ILPP1/4512-1-710/15-5/NS | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie nagród wydawanych uczestnikom konkursów.
ILPP1/4512-1-710/15-5/NSinterpretacja indywidualna
 1. konkursy
 2. nagrody
 3. opodatkowanie
 4. prezent
 5. przekazanie nieodpłatne
 6. świadczenie nieodpłatne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2015 r. (data wpływu 24 września 2015 r.), uzupełnionym pismami z dnia 28 września 2015 r. (data wpływu 2 października 2015 r.) oraz z dnia 7 grudnia 2015 r. (data wpływu 9 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nagród wydawanych uczestnikom konkursów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nagród wydawanych uczestnikom konkursów. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 28 września 2015 r. (data wpływu 2 października 2015 r.) o dowód uiszczenia opłaty za wydanie interpretacji i opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa oraz z dnia 7 grudnia 2015 r. (data wpływu 9 grudnia 2015 r.) o informacje doprecyzowujące przedstawiony stan faktyczny.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka jest firmą, której podstawowym profilem działalności gospodarczej jest sprzedaż zarówno o charakterze detalicznym, jak i hurtowym sprzętu i artykułów gospodarstwa domowego, ze szczególnym uwzględnieniem artykułów gastronomicznych.

Kontrahentami zawieranych umów handlowych są zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne.

Sprzedaż prowadzona przez Wnioskodawcę realizowana jest poprzez sieć dystrybutorów, hurtowni działających na zasadzie „A”, jak i realizowana jest w ramach sprzedaży internetowej przez sklepy internetowe. Spółka w celu promowania swojej działalności oraz zwiększenia atrakcyjności swojej oferty oraz nabycia nowych potencjalnych klientów organizuje na portalach społecznościowych użytkowanych w szczególności przez blogerów kulinarnych konkursy na przepisy kulinarne z wykorzystaniem określonego urządzenia lub wyposażenia wykorzystywanego w kuchni znajdującego się w ofercie handlowej Wnioskodawcy. Regulamin konkursu organizowanego przez Spółkę dostępny jest każdorazowo na stronie internetowej, bądź profilu internetowym Wnioskodawcy. Nagrodami przewidzianymi w organizowanych konkursach są urządzenia z oferty handlowej Spółki.

Dodatkowo, w ramach organizowanego konkursu Wnioskodawca przekazuje także uczestnikom konkursu nieodpłatnie urządzenia do testowania, a następnie opisania na prowadzonym przez nich blogu kulinarnym, jako formę promocji sprzętu oferowanego przez Spółkę.

Dodatkowo, Wnioskodawca organizuje promocję urodzinową dla dystrybutorów promując zamówienia o wartości powyżej 10 tys. zł przekazaniem na rzecz dystrybutorów tabletu o wartości zakupu 183,65 zł lub 100,33 zł.

Każdorazowo w przypadku przekazania nagrody naliczany jest podatek VAT należny i prowadzona jest przez Spółkę ewidencja przekazanych nagród. Dodatkowo od nagród powyżej 760 zł w konkursach prowadzonych na stronach internetowych (portalach społecznościowych) naliczany jest podatek dochodowy PIT, który Wnioskodawca pokrywa jako organizator konkursu.

Koszty własne zakupionych nagród Spółka zalicza do kosztów uzyskania przychodu i odlicza VAT od zakupu tych nagród, ponieważ nagrody te przyczyniają się do zwiększenia wzrostu przychodów ze sprzedaży Spółki.

Ponadto z pisma z dnia 1 grudnia 2015 r. – stanowiącego uzupełnienie do wniosku – wynika, że Wnioskodawca – Spółka – jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Spółka w ramach prowadzonej działalności dokonuje czynności, które są opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Zaś nie dokonuje czynności zwolnionych i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Dotychczas w organizowanych konkursach Wnioskodawca przekazał zainteresowanym nagrody o następującej wartości:

 1. w ramach promocji – tablet 7 cali (z logo Wnioskodawcy (...). i wgranym katalogiem produktowym Spółki na rok 2015) przekazywanym zainteresowanym za 1 grosz, przy zamówieniu produktów oferowanych przez Wnioskodawcę w wartości powyżej 10 tys. zł – wartość jednostkowa produktu 100,33 zł – występuje na fakturze za 1 grosz. Nagroda została zewidencjonowana w systemie handlowym, którą zaliczono do kosztów uzyskania przychodu Spółki. Nie wystawiono faktury wewnętrznej;
 2. w ramach promocji – tablet 10 cali (z logo Wnioskodawcy (...) i wgranym katalogiem produktowym Spółki na rok 2015) dla najlepszych kontrahentów. Wartość jednostkowa produktu 184,65 zł przekazywane zainteresowanym nieodpłatnie. Nagroda została zewidencjonowana w systemie handlowym. Wystawiono fakturę wewnętrzną z VAT należnym. Jako załącznik występuje tabela kontrahentów, którzy otrzymali tablet. Wydatki poczynione na zakup nagrody zaliczono do kosztów uzyskania przychodów;
 3. podczas dni otwartych w sklepie firmowym Wnioskodawcy w W. – w wybranym dniu klienci robiąc zakupy w sklepie wypełniają kupon dołączając do niego paragon zakupu produktów w sklepie Spółki. Na koniec dnia – na podstawie wypełnionych kuponów – Wnioskodawca losował zwycięzcę nagrody. Nagrodą każdorazowo był robot kuchenny o wartości jednostkowej 2.682 zł. Spółka wystawiała przy tym fakturę wewnętrzną z VAT należnym. Wnioskodawca dodatkowo naliczał i odprowadzał za zwycięzcę w konkursie podatek PIT (na podstawie sporządzonego przez Spółkę regulaminu konkursowego, zgodnie z którym podatek pokrywa organizator konkursu – Wnioskodawca). Wartość sprzętu – nagrody w konkursie – zaliczono do kosztów uzyskania przychodów, zaś wartość podatku PIT do kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów;
 4. konkurs organizowany na portalu społecznościowym dla blogerów kulinarnych na przepis z wykorzystaniem danego urządzenia oferowanego przez Spółkę, np. blendera. W konkursie przewidziane były nagrody:
  1. zestaw sprzętu – komplet noży, pakowarka próżniowa, urządzenie sous-vide do gotowania – o łącznej wartości 474,83 zł;
  2. komplet noży i mikser – o łącznej wartości 616,49 zł;
  3. mikser – o wartości 509,63 zł;
  4. komplety noży – o wartości 106,86 zł (dla wyróżnionych prac konkursowych).

W organizowanym konkursie dla blogerów kulinarnych Wnioskodawca wystawił fakturę wewnętrzną z VAT należnym, jako załącznik występuje tabela z ewidencją zwycięzców, którzy otrzymali nagrody.

Koszty sprzętu zaliczono do kosztów uzyskania przychodów. Wszystkie wymienione powyżej promocje/konkursy miały na celu zwiększenie sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę, promocję sprzętu oraz firmy i marki Wnioskodawcy – zwiększenie atrakcyjności firmy. Organizowane przez Spółkę konkursy oraz promocje wpłynęły na wzrost przychodów i atrakcyjność Wnioskodawcy, co jest widoczne we wzroście obrotu (także ze sprzedaży internetowej) oraz w ilości zamówień na portalu B. Wzrosła także znacząco popularność profilu firmowego Spółki na portalu społecznościowym. Na podstawie powyższego Wnioskodawca wskazuje, że w jego ocenie, wydatki ponoszone na zakup nagród spełniają przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest postępowanie Spółki, w którym każdorazowo w przypadku przekazania nagrody nalicza ona VAT należny i prowadzi ewidencję przekazanych nagród...

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do treści art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, przez dostawę, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 (ustawy o VAT) należy rozumieć również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, a także wszelkie inne darowizny – jeżeli podatnikowi przysługiwało w całości lub w części, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Zatem w realiach niniejszej sprawy, nieodpłatne przekazanie nagród oraz prezentów należy opodatkować podatkiem VAT należnym, tym bardziej, że nagrody wręczane uczestnikom konkursów kulinarnych, czy dystrybutorom, nieodpłatnie nie spełniają definicji prezentu małej wartości (w rozumieniu art. 7 ust. 4 ustawy o VAT). Obowiązek opodatkowania nieodpłatnego przekazania nagrody powstanie więc na podstawie przepisu art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem naliczanie przez Spółkę VATu należnego jest w pełni uzasadnione.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie.

Ustawodawca jednakże przewidział od powyższej reguły wyjątki, które zostały zawarte – w przypadku dostawy towarów – w art. 7 ust. 2 oraz – w przypadku świadczenia usług – w art. 8 ust. 2 ustawy.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia;
 2. wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Wskazany przepis jest odpowiednikiem art. 16 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE. L Nr 347, poz. 1, z późn. zm.), zwanej dalej Dyrektywą 2006/112/WE, zgodnie z którym, za dostawę towarów uznaje się wykorzystanie przez podatnika towarów stanowiących część majątku jego przedsiębiorstwa do celów prywatnych podatnika lub jego pracowników, które przekazuje nieodpłatnie lub, w ujęciu ogólnym, które przeznacza do celów innych niż prowadzona przez niego działalność, gdy VAT od powyższych towarów lub ich części podlegał w całości lub w części odliczeniu, jest uznawane za odpłatną dostawę towarów.

W świetle art. 7 ust. 3 ustawy, przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Stosownie do art. 7 ust. 4 ustawy, przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

 1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
 2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Jak wynika natomiast z art. 7 ust. 7 ustawy, przez próbkę, o której mowa w ust. 3, rozumie się identyfikowalne jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:

 1. ma na celu promocję tego towaru oraz
 2. nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

Jak wynika z powyższych uregulowań, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych. Wyjątkiem jest przekazanie towarów stanowiących prezenty o małej wartości lub próbki.

Istotne jest zatem, że nie jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług przekazanie klientom towarów, których jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazania towaru, nie przekracza 10 zł. Nie jest również opodatkowane przekazanie prezentów, których wartość mieści się w przedziale od 10,01 zł do 100 zł, jednak pod warunkiem prowadzenia dodatkowej ewidencji osób obdarowanych. Jeżeli wartość przekazanego towaru przekracza 100 zł podatnik ma obowiązek opodatkować wartość nieodpłatnego świadczenia.

Podkreślić w tym miejscu należy, że konstrukcja przewidziana w art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy zakłada, że jeżeli wartość jednostkowa wydawanego towaru nie przekracza 10 zł, jego wydanie nie będzie podlegać opodatkowaniu niezależnie od tego komu zostały wydane towary i czy podatnik prowadzi ewidencję obdarowanych, o której mowa w pkt 1 analizowanego przepisu. Nie ma w tym przypadku również znaczenia ilość przekazywanych przez podatnika jednemu podmiotowi towarów.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Spółka jest firmą, której podstawowym profilem działalności gospodarczej jest sprzedaż zarówno o charakterze detalicznym, jak i hurtowym sprzętu i artykułów gospodarstwa domowego, ze szczególnym uwzględnieniem artykułów gastronomicznych. Kontrahentami zawieranych umów handlowych są zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Sprzedaż prowadzona przez Wnioskodawcę realizowana jest poprzez sieć dystrybutorów, hurtowni działających na zasadzie „A”, jak i realizowana jest w ramach sprzedaży internetowej przez sklepy internetowe. Spółka w celu promowania swojej działalności oraz zwiększenia atrakcyjności swojej oferty, a także nabycia nowych potencjalnych klientów organizuje na portalach społecznościowych użytkowanych w szczególności przez blogerów kulinarnych konkursy na przepisy kulinarne z wykorzystaniem określonego urządzenia lub wyposażenia wykorzystywanego w kuchni znajdującego się w ofercie handlowej Wnioskodawcy. Regulamin konkursu organizowanego przez Spółkę dostępny jest każdorazowo na stronie internetowej, bądź profilu internetowym Wnioskodawcy. Nagrodami przewidzianymi w organizowanych konkursach są urządzenia z oferty handlowej Spółki. Dodatkowo, w ramach organizowanego konkursu Wnioskodawca przekazuje także uczestnikom konkursu nieodpłatnie urządzenia do testowania, a następnie opisania na prowadzonym przez nich blogu kulinarnym, jako formę promocji sprzętu oferowanego przez Spółkę. Każdorazowo w przypadku przekazania nagrody naliczany jest podatek VAT należny i prowadzona jest przez Spółkę ewidencja przekazanych nagród. Koszty własne zakupionych nagród Spółka zalicza do kosztów uzyskania przychodu i odlicza VAT od zakupu tych nagród, ponieważ nagrody te przyczyniają się do zwiększenia wzrostu przychodów ze sprzedaży Spółki. Ponadto, Wnioskodawca jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Spółka w ramach prowadzonej działalności dokonuje czynności, które są opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Zaś nie dokonuje czynności zwolnionych i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Dotychczas w organizowanych konkursach Wnioskodawca przekazał zainteresowanym nagrody o następującej wartości:

 1. w ramach promocji – tablet 7 cali (z logo Wnioskodawcy (...) i wgranym katalogiem produktowym Spółki na rok 2015) przekazywanym zainteresowanym za 1 grosz, przy zamówieniu produktów oferowanych przez Wnioskodawcę w wartości powyżej 10 tys. zł – wartość jednostkowa produktu 100,33 zł – występuje na fakturze za 1 grosz. Nagroda została zewidencjonowana w systemie handlowym, którą zaliczono do kosztów uzyskania przychodu Spółki. Nie wystawiono faktury wewnętrznej;
 2. w ramach promocji – tablet 10 cali (z logo Wnioskodawcy (...) i wgranym katalogiem produktowym Spółki na rok 2015) dla najlepszych kontrahentów. Wartość jednostkowa produktu 184,65 zł przekazywane zainteresowanym nieodpłatnie. Nagroda została zewidencjonowana w systemie handlowym. Wystawiono fakturę wewnętrzną z VAT należnym. Jako załącznik występuje tabela kontrahentów, którzy otrzymali tablet. Wydatki poczynione na zakup nagrody zaliczono do kosztów uzyskania przychodów;
 3. podczas dni otwartych w sklepie firmowym Wnioskodawcy w W. – w wybranym dniu klienci robiąc zakupy w sklepie wypełniają kupon dołączając do niego paragon zakupu produktów w sklepie Spółki. Na koniec dnia – na podstawie wypełnionych kuponów – Wnioskodawca losował zwycięzcę nagrody. Nagrodą każdorazowo był robot kuchenny o wartości jednostkowej 2.682 zł. Spółka wystawiała przy tym fakturę wewnętrzną z VAT należnym. Wnioskodawca dodatkowo naliczał i odprowadzał za zwycięzcę w konkursie podatek PIT (na podstawie sporządzonego przez Spółkę regulaminu konkursowego, zgodnie z którym podatek pokrywa organizator konkursu – Wnioskodawca). Wartość sprzętu – nagrody w konkursie – zaliczono do kosztów uzyskania przychodów, zaś wartość podatku PIT do kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów;
 4. konkurs organizowany na portalu społecznościowym dla blogerów kulinarnych na przepis z wykorzystaniem danego urządzenia oferowanego przez Spółkę, np. blendera. W konkursie przewidziane były nagrody:
  1. zestaw sprzętu – komplet noży, pakowarka próżniowa, urządzenie sous-vide do gotowania – o łącznej wartości 474,83 zł;
  2. komplet noży i mikser – o łącznej wartości 616,49 zł;
  3. mikser – o wartości 509,63 zł;
  4. komplety noży – o wartości 106,86 zł (dla wyróżnionych prac konkursowych).

W organizowanym konkursie dla blogerów kulinarnych Wnioskodawca wystawił fakturę wewnętrzną z VAT należnym, jako załącznik występuje tabela z ewidencją zwycięzców, którzy otrzymali nagrody.

Wszystkie wymienione powyżej promocje/konkursy miały na celu zwiększenie sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę, promocję sprzętu oraz firmy i marki Wnioskodawcy – zwiększenie atrakcyjności firmy. Organizowane przez Spółkę konkursy i promocje wpłynęły na wzrost przychodów i atrakcyjność Wnioskodawcy, co jest widoczne we wzroście obrotu (także ze sprzedaży internetowej) oraz w ilości zamówień na portalu B. Wzrosła także znacząco popularność profilu firmowego Spółki na portalu społecznościowym.

W związku z powyższym Wnioskodawca ma wątpliwości dotyczące wskazania, czy prawidłowe jest postępowanie Spółki, w którym każdorazowo w przypadku przekazania nagrody nalicza ona VAT należny.

W analizowanym przypadku mamy do czynienia z nieodpłatnym przekazywaniem przez Wnioskodawcę nagród uczestnikom konkursów. Wartość nagród przekracza każdorazowo kwotę 100 zł.

Jak stwierdzono natomiast w interpretacji indywidualnej z dnia 11 grudnia 2015 r. nr ILPP1/4512-1-710/15-6/NS, Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem nagród wydawanych uczestnikom konkursów, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy.

W kontekście powyższego należy wskazać, że przekazywanie przez Wnioskodawcę uczestnikom konkursów ww. nagród będzie podlegać opodatkowaniu jako dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że prawidłowe jest postępowanie Spółki, w którym każdorazowo w przypadku przekazania nagrody Wnioskodawca nalicza VAT należny.

Podkreślić należy, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego, w odniesieniu do którego przedstawiono własne stanowisko w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego. Inne kwestie przedstawione w stanie faktycznym sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, a także zawarte w pytaniu, do których nie przedstawiono własnego stanowiska Wnioskodawcy, pomimo wezwania Spółki do jego sprecyzowania – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Dotyczy to w szczególności kwestii związanej z prowadzeniem ewidencji przekazanych nagród.

Tut. Organ informuje, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego w podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nagród wydawanych uczestnikom konkursów. Kwestia dotycząca stanu faktycznego w podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu nagród wydawanych uczestnikom konkursów została rozstrzygnięta w interpretacji indywidualnej z dnia 11 grudnia 2015 r. nr ILPP1/4512-1-710/15-6/NS. Natomiast wniosek w zakresie stanów faktycznych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostanie rozstrzygnięty odrębnymi pismami.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.