ILPB2/415-353/13-2/WS | Interpretacja indywidualna

Czy wypłata nagród za wysokie wyniki sportowe, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
ILPB2/415-353/13-2/WSinterpretacja indywidualna
 1. nagrody
 2. płatnik
 3. sport
 4. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 4 kwietnia 2013 r. (data wpływu 10 kwietnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nagród za osiągnięcia sportowe jest:

 • nieprawidłowe – w części dotyczącej nieuwzględniania przez płatnika przy pobieraniu zaliczki kosztów uzyskania przychodów,
 • prawidłowe – w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 10 kwietnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nagród za osiągnięcia sportowe.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) Rada Miejska w X podjęła w dniu 27 września 2012 roku Uchwałę Nr (...) w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe.

W Urzędzie Miasta i Gminy w X, nagrody finansowane są ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z treścią ww. Uchwały Miasto i Gmina X ustanawia nagrody dla osób wyróżniających się wysokimi wynikami we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Nagrody mogą być przyznawane zawodnikom - osobom fizycznym, które nie ukończyły 25 roku życia, reprezentującym teren Miasta i Gminy X.

Wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oznaczają:

 1. zakwalifikowanie się co najmniej do kadry wojewódzkiej,
 2. zdobycie co najmniej 1 punktu w punktacji Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego,
 3. udział w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy, paraolimpiadach,
 4. uzyskanie co najmniej ósmego miejsca w Mistrzostwach Polski lub Pucharze Polski organizowanych przez ogólnopolskie związki sportowe.

Nagrody przyznaje raz w roku i ustala ich wysokość Burmistrz Miasta i Gminy X w terminie do końca l kwartału. Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą występować kluby, stowarzyszenia i organizacje kultury fizycznej z terenu Miasta i Gminy X Wnioski o przyznanie nagród opiniuje Komisja właściwa do spraw sportu Rady Miejskiej, która po ich analizie proponuje wysokość nagród dla poszczególnych zawodników (wysokość nagrody uzależniona jest od środków w budżecie Miasta i Gminy X). Wnioski, o których mowa składa się do Urzędu Miasta i Gminy w X w terminie nie później niż do 15 stycznia danego roku kalendarzowego za osiągnięte wyniki we współzawodnictwie sportowym w roku poprzednim.

Nagrody wypłacone zostały ze środków budżetu - Miasta i Gminy X - dla 42 osób.

Z oświadczeń złożonych przez poszczególne osoby wynika, że:

 1. 1 osoba osiąga dochody w postaci renty rodzinnej (dotyczy osoby urodzonej w 1998 roku),
 2. 1 osoba osiąga dochody z tytułu stosunku pracy (dotyczy osoby urodzonej w 1988 roku),
 3. 40 osób - nie osiąga dochodów.

Osoby, którym wypłacono nagrody znajdują się w przedziale wiekowym od 11 -25 lat.

Jednostkowe kwoty nagród brutto wynosiły: 50 zł, 100 zł, 150 zł, 200 zł, 250 zł, 300 zł, 350 zł, 400 zł, 450 zł, 500 zł, 550 zł, 750 zł, 950 zł i l 900 zł (średnia kwota nagrody brutto wynosi: 467,86 zł).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wypłata nagród za wysokie wyniki sportowe, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązki podmiotu dokonującego wypłaty nagród są określone w art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podmiot ten ma obowiązek, jako płatnik, pobrać zaliczki na podatek dochodowy w przypadku wypłat dokonywanych osobom fizycznym wymienionym w art. 3 ust. 1 ustawy.

Zaliczki winny być ustalone zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nagrody za wysokie wyniki sportowe, wypłacane przez jednostki samorządu terytorialnego, nie zostały wymienione w katalogu zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych. Od wypłacanych nagród pobierana jest zaliczka na podatek dochodowy na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy w wysokości 18%, bez uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów.

Kwota wypłaconych nagród i pobranych zaliczek wykazywana jest w wierszu 10 części E informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, PIT -11.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za:
 • nieprawidłowe – w części dotyczącej nieuwzględniania przez płatnika przy pobieraniu zaliczki kosztów uzyskania przychodów,
 • prawidłowe – w pozostałym zakresie.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 cytowanej ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W treści art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, zostały wymienione różne źródła przychodów, m.in. przychód z działalności wykonywanej osobiście. Przepis art. 13 pkt 2 cyt. ustawy, stanowi, iż za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o sporcie Rada Miejska w X podjęła w dniu 27 września 2012 roku Uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe, dla osób wyróżniających się wysokimi wynikami we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Nagrody mogą być przyznawane zawodnikom - osobom fizycznym, które nie ukończyły 25 roku życia, reprezentującym teren Miasta i Gminy X.

Treść art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) stanowi, iż jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, o których mowa w ust. 1 i 2, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla tej jednostki samorządu terytorialnego oraz osiągnięty wynik sportowy (art. 31 ust. 3 ww. ustawy).

Z powołanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż przychody z uprawiania sportu, zostały wymienione wśród tytułów przychodów w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zostały one zakwalifikowane przez ustawodawcę do działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Trzeba bowiem podkreślić, że przychody z uprawiania sportu to nie tylko przychody ze sportu profesjonalnego (uprawianego w celach zarobkowych), ale każde przychody otrzymywane przez zawodników, o ile pozostają one w związku z uprawianą dyscypliną sportową.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 (tj. również z działalności wykonywanej osobiście) określa się w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. Natomiast art. 22 ust. 10 ww. ustawy stanowi, że jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej określonej w ust. 9 pkt 1-4 i pkt 6, koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych (...).

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, przy pobieraniu zaliczek nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów należało uznać za nieprawidłowe.

W myśl art. 42 ust. 1 płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-11) – art. 42 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy.

Reasumując, przychody jakie uzyskały osoby fizyczne z tytułu osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym przyznawanych jako nagrody i wyróżnienia stanowią dla tych osób przychody z działalności wykonywanej osobiście podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym Wnioskodawca jako płatnik ma obowiązek pobierania zaliczki od ww. dochodów z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.