ILPB2/415-877/14-4/TR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy jednorazowo otrzymana nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów uczelni artystycznych za osiągniecia w twórczości artystycznej korzysta ze zwolnienia podatkowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 15 sierpnia 2014 r. (data wpływu 19 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 20 listopada 2014 r. (data wpływu 24 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

W związku ze stwierdzeniem braków formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 i § 4, Ordynacji podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów, pismem z dnia 12 listopada 2014 r. nr ILPB2/415-877/14-2/TR, wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jednocześnie poinformowano, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a jego uzupełnieniem przez Wnioskodawcę nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano 12 listopada 2014 r. (skutecznie doręczono 14 listopada 2014 r.), natomiast 24 listopada 2014 r. Zainteresowany uzupełnił ww. wniosek (data nadania pisma w polskiej placówce pocztowej 20 listopada 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Od 2009 r. Wnioskodawca jest studentem gitary a Akademii Muzycznej oraz studentem kompozycji z aranżacją.

Ponadto Zainteresowany wyjaśnił, że Akademia Muzyczna jest uczelnią artystyczną, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 572) Prawo o szkolnictwie wyższym.

We wrześniu 2013 r. zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 4 powyższej ustawy Wnioskodawca złożył wniosek do Dziekana Wydziału, w którym wnioskował o uzyskanie nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczonej dla studentów uczelni artystycznych za osiągnięcia w twórczości artystycznej.

Zainteresowany odnosił liczne sukcesy na konkursach takich jak: (...)

Wnioskodawca jest członkiem zespołu jazzowego, który złożony jest ze studentów (...) Institut Berlin i Akademii Muzycznej; zespołu szukającego nowych brzmień w jazzie.

Zainteresowany osiągnął i osiąga bardzo dobre wyniki w nauce.

Wniosek uzyskał pozytywną opinię rady wydziału, więc dziekan przekazał go rektorowi uczelni. a rektor przekazał do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Według § 10. Regulaminu Akademii Muzycznej w Poznaniu dotyczącego przyznawania pomocy materialnej dla studentów:

 1. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.
 2. Stypendium ministra na dany rok akademicki może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim oraz:
  1. szczególnie wyróżniał się w nauce, uzyskując w ostatnim zaliczonym roku średnią arytmetyczną ocen z egzaminów i zaliczeń przewidzianych w planie studiów klasyfikującą studenta w grupie 5% najlepszych studentów danego kierunku, lub
  2. uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie studiów na danym kierunku.
 3. Za wybitne osiągnięcia artystyczne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uważa się:
  1. nagrody w konkursach o zasięgu międzynarodowym;
  2. wybitne dzieła artystyczne, w tym plastyczne, muzyczne, teatralne;
  3. udział w projektach artystycznych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innym ośrodkiem akademickim lub kulturalnym;
  4. autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powiadomił Rektora uczelni, że Wnioskodawca został laureatem nagrody Ministra dla 87 najlepszych studentów roku akademickiego 2013/2014 za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej. Wręczenie nagrody odbyło się w Sali Balowej (...) – Zainteresowany otrzymał dokument potwierdzający ten fakt, a w dniu 16 grudnia 2013 r. otrzymał przelewem nagrodę pieniężną w wysokości 20 000 zł.

Następnie na początku 2014 r. Wnioskodawca otrzymał informację PIT-8C za 2013 r., w której w części D, w poz. 24 wpisano rodzaj przychodu „Nagroda Ministra”, a w poz. 25 wpisano jako przychód kwotę nagrody „20.000,00 zł”.

Odpowiedzi na pytanie Zainteresowanego, czy nagroda musi zostać wykazana w zeznaniu rocznym za 2013 r. i opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych czy korzysta ze zwolnienia przedmiotowego były rożne w zależności kogo pytał (w Ministerstwie, w urzędzie skarbowym czy na Akademii Muzycznej). W związku z tym Wnioskodawca złożył zeznanie roczne za 2013 r. i zapłacił podatek dochodowy, a obecnie występuje o indywidualną interpretację podatkową.

Ponadto, w piśmie z 20 listopada 2014 r. stanowiącym uzupełnienie przedmiotowego wniosku, na wezwanie Organu do jednoznacznego wskazania, czy przedmiotowa nagroda ma charakter świadczenia pomocy materialnej:

 1. pochodzącego z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, bądź ze środków własnych szkół i uczelni, oraz
 2. przyznanego na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym.

Wnioskodawca odpowiedział (...) „że przedmiotowa nagroda pochodzi z budżetu państwa. Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów uczelni artystycznych za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej jest przyznawana na podstawie art. 7a, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (DZ. U. z 2012 r. poz. 406) oraz par. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (DZ. U. 2012 poz. 610). Według pkt IV. Regulaminu przyznawania nagród adresatami są studenci uczelni artystycznych, czyli uczelni opisanych w art. 2, ust. 1, pkt 26 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. 2012 r. Nr 572) prawo o szkolnictwie wyższym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy jednorazowo otrzymana nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów uczelni artystycznych za osiągniecia w twórczości artystycznej korzysta ze zwolnienia podatkowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymana nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów uczelni artystycznych za osiągnięcia w twórczości artystycznej korzysta ze zwolnienia podatkowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9 ust 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lob postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z powyższego przepisu wynika, że pod pojęciem przychodu ustawodawca rozumie m.in. otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku podatkowym pieniądze.

Zasady przyznawania pomocy materialnej dla studentów określa m.in. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.).

Stosownie do art. 173 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy – w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2012 r. – student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Z treści art. 178 ust. 1 powyższej ustawy – w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2012 r. – wynika, że stypendia ministra za wybitne osiągnięcia przyznaje studentom minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej – przez senat uczelni.

Wniosek o przyznanie stypendium, o którym mowa w ust. 1, dla studentów uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich wymaga opinii odpowiednio ministra wskazanego w art. 33 ust. 2 (art. 178 ust. 2 ww. ustawy).

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni – przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym.

Na mocy tego przepisu zwolnieniem przedmiotowym objęto zarówno stypendia, jak również inne świadczenia mające charakter pomocy materialnej dla studentów.

Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca uważa, że przyznana Zainteresowanemu nagroda ministra jest formą pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym; jest to jednorazowe stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia w twórczości artystycznej, przyznane i wypłacone na podstawie art. 173 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Zdaniem Wnioskodawcy nagroda ministra spełnia kryteria, wskazane w przepisach i wpisuje się w rozumienie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z powyższego przepisu wynika, że pod pojęciem przychodu ustawodawca rozumie m.in. otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku podatkowym pieniądze.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca od 2009 r. jest studentem Akademii Muzycznej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Jako student Zainteresowany w 2013 r. złożył wniosek do Dziekanatu Wydziału – zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy – o uzyskanie nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów uczelni artystycznych za osiągnięcia w twórczości artystycznej. Przedmiotowa nagroda, o której mowa powyżej, pochodzi z budżetu państwa oraz jest przyznawana na podstawie art. 7a, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Dz. U. 2012 poz. 610).

Zasady przyznawania pomocy materialnej dla studentów określa m.in. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.).

Stosownie do art. 173 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Z treści art. 178 ust. 1 powyższej ustawy wynika, iż stypendia ministra za wybitne osiągnięcia przyznaje studentom minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej – przez senat uczelni.

Wniosek o przyznanie stypendium, o którym mowa w ust. 1, dla studentów uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich wymaga opinii odpowiednio ministra wskazanego w art. 33 ust. 2 (art. 178 ust. 2 ww. ustawy).

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia reguluje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. Nr 214, poz. 1270).

Natomiast zasady ustanawiania i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej określa ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 7a ust. 1 tej ustawy minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz inni ministrowie, w odniesieniu do podległych im ośrodków i instytucji kultury, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a także jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i przyznawać doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Stosownie do art. 7a ust. 2 ww. ustawy nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.

Warunki i tryb przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 610). W myśl § 1 ust. 1, 2 i 3 minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz inni ministrowie, zwani dalej "właściwymi ministrami”, mogą przyznawać doroczne nagrody, zwane dalej "nagrodami”, biorąc pod uwagę znaczenie i uznanie dorobku, oryginalny charakter osiągnięć lub wspieranie i promocję działalności istotnej dla twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury. Nagrody mogą być przyznawane jako indywidualne lub zbiorowe. Nagrody mogą mieć charakter pieniężny lub honorowy.

W świetle § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia nagrody mogą być przyznawane w trybie pozakonkursowym z własnej inicjatywy właściwego ministra lub w trybie konkursu ogłaszanego przez właściwego ministra.

Przechodząc na grunt przepisów podatkowych należy wyjaśnić, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni – przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym.

Zatem zwolnienie z opodatkowania świadczeń pomocy materialnej na podstawie przywołanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 40 powyższej ustawy, uzależnione jest od spełnienia następujących warunków:

 • pomoc materialna musi być przyznana na podstawie przepisów o systemie oświaty lub ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym;
 • beneficjentem pomocy może być wyłącznie: uczeń, student, uczestnik studiów doktoranckich i osoba uczestnicząca w innych formach kształcenia;
 • źródłem ich pochodzenia może być tylko: budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego oraz środki własne szkół i uczelni.

Przepis ten zwalnia z podatku świadczenia pomocy materialnej m.in. dla studentów, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ze środków własnych szkół i uczelni – przyznane wyłącznie na podstawie przepisów o systemie oświaty bądź ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, a nie na podstawie innych ustaw.

Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nie została wymieniona w tym przepisie. Regulacje zawarte w tej ustawie nie zawierają żadnego odesłania do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, jak również ustawa ta nie należy do przepisów o systemie oświaty.

Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej jest samodzielnym i niezależnym od innych ustaw aktem prawnym. Ponadto na podstawie tej ustawy przyznawana jest nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. Ustawa ta nie posługuje się pojęciem "pomocy materialnej”.

Nie można też uznać złożenia wniosku o nagrodę na podstawie art. 173 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym za tożsame z przyznaniem nagrody na podstawie przepisów tej ustawy.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że otrzymana przez Wnioskodawcę jednorazowa nagroda za wybitne osiągnięcia artystyczne nie spełnia przesłanek do zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem nie stanowi świadczenia pomocy materialnej dla studentów przyznanego na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.