IPPB1/4511-98/16-3/EC | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca jako wspólnik Spółki (dotyczyć to będzie także innych wspólników osób fizycznych) korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wypłaconą nagrodą z tytułu likwidacji zakażonych chorobą wirusową ryb w stawach rybnych?
IPPB1/4511-98/16-3/ECinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. nagrody
 3. odszkodowania
 4. przychód
 5. wspólnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 26 stycznia 2016 r. (data wpływu 1 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wypłacanej nagrody – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wypłacanej nagrody.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest wspólnikiem komandytariuszem spółki komandytowej pod firmą: Ośrodek Sp. zo.o. Sp.k. z siedzibą w K., zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w K. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie hodowli pstrągów w stawach rybnych, w miejscowości B.

W 2014r. została wykryta we wszystkich stawach rybnych choroba zakaźna - wirusowa posocznica krwotoczna VHS. Wirusowa posocznica krwotoczna jest chorobą podlegającą obowiązkowi zwalczania na podstawie ustawy z 11.03.2004r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Spółka, w sytuacji zarażenia ryb chorobą we wszystkich stawach rybnych, pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w K., dokonała depopulacji wszystkich ryb oraz ich utylizacji w celu likwidacji ogniska choroby zakaźnej.

Pismem z dnia 24 października 2014 r. Wojewódzki Lekarz Weterynarii w S. Tomasz G. skierowanym do Powiatowego Lekarza Weterynarii w K. przyznał Spółce nagrodę w wysokości 459.800 zł z tytułu przyczynienia się przez Spółkę do szybkiej likwidacji ogniska choroby zakaźnej, poprzez utylizację chorych ryb. Podstawę prawną przyznania nagrody stanowi art. 49 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca jako wspólnik Spółki (dotyczyć to będzie także innych wspólników osób fizycznych) korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wypłaconą nagrodą z tytułu likwidacji zakażonych chorobą wirusową ryb w stawach rybnych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie w części dotyczącej opodatkowania wypłaconej nagrody po stronie Wnioskodawcy. W części dotyczącej opodatkowania nagrody po stronie wspólników zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 49 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.) osobom, którym nie przysługuje odszkodowanie, ale które przyczyniły się do szybkiej likwidacji ogniska choroby zakaźnej przysługuje nagroda. Nagroda w części refunduje straty poniesione przez hodowcę, z tytułu dokonanej pełnej likwidacji wszystkich ryb w stawach, podobnie jak przy odszkodowaniu które przysługuje hodowcy w sytuacji gdyby ryby padły z powodu choroby. Należy zaznaczyć, że nagroda ta w części refunduje poniesione przez hodowcę straty, a nie jest dla niego czystym dochodem.

Likwidacja wszystkich ryb w stawach odbyła się pod nadzorem P. w K. a zatem podatnik postąpił zgodnie z nakazem Inspektora Weterynaryjnego.

Na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.) za bydło, świnie, owce, kozy, konie, kury, kaczki, gęsi, indyki, perlice, przepiórki, kuropatwy, bażanty, strusie (Struthio camelus), jeleniowate utrzymywane w warunkach fermowych (jeleń szlachetny - Ceryus elaphus, jeleń sika - Ceryus nippon i daniel - Dama dama), rodziny pszczele (pszczoła miodna - Apis mellifera) oraz ryby słodkowodne zabite lub poddane ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo za takie zwierzęta padłe w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa.

Stosownie natomiast do art. 49 ust. 9 ww. ustawy osobom, którym nie przysługuje odszkodowanie, a które przyczyniły się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej, wojewódzki lekarz weterynarii, na wniosek powiatowego lekarza weterynarii, może przyznać nagrodę ze środków budżetu państwa.

Z powyższych przepisów ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt jednoznacznie wynika, że odszkodowanie ze środków budżetu państwa przysługuje za zwierzęta zabite lub poddane ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo za takie zwierzęta padłe w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania. Natomiast w sytuacji gdy osobom, nie przysługuje odszkodowanie, a przyczyniły się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej, może zostać przyzna nagroda ze środków budżetu państwa.

Sytuacja co do skutku dla podatnika jest taka sama z tym, że podatnik przyczyniając się do depopulacji chorych ryb działa także w interesie społecznym poprzez niedopuszczenie do rozprzestrzenienia się choroby.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 w/w ustawy opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21,52,52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie art. 21 ust. 1 pkt 3 ww. wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), z wyjątkami o których stanowi ustawa.

W ocenie wnioskodawcy odszkodowanie oraz nagroda spełniają ten sam cel rekompensaty szkody podatnika a różnica pomiędzy tymi świadczeniami dotyczy jedynie tego czy podatnik dobrowolnie poddał się nakazowi Inspekcji weterynaryjnej czy doszło już do szkody polegającej na tym, że ryby padłyby z powodu nieuleczalnej choroby. W każdym przypadku podatnik ponosi szkodę, które ani odszkodowanie ani nagroda w pełni nie rekompensują.

Gdyby podatnik sprzedał ryby w stanie nieprzetworzonym wówczas jako, że prowadzi działalność rolniczą niepodlegającą opodatkowaniu, podatku nie zapłaciłby. W sytuacji wypłaty nagrody która rekompensuje w części szkodę i obowiązku zapłaty podatku gdyby podatnik miał zapłacić podatek od nagrody to zostałby postawiony w sytuacji gorszej, realizując nakazanie przez organy weterynaryjne depopulację wszystkich ryb niż tej gdyby ryby sprzedał.

Zdaniem wnioskodawcy przyznana i wypłacona nagroda będzie objęta w całości zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. Przepis ten przewiduje zastosowanie zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym dla otrzymanych odszkodowań, pod warunkiem, że ich wysokość i zasady ustalania wynikają wprost z przepisów ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw. W przypadku przyznanej i wypłaconej nagrody w ocenie wnioskodawcy został spełniony warunek z art. 21 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., tj. wysokość i zasady ustalania odszkodowania wynikają wprost z przepisów rangi ustawowej czyli z art. 49 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt a nagrodę należy traktować w sposób równoważny z odszkodowaniem. Dodatkowo żaden z wyjątków wyłączających możliwość zastosowania zwolnienia, z wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. a)-g) nie występuje w stanie faktycznym sprawy.

W podobnej sprawie pismem z dnia 23.03.2010 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, za pismem numer IPPB1/415-45/10-2/AM uznał prawidłowość zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odszkodowania za szkodę spowodowaną ubojem drobiu z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej.

W konsekwencji powyższego w ocenie podatnika, przyznana nagroda nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych (opodatkowanie wspólników spółki).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), z wyjątkiem:

 1. określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 2. odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 3. odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,
 4. odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,
 5. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 6. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, lub na zasadach, o których mowa w art. 30c,
 7. odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe.

Należy zaznaczyć, że ww. zwolnieniem przedmiotowym objęte są tylko odszkodowania lub zadośćuczynienia, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego Wnioskodawca jest wspólnikiem komandytariuszem spółki komandytowej pod firmą: Ośrodek. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie hodowli pstrągów w stawach rybnych, w miejscowości B.

W 2014r. została wykryta we wszystkich stawach rybnych choroba zakaźna - wirusowa posocznica krwotoczna VHS. Wirusowa posocznica krwotoczna jest chorobą podlegającą obowiązkowi zwalczania na podstawie ustawy z 11.03.2004r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Spółka, w sytuacji zarażenia ryb chorobą we wszystkich stawach rybnych, pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w K., dokonała depopulacji wszystkich ryb oraz ich utylizacji w celu likwidacji ogniska choroby zakaźnej.

Pismem z dnia 24 października 2014 r. Wojewódzki Lekarz Weterynarii w S. Tomasz G. skierowanym do Powiatowego Lekarza Weterynarii w K. przyznał Spółce nagrodę w wysokości 459.800 zł z tytułu przyczynienia się przez Spółkę do szybkiej likwidacji ogniska choroby zakaźnej, poprzez utylizację chorych ryb. Podstawę prawną przyznania nagrody stanowi art. 49 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.) za bydło, świnie, owce, kozy, konie, kury, kaczki, gęsi, indyki, perlice, przepiórki, kuropatwy, bażanty, strusie (Struthio camelus), jeleniowate utrzymywane w warunkach fermowych (jeleń szlachetny - Cervus elaphus, jeleń sika - Cervus nippon i daniel - Dama dama), rodziny pszczele (pszczoła miodna - Apis mellifera) oraz ryby słodkowodne zabite lub poddane ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo za takie zwierzęta padłe w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa.

Stosownie natomiast do art. 49 ust. 9 ww. ustawy osobom, którym nie przysługuje odszkodowanie, a które przyczyniły się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej, wojewódzki lekarz weterynarii, na wniosek powiatowego lekarza weterynarii, może przyznać nagrodę ze środków budżetu państwa.

Z powyższych przepisów ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt jednoznacznie wynika, że odszkodowanie ze środków budżetu państwa przysługuje za zwierzęta zabite lub poddane ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo za takie zwierzęta padłe w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania. Natomiast w sytuacji gdy osobom, nie przysługuje odszkodowanie, a przyczyniły się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej, może zostać przyzna nagroda ze środków budżetu państwa.

Zatem ustawodawca wyraźnie odróżnia – pomimo jak to Wnioskodawca uważa podobnej zależności w przyznawaniu - nagrodę dla osób, które przyczyniły się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej od odszkodowania za zwierzęta zabite, poddane ubojowi lub padłe.

W tym miejscu należy jednoznacznie podkreślić, że wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe nie stanowią standardu prawnego, lecz są odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania, wynikającej z art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), stanowiącego, że każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie. Oznacza to, że wszelkie odstępstwa od tej zasady, muszą bezwzględnie wynikać z przepisów prawa i być interpretowane ściśle z jego literą. Co więcej, zgodnie z konstrukcją i systematyką ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe stanowią wyjątek od generalnej zasady powszechności opodatkowania wyrażonej w art. 9 ust. 1 tej ustawy. Stąd też, korzystanie z każdej preferencji podatkowej, wymaga spełnienia warunków określonych w przepisach je konstytuujących. Tak więc, przepisy regulujące prawo do przedmiotowego zwolnienia winny być interpretowane ściśle; niedopuszczalna jest ich interpretacja rozszerzająca.

Skoro zatem, nie ulega wątpliwości, że nagroda, którą otrzyma Wnioskodawca – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy – nie jest odszkodowaniem, to tym samym nie może korzystać ze zwolnienia od podatku dotyczącego odszkodowań (zadośćuczynień) określonego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Końcowo, odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej wskazać należy, że rozstrzygnięcie w niej zawarte nie jest wiążące dla tutejszego Organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte są wiążące. Nie wywołują one zatem żadnych skutków prawnych w odniesieniu do innych podatników.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.