ILPB1/4511-1-355/15-4/AP | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
ILPB1/4511-1-355/15-4/APinterpretacja indywidualna
  1. konkursy
  2. nagrody
  3. płatnik
  4. sport
  5. zryczałtowany podatek dochodowy
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Obowiązek obliczania i poboru przez płatników zaliczek
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Ustalenie podstawy opodatkowania
  3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 5 lutego 2015 r. (data wpływu 10 marca 2015 r.), uzupełnionym w dniu 25 maja 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 i § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 12 maja 2015 r. nr ILPB1/4511-1-355/15-2/AP Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 12 maja 2015 r., skutecznie doręczono w dniu 19 maja 2015 r., natomiast w dniu 25 maja 2015 r. do tut. Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie, w której Wnioskodawca uzupełnił wniosek.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Klub Sportowy jest klubem, którego celem statutowym jest upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i reakcji oraz organizacja zajęć z tych dziedzin. Działalność Klubu sportowego koncentruje się w szczególności wokół sekcji piłki nożnej. W ramach tejże sekcji Klub sportowy prowadzi drużynę piłki nożnej, która występuje w rozgrywkach piłkarskich. W przyszłości Klub zamierza przyznawać swoim zawodnikom klubowym nagrody pieniężne. Nagrody te przyznawane byłyby w przypadku wygrania meczów piłkarskich w ramach rozgrywek ligi piłkarskiej, jak również w sytuacji uzyskania wyniku remisowego. Zasady przyznawania nagród zawarte były w regulaminie wynagradzania zawodników, zatwierdzonym przez Zarząd Klubu.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że zawodnicy klubowi, którym będą przyznawane „nagrody pieniężne” w związku z wygraniem bądź zremisowaniem meczów piłkarskich, nie będą w tych rozgrywkach występowali w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy prawidłowym będzie opodatkowanie nagród według zasad określonych w art. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (podatek 10%), z uwzględnieniem zwolnienia nagród dotyczących poszczególnych rozgrywek - określonych w art. 21 ust. 1 pkt 68 przedmiotowej ustawy, uzyskiwanych przez zawodników...
  2. Czy w myśl przepisów prawa zgodnym będzie zwolnienie nagród z podatku do kwoty 760 zł i opodatkowanie według stawki 10% nagród sportowych powyżej 760 zł przy każdorazowej wygranej...

Zdaniem Wnioskodawcy, rozgrywki ligowe są konkursem sportowym - współzawodnictwem, rywalizacją mającą na celu wyłonienie najlepszych i wybijających się zawodników i uhonorowanie zwycięzcy. Zatem, jeżeli zgodnie z regulaminem rozgrywek i regulaminem wynagradzania zawodników Klubu nagrodami pieniężnymi za wysokie osiągnięcia sportowe w tym za wygrane mecze piłkarskie - zatwierdzonym przez Zarząd Klubu - wypłacane nagrody związane są bezpośrednio z rozgrywkami i nie są związane z całokształtem działalności sportowej zawodnika, to należy je oddzielić od przychodu uzyskanego z działalności wykonywanej osobiście i opodatkować według zasad określonych w art. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem zwolnień określonych w art. 21 ust. 1 pkt 68 tej ustawy.

Zdaniem Wnioskodawcy, od wypłaconych zawodnikom nagród sportowych, których jednorazowa wartość przekroczy kwotę 760 zł, podatek wynosi 10%. Nagrody sportowe dla zawodników, których jednorazowa wartość nie przekroczy 760 zł, zwolnione będą z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z przepisu art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy wynika, że źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście.

W myśl art. 13 pkt 2 cyt. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Zgodnie natomiast z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Przenosząc powyższe przepisy na grunt przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że nagrody pieniężne wypłacane przez Wnioskodawcę swoim zawodnikom klubowym zarówno w przypadku wygrania meczów piłkarskich w ramach rozgrywek ligi piłkarskiej, jak i w przypadku uzyskania wyniku remisowego, nie są wygranymi w konkursie i nie będzie do nich miał zastosowania art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają legalnej definicji konkursu. Zgodnie zatem z definicją „konkursu” przytoczoną w Słowniku Języka Polskiego (pod red. M. Szymczaka, PWN, Warszawa 2002 r.) konkurs to „impreza, przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp. zwykle wyróżnionych nagrodami”.

Istotnym elementem każdego konkursu jest rywalizacja pomiędzy jego uczestnikami, natomiast od strony formalnej – regulamin określający porządek oraz zasady wyłaniania zwycięzców. W orzecznictwie wskazuje się, że zasadniczo definicja konkursu zawiera w sobie kilka elementów. Pierwszym z nich powinno być ogłoszenie konkursu wraz ze stosowanym regulaminem, po czym uczestnicy konkursu winni podjąć stosowne działania, które z samej natury konkursu powinny zawierać w sobie element rywalizacji. Zakończeniem konkursu, który jest wynikiem współzawodnictwa jego uczestników, jest ogłoszenie wyników i nierzadko rozdanie nagród. Wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika natomiast, że przedmiotowe nagrody będą wypłacane wyłącznie zawodnikom drużyny Wnioskodawcy, którzy w celu ich otrzymania nie będą rywalizować ze sobą, ale wręcz przeciwnie – będą współdziałać w osiągnięciu wspólnego celu, np. wygrania meczu lub uzyskania wyniku remisowego. Drużyna przeciwna (rywale) nie są uczestnikami „konkursu” organizowanego przez Wnioskodawcę. W przypadku wygrania meczu piłkarskiego przez drużynę przeciwną Wnioskodawca nie będzie wypłacać tej drużynie nagrody pieniężnej.

Fakt, że w zorganizowanym przez Wnioskodawcę przedsięwzięciu będą brali udział wyłącznie zawodnicy jego drużyny, świadczy o tym, że w rzeczywistości nie mamy do czynienia z konkursem, rywalizacją pomiędzy drużynami, ale z dodatkowym elementem wynagrodzenia zawodników drużyny Wnioskodawcy z tytułu ich działalności sportowej. Przedmiotowe nagrody będą stanowić w rzeczywistości dodatkową gratyfikację (premię) za dobre wyniki w działalności sportowej. Celem przedsięwzięcia Wnioskodawcy jest motywowanie zawodników drużyny Wnioskodawcy do efektywniejszej gry, poprawy wyników, co niewątpliwie może przyczynić się także do osiągnięcia określonych zysków przez organizatora przedsięwzięcia, czyli Wnioskodawcę.

Zatem w analizowanym opisie zdarzenia przyszłego nie mamy do czynienia z wygranymi w konkursie i z tego względu przedmiotowe nagrody pieniężne nie będą objęte zwolnieniem wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 68 powoływanej ustawy, jak również nie będzie miał do nich zastosowania zryczałtowany 10% podatek, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.

W treści wniosku wskazano, że zawodnicy Wnioskodawcy nie będą występowali w rozgrywkach piłkarskich w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. W takiej sytuacji przyznane im nagrody należy kwalifikować jako przychód z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, od przedmiotowych dochodów Wnioskodawca będzie obowiązany pobrać zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w art. 41 ust. 1 cyt. ustawy, a następnie przekazać je na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostaną pobrane, stosownie do art. 42 ust. 1 tej ustawy.

Zgodnie bowiem z treścią art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Stosownie natomiast do treści art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Ponadto w terminie do końca lutego roku następnego Wnioskodawca będzie zobowiązany przesłać zawodnikom oraz właściwemu urzędowi skarbowemu informację PIT-11, zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Zgodnie z tym przepisem, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym przy pomocy których naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika wykonują swoje zadania - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru.

Podsumowując, w rozpatrywanej sprawie zawodnicy klubowi w związku z uzyskaniem nagród pieniężnych za wygranie lub zremisowanie meczów piłkarskich osiągną przychód z działalności wykonywanej osobiście, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który podlega opodatkowaniu według skali podatkowej. Od dochodu z tego tytułu Wnioskodawca, jako płatnik, zobowiązany będzie obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy na zasadach wskazanych w niniejszej interpretacji.

W związku z powyższym nie można podzielić poglądu Wnioskodawcy dotyczącego możliwości zastosowania w niniejszej sprawie zryczałtowanego 10% podatku, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 68 tej ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.