ILPB1/4511-1-1537/15-2/AA | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem nagrody rzeczowej.
ILPB1/4511-1-1537/15-2/AAinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. loterie
 3. nagrody
 4. samochód
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2015 r. (data wpływu 16 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem nagrody rzeczowej:

 • w części dotyczącej sposobu opodatkowania nagrody – jest nieprawidłowe,
 • w części dotyczącej określenia wartości przychodu – jest prawidłowe,
 • w części dotyczącej prawidłowego ujęcia w podatkowej księdze przychodów i rozchodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem nagrody rzeczowej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Firma prowadzona przez osobę fizyczną na zasadach ogólnych pod nazwą „A” wzięła udział w promocji zorganizowanej przez firmę „B” skierowaną do Klientów prowadzących warsztaty samochodowe, a jej celem nadrzędnym było wyłonienie i nagrodzenie najlepszych mechaników lub elektromechaników w Polsce, a także promowanie dobrych praktyk stosowanych w tej grupie zawodowej. Tegoroczna edycja trwała od 1 marca do 31 lipca. W trakcie tych pięciu miesięcy Klienci dokonywali zakupu określonego asortymentu promocyjnego, a także rozwiązywali testy wiedzy online i zdobywali dodatkowe punkty. Osobą która reprezentowała i brała bezpośredni udział w imieniu firmy „A” był jeden z pracowników (syn właściciela). Dzięki m.in. ogromnej wiedzy udało się zdobyć tytuł „Wybitny (...)” oraz nagrodę główną samochód. Samochód został odebrany na podstawie „potwierdzenia odbioru nagrody za zajęcie I miejsca w promocji „B”. Dodatkowo firma „A” otrzymała ksero faktury dokumentującej zakup samochodu z salonu, gdzie widniała cena zakupu oraz ksero protokołu wydania tego samochodu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy właściwe jest uznanie wygranej za przychód z działalności gospodarczej z nieodpłatnych świadczeń, czy opodatkować wygraną zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% wartości nagrody...
 2. Jak określić wartość przychodu...
 3. Jeżeli właściwe będzie uznać nagrodę jako przychód z działalności to w jaki sposób wykazać go w PKPiR...

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Wartość kwoty do opodatkowania należy wycenić wg cen rynkowych. W przypadku posiadania faktury dokumentującej zakup samochodu z salonu VW, gdzie widniała cena zakupu oraz ksero protokołu wydania tego samochodu jako podstawę opodatkowania można przyjąć kwotę wynikającą z tej faktury. Jeśli przychód zostanie określony jako przychód z działalności należy go ująć w PKPiR w pozostałych przychodach w kolumnie 8.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem nagrody rzeczowej:
 • w części dotyczącej sposobu opodatkowania nagrody jest nieprawidłowe,
 • w części dotyczącej określenia wartości przychodu jest prawidłowe,
 • w części dotyczącej prawidłowego ujęcia w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jest prawidłowe.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) zawiera w art. 10 ust. 1 katalog źródeł przychodów, wśród których wymienia w pkt 3 pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (...).

Stosownie do treści art. 5a pkt 6 ww. ustawy, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że firma prowadzona przez osobę fizyczną wzięła udział w promocji zorganizowanej przez firmę „B” skierowaną do klientów prowadzących warsztaty samochodowe. Klienci biorący udział dokonywali zakupu określonego asortymentu promocyjnego, a także rozwiązywali testy wiedzy online i zdobywali dodatkowe punkty. Osobą, która reprezentowała i brała bezpośredni udział w imieniu firmy „A” był jeden z pracowników. Dzięki ogromnej wiedzy udało się zdobyć tytuł „Wybitny (...)” oraz nagrodę główną samochód.

Zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Przy czym w myśl art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, wolna od podatku wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

W rozpatrywanej sytuacji nie jest jednak możliwe zastosowanie zwolnienia od podatku określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy. Przewidziane w tym przepisie zwolnienie od podatku, nie dotyczy nagród otrzymanych w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że wartość nagrody uzyskanej w ramach promocji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, należy zakwalifikować do źródła przychodu wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej. W konsekwencji wartość wygranej nagrody Wnioskodawca powinien doliczyć do swoich przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i opodatkować ją razem z innymi dochodami (przychodami) uzyskanymi z tego źródła, zgodnie ze stosowaną formą opodatkowania.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej sposobu opodatkowania nagrody jest nieprawidłowe.

Natomiast w odniesieniu do określenia wartości przychodu należy wskazać, na treść art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z tym przepisem wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2-2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Z kolei w myśl art. 11 ust. 2a ww. ustawy, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
 4. w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Stosownie do treści art. 11 ust. 2b powołanej ustawy, jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej firma „A”, za udział w promocji, otrzymała nagrodę główną samochód. Firma otrzymała ksero faktury dokumentującej zakup samochodu z salonu, gdzie widniała cena zakupu oraz ksero protokołu wydania tego samochodu.

Mając na uwadze okoliczności przedstawione we wniosku należy wskazać, że wartość przychodu z tytułu otrzymanej nagrody należy ustalić na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia. Przy czym cena rynkowa może być ustalona na podstawie ceny wskazanej w fakturze, dokumentującej zakup samochodu przez organizatora konkursu, jeżeli cena ta istotnie odpowiada wartości ustalonej według zasad powołanych w treści art. 11 ust. 2a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej określenia wartości przychodu uznano za prawidłowe.

Ponadto należy wyjaśnić, że szczegółowe warunki prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1037). Zgodnie z pkt 8 objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów - kolumna 8 jest przeznaczona do wpisywania pozostałych przychodów, np. przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku, otrzymanych kar umownych, wynagrodzenia płatnika.

Zatem, z uwagi na fakt, że nagroda uzyskana w ramach promocji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, stanowi przychód z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, to wartość tej nagrody należy zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 8 „pozostałe przychody”.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w tej części uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.