ILPP1/4512-1-710/15-6/NS | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu nagród wydawanych uczestnikom konkursów.
ILPP1/4512-1-710/15-6/NSinterpretacja indywidualna
 1. konkursy
 2. nagrody
 3. obniżenie podatku należnego
 4. odliczanie podatku naliczonego
 5. odliczenia
 6. odliczenie podatku od towarów i usług
 7. podatek należny
 8. podatek naliczony
 9. prawo do odliczenia
 10. prezent
 11. przekazanie nieodpłatne
 12. świadczenie nieodpłatne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2015 r. (data wpływu 24 września 2015 r.), uzupełnionym pismami z dnia 28 września 2015 r. (data wpływu 2 października 2015 r.) oraz z dnia 7 grudnia 2015 r. (data wpływu 9 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu nagród wydawanych uczestnikom konkursów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu nagród wydawanych uczestnikom konkursów. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 28 września 2015 r. (data wpływu 2 października 2015 r.) o dowód uiszczenia opłaty za wydanie interpretacji i opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa oraz z dnia 7 grudnia 2015 r. (data wpływu 9 grudnia 2015 r.) o informacje doprecyzowujące przedstawiony stan faktyczny.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka jest firmą, której podstawowym profilem działalności gospodarczej jest sprzedaż zarówno o charakterze detalicznym, jak i hurtowym sprzętu i artykułów gospodarstwa domowego, ze szczególnym uwzględnieniem artykułów gastronomicznych.

Kontrahentami zawieranych umów handlowych są zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne.

Sprzedaż prowadzona przez Wnioskodawcę realizowana jest poprzez sieć dystrybutorów, hurtowni działających na zasadzie „A”, jak i realizowana jest w ramach sprzedaży internetowej przez sklepy internetowe. Spółka w celu promowania swojej działalności oraz zwiększenia atrakcyjności swojej oferty oraz nabycia nowych potencjalnych klientów organizuje na portalach społecznościowych użytkowanych w szczególności przez blogerów kulinarnych konkursy na przepisy kulinarne z wykorzystaniem określonego urządzenia lub wyposażenia wykorzystywanego w kuchni znajdującego się w ofercie handlowej Wnioskodawcy. Regulamin konkursu organizowanego przez Spółkę dostępny jest każdorazowo na stronie internetowej, bądź profilu internetowym Wnioskodawcy. Nagrodami przewidzianymi w organizowanych konkursach są urządzenia z oferty handlowej Spółki.

Dodatkowo, w ramach organizowanego konkursu Wnioskodawca przekazuje także uczestnikom konkursu nieodpłatnie urządzenia do testowania, a następnie opisania na prowadzonym przez nich blogu kulinarnym, jako formę promocji sprzętu oferowanego przez Spółkę.

Dodatkowo, Wnioskodawca organizuje promocję urodzinową dla dystrybutorów promując zamówienia o wartości powyżej 10 tys. zł przekazaniem na rzecz dystrybutorów tabletu o wartości zakupu 183,65 zł lub 100,33 zł.

Każdorazowo w przypadku przekazania nagrody naliczany jest podatek VAT należny i prowadzona jest przez Spółkę ewidencja przekazanych nagród. Dodatkowo od nagród powyżej 760 zł w konkursach prowadzonych na stronach internetowych (portalach społecznościowych) naliczany jest podatek dochodowy PIT, który Wnioskodawca pokrywa jako organizator konkursu.

Koszty własne zakupionych nagród Spółka zalicza do kosztów uzyskania przychodu i odlicza VAT od zakupu tych nagród, ponieważ nagrody te przyczyniają się do zwiększenia wzrostu przychodów ze sprzedaży Spółki.

Ponadto z pisma z dnia 1 grudnia 2015 r. – stanowiącego uzupełnienie do wniosku – wynika, że Wnioskodawca – Spółka – jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Spółka w ramach prowadzonej działalności dokonuje czynności, które są opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Zaś nie dokonuje czynności zwolnionych i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Dotychczas w organizowanych konkursach Wnioskodawca przekazał zainteresowanym nagrody o następującej wartości:

 1. w ramach promocji – tablet 7 cali (z logo Wnioskodawcy (...). i wgranym katalogiem produktowym Spółki na rok 2015) przekazywanym zainteresowanym za 1 grosz, przy zamówieniu produktów oferowanych przez Wnioskodawcę w wartości powyżej 10 tys. zł – wartość jednostkowa produktu 100,33 zł – występuje na fakturze za 1 grosz. Nagroda została zewidencjonowana w systemie handlowym, którą zaliczono do kosztów uzyskania przychodu Spółki. Nie wystawiono faktury wewnętrznej;
 2. w ramach promocji – tablet 10 cali (z logo Wnioskodawcy (...) i wgranym katalogiem produktowym Spółki na rok 2015) dla najlepszych kontrahentów. Wartość jednostkowa produktu 184,65 zł przekazywane zainteresowanym nieodpłatnie. Nagroda została zewidencjonowana w systemie handlowym. Wystawiono fakturę wewnętrzną z VAT należnym. Jako załącznik występuje tabela kontrahentów, którzy otrzymali tablet. Wydatki poczynione na zakup nagrody zaliczono do kosztów uzyskania przychodów;
 3. podczas dni otwartych w sklepie firmowym Wnioskodawcy w W. – w wybranym dniu klienci robiąc zakupy w sklepie wypełniają kupon dołączając do niego paragon zakupu produktów w sklepie Spółki. Na koniec dnia – na podstawie wypełnionych kuponów – Wnioskodawca losował zwycięzcę nagrody. Nagrodą każdorazowo był robot kuchenny o wartości jednostkowej 2.682 zł. Spółka wystawiała przy tym fakturę wewnętrzną z VAT należnym. Wnioskodawca dodatkowo naliczał i odprowadzał za zwycięzcę w konkursie podatek PIT (na podstawie sporządzonego przez Spółkę regulaminu konkursowego, zgodnie z którym podatek pokrywa organizator konkursu – Wnioskodawca). Wartość sprzętu – nagrody w konkursie – zaliczono do kosztów uzyskania przychodów, zaś wartość podatku PIT do kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów;
 4. konkurs organizowany na portalu społecznościowym dla blogerów kulinarnych na przepis z wykorzystaniem danego urządzenia oferowanego przez Spółkę, np. blendera. W konkursie przewidziane były nagrody:
  1. zestaw sprzętu – komplet noży, pakowarka próżniowa, urządzenie sous-vide do gotowania – o łącznej wartości 474,83 zł;
  2. komplet noży i mikser – o łącznej wartości 616,49 zł;
  3. mikser – o wartości 509,63 zł;
  4. komplety noży – o wartości 106,86 zł (dla wyróżnionych prac konkursowych).

W organizowanym konkursie dla blogerów kulinarnych Wnioskodawca wystawił fakturę wewnętrzną z VAT należnym, jako załącznik występuje tabela z ewidencją zwycięzców, którzy otrzymali nagrody.

Koszty sprzętu zaliczono do kosztów uzyskania przychodów. Wszystkie wymienione powyżej promocje/konkursy miały na celu zwiększenie sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę, promocję sprzętu oraz firmy i marki Wnioskodawcy – zwiększenie atrakcyjności firmy. Organizowane przez Spółkę konkursy oraz promocje wpłynęły na wzrost przychodów i atrakcyjność Wnioskodawcy, co jest widoczne we wzroście obrotu (także ze sprzedaży internetowej) oraz w ilości zamówień na portalu B. Wzrosła także znacząco popularność profilu firmowego Spółki na portalu społecznościowym. Na podstawie powyższego Wnioskodawca wskazuje, że w jego ocenie, wydatki ponoszone na zakup nagród spełniają przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest postępowanie Spółki, w zakresie w jakim, koszty własne zakupionych nagród zaliczane są do kosztów uzyskania przychodu Wnioskodawcy i odliczany jest VAT od ich zakupu...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, że podatnik – Spółka – od zakupionych towarów przekazanych następnie w formie nagrody naliczyła VAT należny (a zatem czynność przekazania nagrody została przez Wnioskodawcę opodatkowana) – Spółka ma prawo do odliczenia VAT od zakupu tego towaru, gdyż wydatki poniesione na zakup tych towarów mają pośredni związek z działalnością Wnioskodawcy. Działalność ta była opodatkowana VAT, wobec czego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu tych zakupów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jak wynika z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast, w oparciu o art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Należy zauważyć, że dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług a prowadzoną działalnością.

Jednakże ustawodawca nie precyzuje, w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby pozwoliło to podatnikowi na odliczenie podatku naliczonego. Związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć zatem charakter pośredni lub bezpośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży – towary handlowe lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy; bezpośrednio więc wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążąc się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa, mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym osiąganymi przez podatnika obrotami. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością przedsiębiorstwa, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu.

Z pośrednim związkiem dokonanych zakupów z działalnością podatnika mamy zatem do czynienia wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez przedsiębiorstwo sprzedaży. Najczęściej do wydatków mających pośredni wpływ na wykonywanie czynności opodatkowanych zalicza się koszty reklamy, wydatki związane z udziałem w targach, konferencjach, koszty doradztwa podatkowego, obsługi prawnej.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Spółka jest firmą, której podstawowym profilem działalności gospodarczej jest sprzedaż zarówno o charakterze detalicznym, jak i hurtowym sprzętu i artykułów gospodarstwa domowego, ze szczególnym uwzględnieniem artykułów gastronomicznych. Kontrahentami zawieranych umów handlowych są zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Sprzedaż prowadzona przez Wnioskodawcę realizowana jest poprzez sieć dystrybutorów, hurtowni działających na zasadzie „A”, jak i realizowana jest w ramach sprzedaży internetowej przez sklepy internetowe. Spółka w celu promowania swojej działalności oraz zwiększenia atrakcyjności swojej oferty, a także nabycia nowych potencjalnych klientów organizuje na portalach społecznościowych użytkowanych w szczególności przez blogerów kulinarnych konkursy na przepisy kulinarne z wykorzystaniem określonego urządzenia lub wyposażenia wykorzystywanego w kuchni znajdującego się w ofercie handlowej Wnioskodawcy. Regulamin konkursu organizowanego przez Spółkę dostępny jest każdorazowo na stronie internetowej, bądź profilu internetowym Wnioskodawcy. Nagrodami przewidzianymi w organizowanych konkursach są urządzenia z oferty handlowej Spółki. Dodatkowo, w ramach organizowanego konkursu Wnioskodawca przekazuje także uczestnikom konkursu nieodpłatnie urządzenia do testowania, a następnie opisania na prowadzonym przez nich blogu kulinarnym, jako formę promocji sprzętu oferowanego przez Spółkę. Każdorazowo w przypadku przekazania nagrody naliczany jest podatek VAT należny i prowadzona jest przez Spółkę ewidencja przekazanych nagród. Koszty własne zakupionych nagród Spółka zalicza do kosztów uzyskania przychodu i odlicza VAT od zakupu tych nagród, ponieważ nagrody te przyczyniają się do zwiększenia wzrostu przychodów ze sprzedaży Spółki. Ponadto, Wnioskodawca jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Spółka w ramach prowadzonej działalności dokonuje czynności, które są opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Zaś nie dokonuje czynności zwolnionych i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Dotychczas w organizowanych konkursach Wnioskodawca przekazał zainteresowanym nagrody o następującej wartości:

 1. w ramach promocji – tablet 7 cali (z logo Wnioskodawcy (...) i wgranym katalogiem produktowym Spółki na rok 2015) przekazywanym zainteresowanym za 1 grosz, przy zamówieniu produktów oferowanych przez Wnioskodawcę w wartości powyżej 10 tys. zł – wartość jednostkowa produktu 100,33 zł – występuje na fakturze za 1 grosz. Nagroda została zewidencjonowana w systemie handlowym, którą zaliczono do kosztów uzyskania przychodu Spółki. Nie wystawiono faktury wewnętrznej;
 2. w ramach promocji – tablet 10 cali (z logo Wnioskodawcy (...). i wgranym katalogiem produktowym Spółki na rok 2015) dla najlepszych kontrahentów. Wartość jednostkowa produktu 184,65 zł przekazywane zainteresowanym nieodpłatnie. Nagroda została zewidencjonowana w systemie handlowym. Wystawiono fakturę wewnętrzną z VAT należnym. Jako załącznik występuje tabela kontrahentów, którzy otrzymali tablet. Wydatki poczynione na zakup nagrody zaliczono do kosztów uzyskania przychodów;
 3. podczas dni otwartych w sklepie firmowym Wnioskodawcy w W. – w wybranym dniu klienci robiąc zakupy w sklepie wypełniają kupon dołączając do niego paragon zakupu produktów w sklepie Spółki. Na koniec dnia – na podstawie wypełnionych kuponów – Wnioskodawca losował zwycięzcę nagrody. Nagrodą każdorazowo był robot kuchenny o wartości jednostkowej 2.682 zł. Spółka wystawiała przy tym fakturę wewnętrzną z VAT należnym. Wnioskodawca dodatkowo naliczał i odprowadzał za zwycięzcę w konkursie podatek PIT (na podstawie sporządzonego przez Spółkę regulaminu konkursowego, zgodnie z którym podatek pokrywa organizator konkursu – Wnioskodawca). Wartość sprzętu – nagrody w konkursie – zaliczono do kosztów uzyskania przychodów, zaś wartość podatku PIT do kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów;
 4. konkurs organizowany na portalu społecznościowym dla blogerów kulinarnych na przepis z wykorzystaniem danego urządzenia oferowanego przez Spółkę, np. blendera. W konkursie przewidziane były nagrody:
  1. zestaw sprzętu – komplet noży, pakowarka próżniowa, urządzenie sous-vide do gotowania – o łącznej wartości 474,83 zł;
  2. komplet noży i mikser – o łącznej wartości 616,49 zł;
  3. mikser – o wartości 509,63 zł;
  4. komplety noży – o wartości 106,86 zł (dla wyróżnionych prac konkursowych).

W organizowanym konkursie dla blogerów kulinarnych Wnioskodawca wystawił fakturę wewnętrzną z VAT należnym, jako załącznik występuje tabela z ewidencją zwycięzców, którzy otrzymali nagrody.

Wszystkie wymienione powyżej promocje/konkursy miały na celu zwiększenie sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę, promocję sprzętu oraz firmy i marki Wnioskodawcy – zwiększenie atrakcyjności firmy. Organizowane przez Spółkę konkursy i promocje wpłynęły na wzrost przychodów i atrakcyjność Wnioskodawcy, co jest widoczne we wzroście obrotu (także ze sprzedaży internetowej) oraz w ilości zamówień na portalu B. Wzrosła także znacząco popularność profilu firmowego Spółki na portalu społecznościowym.

Wątpliwości Wnioskodawcy w analizowanej sprawie dotyczą kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu nagród wydawanych uczestnikom konkursów.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, przysługuje podatnikowi w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy i uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Jak wynika z wniosku, koszty własne zakupionych nagród Spółka zalicza do kosztów uzyskania przychodu i odlicza VAT od zakupu tych nagród, ponieważ nagrody te przyczyniają się do zwiększenia wzrostu przychodów ze sprzedaży Spółki. Wszystkie wymienione powyżej promocje/konkursy miały na celu zwiększenie sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę, promocję sprzętu oraz firmy i marki Wnioskodawcy – zwiększenie atrakcyjności firmy. Organizowane przez Spółkę konkursy i promocje wpłynęły na wzrost przychodów i atrakcyjność Wnioskodawcy, co jest widoczne we wzroście obrotu (także ze sprzedaży internetowej) oraz w ilości zamówień na portalu B. Wzrosła także znacząco popularność profilu firmowego Spółki na portalu społecznościowym.

Organizowane przez Wnioskodawcę promocje/konkursy, mające na celu zwiększenie sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę, promocję sprzętu oraz firmy i marki Wnioskodawcy – zwiększenie atrakcyjności firmy, wpływają na wysokość osiąganych obrotów. Zatem wydatki na nagrody w organizowanych promocjach/konkursach w sposób pośredni przyczyniają się do generowania obrotów opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Wobec powyższego Wnioskodawca, będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na zakup ww. nagród, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek wskazanych w art. 88 ustawy.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem nagród wydawanych uczestnikom konkursów, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy.

Tut. Organ informuje, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego w podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu nagród wydawanych uczestnikom konkursów. Kwestia dotycząca stanu faktycznego w podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nagród wydawanych uczestnikom konkursów została rozstrzygnięta w interpretacji indywidualnej z dnia 11 grudnia 2015 r. nr ILPP1/4512-1-710/15-5/NS. Natomiast wniosek w zakresie stanów faktycznych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostanie rozstrzygnięty odrębnymi pismami.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.