ILPB2/4511-1-303/15-2/TR | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
ILPB2/4511-1-303/15-2/TRinterpretacja indywidualna
  1. nagrody
  2. przychód
  3. studenci
  4. szkoły
  5. uczelnie
  6. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2015 r. (data wpływu 18 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest studentem Akademii Sztuki – uczelni artystycznej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. W dniu 6 listopada 2014 r. Zainteresowany złożył jako student Akademii Sztuki wniosek do rektora uczelni o nagrodę motywacyjną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej, przeznaczoną dla studentów uczelni artystycznych. Wniosek został po podpisaniu przez rektora uczelni złożony w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zgodnie z regulaminem Zainteresowany spełnił wszystkie określone warunki aby otrzymać wyżej wymienioną nagrodę.

W grudniu 2014 r. wypłacono Wnioskodawcy nagrodę pieniężną przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Następnie w lutym 2015 r. Wnioskodawca otrzymał informację PIT-8C ze wskazaniem tytułu w części D poz. 24 – Nagroda Ministra, natomiast w poz. 25 wskazano kwotę nagrody 20.000 zł.

W dniu 5 grudnia 2014 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał w roku akademickim nagrody dla studentów uczelni artystycznych wśród których Wnioskodawca został wymieniony jako osoba nagrodzona. Nagrodę tę Zainteresowany otrzymał na podstawie art. 7a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – art. 178 ust. 1 ustawy o szkolnictwie wyższym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy jednorazowa otrzymana ww. nagroda korzysta ze zwolnienia podatkowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ...

Zdaniem Wnioskodawcy, jednorazowa nagroda przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej przeznaczona dla studentów uczelni artystycznych jest formą pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, tj. stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne dla studentów uczelni wyższej, działającej na podstawie ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, wypłaconej z budżetu państwa oraz przyznanej w związku z przepisami o systemie oświaty. W opinii Zainteresowanego występują wszystkie przesłanki do zwolnienia z opodatkowania zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Według Wnioskodawcy uznać należy, że jest to jednorazowe stypendium w formie nagrody, które spełnia kryteria wskazane w ww. przepisie i w konsekwencji korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W myśl przytoczonego przepisu wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni – przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz prawa o szkolnictwie wyższym. Wnioskodawca powołał się na interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi nr ITBPB2/415-199/13-4/KSM oraz ITPB2/415-158/14-2/KSM.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z powyższego przepisu wynika, że pod pojęciem przychodu ustawodawca rozumie m.in. otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku podatkowym pieniądze.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest studentem Akademii Sztuki. W dniu 6 listopada 2014 r. Zainteresowany złożył jako student Akademii Sztuki wniosek do rektora uczelni o nagrodę motywacyjną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej, przeznaczoną dla studentów uczelni artystycznych. W grudniu 2014 r. wypłacono Wnioskodawcy nagrodę pieniężną przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nagrodę tę, Zainteresowany otrzymał na podstawie art. 7a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – art. 178 ust. 1 ustawy o szkolnictwie wyższym.

Zasady przyznawania pomocy materialnej dla studentów określa m.in. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.).

Stosownie do art. 173 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Z treści art. 178 ust. 1 powyższej ustawy wynika, iż stypendia ministra za wybitne osiągnięcia przyznaje studentom minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej – przez senat uczelni.

Wniosek o przyznanie stypendium, o którym mowa w ust. 1, dla studentów uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich wymaga opinii odpowiednio ministra wskazanego w art. 33 ust. 2 (art. 178 ust. 2 ww. ustawy).

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia reguluje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. Nr 214, poz. 1270).

Natomiast zasady ustanawiania i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej określa ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 7a ust. 1 tej ustawy minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz inni ministrowie, w odniesieniu do podległych im ośrodków i instytucji kultury, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a także jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i przyznawać doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Stosownie do art. 7a ust. 2 ww. ustawy nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.

Warunki i tryb przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 610). W myśl § 1 ust. 1, 2 i 3 minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz inni ministrowie, zwani dalej "właściwymi ministrami”, mogą przyznawać doroczne nagrody, zwane dalej "nagrodami”, biorąc pod uwagę znaczenie i uznanie dorobku, oryginalny charakter osiągnięć lub wspieranie i promocję działalności istotnej dla twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury. Nagrody mogą być przyznawane jako indywidualne lub zbiorowe. Nagrody mogą mieć charakter pieniężny lub honorowy.

W świetle § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia nagrody mogą być przyznawane w trybie pozakonkursowym z własnej inicjatywy właściwego ministra lub w trybie konkursu ogłaszanego przez właściwego ministra.

Przechodząc na grunt przepisów podatkowych należy wyjaśnić, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni – przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym.

Zatem zwolnienie z opodatkowania świadczeń pomocy materialnej na podstawie przywołanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 40 powyższej ustawy, uzależnione jest od spełnienia następujących warunków:

  • pomoc materialna musi być przyznana na podstawie przepisów o systemie oświaty lub ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym;
  • beneficjentem pomocy może być wyłącznie: uczeń, student, uczestnik studiów doktoranckich i osoba uczestnicząca w innych formach kształcenia;
  • źródłem ich pochodzenia może być tylko: budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego oraz środki własne szkół i uczelni.

Przepis ten zwalnia z podatku świadczenia pomocy materialnej m.in. dla studentów, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ze środków własnych szkół i uczelni – przyznane wyłącznie na podstawie przepisów o systemie oświaty bądź ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, a nie na podstawie innych ustaw.

Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nie została wymieniona w tym przepisie. Regulacje zawarte w tej ustawie nie zawierają żadnego odesłania do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, jak również ustawa ta nie należy do przepisów o systemie oświaty.

Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej jest samodzielnym i niezależnym od innych ustaw aktem prawnym. Ponadto na podstawie tej ustawy przyznawana jest nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. Ustawa ta nie posługuje się pojęciem "pomocy materialnej”.

Nie można też uznać złożenia wniosku o nagrodę na podstawie art. 173 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym za tożsame z przyznaniem nagrody na podstawie przepisów tej ustawy.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że otrzymana przez Wnioskodawcę jednorazowa nagroda za wybitne osiągnięcia artystyczne nie spełnia przesłanek do zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem nie stanowi świadczenia pomocy materialnej dla studentów przyznanego na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Jednocześnie tutejszy organ pragnie zauważyć, że interpretacje powołane przez Zainteresowanego w złożonym wniosku zostały wydane w indywidualnej sprawie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.