IPPB1/415-226/14-5/EC | Interpretacja indywidualna

Czy Nagrody Pieniężne wypłacane Klientom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy będą nabywali Premiowane Towary, Premiowane Usługi, Premiowane produkty lub dokonywali premiowanych Transakcji, w ramach i na cele prowadzonej działalności gospodarczej (nie będą występowali jako konsumenci o których mowa w art. 221 KC) w odniesieniu do których wartość jednej Nagrody Pieniężnej nie przekroczy kwoty 760 zł, nie będą podlegały zwolnieniu o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT? (pyt. 6)W razie pozytywnej odpowiedzi na pytanie szóste: czy na Agencji nie będą ciążyły obowiązki płatnika, jak również nie będą ciążyły obowiązki złożenia informacji PIT-8C, w odniesieniu do Klientów o których mowa w pytaniu szóstym? (pyt. 7)W razie negatywnej odpowiedzi na pytanie na którekolwiek z pytań od pierwszego do siódmego: czy na Agencji będą ciążyły obowiązki płatnika, względnie obowiązek złożenia informacji PIT-8C, w związku z wypłacanymi Nagrodami Pieniężnymi? (pyt. 8)
IPPB1/415-226/14-5/ECinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. nagrody
 3. programy lojalnościowe
 4. płatnik
 5. sprzedaż premiowa
 6. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 21 lutego 2014r. (data wpływu 24 lutego 2014 r.) uzupełniony pismem z dnia 10 marca 2014 (data wpływu 10 marca 2014) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie uczestników akcji promocyjnej organizowanej przez Spółkę, związanych z otrzymaniem nagrody oraz ciążących na Spółce obowiązkach płatnika:

 • w części dotyczącej braku możliwości korzystania ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z dokonanymi u Partnerów-Franczyzodawców zakupami premiowanych towarów – jest prawidłowe,
 • w pozostałym zakresie – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie uczestników akcji promocyjnej organizowanej przez Spółkę, związanych z otrzymaniem nagrody oraz ciążących na Spółce obowiązkach płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. Opis relacji pomiędzy podmiotami biorącymi udział w akcji promocyjnej

P. Sp. z o.o. ( (poprzednia firma E. Sp. z o.o.) (dalej: „Wnioskodawca” lub „Agencja”) z siedzibą w W., w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zajmuje się m.in. świadczeniem usług polegających na odpłatnym organizowaniu oraz obsłudze programów motywacyjnych i lojalnościowych, których celem jest zwiększenie sprzedaży i promocja produktów zleceniodawców.

Agencja zamierza podjąć współpracę z kilkoma podmiotami gospodarczymi (zwanymi dalej: „Partnerami Strategicznymi”), dla których zamierza zorganizować i przeprowadzić akcję promocyjną pod nazwą „P.” (dalej: „Program” lub „Akcja promocyjna”).

Program zostanie skierowany do klientów Partnerów Strategicznych, korzystających z usług tych podmiotów (dalej: „Klienci”), którymi będą:

 • osoby fizyczne nie prowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) (dalej: „KC”);
 • osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które mogą korzystać z Akcji promocyjnej w dwojaki sposób:
  • jako osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, będą nabywały towary lub usługi na cele osobiste, nie związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą (tj. w transakcjach tych pomimo prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej będą występowały jako konsumenci o których mowa w art. 721 KC);
  • jako osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, będą nabywały towary lub usługi, w ramach i na cele prowadzonej działalności gospodarczej (tj. w transakcji takiej nie wystąpią jako konsumenci o których mowa w art. 221 KC).

Warunki przygotowania i przeprowadzenia (realizacji) Akcji Promocyjnej zostaną uregulowane w zawartej pomiędzy Agencją i Parterami Strategicznymi umowie (dalej: „Umowa z Agencją”).

Na podstawie umowy z Partnerami Strategicznymi, Agencja będzie zobowiązana w szczególności do:

 1. stworzenia oprogramowania obsługującego Program;
 2. utworzenia aplikacji mobilnej dla Klientów;
 3. przygotowania ogólnopolskiej kampanii medialnej na start Programu;
 4. przygotowania i organizacji przedsięwzięć promocyjnych dla Klientów;
 5. podjęcia współpracy z Partnerami, o których mowa niżej.

Za przygotowanie i realizację Programu, Agencja od Partnerów Strategicznych może otrzymywać wynagrodzenie. Zgodnie z Umową z Agencją, jednym ze składników wynagrodzenia Agencji należnego od Partnerów Strategicznych będzie wynagrodzenie należne za organizację i prowadzenie systemu nagród przeznaczonych dla Klientów za dokonywane przez nich zakupy (system nagród, którego zasady działania zostaną opisane w dalszej części wniosku będzie dalej zwany „Systemem Promocji Sprzedaży” albo w skrócie „SPS”), w odniesieniu do towarów lub usług sprzedawanych przez Partnerów Strategicznych.

W ramach Programu Agencja zamierza podjąć współpracę z:

 1. podmiotami gospodarczymi, które będą współpracowały z innymi podmiotami gospodarczymi na podstawie umów franczyzy, regulujących wzajemne prawa i obowiązku stron. Podmioty wskazane w zdaniu poprzednim, z którymi Agencja podejmie współpracę w ramach Akcji Promocyjnej będą zwane dalej: „Partnerami-Franczyzodawcami”, Partnerzy-Franczyzodawcy będą mogli zaangażować do SPS organizowanego przez Agencję podmioty współpracujące z Partnerem-Franczyzodawcą w ramach sieci franczyzowej. Podmioty, z którymi Partnerzy-Franczyzodawcy będą współpracowali na zasadzie franczyzy, a którzy wyraża pisemną zgodę na uwzględnianie produktów sprzedawanych przez nich w SPS, zwane będą dalej: „Franczyzobiorcami”. Natomiast sieć współpracy w ramach której działają Franczyzobiorcy, którzy wyrazili zgodę na uwzględnianie produktów sprzedawanych przez nich w SPS będzie zwana dalej „Siecią Franczyzową”;
 2. podmiotami gospodarczymi, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zajmują się pośrednictwem w zakresie zawierania umów dotyczących towarów lub usług na rzecz sprzedawców towarów lub usług. Podmioty te w dalszej części wniosku będą zwane: „Partnerami-Pośrednikami”. Partnerzy-Pośrednicy mogą działać w różnych branżach, w tym mogą działać w branży pośrednictwa ubezpieczeniowego w rozumieniu ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Agencja zawrze z Partnerami-Franczyzodawcami oraz z Partnerami-Pośrednikami umowy (dalej: „Umowa z Partnerem”), na podstawie których Agencja w ramach Akcji promocyjnej zorganizuje i będzie prowadzić przedsięwzięcie promocyjne (na potrzeby niniejszego wniosku zwane Systemem Promocji Sprzedaży), które zostanie opisane poniżej.

Umowy zawarte przez Agencję z Partnerami-Franczyzodawcami i Partnerami-Pośrednikami będą wskazywać, że Agencja jako podmiot posiadający dostęp do szerokiego grona wypłacalnych klientów organizuje przedsięwzięcie promocyjne (System Promocji Sprzedaży) w ramach Akcji promocyjnej, do których Partnerzy-Franczyzodawcy oraz Partnerzy-Pośrednicy mogą przystąpić za ustalonym w Umowie z Partnerem wynagrodzeniem.

Korzyścią wynikającą z uczestnictwa w Akcji promocyjnej (a więc również w SPS) jest:

 1. dla Partnerów-Franczyzodawców promocja wśród Klientów, do których ma dostęp Agencja, towarów lub usług Partnerów-Franczyzodawców (oferowanych również w ramach Sieci Franczyzowej),
 2. dla Partnerów-Pośredników promocja towarów lub usług podmiotów trzecich w sprzedaży których Partnerzy-Pośrednicy pośredniczą.
 1. Przebieg Akcji Promocyjnej

Wśród Klientów zostanie rozprowadzona papierowa książeczka zatytułowana „P.”, (dalej: „P.”). W Paszporcie Korzyści będą prezentowane m.in. towary i usługi oferowane przez Partnerów, objęte rabatem cenowym w ramach Programu. W każdym Paszporcie Korzyści będą znajdowały się także dwie karty programu lojalnościowego, każda wyposażona w unikatowy kod kreskowy lub QR kod (dalej: „Karta/Karty Korzyści”). Karty Korzyści będą dokumentem uprawniającym Klientów do udziału w Akcji Promocyjnej.

Klienci po otrzymaniu Paszportu Korzyści wraz z Kartami Korzyści będą mogli uzyskać u Partnerów-Franczyzodawców oraz w Sieci Franczyzowej, jak również u Partnerów-Pośredników biorących udział w Programie rabaty cenowe na towary lub usługi oferowane przez te podmioty.

Dodatkowo Klient uczestniczący w Programie, (po spełnieniu formalnych warunków, tj. posiadania rachunku bankowego i dokonaniu rejestracji na stronach internetowych Programu), poza rabatami cenowymi, będzie mógł uzyskać nagrody pieniężne w związku z nabywaniem towarów i usług objętych SPS organizowanym przez Agencję u Partnerów -Franczyzodawców (sprzedawanych również w ramach Sieci Franczyzowej) oraz u Partnerów Pośredników. Potencjalnie regulamin SPS może wskazywać bank, w którym Klient powinien posiadać rachunek bankowy w celu spełnienia formalnych warunków wypłaty nagród pieniężnych.

System Promocji Sprzedaży będzie charakteryzował się tym, że:

 • będzie obejmował wybrane lub wszystkie towary lub usługi oferowane przez Partnerów-Franczyzodawców (sprzedawane również w ramach Sieci Franczyzowej), na zasadach określonych w umowie pomiędzy Agencja a Partnerem-Franczyzodawcą;
 • będzie obejmował wybrane lub wszystkie towary lub usługi podmiotów trzecich (zgodnie z decyzją tych podmiotów i za ich zgodą), z którymi Partner-Pośrednik będzie miał zawarte umowy pośrednictwa, a które będą dostępne w ofercie handlowej Partnera-Pośrednika na zasadzie pośrednictwa. Towary lub usługi dostępne w ofercie Partnera-Pośrednika zwane będą dalej: „Produktami”;
 • Agencja będzie naliczała nagrody pieniężne w związku z:
  1. dokonaniem przez Klientów zakupów premiowanych towarów lub usług u Partnerów-Franczyzodawców lub w ramach Sieci Franczyzowej;
  2. dokonaniem przez Klientów zakupu premiowanego Produktu, oferowanego przez Partnera-Pośrednika na podstawie umowy pośrednictwa;

Nagroda pieniężna, o której mowa powyżej naliczane przez Agencję, będzie zwana dalej „Leadbac´kiem” lub „Nagrodą Pieniężną”.

 • w zależności od specyfiki działalności gospodarczej prowadzonej przez Partnera-Franczyzodawcy, może być przyjęty następujący sposób naliczania Nagród Pieniężnych (dalej: „System Naliczania Leadback´u”):
  1. od każdego zakupu premiowanego towaru (dalej: „Premiowany Towar”); w przypadku dokonania przez Klienta w ramach jednej transakcji zakupu kilku towarów objętych SPS oraz towarów nie objętych SPS, Klientowi zostanie naliczony Leadback odrębnie za każdy Premiowany Towar;
  2. od każdego zakupu premiowanej usługi (dalej: „Premiowana Usługa”); w przypadku dokonania przez Klienta w ramach jednej transakcji zakupu kilku usług objętych SPS oraz usług nie objętych SPS, Klientowi zostanie naliczony Leadback odrębnie za każdą Premiowaną Usługę;
  3. od każdej premiowanej transakcji (dalej: „Premiowana Transakcja”), w tym przypadku przyjmuje się, iż wszystkie towary lub usługi zakupione przez klienta w ramach jednej transakcji dokonanej w okresie od rozpoczęcia korzystania przez Klienta z Akcji Promocyjnej (w tym SPS) do czasu zaprzestania uczestnictwa Partnera-Franczyzodawcy (Franczyzobiorcy) w SPS są objęte SPS, a podstawą naliczenia Leadback´u będzie każdorazowo Premiowana Transakcja;
 • w zależności od specyfiki działalności gospodarczej prowadzonej przez Partnerów-Pośredników, może być przyjęty następujący sposób naliczania Nagród Pieniężnych:
  1. od każdego zakupu premiowanego Produktu (dalej: „Premiowany Produkt”), w przypadku dokonania przez Klienta w ramach jednej transakcji zakupu kilku Produktów objętych SPS oraz Produktów nie objętych SPS, Klientowi zostanie naliczony Leadback odrębnie za każdy Premiowany Produkt;
  2. od każdej premiowanej transakcji (dalej: „Premiowana Transakcja”); w tym przypadku przyjmuje się, iż wszystkie Produkty zakupione w ramach jednej transakcji dokonanej w okresie od rozpoczęcia korzystania przez Klienta z Akcji Promocyjnej (w tym SPS) do czasu zaprzestania uczestnictwa Partnera-Pośrednika w SPS są objęte SPS, a podstawą naliczenia Leadback’u będzie Premiowana Transakcja;
 • każdy zakup Premiowanego Towaru, Premiowanej Usługi lub każda Premiowana Transakcja będą traktowane indywidualnie i rozliczane odrębnie bez względu na ilość ich dokonania przez Klienta w ciągu jednego dnia oraz bez względu na to czy będą dokonywane u jednego Partnera-Franczyzodawcy (względnie w jednym punkcie Sieci Franczyzowej danego Partnera Franczyzowego) czy u kilku Partnerów-Franczyzodawców (względnie w wielu punktach Sieci Franczyzowej danych Partnerów-Franczyzodawców) — oznacza to, że dla potrzeb SPS każdy zakup Premiowanego Towaru, Premiowanej Usługi lub dokonanie Premiowanej Transakcji będą traktowane jako samodzielne zdarzenia uprawniające Klienta do otrzymania Nagrody Pieniężnej;
 • każdy zakup Premiowanego Produktu lub każda Premiowana Transakcja będą traktowane indywidualnie i rozliczane odrębnie bez względu na ilość ich dokonania przez Klienta w ciągu jednego dnia oraz bez względu na to czy będą dokonywane u jednego Partnera-Pośrednika czy u kilku Partnerów-Pośredników - oznacza to, że dla potrzeb SPS każdy zakup Premiowanego Produktu lub dokonanie Premiowanej Transakcji będą traktowane jako samodzielne zdarzenia uprawniające Klienta do otrzymania Nagrody Pieniężnej;
 • jednorazowa wartość Nagrody Pieniężnej naliczonej odrębnie od zakupu każdego Premiowanego Towaru, Premiowanej Usługi lub dokonania Premiowanej Transakcji nie będzie mogła przekroczyć kwoty 760 zł;
 • technicznie wszystkie Nagrody Pieniężne, niezależnie od tego czy Klient nabędzie do nich uprawnienie w związku ze sprzedażą dokonaną bezpośrednio przez Partnera-Franczyzodawcę lub w ramach punktu działającego w Sieci Franczyzowej lub z zakupem Produktu oferowanego w ramach pośrednictwa przez Partnera-Pośrednika będą wypłacane Klientom w okresach rozliczeniowych. Agencja będzie wypłacała naliczone Klientom Nagrody Pieniężne np. jednorazowo na koniec przyjętego okresu rozliczeniowego.
 • Agencja podkreśla, iż nawet w przypadku zgromadzenia przez Klienta w danym okresie rozliczeniowym wielu Nagród Pieniężnych — zawsze będzie w stanie powiązać daną Nagrodę Pieniężną z konkretnym zdarzeniem czyli zakupem Premiowanego Towaru, Premiowanej Usługi, Premiowanego Produktu albo dokonania Premiowanej Transakcji, niezależnie od tego czy Klient nabędzie do nich uprawnienie w związku ze sprzedażą dokonaną bezpośrednio przez Partnera Franczyzodawcę lub w ramach punktu działającego w Sieci Franczyzowej, czy z udziałem Partnera-Pośrednika. Sam fakt wypłaty wszystkich naliczonych Nagród Pieniężnych np. na koniec przyjętego okresu rozliczeniowego jest wyłącznie technicznym sposobem przekazania nagród Klientowi;
 • Klient będzie mógł wypłacić naliczone w danym okresie rozliczeniowym Nagrody Pieniężne jeżeli:
  1. będzie posiadał rachunek bankowy w banku wskazanym w regulaminie SPS;
  2. dokona rejestracji na stronie internetowej Programu.
  Należy jednak zaznaczyć, iż posiadanie rachunku bankowego w banku wskazanym w regulaminie SPS i dokonanie rejestracji na stronach internetowych Programu, są jedynie warunkami formalnymi umożliwiającymi identyfikację Klienta i faktyczną wypłatę wszystkich zgromadzonych Nagród Pieniężnych
 • Agencja będzie wypłacała Klientom Nagrody Pieniężne zgromadzone w danym okresie rozliczeniowym z własnych środków pieniężnych w ramach usług świadczonych przez Agencję na podstawie Umów z Partnerami-Franczyzodawcami z Partnerami-Pośrednikami.

Jeżeli Klient nie dokona jeszcze rejestracji na stronach internetowych Programu lub nie założy rachunku bankowego w banku wskazanym w regulaminie SPS, wszystkie naliczone Nagrody Pieniężne będą technicznie przyporządkowane do „numeru Paszportu Korzyści” oraz przechowywane na rachunku technicznym Agencji. Po zarejestrowaniu się przez Klienta oraz założeniu rachunku bankowego w banku wskazanym w regulaminie SPS, Agencja będzie mogła zidentyfikować Klienta po numerze Karty oraz wypłaci Klientowi Nagrody Pieniężne w pierwszym okresie rozliczeniowym, który będzie liczony od dnia założenia rachunku bankowego w banku wskazanym w regulaminie SPS i rejestracji na stronie internetowej Programu.

Reasumując, Wnioskodawca pragnie zauważyć, iż w ramach Akcji promocyjnej Klienci będą mogli otrzymać następujące korzyści:

 • rabaty cenowe na towary lub usługi zakupione u Partnerów-Franczyzodawców lub w ramach Sieci Franczyzowej. Rabaty cenowe udzielane będą bezpośrednio przez Partnerów-Franczyzodawców bądź przez Franczyzobiorców; oraz
 • rabaty cenowe na Produkty zakupione z udziałem Partnerów-Pośredników oferujących Produkty na zasadach określonych w umowach pośrednictwa. Rabaty cenowe udzielane będą bezpośrednio przez Partnerów-Pośredników; oraz
 • wypłacane przez Agencję Nagrody Pieniężne uzyskiwane w związku z dokonanymi przez Klientów zakupami premiowanych towarów lub usług u Partnera-Franczyzodawcy oraz w ramach Sieci Franczyzowej;
 • wypłacane przez Agencję Nagrody Pieniężne uzyskiwane w związku z dokonanymi przez Klientów zakupami Premiowanych Produktów podmiotów trzecich oferowanych przez Partnera-Pośrednika w ramach umowy pośrednictwa.

Wnioskodawca pismem z dnia 10 marca 2014 r. (data wpływu 10 marca 2014 r.) uzupełnił wniosek wyjaśniając, że:

Agencja dokonując wypłaty Nagród Pieniężnych będzie działała we własnym imieniu i na własną rzecz, tj. Agencja będzie podmiotem prawnie zobowiązanym do wypłaty Nagród Pieniężnych Klientom a Klienci będą mieli roszczenie o wypłatę Nagród Pieniężnych wyłącznie do Agencji. Ekonomiczny ciężar Nagród Pieniężnych, rozumiany jako niepodlegające przeniesieniu na gruncie stosunków umownych uszczuplenie majątku, będzie w rezultacie ponoszony przez Partnerów, a nie przez Agencję. Oznacza to, że w sensie legalnym wydającym Nagrody Pieniężne będzie Agencja, przy czym będzie ona finansować wydatki w postaci Nagród Pieniężnych z kwot otrzymanych od Partnerów tytułem wynagrodzenia za jej usługi. W celu uzyskania zachowania opłacalności swoich działań Agencja będzie kalkulować wysokość swojego wynagrodzenia, tak by uwzględniało ono koszt Nagród Pieniężnych oraz godziwy zysk. W konsekwencji, Partnerzy będą wypłacać Agencji wynagrodzenie za świadczone usługi w wysokości, która pozwoli Agencji dokonywać wypłat Nagród Pieniężnych, zachowując równocześnie opłacalność świadczonych przez nią usług. Ostatecznie więc, to Partnerzy będą ponosić ekonomiczny ciężar Nagród Pieniężnych i będą mieli świadomość takiego stanu rzeczy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Nagrody Pieniężne wypłacane Klientom przez Agencję w ramach przedsięwzięcia promocyjnego (zwanego dla potrzeb wniosku Systemem Promocji Sprzedaży) w związku z dokonanymi:
  1. u Partnerów-Franczyzodawców oraz w ramach Sieci Franczyzowej zakupami premiowanych towarów lub usług,
  2. zakupami Premiowanych Produktów podmiotów trzecich, oferowanych przez Partnera-Pośrednika w ramach umowy pośrednictwa
  - będą stanowiły nagrody związane ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT...
 2. W razie pozytywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze: czy wartość Nagrody Pieniężnej określonej w odniesieniu do jednego zdarzenia uprawniającego do jej otrzymania (zakupu Premiowanego Towaru, Premiowanej Usługi, Premiowanego Produktu lub dokonania Premiowanej Transakcji) stanowi „jednorazową wartość nagrody w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT...
 3. W razie pozytywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze i drugie: czy Nagrody Pieniężne wypłacane Klientom nieprowadzącym działalności gospodarczej, których jednostkowa wartość (wartość jednej Nagrody Pieniężnej) nie przekroczy kwoty 760 zł będą podlegały zwolnieniu o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT...
 4. W razie pozytywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze i drugie: czy Nagrody Pieniężne wypłacane Klientom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy będą nabywali Premiowane Towary, Premiowane Usługi, Premiowane Produkty lub dokonywali Premiowanych Transakcji - na cele osobiste, nie związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą (tj. w transakcjach tych pomimo prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej będą występowali jako konsumenci o których mowa w art. 221 KC), w odniesieniu do których wartość jednej Nagrody Pieniężnej nie przekroczy kwoty 760 zł, będą podlegały zwolnieniu o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT...
 5. W razie pozytywnej odpowiedzi na pytanie trzecie i czwarte: czy w przypadku wystąpienia sytuacji opisanych w pytaniu trzecim i czwartym na Agencji nie będą ciążyć obowiązki płatnika, ani obowiązek złożenia informacji PIT-8C...
 6. Czy Nagrody Pieniężne wypłacane Klientom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy będą nabywali Premiowane Towary, Premiowane Usługi, Premiowane produkty lub dokonywali premiowanych Transakcji, w ramach i na cele prowadzonej działalności gospodarczej (nie będą występowali jako konsumenci o których mowa w art. 221 KC) w odniesieniu do których wartość jednej Nagrody Pieniężnej nie przekroczy kwoty 760 zł, nie będą podlegały zwolnieniu o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT...
 7. W razie pozytywnej odpowiedzi na pytanie szóste: czy na Agencji nie będą ciążyły obowiązki płatnika, jak również nie będą ciążyły obowiązki złożenia informacji PIT-8C, w odniesieniu do Klientów o których mowa w pytaniu szóstym...
 8. W razie negatywnej odpowiedzi na pytanie na którekolwiek z pytań od pierwszego do siódmego: czy na Agencji będą ciążyły obowiązki płatnika, względnie obowiązek złożenia informacji PIT-8C, w związku z wypłacanymi Nagrodami Pieniężnymi...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone nr 6, 7 i 8. W zakresie pozostałych pytań zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 6.

Nagrody Pieniężne wypłacane Klientom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy będą nabywali Premiowane Towary, Premiowane Usługi, Premiowane produkty lub dokonywali premiowanych Transakcji - w ramach i na cele prowadzonej działalności gospodarczej (nie będą występowali jako konsumenci o których mowa w art. 221 KC) w odniesieniu do których wartość jednej Nagrody Pieniężnej nie przekroczy kwoty 760 zł, nie będą podlegały zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

Ad. 7.

Przyjmując, iż prezentowane w punkcie szóstym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe na Agencji nie będą ciążyły obowiązki płatnika, jak również nie będą ciążyły obowiązki złożenia Informacji PIT-8C.

Ad. 8.

W razie negatywnej odpowiedzi na którekolwiek z pytań sformułowanych w niniejszym wniosku, na Agencji będą ciążyły obowiązki płatnika, bądź obowiązek złożenia informacji PIT-8C, w związku z wypłatą Klientom Nagród Pieniężnych.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

Z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca rozważa możliwość zastosowania Systemu Promocji Sprzedaży u Partnerów-Franczyzodawców i w ramach Sieci Franczyzowej w pierwszej kolejności niezbędne będzie dokonanie charakterystyki umów franczyzowych oraz umów pośrednictwa.

 1. Umowa franczyzy jest umową nienazwaną, która nie została uregulowana przez ustawodawcę. W celu wyjaśnienia należy wskazać, iż umowa franczyzy według ukształtowanego w praktyce modelu ma charakter umowy wzajemnej - na jej podstawie franczyzobiorca uzyskuje od franczyzodawcy prawo do wykorzystywania wypracowanego przez niego, sprawdzonego sposobu prowadzenia działalności gospodarczej i stosowanych przez niego oznaczeń, w zamian za wynagrodzenie, stanowiące okresowo uiszczane opłaty franczyzowej. Podstawową zasadą franczyzy jest to, iż franczyzobiorca jest samodzielnym przedsiębiorcą i prowadzi działalność gospodarczą będącą przedmiotem franczyzy samodzielnie, tj. we własnym imieniu i na własny rachunek.

Zasadniczym przedmiotem umowy franczyzowej jest przekazanie (zwane często transferem) franczyzobiorcy przez franczyzodawcę tzw. pakietu franczyzowego do stosowania go na określonym terytorium.

Przekazanie to oznacza ustanowienie w umowie na rzecz franczyzobiorcy prawa,a równocześnie obowiązku stosowania pakietu franczyzowego. Najogólniej mówiąc oznacza on praktykowaną przez franczyzodawcę i dającą odpowiedni sukces gospodarczy koncepcję (sposób) prowadzenia określonej działalności gospodarczej oraz związane z tym prawa ochronne. Na pakiet franczyzowy składają się więc co do zasady podstawowe elementy, a mianowicie koncepcja (sposób) oraz prawa ochronne.

Koncepcja objęta pakietem franczyzowym dotyczyć może wszelkich przejawów działalności przedsiębiorstwa franczyzobiorcy, zaś jej treść zależy od rodzaju franczyzy. W szczególności określeniu podlegają sposób zorganizowania przez franczyzobiorcę całości sieci franczyzowej, w tym zbywania towarów lub świadczenia usług przez franczyzobiorcę, organizacja punktów sprzedaży (świadczenia usług), co związane jest z używaniem wspólnej nazwy i szyldów sklepowych oraz o jednolity wygląd lokali lub/i środków transportu objętych umową. Dodatkowo co do zasady w ramach pakietu wskazanego powyżej mieszczą się również postanowienia dotyczące cen sprzedawanych przez franczyzobiorcę towarów lub świadczonych przezeń usług. Elementem koncepcji franczyzowej jako składnika pakietu franczyzowego jest także wspólna strategia całej sieci franczyzowej zgodna z ideą systemu (sieci). W ramach sieci franczyzowych organizowanych przez franczyzodawcę mogą być prowadzone u franczyzodawcy i franczyozobiorcy wszelkiego rodzaju akcje promocyjne.

W ocenie Wnioskodawcy System Promocji Sprzedaży organizowany przez Wnioskodawcę może być stosowany także u partnerów będących Franczyzodawcami oraz w ramach organizowanej przez nich Sieci Franczyzowej.

 1. Istotą umowy pośrednictwa jest zobowiązanie pośrednika do organizowania możliwości zawierania umów przez stronę jego zleceniodawcę lub pośredniczenia przy zawieraniu ściśle określonej umowy. Partnerzy-Pośrednicy w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej będą stale oferowali towary lub usługi podmiotów trzecich, z którymi będą mieli podpisane umowy pośrednictwa.

Ad. 6.

W odniesieniu do pytania szóstego należy stwierdzić, że w sytuacji opisanej w tym pytaniu nie będzie spełniony jeden z warunków uznania Nagród pieniężnych za zwolnione na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, tj.:

 • wydawane Nagrody związane będą ze sprzedażą premiową;
 • jednorazowa wartość Nagród nie będzie przekraczała kwoty 760 zł;
 • lecz nagrody będą otrzymywane w związku z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą a co za tym idzie, będą stanowiły przychód z takiej działalności (zaistnienie tej okoliczności będzie ustalane na podstawie oświadczenia Klienta).

W związku z powyższym Nagrody pieniężne wypłacane Klientom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy będą nabywali towary lub usługi w ramach i na cele prowadzonej działalności gospodarczej (nie będą występowali jako konsumenci o których mowa w art. 22<1> KC) w odniesieniu do których wartość jednej Nagrody Pieniężnej nie przekroczy kwoty 760 zł, nie będą podlegały zwolnieniu o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

Ad. 7.

W odniesieniu do pytania siódmego należy przypomnieć, że otrzymane w takich okolicznościach Nagrody Pieniężne będą stanowiły dla tych Klientów przychód zaliczany do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wraz z innymi przychodami z tego źródła oraz opodatkowany stosownie do wybranej formy opodatkowania przez Klienta.

Przedmiotowy pogląd znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2011 r., sygn. ILPB1/415-357/11-4/TW, w której organ stwierdził, że: „określone w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności. Oznacza to, że jeżeli nagroda została uzyskana w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą — wówczas nie ma zastosowania zryczałtowana forma opodatkowania. W związku z powyższym nie będą miały zastosowania przepisy art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak więc podmiot otrzymujący nagrodę jest zobowiązany doliczyć wartość otrzymanej nagrody do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i opodatkować uzyskany z tego tytułu przychód wraz z innymi uzyskanymi z pozarolniczej działalności gospodarczej przychodami stosownie do wybranej formy opodatkowania. (...) <Wnioskodawca> (...) od uzyskanego przychodu przez odbiorcę nagrody nie będzie zobowiązany, jako płatnik do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu otrzymania nagrody. Przychód ten bowiem winien być opodatkowany samodzielnie przez odbiorcę nagrody stosownie do wybranej przez niego formy opodatkowania.

Podobne stanowisko jest prezentowane także w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 listopada 2010 r., sygn. IPPB1/415-667/10-4/SP, w której organ stwierdził, że „(...) Spółka nie będzie zobowiązana jako płatnik do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego ani do składania informacji lub deklaracji podatkowych, w związku z wydawaniem nagród w ramach Akcji Promocyjnej <sprzedażą premiową> osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą.

Mając na uwadze powyższe nagrody wypłacone Klientom prowadzącym działalność gospodarczą nabywającym produkty w ramach i na cele prowadzonej działalności gospodarczej nie będą wiązały się dla Agencji z obowiązkiem wystawienia PIT-8C.

Ad. 8.

W odniesieniu do pytania ósmego należy wskazać, że w razie negatywnej odpowiedzi na którekolwiek z pytań sformułowanych w niniejszym wniosku, w związku z wypłatą Klientom Nagród Pieniężnych na Agencji będą ciążyły obowiązki płatnika, bądź obowiązek złożenia informacji PIT-8C, w związku z wypłacanymi Nagrodami Pieniężnymi (zależnie od tego w zakresie których pytań stanowisko Wnioskodawcy zostałoby uznane za nieprawidłowe).

W związku z tym należy przypomnieć, że zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy PIT płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy PIT, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych, m.in. z tytułu określonego w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT, tj. z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową.

Natomiast w myśl art. 42a ustawy o PIT „Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Jak wynika z treści powyższych przepisów obowiązki płatnika, względnie obowiązek złożenia informacji PIT-8C, są nałożone na podmiot dokonujący wypłaty lub stawiania do dyspozycji, np. nagród.

W związku z tym, zdaniem Agencji, ewentualne obowiązki płatnika (albo obowiązek złożenia informacji PIT-8C) będą spoczywały na Agencji, która organizuje i przeprowadza SPS. Należy zauważyć, że to Agencja będzie każdorazowo obliczała wartość Nagrody Pieniężnej należnej Klientowi w związku z dokonaniem zakupu Premiowanego Towaru, Premiowanej Usługi lub dokonaniem Premiowanej Transakcji. Ponadto Agencja będzie wypłacała Klientom Nagrody Pieniężne z własnych środków pieniężnych, w ramach usług świadczonych przez Agencję na podstawie Umów z Partnerami.

Wnioskodawca wskazuje, iż określenie płatnika podatku jako podmiotu wypłacającego nagrody daje możliwość jednoznacznego wskazania podmiotu zobowiązanego do zapłaty należnego podatku. Powyższe zapobiega możliwości niezapłacenia podatku w ogóle, lub zapłacenia go przez kilka podmiotów równocześnie, w sytuacji gdy kilka podmiotów jest zaangażowanych w proces organizacji akcji promocyjnej.

Takie stanowisko znajduje potwierdzenie m.in. w:

 • wyroku NSA z dnia 18.12.2008 r., sygn. II FSK 1467/07 w którym czytamy m.in. „Płatnikami w ustawach podatkowych ustanawia się takie podmioty, które w momencie powstania zobowiązania podatkowego dysponują środkami finansowymi podatnika lub dokonują czynności związanych z operacjami na jego majątku (Małgorzata Niezgódka - Medek i inni „Ordynacja podatkowa” Komentarz, LexisNexis, W-wa 2007, str. 70).” (Agencja w analizowanym stanie faktycznym niewątpliwie jest jedynym podmiotem, który dysponuje środkami finansowymi podatnika w postaci należnej Nagrody Pieniężnej);
 • wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 06.12.2010 r., sygn. III SA/WA 730/10 w którym wskazano m.in. „Zdaniem Sądu „dokonywanie wypłat”, o którym mowa w art. 41 ust. 4 u.p.d.o.f należy rozumieć dosłownie, a mianowicie jako właśnie faktyczną realizację wypłaty (faktyczne wypłacenie). Uprawniony jest przy tym pogląd, że analogicznie jak podmiot, który faktycznie dokonuje wypłat (świadczeń) należy rozumieć podmiot, który stawia do dyspozycji podatnika pieniądze lub wartości pieniężnych. Przez „faktyczne wypłacenie” Sąd rozumie wypłatę środków finansowych rzeczywiście dokonaną przez określony podmiot, niezależnie od źródła pochodzenia tych środków. Innymi słowy, podmiotem faktycznie wypłacającym jest podmiot przekazujący środki pieniężne osobie uprawnionej do ich otrzymania, czyniąc to czy to w gotówce, czy też na np. rachunek bankowy.”

W świetle powyższego, zdaniem Agencji, w analizowanym zdarzeniu przyszłym, tylko Agencja może być uznana za adresata art. 41 ust. 4 ustawy o PIT albo art. 42a ustawy o PIT. W konsekwencji, tylko Agencja może zostać uznana za płatnika, bądź za podmiot zobowiązany do złożenia informacji PIT-8C.

Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca wnosi, jak na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe w części dotyczącej braku możliwości korzystania ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z dokonanymi u Partnerów-Franczyzodawców zakupami premiowanych towarów, za nieprawidłowe w pozostałym zakresie.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Wyrazem jej praktycznej realizacji jest art. 11 ust. 1 ww. ustawy, z którego treści wynika, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W świetle art. 5a pkt 6 cytowanej ustawy, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Przepis art. 14 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 – tj. pozarolniczej działalności gospodarczej – uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że P. Sp. z o.o. (poprzednia firma E. Sp. z o.o.) (dalej: „Wnioskodawca” lub „Agencja”) z siedzibą w W., w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zajmuje się m.in. świadczeniem usług polegających na odpłatnym organizowaniu oraz obsłudze programów motywacyjnych i lojalnościowych, których celem jest zwiększenie sprzedaży i promocja produktów zleceniodawców.

Agencja zamierza podjąć współpracę z kilkoma podmiotami gospodarczymi (zwanymi dalej: „Partnerami Strategicznymi”), dla których zamierza zorganizować i przeprowadzić akcję promocyjną pod nazwą „P.” (dalej: „Program” lub „Akcja promocyjna”).

Program zostanie skierowany do klientów Partnerów Strategicznych korzystających z usług tych podmiotów (dalej: „ Klienci”), którymi będą:

 • osoby fizyczne nie prowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) (dalej: „KC”);
 • osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które mogą korzystać z Akcji promocyjnej w dwojaki sposób:
  • jako osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, będą nabywały towary lub usługi na cele osobiste, nie związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą (tj. w transakcjach tych pomimo prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej będą występowały jako konsumenci o których mowa w art. 221 KC);
  • jako osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, będą nabywały towary lub usługi, w ramach i na cele prowadzonej działalności gospodarczej (tj. w transakcji takiej nie wystąpią jako konsumenci o których mowa w art. 221 KC).

Warunki przygotowania i przeprowadzenia (realizacji) Akcji promocyjnej zostaną uregulowane w zawartej pomiędzy Agencją i Parterami Strategicznymi umowie (dalej: „Umowa z Agencją”). Na podstawie umowy z Partnerami Strategicznymi, Agencja będzie zobowiązana w szczególności do:

 1. stworzenia oprogramowania obsługującego Program;
 2. utworzenia aplikacji mobilnej dla Klientów;
 3. przygotowania ogólnopolskiej kampanii medialnej na start Programu;
 4. przygotowania i organizacji przedsięwzięć promocyjnych dla Klientów;
 5. podjęcia współpracy z Partnerami, o których mowa niżej.

Za przygotowanie i realizację Programu, Agencja od Partnerów Strategicznych może otrzymywać wynagrodzenie. Zgodnie z Umową z Agencją, jednym ze składników wynagrodzenia Agencji należnego od Partnerów Strategicznych może być wynagrodzenie należne za organizację i prowadzenie systemu nagród przeznaczonych dla Klientów za dokonywane przez nich zakupy (system nagród, którego zasady działania zostaną opisane w dalszej części wniosku będzie dalej zwany „Systemem Promocji Sprzedaży” albo w skrócie „SPS”), w odniesieniu do towarów lub usług sprzedawanych przez Partnerów Strategicznych.

W ramach Programu Agencja zamierza podjąć współpracę z:

 1. podmiotami gospodarczymi, które będą współpracowały z innymi podmiotami gospodarczymi na podstawie umów franczyzy, regulujących wzajemne prawa i obowiązku stron. Podmioty wskazane w zdaniu poprzednim, z którymi Agencja podejmie współpracę w ramach Akcji Promocyjnej będą zwane dalej: „Partnerami Franczyzodawcami”. Partnerzy-Franczyzodawcy będą mogli zaangażować do SPS organizowanego przez Agencję podmioty współpracujące z Partnerem Franczyzodawcą w ramach sieci franczyzowej. Podmioty, z którymi Partnerzy Franczyzodawcy będą współpracowali na zasadzie franczyzy, a którzy wyrażą pisemną zgodę na uwzględnianie produktów sprzedawanych przez nich w SPS, zwane będą dalej: „Franczyzobiorcami”. Natomiast sieć współpracy w ramach której działają Franczyzobiorcy, którzy wyrazili zgodę na uwzględnianie produktów sprzedawanych przez nich w SPS będzie zwana dalej „Siecią Franczyzową”;
 2. podmiotami gospodarczymi, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zajmują się pośrednictwem w zakresie zawierania umów dotyczących towarów lub usług na rzecz sprzedawców towarów lub usług. Podmioty te w dalszej części wniosku będą zwane: „Partnerami-Pośrednikami”. Partnerzy-Pośrednicy mogą działać w różnych branżach, w tym mogą działać w branży pośrednictwa ubezpieczeniowego w rozumieniu ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Agencja zawrze z Partnerami-Franczyzodawcami oraz z Partnerami-Pośrednikami umowy (dalej: „Umowa z Partnerem”), na podstawie których Agencja w ramach Akcji promocyjnej zorganizuje i będzie prowadzić przedsięwzięcie promocyjne (na potrzeby niniejszego wniosku zwane Systemem Promocji Sprzedaży), które zostanie opisane poniżej.

Umowy zawarte przez Agencję z Partnerami-Franczyzodawcami i Partnerami-Pośrednikami będą wskazywać, że Agencja jako podmiot posiadający dostęp do szerokiego grona wypłacalnych klientów organizuje przedsięwzięcie promocyjne (System Promocji Sprzedaży) w ramach Akcji promocyjnej, do których Partnerzy-Franczyzodawcy oraz Partnerzy-Pośrednicy mogą przystąpić za ustalonym w Umowie z Partnerem wynagrodzeniem.

Korzyścią wynikającą z uczestnictwa w Akcji promocyjnej (a więc również w SPS) jest:

 1. dla Partnerów-Franczyzodawców promocja wśród Klientów, do których ma dostęp Agencja, towarów lub usług Partnerów-Franczyzodawców (oferowanych również w ramach Sieci Franczyzowej),
 2. dla Partnerów-Pośredników promocja towarów lub usług podmiotów trzecich w sprzedaży których Partnerzy-Pośrednicy pośredniczą.

Przebieg Akcji promocyjnej:

Wśród Klientów zostanie rozprowadzona papierowa książeczka zatytułowana „P.”, (dalej: „P.”). W Paszporcie Korzyści będą prezentowane m.in. towary i usługi oferowane przez Partnerów, objęte rabatem cenowym w ramach Programu. W każdym Paszporcie Korzyści będą znajdowały się także dwie karty programu lojalnościowego, każda wyposażona w unikatowy kod kreskowy lub QR kod (dalej: „Karta/Karty Korzyści”). Karty Korzyści będą dokumentem uprawniającym Klientów do udziału w Akcji promocyjnej.

Klienci po otrzymaniu Paszportu Korzyści wraz z Kartami Korzyści będą mogli uzyskać u Partnerów-Franczyzodawców oraz w Sieci Franczyzowej, jak również u Partnerów- Pośredników biorących udział w Programie rabaty cenowe na towary lub usługi oferowane przez te podmioty.

Dodatkowo Klient uczestniczący w Programie, (po spełnieniu formalnych warunków, tj. posiadania rachunku bankowego i dokonaniu rejestracji na stronach internetowych Programu), poza rabatami cenowymi, będzie mógł uzyskać nagrody pieniężne w związku z nabywaniem towarów i usług objętych SPS organizowanym przez Agencję u Partnerów Franczyzodawców (sprzedawanych również w ramach Sieci Franczyzowej) oraz u Partnerów-Pośredników. Potencjalnie regulamin SPS może wskazywać bank, w którym Klient powinien posiadać rachunek bankowy w celu spełnienia formalnych warunków wypłaty nagród pieniężnych.

System Promocji Sprzedaży będzie charakteryzował się tym. że:

 • będzie obejmował wybrane lub wszystkie towary lub usługi oferowane przez Partnerów- Franczyzodawców (sprzedawane również w ramach Sieci Franczyzowej), na zasadach określonych w umowie pomiędzy Agencją a Partnerem-Franczyzodawcą;
 • będzie obejmował wybrane lub wszystkie towary lub usługi podmiotów trzecich (zgodnie z decyzją tych podmiotów i za ich zgodą), z którymi Partner-Pośrednik będzie miał zawarte umowy pośrednictwa, a które będą dostępne w ofercie handlowej Partnera-Pośrednika na zasadzie pośrednictwa. Towary lub usługi dostępne w ofercie Partnera-Pośrednika zwane będą dalej: Produktami;
 • Agencja będzie naliczała nagrody pieniężne w związku z:
  1. dokonaniem przez Klientów zakupów premiowanych towarów lub usług u Partnerów-Franczyzodawców lub w ramach Sieci Franczyzowej;
  2. dokonaniem przez Klientów zakupu premiowanego Produktu, oferowanego przez Partnera- Pośrednika na podstawie umowy pośrednictwa;
  Nagroda pieniężna, o której mowa powyżej naliczana przez Agencję, będzie zwana dalej: „Leadbackiem” lub „Nagrodą Pieniężną”;
 • w zależności od specyfiki działalności gospodarczej prowadzonej przez Partnera Franczyzodawcy, może być przyjęty następujący sposób naliczania Nagród Pieniężnych (dalej: „System Naliczania Leadback’u”):
  1. od każdego zakupu premiowanego towaru (dalej: „Premiowany Towar”); w przypadku dokonania przez Klienta w ramach jednej transakcji zakupu kilku towarów objętych SPS oraz towarów nie objętych SPS, Klientowi zostanie naliczony Leadback odrębnie za każdy Premiowany Towar;
  2. od każdego zakupu premiowanej usługi (dalej: „Premiowana Usługa”); w przypadku dokonania przez Klienta w ramach jednej transakcji zakupu kilku usług objętych SPS oraz usług nie objętych SPS, Klientowi zostanie naliczony Leadback odrębnie za każdą Premiowaną Usługę;
  3. od każdej premiowanej transakcji (dalej: „Premiowana Transakcja”); w tym przypadku przyjmuje się, iż wszystkie towary lub usługi zakupione przez Klienta w ramach jednej transakcji dokonanej w okresie od rozpoczęcia korzystania przez Klienta z Akcji Promocyjnej (w tym SPS) do czasu zaprzestania uczestnictwa Partnera-Franczyzodawcy (Franczyzobiorcy) w SPS są objęte SPS, a podstawą naliczenia Leadback”u będzie każdorazowo Premiowana Transakcja;
 • w zależności od specyfiki działalności gospodarczej prowadzonej przez Partnerów- Pośredników, może być przyjęty następujący sposób naliczania Nagród Pieniężnych:
  1. od każdego zakupu premiowanego Produktu (dalej: „Premiowany Produkt”); w przypadku dokonania przez Klienta w ramach jednej transakcji zakupu kilku Produktów objętych SPS oraz Produktów nie objętych SPS, Klientowi zostanie naliczony Leadback odrębnie za każdy Premiowany Produkt;
  2. od każdej premiowanej transakcji (dalej: „Premiowana Transakcja”); w tym przypadku przyjmuje się, iż wszystkie Produkty zakupione w ramach jednej transakcji dokonanej w okresie od rozpoczęcia korzystania przez Klienta z Akcji Promocyjnej (w tym SPS) do czasu zaprzestania uczestnictwa Partnera-Pośrednika w SPS są objęte SPS, a podstawą naliczenia Leadback’u będzie Premiowana Transakcja;
 • każdy zakup Premiowanego Towaru, Premiowanej Usługi lub każda Premiowana Transakcja będą traktowane indywidualnie i rozliczane odrębnie bez, względu na ilość ich dokonania przez Klienta w ciągu jednego dnia oraz bez względu na to czy będą dokonywane u jednego Partnera-Franczyzodawcy (względnie w jednym punkcie Sieci Franczyzowej danego Partnera-Franczyzodawcy) czy u kilku Partnerów-Franczyzodawców (względnie w wielu punktach Sieci Franczyzowej danych Partnerów-Franczyzodawców) - oznacza to, że dla potrzeb SPS każdy zakup Premiowanego Towaru, Premiowanej Usługi lub dokonanie Premiowanej Transakcji będą traktowane jako samodzielne zdarzenia uprawniające Klienta do otrzymania Nagrody Pieniężnej;
 • każdy zakup Premiowanego Produktu lub każda Premiowana Transakcja będą traktowane indywidualnie i rozliczane odrębnie bez względu na ilość ich dokonania przez Klienta w ciągu jednego dnia oraz bez względu na to czy będą dokonywane u jednego Partnera-Pośrednika czy u kilku Partnerów-Pośredników - oznacza to, że dla potrzeb SPS każdy zakup Premiowanego Produktu lub dokonanie Premiowanej Transakcji będą traktowane jako samodzielne zdarzenia uprawniające Klienta do otrzymania Nagrody Pieniężnej;
 • jednorazowa wartość Nagrody Pieniężnej naliczonej odrębnie od zakupu każdego Premiowanego Towaru, Premiowanej Usługi, Premiowanego Produktu lub dokonania Premiowanej Transakcji nie będzie mogła przekroczyć kwoty 760 zł;
 • technicznie wszystkie Nagrody Pieniężne, niezależnie od tego czy Klient nabędzie do nich uprawnienie w związku ze sprzedażą dokonaną bezpośrednio przez Partnera Franczyzodawcę lub w ramach punktu działającego w Sieci Franczyzowej lub z zakupem Produktu oferowanego w ramach pośrednictwa przez Partnera-Pośrednika będą wypłacane Klientom w okresach rozliczeniowych. Agencja będzie wypłacała naliczone Klientom Nagrody Pieniężne np. jednorazowo na koniec przyjętego okresu rozliczeniowego;
 • Agencja podkreśla, iż nawet w przypadku zgromadzenia przez Klienta w danym okresie rozliczeniowym wielu Nagród Pieniężnych — zawsze będzie w stanie powiązać daną Nagrodę Pieniężną z konkretnym zdarzeniem czyli zakupem Premiowanego Towaru, Premiowanej Usługi, Premiowanego Produktu albo dokonania Premiowanej Transakcji, niezależnie od tego czy Klient nabędzie do nich uprawnienie w związku ze sprzedażą dokonaną bezpośrednio przez Partnera Franczyzodawcę lub w ramach punku działającego w Sieci Franczyzowej, czy z udziałem Partnera-Pośrednika. Sam fakt wypłaty wszystkich naliczonych Nagród Pieniężnych np. na koniec przyjętego okresu rozliczeniowego jest wyłącznie technicznym sposobem przekazania nagród Klientowi;
 • Klient będzie mógł wypłacić naliczone w danym okresie rozliczeniowym Nagrody Pieniężne jeżeli:
  1. będzie posiadał rachunek bankowy w banku wskazanym w regulaminie SPS;
  2. dokona rejestracji na stronie internetowej Programu.
  Należy jednak zaznaczyć, iż posiadanie rachunku bankowego w banku wskazanym w regulaminie SPS i dokonanie rejestracji na stronach internetowych Programu, są jedynie warunkami formalnymi umożliwiającymi identyfikację Klienta i faktyczną wypłatę wszystkich zgromadzonych przez niego Nagród Pieniężnych;
 • Agencja będzie wypłacała Klientom Nagrody Pieniężne zgromadzone w danym okresie rozliczeniowym z własnych środków pieniężnych w ramach usług świadczonych przez Agencję na podstawie Umów z Partnerami-Franczyzodawcami/Partnerami-Pośrednikami.

Jeżeli Klient nie dokona jeszcze rejestracji na stronach internetowych Programu lub nie założy rachunku bankowego w banku wskazanym w regulaminie SPS, wszystkie naliczone Nagrody Pieniężne będą technicznie przyporządkowane do „numeru Paszportu Korzyści” oraz przechowywane na rachunku technicznym Agencji. Po zarejestrowaniu się przez Klienta oraz założeniu rachunku bankowego w banku wskazanym w regulaminie SPS, Agencja będzie mogła zidentyfikować Klienta po numerze Karty oraz wypłaci Klientowi Nagrody Pieniężne w pierwszym okresie rozliczeniowym, który będzie liczony od dnia założenia rachunku bankowego w banku wskazanym w regulaminie BPS i rejestracji na stronie internetowej Programu.

Podsumowując, Wnioskodawca pragnie zauważyć, iż w ramach Akcji promocyjnej Klienci będą mogli otrzymać m.in. następujące korzyści:

 • rabaty cenowe na towary lub usługi zakupione u Partnerów-Franczyzodawców lub w ramach Sieci Franczyzowej. Rabaty cenowe udzielane będą bezpośrednio przez Partnerów-Franczyzodawców bądź przez Franczyzobiorców; oraz
 • rabaty cenowe na Produkty zakupione z udziałem Partnerów-Pośredników oferujących Produkty na zasadach określonych w umowach pośrednictwa. Rabaty cenowe udzielane będą bezpośrednio przez Partnerów-Pośredników; oraz
 • wypłacane przez Agencję Nagrody Pieniężne uzyskiwane w związku z dokonanymi przez Klientów zakupami premiowanych towarów lub usług u Partnera-Franczyzodawcy oraz w ramach Sieci Franczyzowej;
 • wypłacane przez Agencję Nagrody Pieniężne uzyskiwane w związku z dokonanymi przez Klientów zakupami Premiowanych Produktów podmiotów trzecich oferowanych przez Partnera-Pośrednika w ramach umowy pośrednictwa.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wyjaśnił, że Agencja dokonując wypłaty Nagród Pieniężnych będzie działała we własnym imieniu i na własną rzecz, tj. Agencja będzie podmiotem prawnie zobowiązanym do wypłaty Nagród Pieniężnych Klientom a Klienci będą mieli roszczenie o wypłatę Nagród Pieniężnych wyłącznie do Agencji. Ekonomiczny ciężar Nagród Pieniężnych, rozumiany jako niepodlegające przeniesieniu na gruncie stosunków umownych uszczuplenie majątku, będzie w rezultacie ponoszony przez Partnerów, a nie przez Agencję. Oznacza to, że w sensie legalnym wydającym Nagrody Pieniężne będzie Agencja, przy czym będzie ona finansować wydatki w postaci Nagród Pieniężnych z kwot otrzymanych od Partnerów tytułem wynagrodzenia za jej usługi. W celu uzyskania zachowania opłacalności swoich działań Agencja będzie kalkulować wysokość swojego wynagrodzenia, tak by uwzględniało ono koszt Nagród Pieniężnych oraz godziwy zysk. W konsekwencji, Partnerzy będą wypłacać Agencji wynagrodzenie za świadczone usługi w wysokości, która pozwoli Agencji dokonywać wypłat Nagród Pieniężnych, zachowując równocześnie opłacalność świadczonych przez nią usług. Ostatecznie więc, to Partnerzy będą ponosić ekonomiczny ciężar Nagród Pieniężnych i będą mieli świadomość takiego stanu rzeczy.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Na podstawie art. 41 ust. 4 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w ust. 1, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

W myśl art. 42 ust. 1 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Na mocy art. 42 ust. 1a ww. ustawy w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Aby jednak wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową zwolniona była z podatku dochodowego, spełnione muszą być następujące warunki:

 • nagroda otrzymana przez klienta musi być związana ze sprzedażą premiową.
 • jednorazowa wartość tych nagród nie może przekroczyć kwoty 760 zł,
 • sprzedaż premiowa nie dotyczy nagród otrzymanych przez klientów w związku prowadzoną przez nich pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Pomimo że ustawodawca posłużył się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wyrażeniem „sprzedaż premiowa”, to jednak nie sformułował tego pojęcia w ustawie.

Przy dokonywaniu interpretacji określonego powyżej zwolnienia przedmiotowego należy uwzględnić dyrektywy wykładni prawa. Podstawowe znaczenie we wszystkich dziedzinach prawa ma wykładnia językowa. Wykładnia językowa jest nie tylko punktem wyjścia wykładni prawa, ale także zakreśla jej granice, co pozwala na sformułowanie reguły, że każda interpretacja powinna w zasadzie pozostawać w ramach możliwego znaczenia słownikowego danego wyrażenia.

Pojęcie „sprzedaży premiowej” nie występuje w żadnym akcie normatywnym.

Z definicji słownikowej języka polskiego PWN wynika, że sprzedaż to „odstępowanie czegoś przez sprzedawcę na własność kupującemu za określoną sumę.

Ponadto umowa sprzedaży została zdefiniowana i uregulowana w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121). i tak zgodnie z treścią art. 535 Kodeksu cywilnego, przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Sprzedaż jest zatem umową dwustronnie zobowiązującą, a skutkiem jej zawarcia jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego oraz zobowiązanie się kupującego do zapłacenia sprzedawcy umówionej ceny. Świadczenie jednej strony jest więc odpowiednikiem świadczenia drugiej strony. W takim ujęciu umowa sprzedaży ma charakter umowy wzajemnej. Świadczenia stron mają charakter ekwiwalentny, jednakże w znaczeniu subiektywnym. Z istoty swej umowa ma charakter odpłatny. Odpowiednikiem świadczenia sprzedawcy jest umówiona cena, a więc ustalona przez strony i wyrażona w pieniądzu wartość rzeczy lub prawa.

Termin „premia”, „premiowa” nie został zdefiniowany w przepisach podatkowych, ani też cywilnoprawnych. Z uwagi na powyższe koniecznym jest dokonanie wykładni językowej przedmiotowego pojęcia. Za premię uznać należy nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa, 2003). Innymi słowy pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię. Przymiotnik „premiowy” należy zatem rozumieć jako odnoszący się do powyżej zdefiniowanej premii.

Należy także zwrócić uwagę na przepis art. 353 § 1 ustawy Kodeks cywilny, który stanowi, że zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Natomiast zgodnie z § 2 art. 353 Kodeksu cywilnego, świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu. Zatem strony umowy sprzedaży mogą wzbogacić treść łączącego je stosunku w granicach swobody kontraktowania, tzn. mogą wprowadzić do niego określone postanowienia, których treść lub cel nie sprzeciwiają się właściwości (naturze) sprzedaży, ustawie lub zasadom współżycia społecznego. Do tego rodzaju postanowień należy zobowiązanie sprzedawcy do spełnienia dodatkowego świadczenia (nagrody) w przypadku określonego zakupu. Postanowienia takie stanowią elementy dodatkowe, zastrzeżone w treści umowy przez strony.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że „sprzedaż premiowa” jest umową sprzedaży, zawartą między sprzedawcą a kupującym, połączoną jednak z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. Na skutek zawarcia tej umowy po stronie sprzedawcy powstaje obowiązek przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu rzeczy, jak również wydania (przekazania) kupującemu premii, w związku z dokonanym przez niego zakupem, której wartość nie jest objęta ceną kupowanego towaru. Otrzymanie premii jest gwarantowane, albowiem przyznawane jest przez sprzedawcę kupującemu w zamian za to, że ten dokonał zakupu określonego towaru, na warunkach wskazanych przez sprzedającego (np. w określonej ilości, o określonej wartości, czy też określonego rodzaju towarów). Po stronie kupującego powstaje obowiązek zapłaty ceny sprzedaży oraz uprawnienie do otrzymania premii. Z nagrodą związaną ze sprzedażą premiową mamy do czynienia wówczas, gdy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, czyli przeniesienia własności rzeczy.

W sytuacji przedstawionej we wniosku Wnioskodawca uznał, że Nagrody Pieniężne wypłacane Klientom przez Agencję w ramach przedsięwzięcia promocyjnego (zwanego dla potrzeb wniosku Systemem Promocji Sprzedaży) w związku z dokonanymi:

 1. u Partnerów-Franczyzodawców lub w ramach Sieci Franczyzowej zakupami premiowanych towarów lub usług,
 2. zakupami Premiowanych Produktów podmiotów trzecich, oferowanych przez Partnera-Pośrednika w ramach umowy pośrednictwa

- będą stanowiły nagrody związane ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

Organ podatkowy nie podziela tego poglądu w części dotyczącej uznania, że nagrody wypłacane Klientom - prowadzącym działalność gospodarczą - w związku z dokonanymi u Partnerów-Franczyzodawców zakupami premiowanych usług są związane ze sprzedażą premiową.

Przedmiotowe nagrody będą wypłacane w związku ze skorzystaniem przez Klienta z usług oferowanych przez Partnerów-Franczyzodawców, nie zaś sprzedażą mającą na celu przeniesienie na Klienta własności rzeczy. Podmioty świadczące usługi biorące udział w programie będą jedynie świadczyć na rzecz Klientów usługi, do których się zobowiązały.

W konsekwencji do wypłacanych przez Wnioskodawcę nagród związanych z dokonanymi u Partnerów zakupami premiowanych usług - nie będzie miało zastosowania zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, bowiem jak wskazano powyżej sprzedaży usług nie można uznać za sprzedaż związaną ze sprzedażą premiową.

Wypłata przez Wnioskodawcę nagród związanych z dokonanymi u Partnerów-Franczyzodawców zakupami premiowanych usług będzie powodowała powstanie przychodu, po stronie osób, które je otrzymają, kwalifikowanego do przychodów z działalności gospodarczej, o którym mowa w ww. art. 14 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegającego opodatkowaniu wraz z innymi uzyskanymi z tego źródła przychodami stosownie do wybranej formy opodatkowania. Dlatego też w powyższej sytuacji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany, jako płatnik do pobrania podatku dochodowego od przekazanej osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą nagrody i wystawienia Informacji PIT-8C.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, na fakt że Spółka świadczy kompleksową usługę polegającą na organizacji i prowadzeniu akcji promocyjnej, w ramach zawartej z Partnerami-Franczyzodawcami umowy o współpracę, to jednak Partnerzy-Franczyzodawcy ponoszą ekonomiczny ciężar organizacji akcji promocyjnej, której celem jest zwiększenie sprzedaży i promocja produktów Partnerów-Franczyzodawców. Zatem wypłacanie przez Wnioskodawcę w ramach akcji promocyjnej uczestnikom nagród pieniężnych nie czyni Wnioskodawcy płatnikiem podatku i nie spoczywają w związku z tym na Wnioskodawcy obowiązki informacyjne, wynikające z uregulowań art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Płatnikiem podatku jest Partner-Franczyzodawca.

Natomiast uwzględniając okoliczności wskazane we wniosku, w sytuacji gdy otrzymanie nagrody uzależnione jest od dokonania zakupu towarów, będzie ono związane z konkretną transakcją sprzedaży (rzeczy). Zatem otrzymana nagroda z tytułu zawarcia umowy sprzedaży towarów, będzie nagrodą związaną ze sprzedażą premiową.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, nagroda ta nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Opisane przez Wnioskodawcę nagrody należy opodatkować na zasadzie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stan taki będzie istniał bez względu czy przyjmie się, że dana osoba fizyczna w wyniku otrzymania nagrody w ramach zdarzenia opisanego przez Wnioskodawcę we wniosku o interpretację indywidualną, uzyska przychód bądź z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy), bądź przychód z innego źródła (art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ww. ustawy). Wówczas od jej przychodu należy – stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy, stanowiącego unormowanie szczególne w odniesieniu do art. 27 i art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nie występuje w roli płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. To Partnerzy-Franczyzodawcy ponoszą ekonomiczny ciężar organizacji akcji promocyjnej, której celem jest zwiększenie sprzedaży i promocja produktów Partnerów-Franczyzodawców. Zatem kompleksowa obsługa Programu na podstawie stosownej umowy z Partnerami-Franczyzodawcami oraz wypłacanie przez Wnioskodawcę w ramach akcji promocyjnej uczestnikom nagród pieniężnych nie czyni Wnioskodawcy płatnikiem zryczałtowanego podatku i nie spoczywa w związku z tym na Wnioskodawcy obowiązek sporządzenia deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR.

Tut. Organ nie podziela również stanowiska Wnioskodawcy odnośnie wypłacania Klientom nagród związanych z zakupami Premiowanych Produktów podmiotów trzecich, oferowanych przez Partnera-Pośrednika w ramach umowy pośrednictwa.

Jak już wcześniej wspomniano umowa sprzedaży została zdefiniowana i uregulowana w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121). I tak zgodnie z treścią art. 535 Kodeksu cywilnego, przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Sprzedaż jest zatem umową dwustronnie zobowiązującą, a skutkiem jej zawarcia jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego oraz zobowiązanie się kupującego do zapłacenia sprzedawcy umówionej ceny. Świadczenie jednej strony jest więc odpowiednikiem świadczenia drugiej strony. W takim ujęciu umowa sprzedaży ma charakter umowy wzajemnej. Świadczenia stron mają charakter ekwiwalentny, jednakże w znaczeniu subiektywnym. Z istoty swej umowa ma charakter odpłatny. Odpowiednikiem świadczenia sprzedawcy jest umówiona cena, a więc ustalona przez strony i wyrażona w pieniądzu wartość rzeczy lub prawa.

Zatem jeżeli stronami umowy sprzedaży są kupujący i sprzedający, to cechą sprzedaży jest bezpośrednia styczność stron.

Jeżeli do transakcji dochodzi za pośrednictwem innego podmiotu (w tym przypadku Partnera-Pośrednika) to nie można mówić o sprzedaży w znaczeniu ścisłym, a zatem w przypadku zakupów Premiowanych Produktów podmiotów trzecich, oferowanych przez Partnera-Pośrednika w ramach umowy pośrednictwa nie dochodzi do sprzedaży premiowej. W związku z tym nie znajdzie zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, że:

 • wypłata przez Wnioskodawcę nagród związanych z dokonanymi u Partnerów-Franczyzodawców zakupami premiowanych usług będzie powodowała powstanie przychodu, po stronie osób, które je otrzymają, kwalifikowanego do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegającego opodatkowaniu wraz z innymi uzyskanymi z tego źródła przychodami stosownie do wybranej formy opodatkowania. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nie występuje w roli płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz nie spoczywają na Wnioskodawcy żadne obowiązki informacyjne;
 • wypłacane przez Agencję nagrody pieniężne w ramach akcji promocyjnej Klientom prowadzącym działalność gospodarczą - w związku z dokonanymi u Partnerów-Franczyzodawców zakupami premiowanych towarów, będą stanowić nagrody uzyskane w sprzedaży premiowej. Jednakże Wnioskodawca nie występuje w roli płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. To Partnerzy ponoszą ekonomiczny ciężar organizacji akcji promocyjnej, której celem jest zwiększenie sprzedaży i promocja produktów Partnerów,
 • w przypadku zakupów Premiowanych Produktów podmiotów trzecich, oferowanych przez Partnera-Pośrednika w ramach umowy pośrednictwa nie dochodzi do sprzedaży premiowej. W związku z tym nie znajdzie zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych oraz wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego - wskazać należy, iż orzeczenia te dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw, osądzonych w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.