IPPB2/415-1009/14-4/MG | Interpretacja indywidualna

Ponieważ Wnioskodawca jako organizator przedmiotowych Akcji, będzie wydawał nagrody związane z organizowanymi loteriami audiotekstowymi lub promocyjnymi oraz konkursami, to do przychodów z tego tytułu zastosowanie znajdą zwolnienia z opodatkowania, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 6a i 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
IPPB2/415-1009/14-4/MGinterpretacja indywidualna
 1. konkursy
 2. nagrody
 3. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 grudnia 2014 r. (data wpływu 19 grudnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 12 marca 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.) na wezwanie Nr IPPB2/415-1009/14-2/MG z dnia 26 lutego 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z organizacją akcji promocyjnych przybierających formę loterii i konkursów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z organizacją akcji promocyjnych przybierających formę loterii i konkursów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka) prowadzi i będzie prowadzić w 2015 r. działalność polegającą na świadczeniu usług polegających na organizacji akcji promocyjnych (dalej: „Akcje”) na rzecz klientów - banków lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów (dalej: „Klienci”).

Akcje mają na celu promocję korzystania z usług bankowych. Skierowane są one do konsumentów, kontrahentów Klienta albo pracowników kontrahentów Klienta. Spółka w ramach świadczonych usług:

 • opracowuje strategię/koncepcję Akcji tak aby osiągnąć cele Klienta,
 • przygotowuje regulamin udziału w Akcji,
 • przeprowadza akcję promocyjną akcji jako jej organizator, zgodnie z opracowanym regulaminem Akcji.

Akcje mają formę:

 1. Loterii audiotekstowych lub promocyjnych;
 2. konkursów, gdzie zwycięzcami zostają osoby, które najlepiej wykonały wymaganą czynność, o czym decydują obiektywne kryteria albo bezstronna komisja konkursowa.

W Akcji do wygrania są nagrody stanowiące dochód dla uczestników, którzy je otrzymują.

Nagrody te są wydawane przez Spółkę albo samych Klientów albo podmioty trzecie - działających jednak w tym zakresie zawsze jako zobowiązani względem Spółki.

Usługi w postaci organizacji Akcji świadczone są przez Spółkę odpłatnie na rzecz Klienta. Klient pokrywa również wszelkie koszty organizacji Akcji, w tym w szczególności koszty nagród wydawanych w Akcji.

Podstawą do realizacji usług przez Spółkę jest bądź uzgodniona między Spółką a Klientem umowa o świadczenie usług (art. 750 kodeksu cywilnego), zawarte w wykonaniu postanowień umowy ramowej zlecenie lub sam kosztorys zaakceptowany przez Klienta.

Akcje są przeprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponieważ złożony wniosek zawierał braki formalne, tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 26 lutego 2015 r. Nr IPPB2/415-1009/14-2/MG wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez jednoznaczne wskazanie kto będzie organizatorem przedmiotowych akcji promocyjnych z uwagi na to, że w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym występuje nieścisłość w kwestii dotyczącej organizatora akcji promocyjnych, bowiem w opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał:

 • „Spółka (...) prowadzi i będzie prowadzić w 2015 r. działalność polegającą na świadczeniu usług polegających na organizacji akcji promocyjnych (dalej: „Akcje”) na rzecz klientów (...).”
 • Usługi w postaci organizacji Akcji świadczone są przez Spółkę odpłatnie na rzecz Klienta. Klient pokrywa również wszelkie koszty organizacji Akcji, w tym w szczególności koszty nagród wydawanych w Akcji”.
 • Spółka w ramach świadczonych usług: (...) - przeprowadza akcję promocyjną akcji jako jej organizator, zgodnie z opracowanym regulaminem Akcji”.

Organ podatkowy zauważa, że pojęcie organizatora akcji promocyjnej powinno odnosić się do faktycznego organizatora akcji, który faktycznie ponosi koszty organizacji danej akcji (w tym koszt nagród), a nie podmiotu, który odpłatnie organizuje akcje, ale tylko i wyłącznie na zlecenie innego podmiotu i na jego rzecz.

Braki uzupełniono w wyznaczonym terminie pismem z dnia 12 marca 2015 r. (data nadania 16 marca 2015 r.). W kwestii doprecyzowania wyjaśniono, że organizatorem akcji promocyjnych, których dotyczy wniosek jest sam Wnioskodawca. W ramach swojej działalności Wnioskodawca organizuje rozmaite akcje promocyjne w tym konkursy i promocje sprzedażowe na zlecenie swoich klientów. Ponadto Wnioskodawca doprecyzował, że to Wnioskodawca ponosi w wypadku organizowanych przez siebie akcji odpowiedzialność za ich organizację i mimo tego że działa na zlecenie swojego klienta, to on jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) i decyduje o kształcie całej akcji, działając w ramach uzgodnionego między Wnioskodawcą a klientem kosztorysu. Również do Wnioskodawcy uczestnicy zgłaszają ewentualne roszczenia wynikające z tytułu udziału w akcji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy nagrody wydawane uczestnikom Akcji, od 1 stycznia 2015 r. będą kwalifikowane jako świadczenia otrzymane od banków lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty - zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy jeżeli na pytanie nr 1 odpowiedź jest pozytywna, nagrody wydawane uczestnikom Akcji, od 1 stycznia 2015 r. będą w dalszym ciągu korzystać ze zwolnień przewidzianych dla nich:
  • w odniesieniu do loterii promocyjnych i audiotekstowych - w art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w zakresie określonym w tym przepisie;
  • w odniesieniu do konkursów - w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w zakresie określonym w tym przepisie.

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym, po 1 stycznia 2015 roku, art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: Ustawa) nie będzie miał zastosowania w odniesieniu do nagród wydawanych w Akcji gdyż nie mogą one być kwalifikowane jako świadczenia otrzymane od banków lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty.

Jeżeli jednak nawet uznać, że do nagród wydawanych w Akcjach powinien znaleźć zastosowanie art. 30 ust. 1 pkt 4b Ustawy, w dalszym ciągu stosować się będzie do nich w pierwszej kolejności zwolnienie przedmiotowe z art. 21 ust. 1 pkt 6a i 68 Ustawy w zakresie przewidzianym w tych przepisach.

W ocenie Spółki użyte w art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy sformułowania „świadczenia otrzymane od banków czy instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów” jak również „promocja oferowana przez banki czy instytucje finansowe w rozumieniu odrębnych przepisów” jednoznacznie wskazuje, że dla zastosowania tego przepisu to bank albo wskazana instytucja finansowa musi być stroną stosunku prawnego między nią a uczestnikiem promocji i to one muszą świadczyć na jego rzecz w związku z promocją.

Termin „oferowania” nie posiada w prawie podatkowym swojej definicji, pozostaje jednak w bezpośrednim związku z cywilnoprawną konstrukcją oferty, którą - zgodnie zasadami wykładni - powinno uwzględnić się w procesie ustalania omawianego pojęcia użytego w art. 30 ust. 1 pkt 4b Ustawy.

Zgodnie z art. 66 kodeksu cywilnego, ofertę stanowi oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy. W wyniku przyjęcia oferty przez stronę, której została ona złożona, dochodzi do zawarcia umowy. Omawiając cywilne pojęcie oferty w kontekście akcji promocyjnych, nie sposób dodatkowo nie zwrócić uwagi na utrwaloną linię orzeczniczą sądów powszechnych - tak okręgowych jak i apelacyjnych - zgodnie z którą również regulaminy konkursów czy innych akcji promocyjnych należy kwalifikować właśnie jako ofertę skierowaną do potencjalnych uczestników tych akcji. Jak wskazano w powszechnie cytowanym wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 września 2011 r. (sygn. akt VI ACa 291/11), „skoro uczestnikiem konkursu może być osoba, która stanowczo zadeklarowała udział w konkursie, to zasadne jest w tej sytuacji twierdzenie, że opracowany przez organizatora regulamin konkursu stanowi jedynie ofertę zawarcia umowy o udział w konkursie” Z chwilą przyjęcia oferty przez osobę zainteresowaną udziałem w konkursie dochodzi zaś do zawarcia między stronami umowy o uczestnictwo w konkursie. Tak samo wskazał Sąd Apelacyjny w Warszawie w swoim wyroku z dnia 4 października 2011 r. (sygn. Akt VI ACa 281/2011) i inne sądy powszechne niższych instancji.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że z cywilistycznego punktu widzenia pod pojęciem „oferowania” należałoby rozumieć złożenie oferty z art. 66 kodeksu cywilnego, przy czym w pełni może odnosić się powyższe również do złożonych akcji promocyjnych skierowanych do nieograniczonego kręgu odbiorców. Nie ma żadnych powodów, by w odniesieniu do regulacji o charakterze podatkowym terminowi „oferowania” nadawać znaczenie odmiennie od zaprezentowanego powyżej immanentnie powiązanego z dziedziną prawa cywilnego, z której pojęcie „oferty” pochodzi.

Jednocześnie przepis art. 30 ust. 1 pkt 4b Ustawy, dla swojego zastosowania wymaga, by opodatkowane świadczenia były otrzymane od banków lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów. Powyższe oznacza zaś, że dla zastosowania tego przepisu wymaga się, by świadczenie pochodziło bezpośrednio od wymienionego w tym przepisie podmiotu. Przykładowo - w odniesieniu do nagród rzeczowych - bank czy instytucja finansowa winni bezpośrednio przenosić własność tych nagród na rzecz zwycięzców promocji.

Reasumując, by została wypełniona hipoteza art. 30 ust. 1 pkt 4b Ustawy, podmiot wymieniony w tym przepisie winien przyjąć funkcję organizatora danej promocji oraz samodzielnie przeprowadzić tę promocję będąc jednocześnie odpowiedzialny wobec jej uczestników za oferowane świadczenia i samodzielnie dokonywać ich na rzecz uczestników, którym się należą.

Tymczasem należy wskazać, że w zaprezentowanym stanie faktycznym wyłącznie Spółka, będąc jej organizatorem, oferuje uczestnictwo w Akcji. Następnie zaś, po przyjęciu oferty Spółki przez uczestników Akcji, wyłącznie Spółka pozostaje zobowiązana do świadczenia wobec nich zgodnie z regulaminem Akcji, przy czym zobowiązanie owo ma charakter całkowicie niezależny od wewnętrznych stosunków cywilnoprawnych między Spółką a jej Klientem - nawet w sytuacji, gdyby zobowiązanie Klienta do świadczenia na rzecz Spółki w związku z organizacją Akcji wygasło, ona sama nie mogłaby odmówić świadczenia na rzecz uczestników tej Akcji. Nawet zaś, jeżeli świadczeń dokonuje sam Klient - w tym zakresie działa jako zobowiązany wobec Spółki, nie będąc jednocześnie oferentem uczestnictwa w Akcji.

Mając na względzie powyższe, należy uznać, że działalność Spółki opisana w stanie faktycznym nie daje wpisać się w hipotezę art. 30 ust. 1 pkt 4b Ustawy w związku z czym nie będzie on miał zastosowania do organizowanych przez nią Akcji.

Niezależnie od powyższych rozważań, należy wskazać dodatkowo, że oprócz omawianej regulacji art. 30 ust. 1 pkt 4b Ustawy dotyczącej świadczeń otrzymanych w promocjach, Ustawa zawiera osobny przepis dotyczący opodatkowania nagród uzyskanych w niektórych, wyraźnie określonych rodzajach promocji - art. 30 ust. pkt 2 Ustawy - zgodnie z którym od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Z uwagi na fakt, że przytaczany art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy wymienia konkretne rodzaje promocji, należy uznać, że przepis ten, jako dotyczący jedynie części zakresu materii regulowanej przez art. 30 ust. 1 pkt 4b Ustawy, stanowi względem niego lex specialis znajdując pierwszeństwo w zastosowaniu zgodnie z zasadą wykładni lex specialis derogat legi generali. Tym samym, mając na względzie okoliczność, że Akcje organizowane przez Spółkę, jako konkursy i loterie – będące grami, objęte są zakresem art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy, należy uznać, że również z tego względu do Akcji tych nie będzie znajdował zastosowania art. 30 ust. 1 pkt 4b Ustawy.

Nawet gdyby jednak uznać, że jest inaczej i również w tym przypadku Akcji opisanych w stanie faktycznym stosuje się art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy, godzi się wskazać, że w odniesieniu do nagród wydawanych w loteriach stanowiących Akcje, których wartość nie przekracza 2.208 zł jak również w stanowiących Akcje konkursach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja), w dalszym ciągu w pierwszej kolejności stosowane będzie odpowiednie zwolnienie przedmiotowe, gdyż zastosowanie tego zwolnienia nie podlega ograniczeniom innym niż wynikające z samej treści przepisów, które je ustanawiają – tj. art. 21 ust. 1 pkt 6a i 68 Ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z przepisu art. 11 ust. 1 ww. ustawy wynika, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określono katalog źródeł przychodów, wyszczególniając m.in. inne źródła (pkt 9).

W myśl art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy, za przychody z innych źródeł, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od przychodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

W dniu 01 stycznia 2015 r. wszedł w życie art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzony ustawą z dnia 29 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 r. poz. 1328). Zgodnie z tym przepisem z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% świadczenia.

Na podstawie art. 41 ust. 4 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

W myśl art. 42 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują m.in. kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Na mocy art. 42 ust. 1a ww. ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

W przepisach podatkowych brak jest definicji pojęcia „konkursu”. Zgodnie jednak z ogólną definicją zawartą w Słowniku języka polskiego konkurs to przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców (uczestników), autorów danych prac, itp., zwykle wyróżnianych nagrodami.

Konkurs to publiczne przyrzeczenie nagrody za określoną czynność lub jej zaniechanie lub za najlepszy rezultat, spełniające przyrzeczone warunki, z określonym terminem ubiegania się o przyrzeczoną nagrodę w rozumieniu art. 919-921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121).

W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Zasady przeprowadzenia konkursu określa Kodeks cywilny, a warunki ubiegania się o przyrzeczoną nagrodę ustala organizator konkursu. Niektóre szczególne rodzaje konkursów mogą być także uregulowane przez prawo.

Przyjmując za Wnioskodawcą, że w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca będzie organizatorem akcji promocyjnych mających formę loterii audiotekstowych lub promocyjnych oraz konkursów, należy zgodzić się, że w opisanym zdarzeniu przyszłym, po 1 stycznia 2015 r. art. 30 ust. 1 pkt 4b ww. ustawy nie będzie miał zastosowania w odniesieniu do nagród wydawanych w organizowanych przez Wnioskodawcę Akcjach.

Wprowadzenie bowiem nowej normy, zawartej w art. 30 ust. 1 pkt 4b ww. ustawy, nie wpływa na zakres opodatkowania przychodów z powyższych tytułów. Należy wskazać, że wprowadzony przepis nie zastąpił żadnej innej dotychczasowej normy lecz wprowadził dodatkową regulację w zakresie swojej hipotezy.

Istotnie bowiem, jak wskazuje Wnioskodawca wprowadzenie nowego przepisu (art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) nie wpływa na możliwość zastosowania zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 6a i 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również nie wpływa na obowiązek poboru przez płatnika - jeżeli obowiązek taki wystąpi - zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy od przychodów w tym przepisie wymienionych.

Ponieważ Wnioskodawca jako organizator przedmiotowych Akcji, będzie wydawał nagrody związane z organizowanymi loteriami audiotekstowymi lub promocyjnymi oraz konkursami, to do przychodów z tego tytułu zastosowanie znajdą zwolnienia z opodatkowania, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 6a i 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od zdarzenia przyszłego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.