiorcę nagrody działalnością gospodarczą i nie stanowią przychodu z takiej działalności.

Przedmiotem niniejszego pytania jest pierwszy warunek zastosowania analizowanego zwolnienia tj. ustalenie czy nagrody wypłacane w ramach SPS są nagrodami związanymi ze sprzedażą premiową. W związku z tym należy stwierdzić, że w celu prawidłowego ustalenia zakresu zastosowania analizowanego zwolnienia konieczne jest ustalenie znaczenia pojęcia „sprzedaż premiowa”, co pozwoli z kolei określić zakres znaczenia pojęcia „nagroda związana ze sprzedażą premiową”.

Zgodnie z zasadami wykładni, w sytuacji gdy brak jest definicji legalnej danego pojęcia, konieczne jest w pierwszym rzędzie odwołanie się do wykładni literalnej, czyli do możliwego znaczenia słów użytych w przepisie. Jako że pojęcie „sprzedaży premiowej” nie występuje w słowniku języka polskiego konieczne jest odrębne ustalenie znaczenia pojęcia „sprzedaż” oraz znaczenia pojęcia „premiowa”, co pozwoli określić czym jest „sprzedaż premiowa”.

W związku z tym należy wskazać za Wielkim Słownikiem Języka Polskiego (wsjp.pl), że sprzedaż oznacza oddawanie towarów lub usług za określoną sumę pieniędzy, a wśród znaczeń słowa „premia” wskazano m.in. nagroda (pozostałe znaczenia są całkowicie nieadekwatne do analizowanego przepisu, dlatego zostały pominięte w dalszej części tego wywodu). Z wykładni literalnej wynika więc, że sprzedaż premiowa stanowi oddawanie towarów lub usług za określoną sumę pieniędzy, z którymi to transakcjami związane są nagrody.

W tym miejscu należy podkreślić, że niezasadne byłoby ograniczanie zakresu pojęcia sprzedaż do sprzedaży towarów poprzez odwołanie się do przepisów kodeksu cywilnego, który definiuje sprzedaż jako zbycie rzeczy. Niedopuszczalność takiego zabiegu wynika z kilku czynników:

 1. prawo podatkowe, jak podkreśla się w doktrynie, orzecznictwie i w pismach organów podatkowych, jest autonomiczną gałęzią prawa, do której nie można automatycznie przenosić pojęć zdefiniowanych dla potrzeb innych gałęzi prawa - skoro ani kontekst ani wyraźnie wyrażona wola ustawodawcy (w drodze wskazania na sprzedaż w rozumieniu kodeksu cywilnego) nie odsyłają w omawianym zakresie do kodeksu cywilnego to brak jest podstaw do zawężania zakresu tego pojęcia wobec jego znaczenia potocznego;
 2. w ustawie o PIT pojęcie sprzedaży jest używane wielokrotnie i w znacznej części przypadków nie ulega wątpliwości, że jest użyte zgodnie z jego potocznym znaczeniem (np. art. 5a pkt 20, art. 9 ust. 6, art. 14 ust. 1 „U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług” (sic!), art. 21 ust. 1 pkt 30, art. 22b ust. 2 pkt 2 lit. c), art. 22g ust. 4, art. 23c pkt 1, żeby wymienić tylko niektóre przypadki) skoro ustawodawca w ustawie o PIT w wielu przypadkach wyraźnie używa pojęcia „sprzedaż” w znaczeniu potocznym, domyślnie (o ile nie ma wyraźnych wskazówek przeciwnych) należy uznać, że pojęcie sprzedaży jest używane w jego potocznym znaczeniu;
 3. dokonując wykładni analizowanego przepisu nie można abstrahować od celu zwolnienia, a w tym kontekście nie znajduje uzasadnienia różnicowanie wypłat nagród (premii) otrzymanych od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ze względu na przedmiot działalności (sprzedaż towarów czy usług). Uznanie, że akcje promocyjne organizowane przez podmioty sprzedające towary mogą podlegać zwolnieniu) a analogiczne akcje organizowane przez podmioty sprzedające usługi nie mogą takiemu zwolnieniu podlegać, nijak nie wpisuje się w cel zwolnienia w postaci ułatwienia podmiotom gospodarczym promowania sprzedaży ich produktów;
 4. wyżej wskazane różnicowanie sytuacji podmiotów dokonujących analogicznych akcji promocyjnych byłoby rażącym naruszeniem zasady traktowania podatników w takiej samej sytuacji, tak samo (zakaz dyskryminacji);
 5. uznanie (bez wyraźnych i jednoznacznych wskazówek ustawodawcy), że pojęcie sprzedaż ma inne znaczenie niż potoczne, stanowiłoby niedopuszczalną na gruncie zwolnień podatkowych, wykładnię zawężającą.

Należy zaznaczyć, że powyższe wnioski znajdują również potwierdzenie w wyrokach sądów administracyjnych, np. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 28.08.2013 r., sygn. I SA/Wr 865/13, wyrok WSA w Gdańsku z dnia 25.06.2013r., sygn. I SA/Gd 621/13, oraz wyrok WSA w Warszawie z dnia 20.02.2013 r., sygn. III SA/Wa 2249/12 w którym czytamy m.in. „w omawianym przepisie chodziło o szerokie ujęcie wszelkich czynności, które ostatecznie prowadzą do przyznania podatnikowi konkretnego, definitywnego i wymiernego przysporzenia majątkowego w związku z jakimś jego zachowaniem na rynku. To przysporzenie, czyli przychód, towarzyszy jakiemuś zachowaniu podatnika jako konsumenta oraz uczestnika konkursu i gry, ale także strony jakiejkolwiek umowy, w ramach której podatnik - konsument zobowiązuje się do określonego zachowania. Zazwyczaj zachowaniem takim jest nabycie produktu lub usługi, testowanie produktu lub usługi albo osiągnięcie pewnego poziomu obrotu w nabywaniu towarów bądź usług. (...) W ocenie Sądu w art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawodawcy chodziło o objęcie zwolnieniem każdej nagrody otrzymywanej przez podatników - konsumentów w ramach wszelkich akcji promocyjnych, marketingowych, motywacyjnych, organizowanych przez profesjonalnych przedsiębiorców, o ile oczywiście zachodzą dalsze warunki zwolnienia. Bezpodstawne było ograniczenie przez Ministra rozumienia pojęcia „sprzedaż” do czysto cywilistycznej umowy nazwanej z art. 535 Kodeksu cywilnego, w której dochodzi do przeniesienia własności rzeczy. W tym szerokim, ekonomicznym sensie sprzedawać można bowiem nie tylko rzeczy, ale też usługi. Należy wątpić, że Ustawodawca zamierzał tak zasadniczo zróżnicować sytuację podmiotów organizujących swoją działalność gospodarczą, że tym z nich, którzy organizują akcje promocyjne przy sprzedaży rzeczy przyznał prawo do skorzystania z atrakcyjnej oferty, jaką stwarza art. 21 ust. 1 pkt 68, ale takiego prawa odmówił innym podmiotom, którzy organizując identyczne akcje promocyjne świadczą usługi. Takie zróżnicowanie należy wykluczyć i powodów wyżej przedstawionych, ale także z uwagi na nieistnienie żadnej ekonomicznej podstawy takiego różnego traktowania przedsiębiorców i korzystających z ich oferty podatników. Przyjąć bowiem należy, że Ustawodawcy jest obojętne, czy akcja promocyjna, której towarzyszy wydawanie nagród, polega na sprzedaży towarów, czy na świadczeniu usług - ratio legis omawianego przepisu jest tak samo aktualne w jednym, jak i w drugim przypadku. W końcu, wobec wyżej zaprezentowanych argumentów, wykładnia art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy, przyjęta przez Ministra, stawia pod znakiem zapytania konstytucyjność tego przepisu, bowiem różnicuje ona sytuację prawną przedsiębiorcy i korzystającego z jego usług podatnika ze względu na prawnie nieistotne kryterium, tj. kryterium przedmiotu działalności gospodarczej. Taka wykładnia narusza art. 32 Konstytucji.”

Analogiczne tezy WSA w Warszawie przedstawiono w wyrokach z dnia 19.02.2013 r., sygn. III SA/Wa 2246/12 oraz z dnia 25.01.2013 r., sygn. III SA/Wa 2106/12.

Na dopuszczalność organizowania sprzedaży premiowej w przypadku sprzedaży usług wskazują również organy podatkowe, czego przykładem są m.in. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 maja 2011 r, nr ILPB1/415-189/11-4/IM, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5 października 2010 r., nr IPPB4/415-567/10-2/SP, czy też interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 lipca 2010 r., nr IPPB2/415-292/10-4/MR.

Z powyższego wynika więc, że nagrodami związanymi ze sprzedażą premiową są nagrody przyznawane/wydawane w związku z dokonaniem transakcji w ramach których dochodzi do oddania towarów lub usług za określoną sumę pieniędzy. Z faktu, iż ustawodawca wskazał, że nagrody mają być związane ze sprzedażą premiową („nagradzaną”) teoretycznie można by wysnuć wniosek, że ustawodawca dopuścił się redundantnego zaznaczenia, że transakcja sprzedaży ma generować prawo do uzyskania nagrody. Przy uwzględnieniu założenia racjonalności prawodawcy taki wniosek nie może jednak zostać zaakceptowany. W związku z tym należy uznać, że oznaczenie w przepisie sprzedaży jako premiowej (nagradzanej) służy podkreśleniu, że fakt przyznania nagrody w związku z transakcją musi być objęty zakresem woli sprzedawcy - w razie braku takiej woli po stronie sprzedawcy nie można by mówić, że dokonuje on sprzedaży nagradzanej (premiowej).

Powyższa konkluzja jest o tyle istotna, że ujawnia, już na gruncie wykładni literalnej, iż sprzedawca i podmiot przyznający/wydający nagrodę nie muszą być tożsami. W razie uznania, że ustawodawca chciał ograniczyć zakres zwolnienia do nagród przyznawanych/wydawanych przez sprzedawcę to nieuchronnie należałoby dojść do wniosku, że przymiotnik „premiowa” jest w analizowanym przepisie nadmiarowy. W takiej sytuacji norma jaką należałoby odkodować z brzmienia art. 21 ust, 1 pkt 68 ustawy o PIT stanowiłaby, że „zwolnione są nagrody przyznawane przez sprzedawcę związane ze sprzedażą związaną z nagrodami”. Uznanie, że taka jest treść art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT w sposób oczywisty przeczyłoby założeniu racjonalnego ustawodawcy, który używa języka polskiego w sposób poprawny.

W razie uznania natomiast, że zakresem art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT są objęte zarówno sytuacja w której nagrody są przyznawane przez sprzedawcę, jak i sytuacja w której nagrody są przyznawane przez podmiot inny niż sprzedawca, eliminuje powyżej wskazywaną niezgodność wykładni z założeniem racjonalnego ustawodawcy, wyjaśniając potrzebę zamieszczenia w analizowanym przepisie, przymiotnika „premiowa”.

Powyższe wnioski znajdują również potwierdzenie w zastosowanej w analizowanym przepisie składni, która wskazuje, że wydanie nagród w ramach sprzedaży premiowej nie musi być związane relacją tożsamości i podmiotu wydającego nagrody. Użyty w tym przepisie zwrot „(...) związanych ze sprzedażą premiową (...)” wskazuje na bezpośredni związek, ale samej nagrody z faktem dokonania określonego zakupu.

Należy podkreślić, że powyższe konkluzje również znajdują potwierdzenie w wynikach wykładni celowościowej oraz w zasadzie niedyskryminacji.

W tym kontekście należy podkreślić, że cel w postaci ułatwienia podmiotom gospodarczym promowania sprzedawanych towarów lub usług byłby zagrożony, gdyby zawężać zakres analizowanego zwolnienia wyłącznie do sytuacji, w której to sam sprzedawca wydaje nagrody w ramach sprzedaży premiowej. Oznaczałoby to bowiem wykluczenie sytuacji, w której sprzedawca (z różnych przyczyn) uznaje, że łatwiej/efektywniej/korzystniej dla niego jest zapłacić wyspecjalizowanemu podmiotowi za organizację i prowadzenie systemu nagród przyznawanych w związku z jego (sprzedawcy) sprzedażą.

Takie podmioty nie korzystałyby z analizowanego zwolnienia (w razie przyjęcia, że ma ono zastosowanie wyłącznie do sytuacji kiedy to sprzedawca przyznaje/wydaje nagrodę) mimo, że z punktu widzenia klienta oraz z punktu widzenia samego sprzedawcy, stan faktyczny nie różni się w sposób istotny od sytuacji sprzedawcy, który sam przyznaje/wydaje nagrody - w obu sytuacjach klient w razie dokonania zakupu określonych towarów lub usług jest uprawniony do uzyskania nagrody, dzięki czemu sprzedawca promuje swoje towary/usługi.

Należy zaznaczyć, że powyżej określony cel zwolnienia wpisują się konkluzje oparte o użycie słowa „premiowa” przez ustawodawcę - skoro ustawodawca zaznaczył w ten sposób, że prawo do nagrody w związku z transakcją musi być objęte zakresem woli sprzedawcy to tym samym wyodrębnił grupę sprzedawców w odniesieniu do których cel w postaci promowania sprzedaży towarów i usług w drodze powiązanego z nimi prawa do nagród, może być osiągnięty. Wyłącznie bowiem w przypadku podmiotów, które chcą (samodzielnie lub przy pomocy wyspecjalizowanych podmiotów) promować swoje produkty poprzez to, iż związane z nimi są nagrody, można osiągnąć cel w postaci ułatwienia takiego rodzaju promocji sprzedaży. W sytuacji gdy nagroda przysługuje w związku z dokonaniem zakupu od podmiotu trzeciego (nie sprzedawcy), ale nie jest to objęte wolą sprzedawcy (taka sytuacja może wystąpić np. w przypadku różnych kampanii społecznych), to wyżej określony cel analizowanego zwolnienia nie byłby realizowany.

W świetle powyższego więc uznanie, że analizowane zwolnienie dotyczy wyłącznie sytuacji gdy to sprzedawca przyznaje/wydaje nagrody stałoby w sprzeczności z:

 • intencją ustawodawcy wyrażoną użyciem przymiotnika „premiowa”;
 • celem analizowanego zwolnienia, który byłby, w razie przyjęcia takiej wykładni, realizowany co najmniej w mniejszym stopniu;
 • zasadą niedyskryminacji, ponieważ prowadziłaby do uprzywilejowania podmiotów samodzielnie organizujących systemy nagradzania za zakupy, wobec podmiotów, które osiągają ten sam cel przy pomocy podmiotów trzecich.

W tym miejscu należy podkreślić, że powyższe stanowisko znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, np.: wyrok WSA w Warszawie z dnia 04.07.2013 r. sygn. III SA/Wa 381/13 w którym czytamy m.in. „Sąd podziela stanowisko Strony skarżącej iż do celów zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f bez znaczenia pozostaje okoliczność, iż kontrahent nie prowadzi bezpośrednio (we własnym imieniu) punktów handlowych mogących prowadzić sprzedaż detaliczną jego towarów, a Strona w ramach świadczonych usługi marketingowo-reklamowych na rzecz swoich klientów, koordynuje akcję sprzedaży premiowaną nagrodą zgodnie z regulaminem opisanym we wniosku. To, że akcje sprzedaży premiowej realizowane są na zlecenie dużych podmiotów gospodarczych, klientów Wnioskodawcy (podstawą ich realizacji jest każdorazowo zlecenie zawarte między Spółką a Kontrahentem oraz przygotowany przez Spółkę regulamin) nie zmienia istoty sprzedaży premiowej w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f., którego treść wskazuje, iż jest pojęciem szerszym niż sprzedaż w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, który ponadto jak trafnie wskazała Strona nie zna pojęcia „sprzedaży premiowej”. Minister Finansów odwołał się więc do pojęcia „premii” w znaczeniu potocznym i łącząc te dwa pojęcia z k.c. oraz ze Słownika Języka Polskiego uznał, że sprzedaż premiowa to taka, w której strony umowy sprzedaży wprowadzają dodatkowy element jakim jest premia<...> Zauważenia bowiem wymaga, iż zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. ma charakter przedmiotowy, a nie podmiotowy. Z treści powyższego przepisu jak i art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. nie wynika że ze sprzedażą premiową mamy do czynienia tylko wtedy, gdy wypłaca ją sprzedający. Takiej tezie przeczy również treść art. 41 ust. 4 u.p.d.o.f., w którym obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego ciąży na wypłacającym nagrodę, a nie na sprzedawcy. Zauważenia również wymaga, że powyższe przepisy posługują się pojęciem nagród związanych ze „sprzedażą premiową”, a nie premią z tytułu sprzedaży, jak zdaje się wynikać ze stanowiska Ministra Finansów.”

W świetle powyższego, nagrody, które będą wydawane w planowanym Systemie Promocji Sprzedaży będą spełniały warunki uznania ich za nagrody związane ze sprzedażą premiową, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT, ponieważ:

 • celem planowanej akcji jest uatrakcyjnienie sprzedaży towarów lub usług znajdujących się w ofercie Partnerów-Franczyzodawców (sprzedawanych również w ramach Sieci Franczyzowej), względnie zachęcenie do dalszej współpracy;
 • celem planowanej akcji jest uatrakcyjnienie sprzedaży Premiowanych Produktów podmiotów trzecich, oferowanych przez Partnera-Pośrednika w ramach umowy pośrednictwa;
 • SPS będzie miał zastosowanie wyłącznie do produktów sprzedawanych przez podmioty, które jako Partnerzy-Franczyzodawcy/Franczyzobiorcy/Partnerzy-Pośrednicy lub podmioty zlecające pośrednictwo Partnerów-Pośrednikom wyrażą taką zgodę;
 • nagrody będą wydawane po spełnieniu pewnych, z góry określonych, warunków. Zgodnie z przedstawionymi założeniami Nagrodę Pieniężną otrzyma każdy Klient który zakupi Premiowany Towar, Premiowaną Usługę, Premiowany Produkt lub dokona Premiowanej Transakcji oraz dopełni obowiązków rejestracyjnych związanych z uczestnictwem w Programie i założy rachunek bankowy w banku wskazanym w Regulaminie SPS (przy czym wymóg posiadania rachunku bankowego w banku wskazanym w Regulaminie SPS i rejestracja są tylko wymogami formalnymi niezbędnymi do identyfikacji Klienta i wypłaty zgromadzonych Nagród Pieniężnych);
 • otrzymanie przez Klienta Nagrody Pieniężnej nie jest wynikiem przypadku - jak przy grze losowej, ani rywalizacji - jak w przypadku konkursu. Otrzymanie Nagrody Pieniężnej jest logiczną konsekwencją kroków podjętych przez uczestnika SPS zależnym wyłącznie od jednego czynnika, czyli dokonania u:
  • Partnera-Franczyzodawcy w ramach Sieci Franczyzowej zakupu Premiowanego Towaru, Premiowanej Usługi lub dokonania Premiowanej Transakcji;
  • Partnera-Pośrednika zakupu Premiowanego Produktu lub dokonania Premiowanej Transakcji oferowanych przez niego na zasadzie pośrednictwa;
 • Nagroda Pieniężna zostanie przekazana tej samej osobie, która dokonała zakupu Premiowanego Towaru, Premiowanej Usługi, Premiowanego Produktu lub dokonała Premiowanej Transakcji;
 • warunki przyznawania Nagród Pieniężnych, adresaci Akcji Promocyjnej oraz zasady organizacji sprzedaży premiowej określone będą w Regulaminie SPS.

a)

W ocenie Wnioskodawcy Nagrody Pieniężne wypłacane Klientom przez Agencję w związku z dokonanymi u Partnerów-Franczyzodawców lub u Franczyzobiorców zakupami premiowanych towarów lub usług, będą stanowiły nagrody związane ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. Wydanie nagród w ramach sprzedaży premiowej nie musi być związane relacją tożsamości podmiotu dokonującego sprzedaży a wydającego nagrody. Zdaniem Wnioskodawcy dopuszczalne jest więc uznanie, iż nagrody są „związane ze sprzedażą premiową” zarówno w sytuacji gdy Klient dokonuje zakupu Premiowanego Towaru, Premiowanej Usługi lub Premiowanej Transakcji u Partnera Franczyzodawcy jak i u Franczyzobiorcy. Innymi słowy, bez znaczenia pozostaje kanał dystrybucji za pośrednictwem którego Partner-Franczyzodawca dokonuje sprzedaży Premiowego Produktu, Premiowej Usługi lub dokonuje Premiowanej Transakcji, gdyż w każdym przypadku realizowany jest cel promowania produktu Partnera-Franczyzodawcy i podmiot dokonujący sprzedaży (nawet jeśli jest Franczyzobiorcą)ma świadomość, że jest ona objęta SPS.

Nie ulega bowiem wątpliwości, że niezależnie od tego czy sprzedaży fizycznie dokona Franczyzodawca czy Franczyzobiorca, będzie dochodziło do sprzedaży Premiowanego Towaru, Premiowanej Usługi lub Premiowanej Transakcji, a Klientowi w związku z zakupem Premiowanego Towaru, Premiowanej Usługi lub dokonaniem Premiowanej Transakcji zostanie przyznana nagroda. Z punktu widzenia Klienta bez znaczenia pozostaje fakt, czy podmiot u którego dokonał zakupu z którym wiąże się prawo do Nagrody Pieniężnej jest Franczyzodawcą czy Franczyzobiorcą.

b)

W ocenie Wnioskodawcy Nagrody Pieniężne wypłacane Klientom przez Agencję w związku z dokonanymi zakupami Premiowanych Produktów lub dokonaniu Premiowanej Transakcji będą stanowiły nagrody związane ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. Jak zostało wskazane powyżej wydanie nagród w ramach sprzedaży premiowej nie musi być związane relacją tożsamości podmiotu dokonującego sprzedaży oraz wydającego nagrody. W świetle przedstawionej powyżej wykładni pojęcia „sprzedaż premiowa” zdaniem Wnioskodawcy nie ulega Wątpliwości, że o ile zakup wiąże się z prawem do uzyskania nagrody mamy do czynienia ze sprzedażą premiową. Ten warunek niewątpliwie będzie spełniony w przypadku nabycia Premiowanego Produktu lub dokonania Premiowanej Transakcji z udziałem Partnera-Pośrednika. Co więcej, skoro (jak zaznaczono w stanie faktycznym) SPS będę objęte wyłącznie produkty wskazane przez podmioty z którymi Partnerzy-Pośrednicy będą mieli zawarte umowy pośrednictwa, faktyczni sprzedawcy Premiowanych Produktów bądź dokonujący Premiowanych Transakcji będą wyrażali zgodę na to by ich sprzedaż była objęta SPS.

Ad. 2

Jak już wskazywano w stanowisku odnośnie pytania pierwszego zwolnieniu z podatku PIT podlegają m.in. nagrody spełniające następujące warunki:

 • są one (nagrody) związane ze sprzedażą premiową;
 • jednorazowa wartość nagród nie przekracza kwoty 760 zł;
 • nagrody nie są otrzymywane w związku z prowadzoną przez odbiorcę nagrody działalnością gospodarczą i nie stanowią przychodu z takiej działalności.

W związku z pozytywną weryfikacją spełnienia warunku pierwszego (nagrody, które będą wydawane w ramach SPS będą związane ze sprzedażą premiową) należy ustalić zakres pojęcia „jednorazowa wartość nagród”.

Brak jest definicji legalnej tego pojęcia w związku z czym w celu ustalenia zakresu analizowanego pojęcia konieczne jest odwołanie się do wykładni językowej. W myśl Słownika Języka Polskiego PWN (dostęp: http://sjp.pwn.pl/szukaj/jednorazowy) „jednorazowy” oznacza: „raz jeden dany lub uczyniony; mogący być użyty jeden raz”.

Z przedstawionego w zdarzeniu przyszłym opisu funkcjonowania SPS wynika, że każdy zakup Premiowanego Towaru, Premiowanej Usługi, Premiowanego Produktu oraz dokonanie każdej Premiowanej Transakcji będzie traktowane indywidualnie i rozliczane odrębnie, bez względu na ilość zdarzeń uprawniających do uzyskania Nagrody Pieniężnej zaistniałych w ciągu jednego dnia oraz bez względu na to czy zaistnieją one u jednego Partnera czy u kilku Partnerów, z zastrzeżeniem jednak, iż każda jednostkowa nagroda nie będzie przekraczać kwoty 760 zł. Agencja będzie wypłacała naliczone Klientom Nagrody Pieniężne np. raz na koniec przyjętego okresu rozliczeniowego. Agencja podkreśla, iż nawet w przypadku zgromadzenia przez Klienta wielu Nagród Pieniężnych za poszczególne premiowane transakcje - zawsze będzie w stanie określić, które Nagrody pieniężne zostały wygenerowane przez które zdarzenia uprawniające do uzyskania nagrody. Sam fakt wypłaty wszystkich naliczonych nagród na koniec przyjętego okresu rozliczeniowego nie ma znaczenia dla podatkowej kwalifikacji zasad SPS, ponieważ jest to tylko sposób technicznego przekazania nagród Klientowi.

Prawidłowość powyższego stanowiska została potwierdzona w licznych wypowiedziach organów podatkowych, m.in. w:

 • piśmie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2002 r., stanowiące odpowiedź na zapytanie poselskie nr 474, w którym stwierdzono, że: „z literalnego brzmienia przytoczonego wyżej przepisu < art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT - przyp. Wnioskodawcy> wynika, iż zakres zwolnienia odnosi się bezpośrednio do jednorazowej wartości wygranej, a nie łącznej wartości wygranych otrzymanych przez podatnika w danym roku podatkowym.
 • interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5 października 2010 r., nr IPPB1/415-677/10-3/JB oraz IPPB4/415-567/10-2/SP, w których stwierdzono, że: „Reasumując należy stwierdzić, iż nagrody o jednorazowej wartości nie przekraczającej 760 zł, przyznane przez Wnioskodawcę w ramach programu lojalnościowego o charakterze sprzedaży premiowej, skierowane do osób nie będących przedsiębiorcami dokonujących zakupów we własnym imieniu, będą objęte zwolnieniem z podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Bez znaczenia dla możliwości skorzystania z powyższego zwolnienia pozostaje ilość otrzymanych w ciągu roku nagród oraz łączna ich wartość.
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 czerwca 2008 r., nr IBPB2/415-533/08/HK, w której stwierdzono, że: „Sprzedaż premiowa jest umową sprzedaży zawartą pomiędzy sprzedawcą a kupującym, połączoną z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. W związku z powyższym należy stwierdzić, iż zwolnienie określone cytowanym powyżej przepisem art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy wyłącznie osób fizycznych otrzymujących nagrody w związku z zawarciem umowy sprzedaży w swoim imieniu i na swoją rzecz, pod warunkiem, że sprzedaż premiowa nie dotyczy nagród otrzymanych przez te osoby w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą. Jeżeli zatem nagrody przyznane przez wnioskodawcę w ramach sprzedaży premiowej będą skierowane do osób niebędących przedsiębiorcami które dokonują zakupu we własnym imieniu i jednorazowa wartość nagrody nie przekroczy 760 zł, to wartość tych nagród objęta będzie zwolnieniem z podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy. Bez znaczenia dla możliwości skorzystania z powyższego zwolnienia pozostaje wartość otrzymanych w ciągu roku nagród oraz łączna ich wartość.
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 maja 2009 r., nr IPPB1/415-191/09-2/MT, z której wynika, że: „jedną z okoliczności zwalniających od podatku nagrodę jest otrzymanie jej przez podatnika w związku ze sprzedażą premiową. Jeśli nagrody przyznane przez wnioskodawcę w ramach sprzedaży premiowej będą skierowane do osób nie będących przedsiębiorcami które dokonają zakupu we własnym imieniu i jednorazowa wartość nagrody nie przekroczy 760 zł, to wartość tych nagród objęta będzie zwolnieniem z podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy. Poprzez pojęcie „jednorazowa wartość nagrody” należy rozumieć wartość każdej odrębnie wybranej przez uczestnika programie nagrody. Bez znaczenia dla możliwości skorzystania z powyższego zwolnienia pozostaje zatem ilość otrzymanych w ciągu roku nagród oraz to, że nagrody te zostaną przesłane w jednej paczce. Wartości nagród wysłanych w jednej paczce nie należy również sumować, gdyż kwota 760 zł dotyczy każdej odrębnie wybranej przez uczestnika programie nagrody.”
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14.07.2010 r., nr IPPB2/415-292/10-4/MR, w której podkreślono, że: „Bez znaczenia dla możliwości skorzystania z powyższego zwolnienia pozostaje wartość otrzymanych w ciastu roku nagród oraz łączna ich wartość”.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, pojęcie „jednorazowa wartość nagród” należy odnieść do naliczonej przez Agencję jednostkowej Nagrody pieniężnej związanej z zakupem konkretnego Premiowanego Towaru, Premiowanej Usługi, Premiowanego Produktu lub dokonaniem Premiowanej Transakcji.

Ad. 3

W świetle wywodów dotyczących pytania pierwszego drugiego oraz przedstawionego zdarzenia przyszłego, zdaniem Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, że w sytuacji wypłaty nagród Klientom nieprowadzącym działalności gospodarczej spełnione będą wszystkie warunki zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, tj.:

 • wydawane nagrody będą związane ze sprzedażą premiową;
 • jednorazowa wartość nagród nie będzie przekraczała kwoty 760 zł;
 • nagrody nie będą otrzymywane w związku z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą i nie będą stanowiły przychodu z takiej działalności.

W związku z powyższym stanowisko Spółki odnośnie pytania trzeciego należy uznać za uzasadnione w całej rozciągłości.

Ad. 4

W świetle wywodów dotyczących pytania pierwszego i drugiego oraz przedstawionego zdarzenia przyszłego, zdaniem Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, że w sytuacji wypłaty nagród Klientom prowadzącym działalność gospodarczą, nabywającym towary lub usługi na cele osobiste, nie związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą (tj. w transakcjach tych pomimo prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej będą występowali jako konsumenci, o których mowa w art. 221 KC), spełnione będą wszystkie warunki zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, tj.:

 • wydawane nagrody będą związane ze sprzedażą premiową;
 • jednorazowa wartość nagród nie będzie przekraczała kwoty 760 zł;
 • nagrody nie będą otrzymywane w związku z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą i nie będą stanowiły przychodu z takiej działalności (spełnienie tego warunku będzie ustalane na podstawie oświadczenia Klienta).

W związku z powyższym Nagrody Pieniężne wypłacane Klientom prowadzącym działalność gospodarczą, nabywającym towary lub usługi na cele osobiste, nie związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą (tj. w transakcjach tych pomimo prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej będą występowali jako konsumenci, o których mowa w art. 221 KC), w sytuacji w której wartość jednej Nagrody Pieniężnej nie przekroczy kwoty 760 zł, będą podlegały zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

Ad. 5

W świetle powyższych wywodów dotyczących pytania trzeciego i czwartego należy wskazać, że zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT od dochodów (przychodów) z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskimi Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

Stosownie zaś do art. 41 ust. 4 ustawy o PIT płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o PIT, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych m.in z tytułu określonego w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, tj. z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową.

Z tego wynika, że obowiązki płatnika mogłyby ciążyć na Agencji wyłącznie gdyby do wydawanych Nagród Pieniężnych nie znajdowało zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT - w sytuacji gdy znajdzie zastosowanie analizowane zwolnienie, wypłata Nagród nie będzie stanowiła wypłaty nagród z tytułu określonego w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, a co za tym idzie, do podmiotu wypłacającego nagrody (tu: Agencji) nie znajdzie zastosowania art. 41 ust. 4 ustawy o PIT.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, nie ulega wątpliwości, że w przypadku wystąpienia sytuacji opisanych w punkcie trzecim i czwartym powyżej na Agencji nie będą ciążyć obowiązki płatnika.

W związku z tym należy wskazać, że ewentualny obowiązek składania przez Agencję informacji PIT-8C musiałby wynikać z art. 42a ustawy o PIT w myśl którego „Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Jak wynika z brzmienia cytowanego wyżej przepisu nie znajduje on zastosowania w przypadku wypłaty należności, które stanowią dochody (przychody) wymienione w art. 21 ustawy o PIT. Innymi słowy, w przypadku dochodów (przychodów) zwolnionych z podatku na podstawie art. 21 ustawy o PIT, obowiązek składania informacji PIT-8C nie powstaje.

W świetle powyższego, stanowisko Spółki, w odniesieniu do pytania piątego należy uznać za prawidłowe w całej rozciągłości.

Ad. 8

W odniesieniu do pytania ósmego należy wskazać, że w razie negatywnej odpowiedzi na którekolwiek z pytań sformułowanych w niniejszym wniosku, w związku z wypłatą Klientom Nagród Pieniężnych na Agencji będą ciążyły obowiązki płatnika, bądź obowiązek złożenia informacji PIT-8C, w związku z wypłacanymi Nagrodami Pieniężnymi (zależnie od tego w zakresie których pytań stanowisko Wnioskodawcy zostałoby uznane za nieprawidłowe).

W związku z tym należy przypomnieć, że zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o PIT płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o PIT, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych m.in z tytułu określonego w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, tj. z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową.

Natomiast w myśl art. 42a ustawy o PIT „Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Jak wynika z treści powyższych przepisów obowiązki płatnika, względnie obowiązek złożenia informacji PIT-8C, są nałożone na podmiot dokonujący wypłaty lub stawiania do dyspozycji, np. nagród.

W związku z tym, zdaniem Agencji, ewentualne obowiązki płatnika (albo obowiązek złożenia informacji PIT-8C) będą spoczywały na Agencji, która organizuje i przeprowadza SPS. Należy zauważyć, że to Agencja będzie każdorazowo obliczała wartość Nagrody Pieniężnej należnej Klientowi w związku z dokonaniem zakupu Premiowanego Towaru, Premiowanej Usługi lub dokonaniem Premiowanej Transakcji. Ponadto Agencja będzie wypłacała Klientom Nagrody Pieniężne z własnych środków pieniężnych, w ramach usług świadczonych przez Agencję na podstawie Umów z Partnerami.

Wnioskodawca wskazuje, iż określenie płatnika podatku jako podmiotu wypłacającego nagrody daje możliwość jednoznacznego wskazania podmiotu zobowiązanego do zapłaty należnego podatku. Powyższe zapobiega możliwości niezapłacenia podatku w ogóle lub zapłacenia go przez kilka podmiotów równocześnie, w sytuacji gdy kilka podmiotów jest zaangażowanych w proces organizacji akcji promocyjnej.

Takie stanowisko znajduje potwierdzenie m.in. w:

 • wyroku NSA z dnia 18.12.2008 r., sygn. II FSK 1467/07, w którym czytamy m.in. „Płatnikami w ustawach podatkowych ustanawia się takie podmioty, które w momencie powstania zobowiązania podatkowego dysponują środkami finansowymi podatnika lub dokonują czynności związanych z operacjami na jego majątku (Małgorzata Niezgódka - Medek i inni „Ordynacja podatkowa” Komentarz, LexisNexis, W-wa 2007, str. 70).” (Agencja w analizowanym stanie faktycznym niewątpliwie jest jedynym podmiotem, który dysponuje środkami finansowymi podatnika w postaci należnej Nagrody Pieniężnej);
 • wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 06.12.2010 r., sygn. III SA/Wa 730/10, w którym wskazano m.in. „Zdaniem Sądu „dokonywanie wypłat” o którym mowa w art. 41 ust. 4 u.p.d.o.f. należy rozumieć dosłownie, a mianowicie jako właśnie faktyczną realizację wypłaty („faktyczne wypłacenie”). Uprawniony jest przy tym pogląd, że analogicznie jak podmiot, który faktycznie dokonuje wypłat (świadczeń) należy rozumieć podmiot, który stawia do dyspozycji podatnika pieniądze lub wartości pieniężnych. Przez „faktyczne wypłacenie” Sąd rozumie wypłatę środków finansowych rzeczywiście dokonaną przez określony podmiot, niezależnie od źródła pochodzenia tych środków. Innymi słowy, podmiotem faktycznie wypłacającym jest podmiot przekazujący środki pieniężne osobie uprawnionej do ich otrzymania, czyniąc to czy to w gotówce, czy też na np. rachunek bankowy.”

W świetle powyższego, zdaniem Agencji, w analizowanym zdarzeniu przyszłym, tylko Agencja może być uznana za adresata art. 41 ust. 4 ustawy o PIT albo art. 42a ustawy o PIT. W konsekwencji, tylko Agencja może zostać uznana za płatnika, bądź za podmiot zobowiązany do złożenia informacji PIT-8C.

Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca wnosi jak na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe w części dotyczącej możliwości korzystania ze zwolnienia z art. 21 ust 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z dokonanymi u Partnerów-Franczyzodawców zakupami premiowanych towarów oraz w części kwalifikacji jednorazowej wartości nagród, nieprawidłowe w pozostałym zakresie.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Wyrazem jej praktycznej realizacji jest art. 11 ust. 1 ww. ustawy, z którego treści wynika, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określono katalog źródeł przychodów, wyszczególniając m.in. inne źródła (pkt 9).

W myśl art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Stosownie do treści art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52 i art. 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że P. Sp. z o.o. (poprzednia firma E. Sp. z o.o.) (dalej: „Wnioskodawca” lub „Agencja”) z siedzibą w Warszawie, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zajmuje się m.in. świadczeniem usług polegających na odpłatnym organizowaniu oraz obsłudze programów motywacyjnych i lojalnościowych, których celem jest zwiększenie sprzedaży i promocja produktów zleceniodawców.

Agencja zamierza podjąć współpracę z kilkoma podmiotami gospodarczymi (zwanymi dalej: „Partnerami Strategicznymi”), dla których zamierza zorganizować i przeprowadzić akcję promocyjną pod nazwą „P.” (dalej: „Program” lub „Akcja promocyjna”).

Program zostanie skierowany do klientów Partnerów Strategicznych korzystających z usług tych podmiotów (dalej: „Klienci”), którymi będą:

 • osoby fizyczne nie prowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) (dalej: „KC”);
 • osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które mogą korzystać z Akcji promocyjnej w dwojaki sposób:
  • jako osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, będą nabywały towary lub usługi na cele osobiste, nie związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą (tj. w transakcjach tych pomimo prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej będą występowały jako konsumenci o których mowa w art. 221 KC);
  • jako osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, będą nabywały towary lub usługi, w ramach i na cele prowadzonej działalności gospodarczej (tj. w transakcji takiej nie wystąpią jako konsumenci o których mowa w art. 221 KC).

Warunki przygotowania i przeprowadzenia (realizacji) Akcji promocyjnej zostaną uregulowane w zawartej pomiędzy Agencją i Parterami Strategicznymi umowie (dalej: „Umowa z Agencją”). Na podstawie umowy z Partnerami Strategicznymi, Agencja będzie zobowiązana w szczególności do:

 1. stworzenia oprogramowania obsługującego Program;
 2. utworzenia aplikacji mobilnej dla Klientów;
 3. przygotowania ogólnopolskiej kampanii medialnej na start Programu;
 4. przygotowania i organizacji przedsięwzięć promocyjnych dla Klientów;
 5. podjęcia współpracy z Partnerami, o których mowa niżej.

Za przygotowanie i realizację Programu, Agencja od Partnerów Strategicznych może otrzymywać wynagrodzenie. Zgodnie z Umową z Agencją, jednym ze składników wynagrodzenia Agencji należnego od Partnerów Strategicznych może być wynagrodzenie należne za organizację i prowadzenie systemu nagród przeznaczonych dla Klientów za dokonywane przez nich zakupy (system nagród, którego zasady działania zostaną opisane w dalszej części wniosku będzie dalej zwany „Systemem Promocji Sprzedaży” albo w skrócie „SPS”), w odniesieniu do towarów lub usług sprzedawanych przez Partnerów Strategicznych.

W ramach Programu Agencja zamierza podjąć współpracę z:

 1. podmiotami gospodarczymi, które będą współpracowały z innymi podmiotami gospodarczymi na podstawie umów franczyzy, regulujących wzajemne prawa i obowiązku stron. Podmioty wskazane w zdaniu poprzednim, z którymi Agencja podejmie współpracę w ramach Akcji Promocyjnej będą zwane dalej: „Partnerami Franczyzodawcami”. Partnerzy-Franczyzodawcy będą mogli zaangażować do SPS organizowanego przez Agencję podmioty współpracujące z Partnerem Franczyzodawcą w ramach sieci franczyzowej. Podmioty, z którymi Partnerzy Franczyzodawcy będą współpracowali na zasadzie franczyzy, a którzy wyrażą pisemną zgodę na uwzględnianie produktów sprzedawanych przez nich w SPS, zwane będą dalej: „Franczyzobiorcami”. Natomiast sieć współpracy w ramach której działają Franczyzobiorcy, którzy wyrazili zgodę na uwzględnianie produktów sprzedawanych przez nich w SPS będzie zwana dalej „Siecią Franczyzową”;
 2. podmiotami gospodarczymi, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zajmują się pośrednictwem w zakresie zawierania umów dotyczących towarów lub usług na rzecz sprzedawców towarów lub usług. Podmioty te w dalszej części wniosku będą zwane: „Partnerami-Pośrednikami”. Partnerzy-Pośrednicy mogą działać w różnych branżach, w tym mogą działać w branży pośrednictwa ubezpieczeniowego w rozumieniu ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Agencja zawrze z Partnerami-Franczyzodawcami oraz z Partnerami-Pośrednikami umowy (dalej: „Umowa z Partnerem”), na podstawie których Agencja w ramach Akcji promocyjnej zorganizuje i będzie prowadzić przedsięwzięcie promocyjne (na potrzeby niniejszego wniosku zwane Systemem Promocji Sprzedaży), które zostanie opisane poniżej.

Umowy zawarte przez Agencję z Partnerami-Franczyzodawcami i Partnerami-Pośrednikami będą wskazywać, że Agencja jako podmiot posiadający dostęp do szerokiego grona wypłacalnych klientów organizuje przedsięwzięcie promocyjne (System Promocji Sprzedaży) w ramach Akcji promocyjnej, do których Partnerzy-Franczyzodawcy oraz Partnerzy-Pośrednicy mogą przystąpić za ustalonym w Umowie z Partnerem wynagrodzeniem.

Korzyścią wynikającą z uczestnictwa w Akcji promocyjnej (a więc również w SPS) jest:

 1. dla Partnerów-Franczyzodawców promocja wśród Klientów, do których ma dostęp Agencja, towarów lub usług Partnerów-Franczyzodawców (oferowanych również w ramach Sieci Franczyzowej),
 2. dla Partnerów-Pośredników promocja towarów lub usług podmiotów trzecich w sprzedaży których Partnerzy-Pośrednicy pośredniczą.

Przebieg Akcji promocyjnej:

Wśród Klientów zostanie rozprowadzona papierowa książeczka zatytułowana „P.”, (dalej: „P.”). W P. będą prezentowane m.in. towary i usługi oferowane przez Partnerów, objęte rabatem cenowym w ramach Programu. W każdym P.będą znajdowały się także dwie karty programu lojalnościowego, każda wyposażona w unikatowy kod kreskowy lub QR kod (dalej: „Karta/Karty Korzyści”). Karty Korzyści będą dokumentem uprawniającym Klientów do udziału w Akcji promocyjnej.

Klienci po otrzymaniu P. wraz z Kartami Korzyści będą mogli uzyskać u Partnerów-Franczyzodawców oraz w Sieci Franczyzowej, jak również u Partnerów- Pośredników biorących udział w Programie rabaty cenowe na towary lub usługi oferowane przez te podmioty.

Dodatkowo Klient uczestniczący w Programie, (po spełnieniu formalnych warunków, tj. posiadania rachunku bankowego i dokonaniu rejestracji na stronach internetowych Programu), poza rabatami cenowymi, będzie mógł uzyskać nagrody pieniężne w związku z nabywaniem towarów i usług objętych SPS organizowanym przez Agencję u Partnerów Franczyzodawców (sprzedawanych również w ramach Sieci Franczyzowej) oraz u Partnerów-Pośredników. Potencjalnie regulamin SPS może wskazywać bank, w którym Klient powinien posiadać rachunek bankowy w celu spełnienia formalnych warunków wypłaty nagród pieniężnych.

System Promocji Sprzedaży będzie charakteryzował się tym. że:

 • będzie obejmował wybrane lub wszystkie towary lub usługi oferowane przez Partnerów-Franczyzodawców (sprzedawane również w ramach Sieci Franczyzowej), na zasadach określonych w umowie pomiędzy Agencja a Partnerem-Franczyzodawcą;
 • będzie obejmował wybrane lub wszystkie towary lub usługi podmiotów trzecich (zgodnie z decyzją tych podmiotów i za ich zgodą), z którymi Partner-Pośrednik będzie miał zawarte umowy pośrednictwa, a które będą dostępne w ofercie handlowej Partnera-Pośrednika na zasadzie pośrednictwa. Towary lub usługi dostępne w ofercie Partnera-Pośrednika zwane będą dalej: „Produktami”;
 • Agencja będzie naliczała nagrody pieniężne w związku z:
  1. dokonaniem przez Klientów zakupów premiowanych towarów lub usług u Partnerów-Franczyzodawców lub w ramach Sieci Franczyzowej;
  2. dokonaniem przez Klientów zakupu premiowanego Produktu, oferowanego przez Partnera-Pośrednika na podstawie umowy pośrednictwa;

Nagroda pieniężna, o której mowa powyżej naliczana przez Agencję, będzie zwana dalej: „Leadbackiem” lub „Nagrodą Pieniężną”;

 • w zależności od specyfiki działalności gospodarczej prowadzonej przez Partnera-Franczyzodawcy, może być przyjęty następujący sposób naliczania Nagród Pieniężnych (dalej: „System Naliczania Leadback´u”):
  1. od każdego zakupu premiowanego towaru (dalej: „Premiowany Towar”); w przypadku dokonania przez Klienta w ramach jednej transakcji zakupu kilku towarów objętych SPS oraz towarów nie objętych SPS, Klientowi zostanie naliczony Leadback odrębnie za każdy Premiowany Towar;
  2. od każdego zakupu premiowanej usługi (dalej: „Premiowana Usługa”); w przypadku dokonania przez Klienta w ramach jednej transakcji zakupu kilku usług objętych SPS oraz usług nie objętych SPS, Klientowi zostanie naliczony Leadback odrębnie za każdą Premiowaną Usługę;
  3. od każdej premiowanej transakcji (dalej: „Premiowana Transakcja”), w tym przypadku przyjmuje się, iż wszystkie towary lub usługi zakupione przez klienta w ramach jednej transakcji dokonanej w okresie od rozpoczęcia korzystania przez Klienta z Akcji Promocyjnej (w tym SPS) do czasu zaprzestania uczestnictwa Partnera-Franczyzodawcy (Franczyzobiorcy) w SPS są objęte SPS, a podstawą naliczenia Leadback´u będzie każdorazowo Premiowana Transakcja;
 • w zależności od specyfiki działalności gospodarczej prowadzonej przez Partnerów-Pośredników, może być przyjęty następujący sposób naliczania Nagród Pieniężnych:
  1. od każdego zakupu premiowanego Produktu (dalej: „Premiowany Produkt”), w przypadku dokonania przez Klienta w ramach jednej transakcji zakupu kilku Produktów objętych SPS oraz Produktów nie objętych SPS, Klientowi zostanie naliczony Leadback odrębnie za każdy Premiowany Produkt;
  2. od każdej premiowanej transakcji (dalej: „Premiowana Transakcja”); w tym przypadku przyjmuje się, iż wszystkie Produkty zakupione w ramach jednej transakcji dokonanej w okresie od rozpoczęcia korzystania przez Klienta z Akcji Promocyjnej (w tym SPS) do czasu zaprzestania uczestnictwa Partnera-Pośrednika w SPS są objęte SPS, a podstawą naliczenia Leadback’u będzie Premiowana Transakcja;
 • każdy zakup Premiowanego Towaru, Premiowanej Usługi lub każda Premiowana Transakcja będą traktowane indywidualnie i rozliczane odrębnie bez względu na ilość ich dokonania przez Klienta w ciągu jednego dnia oraz bez względu na to czy będą dokonywane u jednego Partnera-Franczyzodawcy (względnie w jednym punkcie Sieci Franczyzowej danego Partnera Franczyzowego) czy u kilku Partnerów-Franczyzodawców (względnie w wielu punktach Sieci Franczyzowej danych Partnerów-Franczyzodawców) — oznacza to, że dla potrzeb SPS każdy zakup Premiowanego Towaru, Premiowanej Usługi lub dokonanie Premiowanej Transakcji będą traktowane jako samodzielne zdarzenia uprawniające Klienta do otrzymania Nagrody Pieniężnej;
 • każdy zakup Premiowanego Produktu lub każda Premiowana Transakcja będą traktowane indywidualnie i rozliczane odrębnie bez względu na ilość ich dokonania przez Klienta w ciągu jednego dnia oraz bez względu na to czy będą dokonywane u jednego Partnera-Pośrednika czy u kilku Partnerów-Pośredników - oznacza to, że dla potrzeb SPS każdy zakup Premiowanego Produktu lub dokonanie Premiowanej Transakcji będą traktowane jako samodzielne zdarzenia uprawniające Klienta do otrzymania Nagrody Pieniężnej;
 • jednorazowa wartość Nagrody Pieniężnej naliczonej odrębnie od zakupu każdego Premiowanego Towaru, Premiowanej Usługi lub dokonania Premiowanej Transakcji nie będzie mogła przekroczyć kwoty 760 zł;
 • technicznie wszystkie Nagrody Pieniężne, niezależnie od tego czy Klient nabędzie do nich uprawnienie w związku ze sprzedażą dokonaną bezpośrednio przez Partnera-Franczyzodawcę lub w ramach punktu działającego w Sieci Franczyzowej lub z zakupem Produktu oferowanego w ramach pośrednictwa przez Partnera-Pośrednika będą wypłacane Klientom w okresach rozliczeniowych. Agencja będzie wypłacała naliczone Klientom Nagrody Pieniężne np. jednorazowo na koniec przyjętego okresu rozliczeniowego.
 • Agencja podkreśla, iż nawet w przypadku zgromadzenia przez Klienta w danym okresie rozliczeniowym wielu Nagród Pieniężnych — zawsze będzie w stanie powiązać daną Nagrodę Pieniężną z konkretnym zdarzeniem czyli zakupem Premiowanego Towaru, Premiowanej Usługi, Premiowanego Produktu albo dokonania Premiowanej Transakcji, niezależnie od tego czy Klient nabędzie do nich uprawnienie w związku ze sprzedażą dokonaną bezpośrednio przez Partnera Franczyzodawcę lub w ramach punktu działającego w Sieci Franczyzowej, czy z udziałem Partnera-Pośrednika. Sam fakt wypłaty wszystkich naliczonych Nagród Pieniężnych np. na koniec przyjętego okresu rozliczeniowego jest wyłącznie technicznym sposobem przekazania nagród Klientowi;
 • Klient będzie mógł wypłacić naliczone w danym okresie rozliczeniowym Nagrody Pieniężne jeżeli:
  1. będzie posiadał rachunek bankowy w banku wskazanym w regulaminie SPS;
  2. dokona rejestracji na stronie internetowej Programu.
  Należy jednak zaznaczyć, iż posiadanie rachunku bankowego w banku wskazanym w regulaminie SPS i dokonanie rejestracji na stronach internetowych Programu, są jedynie warunkami formalnymi umożliwiającymi identyfikację Klienta i faktyczną wypłatę wszystkich zgromadzonych Nagród Pieniężnych
 • Agencja będzie wypłacała Klientom Nagrody Pieniężne zgromadzone w danym okresie rozliczeniowym z własnych środków pieniężnych w ramach usług świadczonych przez Agencję na podstawie Umów z Partnerami-Franczyzodawcami z Partnerami-Pośrednikami.

Jeżeli Klient nie dokona jeszcze rejestracji na stronach internetowych Programu lub nie założy rachunku bankowego w banku wskazanym w regulaminie SPS, wszystkie naliczone Nagrody Pieniężne będą technicznie przyporządkowane do „numeru P.” oraz przechowywane na rachunku technicznym Agencji. Po zarejestrowaniu się przez Klienta oraz założeniu rachunku bankowego w banku wskazanym w regulaminie SPS, Agencja będzie mogła zidentyfikować Klienta po numerze Karty oraz wypłaci Klientowi Nagrody Pieniężne w pierwszym okresie rozliczeniowym, który będzie liczony od dnia założenia rachunku bankowego w banku wskazanym w regulaminie BPS i rejestracji na stronie internetowej Programu.

Reasumując, Wnioskodawca pragnie zauważyć, iż w ramach Akcji promocyjnej Klienci będą mogli otrzymać m.in. następujące korzyści:

 • rabaty cenowe na towary lub usługi zakupione u Partnerów-Franczyzodawców lub w ramach Sieci Franczyzowej. Rabaty cenowe udzielane będą bezpośrednio przez Partnerów-Franczyzodawców bądź przez Franczyzobiorców; oraz
 • rabaty cenowe na Produkty zakupione z udziałem Partnerów-Pośredników oferujących Produkty na zasadach określonych w umowach pośrednictwa. Rabaty cenowe udzielane będą bezpośrednio przez Partnerów-Pośredników; oraz
 • wypłacane przez Agencję Nagrody Pieniężne uzyskiwane w związku z dokonanymi przez Klientów zakupami premiowanych towarów lub usług u Partnera-Franczyzodawcy oraz w ramach Sieci Franczyzowej;
 • wypłacane przez Agencję Nagrody Pieniężne uzyskiwane w związku z dokonanymi przez Klientów zakupami Premiowanych Produktów podmiotów trzecich oferowanych przez Partnera-Pośrednika w ramach umowy pośrednictwa.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wyjaśnił, że Agencja dokonując wypłaty Nagród Pieniężnych będzie działała we własnym imieniu i na własną rzecz, tj. Agencja będzie podmiotem prawnie zobowiązanym do wypłaty Nagród Pieniężnych Klientom a Klienci będą mieli roszczenie o wypłatę Nagród Pieniężnych wyłącznie do Agencji. Ekonomiczny ciężar Nagród Pieniężnych, rozumiany jako niepodlegające przeniesieniu na gruncie stosunków umownych uszczuplenie majątku, będzie w rezultacie ponoszony przez Partnerów, a nie przez Agencję. Oznacza to, że w sensie legalnym wydającym Nagrody Pieniężne będzie Agencja, przy czym będzie ona finansować wydatki w postaci Nagród Pieniężnych z kwot otrzymanych od Partnerów tytułem wynagrodzenia za jej usługi. W celu uzyskania zachowania opłacalności swoich działań Agencja będzie kalkulować wysokość swojego wynagrodzenia, tak by uwzględniało ono koszt Nagród Pieniężnych oraz godziwy zysk. W konsekwencji, Partnerzy będą wypłacać Agencji wynagrodzenie za świadczone usługi w wysokości, która pozwoli Agencji dokonywać wypłat Nagród Pieniężnych, zachowując równocześnie opłacalność świadczonych przez nią usług. Ostatecznie więc, to Partnerzy będą ponosić ekonomiczny ciężar Nagród Pieniężnych i będą mieli świadomość takiego stanu rzeczy.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Na podstawie art. 41 ust. 4 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w ust. 1, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

W myśl art. 42 ust. 1 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Na mocy art. 42 ust. 1a ww. ustawy w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Aby jednak wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową zwolniona była z podatku dochodowego, spełnione muszą być następujące warunki:

 • nagroda otrzymana przez klienta musi być związana ze sprzedażą premiową.
 • jednorazowa wartość tych nagród nie może przekroczyć kwoty 760 zł,
 • sprzedaż premiowa nie dotyczy nagród otrzymanych przez klientów w związku prowadzoną przez nich pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Pomimo że ustawodawca posłużył się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wyrażeniem „sprzedaż premiowa”, to jednak nie sformułował tego pojęcia w ustawie.

Przy dokonywaniu interpretacji określonego powyżej zwolnienia przedmiotowego należy uwzględnić dyrektywy wykładni prawa. Podstawowe znaczenie we wszystkich dziedzinach prawa ma wykładnia językowa. Wykładnia językowa jest nie tylko punktem wyjścia wykładni prawa, ale także zakreśla jej granice, co pozwala na sformułowanie reguły, że każda interpretacja powinna w zasadzie pozostawać w ramach możliwego znaczenia słownikowego danego wyrażenia.

Pojęcie „sprzedaży premiowej” nie występuje w żadnym akcie normatywnym.

Z definicji słownikowej języka polskiego PWN wynika, że sprzedaż to „odstępowanie czegoś przez sprzedawcę na własność kupującemu za określoną sumę.

Ponadto umowa sprzedaży została zdefiniowana i uregulowana w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121). i tak zgodnie z treścią art. 535 Kodeksu cywilnego, przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Sprzedaż jest zatem umową dwustronnie zobowiązującą, a skutkiem jej zawarcia jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego oraz zobowiązanie się kupującego do zapłacenia sprzedawcy umówionej ceny. Świadczenie jednej strony jest więc odpowiednikiem świadczenia drugiej strony. W takim ujęciu umowa sprzedaży ma charakter umowy wzajemnej. Świadczenia stron mają charakter ekwiwalentny, jednakże w znaczeniu subiektywnym. Z istoty swej umowa ma charakter odpłatny. Odpowiednikiem świadczenia sprzedawcy jest umówiona cena, a więc ustalona przez strony i wyrażona w pieniądzu wartość rzeczy lub prawa.

Termin „premia”, „premiowa” nie został zdefiniowany w przepisach podatkowych, ani też cywilnoprawnych. Z uwagi na powyższe koniecznym jest dokonanie wykładni językowej przedmiotowego pojęcia. Za premię uznać należy nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa, 2003). Innymi słowy pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię. Przymiotnik „premiowy” należy zatem rozumieć jako odnoszący się do powyżej zdefiniowanej premii.

Należy także zwrócić uwagę na przepis art. 353 § 1 ustawy Kodeks cywilny, który stanowi, że zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Natomiast zgodnie z § 2 art. 353 Kodeksu cywilnego, świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu. Zatem strony umowy sprzedaży mogą wzbogacić treść łączącego je stosunku w granicach swobody kontraktowania, tzn. mogą wprowadzić do niego określone postanowienia, których treść lub cel nie sprzeciwiają się właściwości (naturze) sprzedaży, ustawie lub zasadom współżycia społecznego. Do tego rodzaju postanowień należy zobowiązanie sprzedawcy do spełnienia dodatkowego świadczenia (nagrody) w przypadku określonego zakupu. Postanowienia takie stanowią elementy dodatkowe, zastrzeżone w treści umowy przez strony.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że „sprzedaż premiowa” jest umową sprzedaży, zawartą między sprzedawcą a kupującym, połączoną jednak z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. Na skutek zawarcia tej umowy po stronie sprzedawcy powstaje obowiązek przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu rzeczy, jak również wydania (przekazania) kupującemu premii, w związku z dokonanym przez niego zakupem, której wartość nie jest objęta ceną kupowanego towaru. Otrzymanie premii jest gwarantowane, albowiem przyznawane jest przez sprzedawcę kupującemu w zamian za to, że ten dokonał zakupu określonego towaru, na warunkach wskazanych przez sprzedającego (np. w określonej ilości, o określonej wartości, czy też określonego rodzaju towarów). Po stronie kupującego powstaje obowiązek zapłaty ceny sprzedaży oraz uprawnienie do otrzymania premii. Z nagrodą związaną ze sprzedażą premiową mamy do czynienia wówczas, gdy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, czyli przeniesienia własności rzeczy.

W sytuacji przedstawionej we wniosku Wnioskodawca uznał, że Nagrody Pieniężne wypłacane Klientom przez Agencję w ramach przedsięwzięcia promocyjnego (zwanego dla potrzeb wniosku Systemem Promocji Sprzedaży) w związku z dokonanymi:

 1. u Partnerów-Franczyzodawców lub w ramach Sieci Franczyzowej zakupami premiowanych towarów lub usług,
 2. zakupami Premiowanych Produktów podmiotów trzecich, oferowanych przez Partnera-Pośrednika w ramach umowy pośrednictwa

- będą stanowiły nagrody związane ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

Organ podatkowy nie podziela tego poglądu w części:

 • dotyczącej uznania, że nagrody wypłacane Klientom - nieprowadzącym działalności gospodarczej, Klientom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy będą nabywali usługi na cele osobiste, nie związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, - w związku z dokonanymi u Partnerów-Franczyzodawców zakupami premiowanych usług są związane ze sprzedażą premiową oraz;
 • w części dotyczącej uznania, że nagrody wypłacane klientom – w związku z zakupami Premiowanych Produktów podmiotów trzecich, oferowanych przez Partnera-Pośrednika w ramach umowy pośrednictwa są związane ze sprzedażą premiową.
 1. Stanowisko Organu w sprawie nagród wypłacanych Klientom w związku z zakupem towarów lub usług u Partnerów-Franczyzodawców:

Przedmiotowe nagrody będą wypłacane w związku ze skorzystaniem przez Klienta z usług oferowanych przez Partnerów-Franczyzodawców, nie zaś sprzedażą mającą na celu przeniesienie na Klienta własności rzeczy. Podmioty świadczące usługi biorące udział w programie będą jedynie świadczyć na rzecz Klientów usługi, do których się zobowiązały.

W konsekwencji do wypłacanych przez Wnioskodawcę nagród związanych z dokonanymi u Partnerów zakupami premiowanych usług - nie będzie miało zastosowania zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, bowiem jak wskazano powyżej sprzedaży usług nie można uznać za sprzedaż związaną ze sprzedażą premiową.

Wypłata przez Wnioskodawcę nagród związanych z dokonanymi u Partnerów-Franczyzodawców zakupami premiowanych usług będzie powodowała powstanie przychodu, po stronie osób, które je otrzymają, kwalifikowanego do innych źródeł, o którym mowa w ww. art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej.

Należy jednak zwrócić uwagę, że w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nie występuje w roli płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz nie spoczywają na Wnioskodawcy żadne obowiązki informacyjne. Fakt, że Spółka świadczy kompleksową usługę polegającą na organizacji i prowadzeniu akcji promocyjnej, w ramach zawartej z Partnerami-Franczyzodawcami umowy o współpracę, to jednak Partnerzy-Franczyzodawcy ponoszą ekonomiczny ciężar organizacji akcji promocyjnej, której celem jest zwiększenie sprzedaży i promocja produktów Partnerów-Franczyzodawców. Zatem wypłacanie przez Wnioskodawcę w ramach akcji promocyjnej uczestnikom nagród pieniężnych nie czyni Wnioskodawcy płatnikiem podatku i nie spoczywają w związku z tym na Wnioskodawcy obowiązki informacyjne, wynikające z uregulowań art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Płatnikiem podatku jest Partner-Franczyzodawca.

Natomiast uwzględniając okoliczności wskazane we wniosku, w sytuacji gdy otrzymanie nagrody uzależnione jest od dokonania zakupu towarów, będzie ono związane z konkretną transakcją sprzedaży (rzeczy). Zatem otrzymana nagroda z tytułu zawarcia umowy sprzedaży towarów, będzie nagrodą związaną ze sprzedażą premiową.

W świetle powyższego do wypłacanych przez Wnioskodawcę nagród związanych ze sprzedażą premiową w związku z dokonanymi u Partnerów-Franczyzodawców zakupami premiowanych towarów, będzie miało zastosowanie zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, bowiem jak wskazano powyżej ze sprzedażą premiową mamy do czynienia wówczas, gdy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, czyli przeniesienia własności rzeczy.

Z punktu widzenia możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy w przypadku wypłaty nagród w ramach sprzedaży premiowej ma więc znaczenie czy jednorazowa wartość nagrody nie przekroczy 760 zł.

Poprzez pojęcie „jednorazowa wartość nagrody”, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć wartość każdej odrębnie wygranej przez uczestnika nagrody.

Bez znaczenia dla możliwości skorzystania z powyższego zwolnienia pozostaje ilość otrzymanych w ciągu roku nagród oraz łączna ich wartość. Zatem wartość nagrody pieniężnej określonej w odniesieniu do jednego zdarzenia uprawniającego do jej otrzymania stanowi jednorazową wartość nagrody w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wypłacane przez Agencję nagrody pieniężne w ramach akcji promocyjnej Klientom nieprowadzącym działalności gospodarczej, Klientom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy będą nabywali towary na cele osobiste, nie związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, - w związku z dokonanymi u Partnerów-Franczyzodawców zakupami premiowanych towarów, będą stanowić nagrody uzyskane w sprzedaży premiowej, w związku z powyższym zastosowanie znajdzie zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, jeśli wartość nagrody nie przekroczy kwoty 760 zł.

W przypadku natomiast świadczeń o wyższej wartości (tj. gdy jednorazowa wartość nagrody przekroczy kwotę warunkującą zwolnienie) Partner-Franczyzodawca – stosownie do art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zobowiązany będzie do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego oraz sporządzenia deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nie występuje w roli płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. To Partnerzy-Franczyzodawcy ponoszą ekonomiczny ciężar organizacji akcji promocyjnej, której celem jest zwiększenie sprzedaży i promocja produktów Partnerów-Franczyzodawców. Zatem kompleksowa obsługa Programu na podstawie stosownej umowy z Partnerami-Franczyzodawcami oraz wypłacanie przez Wnioskodawcę w ramach akcji promocyjnej uczestnikom nagród pieniężnych nie czyni Wnioskodawcy płatnikiem zryczałtowanego podatku i nie spoczywa w związku z tym na Wnioskodawcy obowiązek sporządzenia deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR.

Z uwagi na powyższe wypłata przez Wnioskodawcę nagród związanych z dokonanymi u Partnerów-Franczyzodawców zakupami premiowanych usług będzie powodowała powstanie przychodu, po stronie osób, które je otrzymają, kwalifikowanego do innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nie występuje w roli płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz nie spoczywają na Wnioskodawcy żadne obowiązki informacyjne.

Natomiast wypłacane przez Agencję nagrody pieniężne w ramach akcji promocyjnej Klientom nieprowadzącym działalności gospodarczej, Klientom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy będą nabywali towary na cele osobiste, nie związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, - w związku z dokonanymi u Partnerów-Franczyzodawców zakupami premiowanych towarów, będą stanowić nagrody uzyskane w sprzedaży premiowej, w związku z powyższym zastosowanie znajdzie zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, jeśli wartość nagrody nie przekroczy kwoty, 760 zł. Bez znaczenia dla możliwości skorzystania z powyższego zwolnienia pozostaje ilość otrzymanych w ciągu roku nagród oraz łączna ich wartość.

 1. Stanowisko Organu w sprawie wypłacania Klientom nagród związany z zakupami Premiowanych Produktów podmiotów trzecich, oferowanych przez Partnera-Pośrednika w ramach umowy pośrednictwa:

Jak już wcześniej wspomniano umowa sprzedaży została zdefiniowana i uregulowana w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121). I tak zgodnie z treścią art. 535 Kodeksu cywilnego, przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Sprzedaż jest zatem umową dwustronnie zobowiązującą, a skutkiem jej zawarcia jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego oraz zobowiązanie się kupującego do zapłacenia sprzedawcy umówionej ceny. Świadczenie jednej strony jest więc odpowiednikiem świadczenia drugiej strony. W takim ujęciu umowa sprzedaży ma charakter umowy wzajemnej. Świadczenia stron mają charakter ekwiwalentny, jednakże w znaczeniu subiektywnym. Z istoty swej umowa ma charakter odpłatny. Odpowiednikiem świadczenia sprzedawcy jest umówiona cena, a więc ustalona przez strony i wyrażona w pieniądzu wartość rzeczy lub prawa.

Zatem jeżeli stronami umowy sprzedaży są kupujący i sprzedający, to cechą sprzedaży jest bezpośrednia styczność stron.

Jeżeli do transakcji dochodzi za pośrednictwem innego podmiotu (w tym przypadku Partnera-Pośrednika) to nie można mówić o sprzedaży w znaczeniu ścisłym, a zatem w przypadku zakupów Premiowanych Produktów podmiotów trzecich, oferowanych przez Partnera-Pośrednika w ramach umowy pośrednictwa nie dochodzi do sprzedaży premiowej. W związku z tym nie znajdzie zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych oraz wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego - wskazać należy, iż orzeczenia te dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw, osądzonych w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.