IPPB2/415-1022/14-2/MK | Interpretacja indywidualna

Czy świadczenia dokonywane przez Bank na rzecz klientów w ramach planowanych akcji marketingowych, których jednorazowa oraz łączna roczna wartość nie przekroczy kwoty 760 zł będą stanowić nagrody związane ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /t. j. D. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm./ (dalej jako: „ustawy PDOF”) w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. i w konsekwencji korzystać będą ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, a na Banku nie będą ciążyć obowiązki pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od przyznanych i wypłaconych nagród oraz na Banku nie będą ciążyć obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 42 ust. 1a ww. ustawy?
IPPB2/415-1022/14-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. nagrody
 3. sprzedaż premiowa
 4. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Termin przekazywania zryczałtowanych zaliczek i podatków
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku nagród otrzymywanych przez klientów banku nieprowadzących działalności gospodarczej w ramach prowadzonych akcji marketingowych o cechach sprzedaży premiowej usług oraz wykonywania obowiązków płatnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku nagród otrzymywanych przez klientów banku nieprowadzących działalności gospodarczej w ramach prowadzonych akcji marketingowych o cechach sprzedaży premiowej usług oraz wykonywania obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej jako: „Bank”) prowadzi działalność bankową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Bank zamierza organizować akcje marketingowe o cechach sprzedaży premiowej. Akcje te będą miały na celu popularyzowanie usług (produktów finansowych) znajdujących się w ofercie Banku, tj. lokat bankowych, kart płatniczych oraz kredytowych, rachunków bankowych, kredytów. Celem wspomnianych akcji będzie również motywowanie klientów do intensyfikacji korzystania z tych produktów Banku.

Adresatami akcji marketingowej będą wszyscy obecni lub przyszli klienci Banku osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Akcja związana z założeniem lokaty bankowej

Akcja ta dotyczyć będzie założenia lokaty bankowej długoterminowej. Sprzedaż premiowa polegać będzie na tym, iż klient, który zdecyduje się założyć lokatę długoterminową po spełnieniu określonych warunków wskazanych w regulaminie akcji, takich jak wysokość środków umieszczonych na lokacie oraz okres deponowania, będzie miał możliwość zakupu określonego urządzenia tj. telefonu/tabletu za 1,00 zł brutto. Klient będzie miał możliwość zakupu przedmiotowego urządzenia za 1 zł brutto już w momencie założenia lokaty długoterminowej, o wskazanych parametrach. W sytuacji zerwania lokaty przed terminem, Klient będzie zobowiązany do zwrotu urządzenia lub zapłaty kwoty odpowiadającej wartości rynkowej zakupionego w ramach niniejszej akcji urządzenia do Banku. Jednocześnie, Bank wskazuje, że w związku z założeniem przedmiotowej lokaty, klient będzie uprawniony do uzyskania od Banku odsetek za czas trwania lokaty, zgodnie z oprocentowaniem, wskazanym w warunkach akcji marketingowej.

Akcja związana ze zwrotem całości lub części abonamentu

Ponadto Bank nagradza klientów aktywnie korzystających z Konta i/lub karty kredytowej jak również klientów, którzy złożą wniosek o kredyt gotówkowy i jednocześnie spełnią warunki określone w regulaminie. Po spełnieniu warunków określonych w regulaminie, klienci otrzymują bonus w postaci obniżenia kwoty abonamentu telewizyjnego lub telefonicznego. Klienci posiadający telefon na kartę otrzymują dodatkowe doładowanie. Uruchomienie tej oferty ma na celu zwiększenie lojalności dotychczasowych klientów, przejawiające się zwiększeniem częstotliwości wpływu środków na rachunek bankowy, zwiększeniem ilości i wartości transakcji dokonywanych przy użyciu kart debetowych / kredytowych przez tych klientów, jak również pozyskanie nowych klientów. Premia będzie przyznawana klientom, którzy zapewnią w danym miesiącu wpływ na konto określonej kwoty, wykonają w danym miesiącu kartą debetową lub kredytową transakcje bezgotówkowe na określoną kwotę i w stosunku do których Bank nie rozpoczął czynności windykacyjnych. Premia ta nie będzie wypłacana klientom w gotówce, ale będzie odpowiednio rozliczana przez Bank oraz operatora telefonicznego/telewizyjnego, w oparciu o warunki rynkowe i na podstawie właściwej umowy. Jednorazowa, jak również łączna kwota przyznawanej przez Bank nagrody, zarówno w odniesieniu do akcji związanej z założeniem lokaty bankowej oraz tej związanej ze zwrotem abonamentu, w danym roku kalendarzowym nie przekroczy kwoty 760 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy świadczenia dokonywane przez Bank na rzecz klientów w ramach planowanych akcji marketingowych, których jednorazowa oraz łączna roczna wartość nie przekroczy kwoty 760 zł będą stanowić nagrody związane ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /t. j. D. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm./ (dalej jako: „ustawy PDOF”) w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. i w konsekwencji korzystać będą ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, a na Banku nie będą ciążyć obowiązki pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od przyznanych i wypłaconych nagród oraz na Banku nie będą ciążyć obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 42 ust. 1a ww. ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenia dokonywane przez Bank na rzecz klientów w ramach planowanych akcji marketingowych, których jednorazowa oraz łączna roczna wartość nie przekroczy kwoty 760 zł., będą stanowić nagrody związane ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PDOF i w konsekwencji korzystać będą ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, a na Banku nie będą ciążyć obowiązki pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od przyznanych i wypłaconych nagród oraz na Banku nie będą ciążyć obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 42 ust. 1a ww. ustawy.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są: „wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności”.

Tym samym, aby powyższe zwolnienie miało zastosowanie, muszą być spełnione następujące warunki:

 • nagroda związana być musi ze sprzedażą premiową towarów lub usług,
 • jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 zł.;
 • sprzedaż premiowa nie może dotyczyć nagród otrzymanych przez osoby w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Pojęcie „sprzedaż premiowa” nie zostało zdefiniowane przez ustawodawcę ani w ustawie PDOF, ani w innych aktach prawnych. W tej sytuacji, zgodnie z zasadami wykładni, w pierwszej kolejności zastosowanie znajdzie wykładnia literalna. Powołując się na Wielki Słownik Języka Polskiego (www.wsjp.pl), wskazać należy, że sprzedaż oznacza oddawanie towarów lub usług za określoną sumę pieniędzy, premia oznacza natomiast m.in. nagrodę.

W konsekwencji, pojęcie sprzedaży premiowej odnosi się do specyficznej relacji, w której strona nabywająca towary lub usługi, otrzymuje oprócz tego, co nabywa również coś innego gratis. Nagroda ma pełnić w tej relacji funkcję zachęty dodatkowej atrakcji związanej z konkretnym zachowaniem, tj. kupnem towaru lub usługi. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 września 2014 r., sygn. Akt III SA/Wa 777/14 Sąd stwierdził, że „... premiowy charakter sprzedaży wyraża się w przekazywaniu klientom dodatkowego wynagrodzenia w zamian za określone zachowanie - pogląd taki znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądowym który podziela także tutejszy Sąd. W przypadku działań Banku, o pisanych we wniosku, premia (nagroda) jest przyznawana w związku z takimi zachowaniami klienta, które wiąże się z odpłatnym korzystaniem z usługi banku, przy czym wielkość otrzymanej premii będzie zależała od wartości transakcji. (...) Najistotniejszą rolą sprzedaży premiowej jest na ogół motywowanie kontrahenta do dokonywania zwiększonych zakupów, wyrobienia określonych, korzystnych z punktu wiedzenia sprzedawcy przyzwyczajeń klienta, zwiększenia jego lojalności i zainteresowanie oferowanymi produktami. Te cele pozostają natomiast zbieżne ze wskazanymi przez Wnioskodawcę celami Banku organizującego opisaną Promocją związaną z wypłatą nagród (premii)...

Powyższe stanowisko zostało zaprezentowane również w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 stycznia 2013 roku, sygn. akt I SA/Wr 1416/12, w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 lutego 2018 roku, sygn. akt III SA/Wa2247/12, wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 28 sierpnia 2013 r., sygn. akt I SA/Wr 864/13, wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 11 lutego 2014 r., sygn. akt I SA/Gd 1683/13 i wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 19 listopada 2012 r. (sygn. akt I SA/Wr 1417/12).

W związku z powyższym można wskazać następujące cechy właściwe sprzedaży premiowej:

 1. sprzedaż premiowa ma na celu uatrakcyjnienie zakupu określonych towarów lub usług, lub zachętę do dalszej współpracy,
 2. nagrody są wydawane po spełnieniu pewnych z góry określonych przez sprzedawcę - warunków, najczęściej poprzez zakup określonego towaru lub skorzystania z usług objętych akcją marketingową,
 3. nagroda przysługuje każdej osobie, która dokonała zakupu premiowego towarów lub też usługi (jej przyznanie nie jest wynikiem przypadku),
 4. warunki przyznania nagród określone są w regulaminie.

Odnosząc powyższe do stanu faktycznego opisanego przez Bank w przedmiotowym wniosku, należy wskazać, że:

Ad. 1: celem prowadzonych przez Bank akcji marketingowych będzie popularyzowanie produktów bankowych oraz jego marki, mające na celu utrzymanie dotychczasowych i pozyskanie nowych klientów,

Ad. 2: warunkiem uzyskania nagrody będzie skorzystanie z oferty Banku objętej akcją marketingową, tj. założenie lokaty na warunkach określonych w regulaminie akcji lub zapewnienie w danym miesiącu wpływu na konto określonej kwoty, wykonanie w danym miesiącu kartą debetową lub kredytową transakcji bezgotówkowych na określona kwotę, złożenie wniosku i przyznanie kredytu oraz nie występowanie na liście windykacyjnej Banku, przy czym - w odniesieniu do usługi związanej z założeniem lokaty, premia będzie ograniczona do jednej lokaty,

Ad. 3 i 4: nagroda premiowa będzie przekazywana wszystkim uczestnikom akcji marketingowej, po spełnieniu określonych warunków, tj. korzystaniu z produktów Banku w sposób zdefiniowany przez regulamin akcji.

Ponadto, klient nabywa prawo do nagrody w momencie zawarcia umowy na produkt objęty sprzedażą premiową, przy czym z uwagi na fakt, że sama umowa będzie terminowa, regulamin będzie przewidywał karę za zerwanie umowy przed terminem (w postaci zwrotu przedmiotu premii lub jego równowartości). Należy również zauważyć, że akcje, które zostaną zorganizowane przez Bank nie noszą znamion akcji promocyjnych typu cashback. Promocje typu cashback polegają na dokonaniu zwrotu określonej kwoty środków pieniężnych na rachunek bankowy klienta przy spełnieniu wskazanych w regulaminie warunków (np. uzyskania określonego poziomu obrotów). W związku z tym, klienci uczestniczący w promocji tego typu są uprawnieni do swobodnego dysponowania środkami pieniężnymi otrzymanymi w ramach takiego zwrotu.

Natomiast nagrody przyznawane klientom Banku w ramach akcji będących przedmiotem niniejszego wniosku nie są przekazywane w formie gotówki a klienci Banku nie posiadają swobody w zakresie wykorzystania tych świadczeń. W przypadku akcji związanej z założeniem lokaty, klienci nie dysponują możliwością wymiany prawa do zakupu telefonu/tabletu za złotówkę na środki pieniężne. Co więcej, w przypadku niewywiązania się z zawieranej umowy będzie na nich ciążyć obowiązek zwrotu urządzenia bądź rekompensaty finansowej na rzecz Banku.

Z kolei w przypadku akcji związanych z korzystaniem z kart kredytowych i płatniczych, premia rozliczana jest bez jakiegokolwiek udziału klienta, ponieważ Bank rozlicza się w tym zakresie bezpośrednio z operatorem telefonicznym lub telewizyjnym. Zdaniem Wnioskodawcy powyższe argumenty pozwalają twierdzić że nagrody otrzymywane przez klientów Banku nie stanowią transakcji promocyjnych typu cashback.

W związku z powyższym akcje zorganizowane przez Bank na zasadach przedstawionych w opisie zdarzeń przyszłych spełniają zdaniem Wnioskodawcy wszystkie ww. warunki niezbędne do zakwalifikowania ich, jako sprzedaży premiowej. Podstawowym założeniem akcji Banku jest bowiem uatrakcyjnienie korzystania z usług finansowych znajdujących się w portfolio Banku oraz zwiększenie konkurencyjności oferty Banku. Akcja ma na celu wspieranie transakcji kartami debetowymi, uzyskaniem przychodów z tytułu udzielonych kredytów i jest nierozerwalnie połączona ze sprzedażą karty debetowej, rachunków ROR, sprzedażą kredytów oraz lokowaniem środków pieniężnych, w związku z czym przewiduje przyznanie nagrody (premii) za określone przez organizatora zachowanie - korzystanie z objętej akcją marketingową usługi. Sprzedaż kredytów, karty debetowej, zakładanie rachunków ROR, a także wartość i ilość transakcji dokonanych przez Klienta przy jej zastosowaniu, mają bezpośredni wpływ na wielkość uzyskanego przez Bank przychodu.

Nie ulega również wątpliwości, że uzyskanie nagrody w ramach Programu jest możliwe w przypadku każdej osoby biorącej udział w sprzedaży premiowej, a sam fakt nagrodzenia, jak również wartość nagrody, nie jest w żadnym przypadku wynikiem przypadku / losowania.

W związku z powyższym, otrzymanie przez klienta nagród wskazanych w opisie zdarzeń przyszłych, których zarówno jednorazowa jak i łączna wartość w roku kalendarzowym nie przekroczy kwoty 760 zł, spełnia przesłanki decydujące o zwolnieniu ich z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PDOF.

W konsekwencji, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PDOF w związku z art. 42 ustawy PDOF, na Banku nie będą ciążyć obowiązki pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od przyznanych i wypłaconych nagród oraz na Banku nie będą ciążyć obowiązki informacyjne zgodnie z art. 42a ww. ustawy PDOF.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z przepisu art. 11 ust. 1 ww. ustawy wynika, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określono katalog źródeł przychodów, wyszczególniając m.in. inne źródła (pkt 9).

W myśl art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy, za przychody z innych źródeł, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od przychodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Na podstawie art. 41 ust. 4 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

W myśl art. 42 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują m.in. kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Na mocy art. 42 ust. 1a ww. ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Aby jednak wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową zwolniona była z podatku dochodowego, spełnione muszą być następujące warunki:

 • nagroda związana być musi ze sprzedażą premiową towarów lub usług,
 • jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 zł,
 • sprzedaż premiowa nie dotyczy nagród otrzymanych przez osoby w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Wskazaną wyżej ustawą zmieniającą Ustawodawca doprecyzował, że sprzedaż premiowa dotyczy zarówno towarów jak i usług.

Zatem pojęcie sprzedaży premiowej, zgodnie z dyrektywami wykładni celowościowej powinno być rozumiane szeroko, jako wszelkiego rodzaju działania promocyjne mające na celu skłonienie klientów do nabycia określonych towarów bądź usług w zamian za wydanie nagrody (premii za zakup).

Wnioskodawca (Bank) stoi na stanowisku, że przychody z nagród w ramach planowanych akcji marketingowych, których jednorazowa oraz łączna roczna wartość nie przekroczy kwoty 760 zł., będą stanowić nagrody związane ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji korzystać będą ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, a na Banku nie będą ciążyć obowiązki pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od przyznanych i wypłaconych nagród oraz na Banku nie będą ciążyć obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 42 ust. 1a ww. ustawy.

Z powyższym stanowiskiem należy się zgodzić. Istotnie bowiem, jak wskazuje Wnioskodawca doprecyzowanie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) wpływa na możliwość zastosowania zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939 ze zm.) określa czynności do jakich świadczenia zobowiązany jest bank a czynnościami tymi są:

 1. przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
 2. prowadzenie innych rachunków bankowych,
 3. udzielanie kredytów
 4. udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw,
 5. emitowanie bankowych papierów wartościowych,
 6. przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
  1. wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego,
 7. wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banku w odrębnych ustawach.

Zatem ze świadczeniem usług będziemy mieć do czynienia w wyniku umowy zawartej pomiędzy bankiem a klientem banku dotyczącej lokaty bankowej, bardzo często nazywanej również depozytem bankowym. Ogólnie lokatę bankową możemy określić, jako sumę pieniędzy, którą klient na podstawie umowy przekazuje w depozyt wybranemu bankowi. Depozyt bankowy jest inwestycją dokonywaną przez klienta wpłacającego pieniądze do banku. Lokatę bankową możemy traktować, jako pożyczkę klienta dla banku w zamian za umowne odsetki.

Rachunek bankowy, to zapis stanu należności między dwoma podmiotami, z których jeden jest bankiem.

Umowa rachunku bankowego ma charakter cywilnoprawny, zasady dotyczące jej zawierania regulują kodeks cywilny i prawo bankowe.

W umowie rachunku bank zobowiązuje się do przechowywania środków pieniężnych posiadacza i do dokonywania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych.

Bank zobowiązany jest do realizacji dyspozycji płatniczych zleconych przez posiadacza rachunku bez zbędnej zwłoki.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż wymienione czynności tj. lokata bankowa (rachunek oszczędnościowy), do jakich świadczenia zobowiązany jest bank na rzecz swoich klientów prowadzą w istocie do świadczenia usług. W związku z tym przedmiotowe świadczenia jako związane ze sprzedażą może być uznane ze sprzedażą premiową.

Natomiast zawierając umowę z klientem banku o wydanie karty kredytowej/płatniczej wydawca karty płatniczej zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. z 2012, poz. 1232 z późn. zm.) zobowiązuje się wobec posiadacza karty płatniczej do rozliczania operacji dokonanych przy użyciu karty płatniczej, a posiadacz zobowiązuje się do zapłaty kwot operacji wraz z należnymi wydawcy kwotami opłat i prowizji lub do spłaty swoich zobowiązań na rachunek wskazany przez wydawcę.

Ponadto bank jako wydawca karty w celu umożliwienia klientowi płatności kartą płatniczą zawiera z klientem umowę o usługę płatniczą (o kartę płatniczą), w ramach której bank jako dostawca usług płatniczych świadczy dla posiadaczy karty:

 1. usługę wydania karty płatniczej regulowaną w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2014 r. , poz. 873, z późn. zm.),
 2. usługi wykonywania transakcji płatniczych z użyciem kart płatniczych (obciążanie rachunku klienta i transfer kwot do dostawcy usług płatniczych punktu usługowo-handlowego) regulowaną w ustawie o usługach płatniczych.

Jeżeli zatem Wnioskodawca będzie wypłacał nagrody związane ze sprzedażą premiową w ramach planowanych akcji marketingowych, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie, to do przychodów z tego tytułu znajdzie zastosowanie art. 30 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy oraz – jeżeli spełnione zostaną przesłanki do zastosowania zwolnienia z opodatkowania - art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy.

Reasumując: Świadczenia dokonywane przez Bank na rzecz klientów w ramach planowanych akcji marketingowych, których jednorazowa oraz łączna roczna wartość nie przekroczy kwoty 760 zł będą stanowić nagrody związane ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i będą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, w konsekwencji na Banku nie będą ciążyć obowiązki płatnika, tj. pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od przyznanych i wypłaconych nagród, ani obowiązki informacyjne,o których mowa w art. 42 ust. 1a ww. ustawy.

W odniesieniu do przywołanych przez Wnioskodawcę orzeczeń Wojewódzkich Sądów Administracyjnych należy stwierdzić, iż w świetle art. 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wyroki nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa i tym samym nie mogą być wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację, nawet jeżeli kształtują określoną linię orzeczniczą. Zgodnie z art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. , poz. 270 z późn. zm.) ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.