ILPB1/4511-1-311/16-4/KS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłaty nagród osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą za udział w wyścigach konnych.
ILPB1/4511-1-311/16-4/KSinterpretacja indywidualna
 1. konkursy
 2. nagrody
 3. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 4. zryczałtowany podatek dochodowy
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2016 r. (data wpływu 24 marca 2016 r.), uzupełnionym w dniu 6 czerwca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • skutków podatkowych wypłaty właścicielom, jeźdźcom i trenerom, prowadzącym działalność gospodarczą, nagród z tytułu wygranych w wyścigach konnych – jest nieprawidłowe,
 • skutków podatkowych wypłaty właścicielom, jeźdźcom i trenerom, będącym obcokrajowcami, mającymi miejsce zamieszkania, udokumentowane certyfikatem rezydencji, w Czechach, nagród z tytułu wygranych w wyścigach konnych – jest nieprawidłowe,
 • skutków podatkowych wypłaty właścicielom, jeźdźcom i trenerom, będącym obcokrajowcami, mającymi miejsce zamieszkania, udokumentowane certyfikatem rezydencji, w Słowacji, nagród z tytułu wygranych w wyścigach konnych – jest nieprawidłowe,
 • skutków podatkowych wypłaty właścicielom, jeźdźcom i trenerom, będącym obcokrajowcami, mającymi miejsce zamieszkania, udokumentowane certyfikatem rezydencji, w Niemczech, nagród z tytułu wygranych w wyścigach konnych – jest nieprawidłowe,
 • skutków podatkowych wypłaty właścicielom, jeźdźcom i trenerom, będącym obcokrajowcami, mającymi miejsce zamieszkania, udokumentowane certyfikatem rezydencji, we Włoszech, nagród z tytułu wygranych w wyścigach konnych – jest nieprawidłowe,
 • skutków podatkowych wypłaty właścicielom, jeźdźcom i trenerom, będącym obcokrajowcami, mającymi miejsce zamieszkania, udokumentowane certyfikatem rezydencji, w Anglii, nagród z tytułu wygranych w wyścigach konnych – jest nieprawidłowe,
 • skutków podatkowych wypłaty właścicielom, jeźdźcom i trenerom, będącym obcokrajowcami, mającymi miejsce zamieszkania, nieudokumentowane certyfikatem rezydencji, w Czechach, nagród z tytułu wygranych w wyścigach konnych – jest prawidłowe,
 • skutków podatkowych wypłaty właścicielom, jeźdźcom i trenerom, będącym obcokrajowcami, mającymi miejsce zamieszkania, nieudokumentowane certyfikatem rezydencji, w Słowacji, nagród z tytułu wygranych w wyścigach konnych – jest prawidłowe,
 • skutków podatkowych wypłaty właścicielom, jeźdźcom i trenerom, będącym obcokrajowcami, mającymi miejsce zamieszkania, udokumentowane certyfikatem rezydencji, w Katarze, nagród z tytułu wygranych w wyścigach konnych – jest nieprawidłowe,
 • skutków podatkowych wypłaty właścicielom, będącym obcokrajowcami – obywatelami Libii, posiadającymi legitymację dyplomatyczną i mającymi miejsce zamieszkania w Polsce, nagród z tytułu wygranych w wyścigach konnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłaty nagród osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą za udział w wyścigach konnych.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych określonych w art. 14b § 3 i § 4 oraz art. 144a § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 20 maja 2016 r. nr ILPB1/4511-1-311/16-2/KS, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 oraz art. 155 § 1 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie wysłano w dniu 20 maja 2016 r., skutecznie doręczono w dniu 25 maja 2016 r.

W dniu 6 czerwca 2016 r. (nadano w polskiej placówce pocztowej 1 czerwca 2016 r.) wpłynęła do tut. Organu odpowiedź na ww. wezwanie, w której Wnioskodawca uzupełnił wniosek.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

A jest jednostką budżetową Gminy. W związku z organizacją wyścigów konnych A uzyskał status tzw. organizatora wyścigów konnych, o którym jest mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18.01.2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86, z późn. zm., zwana dalej „ustawą o wyścigach”). A organizuje w poszczególnych sezonach gonitwy, w których uczestniczą konie będące własnością osób trzecich. Organizacja gonitw odbywa się na podstawie Regulaminu wyścigów konnych (Regulaminu), którego treść jest ustalona w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.08.2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. 2001 Nr 90, poz. 1006 z późn. zm.).

Regulamin określa m.in. dopuszczalną liczbę koni, zasady zapisywania i wycofywania koni z gonitw oraz zmian jeźdźców, wysokość i sposób uiszczania opłat za zapis i wycofanie koni oraz liczbę płatnych miejsc i zasady podziału nagród wyścigowych. A przed rozpoczęciem sezonu wyścigowego, sporządza plan wyścigów konnych i po jego zatwierdzeniu przez B, ogłasza go wraz z Regulaminem Organizatora na swojej stronie internetowej. Informacja o koniach zapisanych do każdego wyścigu ogłaszana jest przez A na tablicy informacyjnej w siedzibie A, na strome internetowej oraz w programie wyścigowym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami. organizator (art. 2 pkt 4 ustawy o wyścigach) ustala wysokość nagród dla właścicieli (art. 2 pkt 6 ustawy o wyścigach), trenerów (art. 2 pkt 7 ustawy o wyścigach) i jeźdźców (art. 2 pkt 8 ustawy o wyścigach) koni, które zajęły pierwsze trzy oraz wedle uznania dalsze miejsca w gonitwie (§ Regulaminu). Nagrody wyścigowe wypłacane są zgodnie z § Regulaminu Organizatora obowiązującym na A w następującej proporcji:

 1. w gonitwach rozgrywanych galopem: 85% właściciel, 10% trener, jeździec 5%.
 2. w gonitwach rozgrywanych kłusem: 100% właściciel.

Wypłata nagród następuje w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia wyników gonitwy, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od ogłoszenia tych wyników (§ Regulaminu).

Ponadto właścicielom koni wypłacane są nagrody dodatkowe (§ Regulaminu) B (B), których szczegółowe zasady ustalane są na dany sezon wyścigowy, a wypłacane są na podstawie porozumień zawartych pomiędzy B i A. Właścicielem koni może być osoba prawna, osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą związaną z chowem i hodowlą koni i pozostałych zwierząt koniowatych (PKD 01.43), które zgłaszają konie jako przedsiębiorcy, osoba fizyczna w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego (rolnik), obcokrajowcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, a także poza Unią Europejską, lub kilka osób z powyższych w dowolnym połączeniu.

Właściciele koni składają oświadczenia co do procentowego udziału w sprawie własności konia oraz sposobu prowadzenia, bądź nie działalności gospodarczej, rolniczej, a także miejscu zamieszkania i obywatelstwie.

Wypłacane jest również wynagrodzenie dla jeźdźca za dosiadanie konia oraz dla pracowników obsługi stajni wyścigowej za wykonywanie obowiązków, o których mowa w § Regulaminu, jeżeli wykonują te obowiązki. Środki na wspomniane wynagrodzenie pochodzą z części stałej opłaty wnoszonej przez właścicieli za zapis konia do gonitwy (§ Regulaminu) – opłata ta składa się z dwóch części: stałej - przeznaczanej na wynagrodzenie jeźdźców za dosiadanie koni pracowników obsługi stajni wyścigowej, zmiennej - uzależnionej od wysokości nagród w gonitwie.

§ Regulaminu Organizatora A 2015 w następujący sposób określa wysokość wynagrodzenia, na które przeznaczana jest opłata stała z zapisu:

 1. dla jeźdźca, który dosiada konia w gonitwie płaskiej - 110,00 zł brutto,
 2. dla jeźdźca, który dosiada konia w gonitwie płotowej i przeszkodowej - 190,00 zł brutto,
 3. dla pracownika obsługi stajni - 40,00 zł brutto.

Opłata za zapis konia do gonitwy nie jest zwracana w przypadku, gdy zapis konia do gonitwy zostanie uznany za nieważny (§ Regulaminu). W tej sytuacji A zatrzymuje otrzymana opłatę (w obydwu jej częściach). Natomiast w razie wycofania konia z gonitwy zgodnie z § Regulaminu zwracana jest część stała opłaty, natomiast organizator wyścigów konnych zatrzymuje część zmienną. A - jako organizator wyścigów konnych - dokonuje rozliczeń z jeźdźcami z tytułu dosiadania koni oraz pracownikami obsługi stajni z tytułu obsługi koni podczas wyścigu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy nagrody z tytułu wygranych w gonitwach, wypłacane przez A na rzecz właścicieli, jeźdźców i trenerów, które są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą związaną z chowem i hodowlą zwierząt, podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 10% wygranej (tj. zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT).
 2. Czy nagrody z tytułu wygranych w gonitwach, wypłacane przez A na rzecz właścicieli, jeźdźców i trenerów, którzy są obcokrajowcami mającymi miejsce zamieszkania, udokumentowane certyfikatem rezydencji, na terytorium Unii Europejskiej (Czechy, Słowacja, Niemcy, Włochy, Anglia), podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 10% wygranej (tj. zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT).
 3. Czy nagrody z tytułu wygranych w gonitwach, wypłacane przez A na rzecz właścicieli, jeźdźców i trenerów, którzy są obcokrajowcami mającymi miejsce zamieszkania, nieudokumentowane certyfikatem rezydencji, na terytorium Unii Europejskiej (Czechy, Słowacja), podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 10% wygranej (tj. zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT).
 4. Czy nagrody z tytułu wygranych w gonitwach, wypłacane przez A na rzecz właścicieli, jeźdźców i trenerów, którzy są obcokrajowcami mającymi miejsce zamieszkania, udokumentowane certyfikatem rezydencji, poza terytorium Unii Europejskiej (Katar), podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 10% wygranej (tj. zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT).
 5. Czy nagrody z tytułu wygranych w gonitwach, wypłacane przez A na rzecz właścicieli, którzy są obcokrajowcami (Libia) posiadającymi legitymację dyplomatyczną, mającymi miejsce zamieszkania w Polsce, podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 10% wygranej (tj. zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT).

Pytania wynikają ze złożonego wniosku oraz jego uzupełnienia.

Zdaniem Wnioskodawcy, nagrody z tytułu wygranych w gonitwach, wypłacane przez A na rzecz właścicieli, jeźdźców i trenerów, które są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą związaną z chowem i hodowlą zwierząt, podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 10% wygranej (tj. zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem wymienionych w art. 21 ustawy PIT.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą. stanowiących przychód z tej działalności.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym nie zawierają definicji pojęcia nagroda ani konkurs, wobec czego w celu jego określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN konkurs jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców. autorów, danych prac itp natomiast nagroda to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp. Z definicji tych wynika, ze jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grup najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Równie ważnym jako element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu, w którym określona została nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców Mając na uwadze, powyższą definicję w ocenie A nagrody przyznawane w wyścigach konnych organizowanych przez A stanowią wygrane w konkursach w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT. Za powyższym przemawia fakt, iż wyścigi konne opisywane w stanie faktycznym niniejszego wniosku zawierają element sportowego współzawodnictwa. A wypłaca nagrody w zależności od zajętego miejsca właścicielom koni, trenerom i jeźdźcom, które w gonitwach rywalizowały ze sobą o jak najlepszy rezultat (i nie zostały zdyskwalifikowane). A spełnia także warunki związane ze stroną formalną przedsięwzięcia – organizowane przez A wyścigi konne opierają się na zasadach objętych regulaminem, który dostępny jest na stronie internetowej A, w regulaminie wskazany jest organizator konkursu – A, w wyraźny sposób zostały określone warunki jakie należy spełniać aby uczestniczyć w wyścigach, regulamin określa potencjalnych uczestników konkursu, sprecyzowane zostały również zasady podziału nagród, a ich wysokość podawana jest dla każdej gonitwy w oficjalnym programie wyścigów konnych, każdy wyścig posiada swój własny program, podawany do publicznej wiadomości.

 1. W ocenie A nagrody wypłacane przez A na rzecz właścicieli, jeźdźców i trenerów w wyścigach konnych organizowanych przez A stanowią wygrane w konkursach w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT i podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 10% wygranej.
 2. W ocenie A nagrody wypłacane przez A na rzecz właścicieli, jeźdźców i trenerów, którzy są obcokrajowcami mającymi miejsce zamieszkania, udokumentowane certyfikatem rezydencji, na terytorium Unii Europejskiej (Czechy, Słowacja, Niemcy, Włochy, Anglia), stanowią wygrane w konkursach w rozumieniu art, 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT i podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 10% wygranej.
 3. W ocenie A nagrody wypłacane przez A na rzecz właścicieli, jeźdźców i trenerów, którzy są obcokrajowcami mającymi miejsce zamieszkania, nieudokumentowane certyfikatem rezydencji, na terytorium Unii Europejskiej (Czechy, Słowacja), stanowią wygrane w konkursach w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT i podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 10% wygranej.
 4. 4 W ocenie A nagrody wypłacane przez A na rzecz właścicieli, którzy są obcokrajowcami mającymi miejsce zamieszkania, udokumentowane certyfikatem rezydencji. poza terytorium Unii Europejskiej (Katar). stanowią wygrane w konkursach w rozumieniu art. 30 ust 1 pkt 2 ustawy o PIT i podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 10% wygranej.
 5. W ocenie A nagrody wypłacane przez A na rzecz właścicieli, którzy są obcokrajowcami (Libia) posiadającymi legitymację dyplomatyczną, mającymi miejsce zamieszkania w Polsce, stanowią wygrane w konkursach w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT i podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 10% wygranej.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie:
 • skutków podatkowych wypłaty właścicielom, jeźdźcom i trenerom, prowadzącym działalność gospodarczą, nagród z tytułu wygranych w wyścigach konnych – jest nieprawidłowe,
 • skutków podatkowych wypłaty właścicielom, jeźdźcom i trenerom, będącym obcokrajowcami, mającymi miejsce zamieszkania, udokumentowane certyfikatem rezydencji, w Czechach, nagród z tytułu wygranych w wyścigach konnych – jest nieprawidłowe,
 • skutków podatkowych wypłaty właścicielom, jeźdźcom i trenerom, będącym obcokrajowcami, mającymi miejsce zamieszkania, udokumentowane certyfikatem rezydencji, w Słowacji, nagród z tytułu wygranych w wyścigach konnych – jest nieprawidłowe,
 • skutków podatkowych wypłaty właścicielom, jeźdźcom i trenerom, będącym obcokrajowcami, mającymi miejsce zamieszkania, udokumentowane certyfikatem rezydencji, w Niemczech, nagród z tytułu wygranych w wyścigach konnych – jest nieprawidłowe,
 • skutków podatkowych wypłaty właścicielom, jeźdźcom i trenerom, będącym obcokrajowcami, mającymi miejsce zamieszkania, udokumentowane certyfikatem rezydencji, we Włoszech, nagród z tytułu wygranych w wyścigach konnych – jest nieprawidłowe,
 • skutków podatkowych wypłaty właścicielom, jeźdźcom i trenerom, będącym obcokrajowcami, mającymi miejsce zamieszkania, udokumentowane certyfikatem rezydencji, w Anglii, nagród z tytułu wygranych w wyścigach konnych – jest nieprawidłowe,
 • skutków podatkowych wypłaty właścicielom, jeźdźcom i trenerom, będącym obcokrajowcami, mającymi miejsce zamieszkania, nieudokumentowane certyfikatem rezydencji, w Czechach, nagród z tytułu wygranych w wyścigach konnych – jest prawidłowe,
 • skutków podatkowych wypłaty właścicielom, jeźdźcom i trenerom, będącym obcokrajowcami, mającymi miejsce zamieszkania, nieudokumentowane certyfikatem rezydencji, w Słowacji, nagród z tytułu wygranych w wyścigach konnych – jest prawidłowe,
 • skutków podatkowych wypłaty właścicielom, jeźdźcom i trenerom, będącym obcokrajowcami, mającymi miejsce zamieszkania, udokumentowane certyfikatem rezydencji, w Katarze, nagród z tytułu wygranych w wyścigach konnych – jest nieprawidłowe,
 • skutków podatkowych wypłaty właścicielom, będącym obcokrajowcami – obywatelami Libii, posiadającymi legitymację dyplomatyczną i mającymi miejsce zamieszkania w Polsce, nagród z tytułu wygranych w wyścigach konnych – jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, odrębnym źródłem przychodu podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Natomiast stosownie do brzmienia art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jak stanowi art. 30 ust. 3 ww. ustawy, zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-5a oraz 13-16, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest jednostką budżetową Gminy, posiadającą status tzw. organizatora wyścigów konnych. Organizacja wyścigów odbywa się na podstawie regulaminu. Organizator ustala wysokość nagród dla właścicieli, trenerów i jeźdźców koni, które zajęły pierwsze trzy oraz wedle uznania dalsze miejsca w gonitwie. Wypłata nagród następuje w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia wyników gonitwy, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od ogłoszenia tych wyników. Właściciele, jeźdźcy i trenerzy, którym zostaną wypłacone nagrody mogą być zarówno osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą związaną z chowem i hodowlą zwierząt, obcokrajowcami mającymi miejsce zamieszkania (udokumentowane lub nieudokumentowane certyfikatem rezydencji) na terytorium Unii Europejskiej oraz poza terytorium Unii Europejskiej, jak i obcokrajowcami posiadającymi legitymację dyplomatyczną, mającymi miejsce zamieszkania w Polsce.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi fakt, czy nagrody z tytułu wygranych w gonitwach, wypłacane przez A na rzecz właścicieli, jeźdźców i trenerów, które są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą związaną z chowem i hodowlą zwierząt, podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 10% wygranej, tj. zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT.

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz treść wniosku, wskazać należy, że nagrody z tytułu wygranych w wyścigach konnych, wypłacane właścicielom, trenerom i jeźdźcom, prowadzącym działalność gospodarczą związaną z chowem i hodowlą zwierząt, stanowią przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu tak, jak pozostałe przychody z działalności gospodarczej.

Wszelkie dochody osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą we wskazanym zakresie będą przychodami z tej działalności.

W myśl art. 44 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

Zgodnie z art. 8 ustawy Ordynacja podatkowa, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z kolei płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony (art. 30 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

W niniejszej sprawie, skoro wygrane przez właścicieli, trenerów i jeźdźców, będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą związaną z chowem i hodowlą zwierząt, z tytułu udziału w wyścigach konnych organizowanych przez Wnioskodawcę stanowią dla nich przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej, na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika związane z pobraniem i odprowadzeniem zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Zgodnie z cytowanym art. 44 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego spoczywać będzie na odbiorcy nagrody.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie skutków podatkowych wypłaty właścicielom, jeźdźcom i trenerom, prowadzącym działalność gospodarczą, nagród z tytułu wygranych w wyścigach konnych, należało uznać za nieprawidłowe.

Natomiast w kwestii nagród wypłacanych właścicielom, jeźdźcom i trenerom będącym obcokrajowcami mającymi miejsce zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej i poza nią, tut. Organ stwierdza co następuje.

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 3 ust. 1a ww. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Jak wynika z opisanego stanu faktycznego, nagrody z tytułu wygranych w gonitwach otrzymają właściciele, trenerzy i jeźdźcy mający miejsce zamieszkania, udokumentowane certyfikatem rezydencji, w Czechach, Słowacji, Niemczech, Włoszech, Anglii oraz w Katarze.

Zgodnie z art. 5a pkt 21 ww. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o certyfikacie rezydencji – oznacza to zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika.

Jak wskazuje art. 20 ust. 1 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 13 września 2011 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 991), części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, bez względu na to gdzie są osiągane, a nieobjęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej Umowy podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Opisane we wniosku świadczenie pieniężne otrzymane przez osoby mające miejsce zamieszkania w Czechach nie zostało wymienione w artykułach umowy, a tym samym stwierdzić należy, że stanowi przychód objęty art. 20 ust. 1 ww. umowy i podlega opodatkowaniu tylko w Czechach.

W myśl umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 18 sierpnia 1994 r. (Dz. U. 1996, Nr 30, poz. 131), części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, bez względu na to, skąd one pochodzą, a które nie zostały wymienione w poprzednich artykułach niniejszej umowy, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie (art. 22 ust. 1).

Opisane we wniosku świadczenie pieniężne otrzymane przez osoby mające miejsce zamieszkania w Słowacji nie zostało wymienione w artykułach umowy, a tym samym stwierdzić należy, że stanowi przychód objęty art. 22 ust. 1 ww. umowy i podlega opodatkowaniu tylko w Słowacji.

Stosowanie do art. 22 ust. 1 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku z dnia 14 maja 2003 r. (Dz. U. 2005, Nr 12, poz. 90), dochody osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, bez względu na to, gdzie są osiągane, a które nie są objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej umowy, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Opisane we wniosku świadczenie pieniężne otrzymane przez osoby mające miejsce zamieszkania w Niemczech nie zostało wymienione w artykułach umowy, a tym samym stwierdzić należy, że stanowi przychód objęty art. 22 ust. 1 ww. umowy i podlega opodatkowaniu tylko w Niemczech.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania z dnia 21 czerwca 1985 r. (Dz. U. 1989, Nr 62, poz. 374), części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie bez względu na to, skąd one pochodzą, a o których nie było mowy w poprzednich artykułach niniejszej umowy, będą opodatkowane tylko w tym Państwie.

Opisane we wniosku świadczenie pieniężne otrzymane przez osoby mające miejsce zamieszkania we Włoszech nie zostało wymienione w artykułach umowy, a tym samym stwierdzić należy, że stanowi przychód objęty art. 22 ust. 1 ww. umowy i podlega opodatkowaniu tylko we Włoszech.

Jak wskazuje Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych z dnia 20 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 250, poz. 1840), części dochodu, inne niż dochód wypłacany przez trust lub z majątku spadkowego w wyniku zarządzania tym majątkiem, bez względu na to gdzie powstają, osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, które nie zostały objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej Konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie (art. 21 ust. 1).

Opisane we wniosku świadczenie pieniężne otrzymane przez osoby mające miejsce zamieszkania w Anglii nie zostało wymienione w artykułach umowy, a tym samym stwierdzić należy, że stanowi przychód objęty art. 21 ust. 1 ww. umowy i podlega opodatkowaniu tylko w Wielkiej Brytanii.

Stosownie do art. 21 ust. 1 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kataru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 18 listopada 2008 r. (Dz. U. 2010, Nr 17, poz. 93), dochody osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, bez względu na to gdzie są osiągane, a nie objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej Umowy, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Opisane we wniosku świadczenie pieniężne otrzymane przez osoby mające miejsce zamieszkania w Katarze nie zostało wymienione w artykułach umowy, a tym samym stwierdzić należy, że stanowi przychód objęty art. 21 ust. 1 ww. umowy i podlega opodatkowaniu tylko w Katarze.

Na podstawie art. 30 ust. 9 ww. ustawy przepisy ust. 1 pkt 2, 4-5a i 7a stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania przez podatnika jego miejsca zamieszkania dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji.

Odnosząc się do powyższych przepisów oraz stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, stwierdzić należy, że nagrody z tytułu wygranych w gonitwach, wypłacone przez A na rzecz właścicieli, jeźdźców i trenerów, którzy są obcokrajowcami mającymi miejsce zamieszkania, udokumentowane certyfikatem rezydencji, na terytorium Unii Europejskiej (Czechy, Słowacja, Niemcy, Włochy, Anglia) oraz poza Unią Europejską (Katar), nie podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 10% wygranej (tj. zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Dochody te będą opodatkowane w państwach rezydencji zgodnie z obowiązującymi w nich przepisami.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie:

 • skutków podatkowych wypłaty właścicielom, jeźdźcom i trenerom, będącym obcokrajowcami, mającymi miejsce zamieszkania, udokumentowane certyfikatem rezydencji, w Czechach, nagród z tytułu wygranych w wyścigach konnych – należało uznać za nieprawidłowe,
 • skutków podatkowych wypłaty właścicielom, jeźdźcom i trenerom, będącym obcokrajowcami, mającymi miejsce zamieszkania, udokumentowane certyfikatem rezydencji, w Słowacji, nagród z tytułu wygranych w wyścigach konnych – należało uznać za nieprawidłowe,
 • skutków podatkowych wypłaty właścicielom, jeźdźcom i trenerom, będącym obcokrajowcami, mającymi miejsce zamieszkania, udokumentowane certyfikatem rezydencji, w Niemczech, nagród z tytułu wygranych w wyścigach konnych – należało uznać za nieprawidłowe,
 • skutków podatkowych wypłaty właścicielom, jeźdźcom i trenerom, będącym obcokrajowcami, mającymi miejsce zamieszkania, udokumentowane certyfikatem rezydencji, we Włoszech, nagród z tytułu wygranych w wyścigach konnych – należało uznać za nieprawidłowe,
 • skutków podatkowych wypłaty właścicielom, jeźdźcom i trenerom, będącym obcokrajowcami, mającymi miejsce zamieszkania, udokumentowane certyfikatem rezydencji, w Anglii, nagród z tytułu wygranych w wyścigach konnych – należało uznać za nieprawidłowe,
 • skutków podatkowych wypłaty właścicielom, jeźdźcom i trenerom, będącym obcokrajowcami, mającymi miejsce zamieszkania, udokumentowane certyfikatem rezydencji, w Katarze, nagród z tytułu wygranych w wyścigach konnych – należało uznać za nieprawidłowe.

Natomiast w przypadku nagród z tytułu wygranych w gonitwach, wypłaconych przez A na rzecz właścicieli, jeźdźców i trenerów, którzy są obcokrajowcami mającymi miejsce zamieszkania w Czechach i Słowacji, którzy nie przedstawią certyfikatu rezydencji, wskazać należy, że podlegają one zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 10% wygranej.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie:

 • skutków podatkowych wypłaty właścicielom, jeźdźcom i trenerom, będącym obcokrajowcami, mającymi miejsce zamieszkania, nieudokumentowane certyfikatem rezydencji, w Czechach, nagród z tytułu wygranych w wyścigach konnych – należało uznać za prawidłowe,
 • skutków podatkowych wypłaty właścicielom, jeźdźcom i trenerom, będącym obcokrajowcami, mającymi miejsce zamieszkania, nieudokumentowane certyfikatem rezydencji, w Słowacji, nagród z tytułu wygranych w wyścigach konnych – należało uznać za prawidłowe.

W przypadku nagród z tytułu wygranych w gonitwach, wypłacanych przez A na rzecz właścicieli, którzy są obcokrajowcami (Libia) posiadającymi legitymację dyplomatyczną, mającymi miejsce zamieszkania w Polsce, tut. Organ stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od podatku dochodowego od dochodu uzyskanego ze źródeł przychodów położonych za granicą wolni są członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz inne osoby korzystające z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na podstawie umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych, jak również członkowie ich rodzin pozostający z nimi we wspólnocie domowej, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Powyższy przepis ma zastosowanie do dochodów z zagranicy, czyli tych, które osoby te uzyskują spoza Polski. Na osobach tych ciąży zatem obowiązek opodatkowania przychodów ze źródeł położonych w Polsce.

Jednocześnie, należy wskazać, że Rzeczpospolita Polska nie zawarła z Libią umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Sytuację podatkową personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych regulują następujące Konwencje:

 • Wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych sporządzona w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. (Dz. U. z 1965 r., Nr 37, poz. 232),
 • Wiedeńska o stosunkach konsularnych sporządzona w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r.(Dz. U. z 1982 r., Nr 13, poz. 98).

Zgodnie z postanowieniami art. 34 lit. d) ww. Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych oraz art. 49 ust. 1 lit. d) ww. Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach konsularnych przedstawiciele dyplomatyczni, członkowie personelu administracyjnego i technicznego misji, urzędnicy konsularni i pracownicy konsularni oraz członkowie ich rodzin zwolnieni są od wszelkich opłat i podatków, osobistych i rzeczowych, zarówno państwowych, regionalnych, jak komunalnych, z wyjątkiem opłat i podatków dotyczących prywatnego dochodu mającego źródło w państwie przyjmującym oraz podatków dotyczących kapitału zainwestowanego w przedsiębiorstwach handlowych, znajdujących się w państwie przyjmującym.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że przepisy polskiego prawa podatkowego, nie zwalniają z opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu nagród wypłacanych za wygrane w gonitwach, wypłacanych przez A na rzecz właścicieli, którzy są obcokrajowcami (Libia) posiadającymi legitymację dyplomatyczną, mającymi miejsce zamieszkania w Polsce.

Zatem, z uwagi na brak możliwości odwołania się do postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, stwierdzić należy, że nagrody z tytułu wygranych w gonitwach, wypłacanych przez A na rzecz właścicieli, którzy są obcokrajowcami (Libia) posiadającymi legitymację dyplomatyczną, mającymi miejsce zamieszkania w Polsce, stanowią wygrane w konkursach w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegają podatkowi dochodowemu w wysokości 10% wygranej.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie skutków podatkowych wypłaty właścicielom, będącym obcokrajowcami – obywatelami Libii, posiadającymi legitymację dyplomatyczną i mającymi miejsce zamieszkania w Polsce, nagród z tytułu wygranych w wyścigach konnych należało uznać prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.