ILPB1/4511-1-13/15-2/AMN | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekazaniem nagród.
ILPB1/4511-1-13/15-2/AMNinterpretacja indywidualna
 1. konkursy
 2. nagrody
 3. obowiązek płatnika
 4. pracownik
 5. przychód
 6. płatnik
 7. stosunek pracy
 8. zleceniobiorca
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Obowiązek obliczania i poboru przez płatników zaliczek
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2014 r. (data wpływu 5 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekazaniem nagród:

 • pracownikom Spółki uczestniczącym w konkursie – jest prawidłowe,
 • zleceniobiorcom Spółki uczestniczącym w konkursie – jest prawidłowe,
 • pracownikom i/lub zleceniobiorcom podmiotów gospodarczych współpracujących ze Spółką – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekazaniem nagród:

 • pracownikom Spółki uczestniczącym w konkursie,
 • zleceniobiorcom Spółki uczestniczącym w konkursie,
 • pracownikom i/lub zleceniobiorcom podmiotów gospodarczych współpracujących ze Spółką.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie produkcji. W ramach prowadzonej działalności Spółka zamierza podjąć działania, mające na celu poprawę produktywności i efektywności Spółki oraz funkcjonalności procesów zachodzących w Spółce. W tym celu Spółka zamierza zorganizować konkurs, polegający na przedstawieniu przez uczestników tego konkursu prac, których tematyka będzie związana z poprawą produktywności i efektywności pracy, a także poprawą funkcjonalności procesów zachodzących w Spółce (dalej jako: Konkurs).

Konkurs będzie skierowany jednocześnie i łącznie do następujących grup odbiorców:

 1. pracowników Spółki (czyli do osób zatrudnionych przez Spółkę na podstawie umowy o pracę),
 2. zleceniobiorców tj. osób fizycznych współpracujących ze Spółką na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia),
 3. pozostałych osób fizycznych (tj. będących pracownikami i/lub zleceniobiorcami podmiotów gospodarczych współpracujących ze Spółką w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i świadczących usługi na rzecz Spółki).

Uczestnictwo w Konkursie będzie dobrowolne. Liczba nagród przewidzianych do zdobycia w Konkursie będzie mniejsza od liczby uczestników Konkursu. Spółka zakłada, iż nagrody przewidziane w Konkursie mogą mieć charakter: pieniężny, rzeczowy lub mieszany (nagroda pieniężno-rzeczowa).

Zasady przeprowadzenia Konkursu - w tym w szczególności wskazanie osób (jury) odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg Konkursu, kryteria wyłonienia zwycięzców Konkursu, określenie nagród oraz zasady wydania nagród zwycięzcom Konkursu - będą określone w regulaminie Konkursu. Konkurs będzie mieć charakter cykliczny tzn. zwycięzcy będą wyłaniani w okresach miesięcznych albo kwartalnych.

Regulamin Konkursu zostanie przygotowany i udostępniony zainteresowanym osobom (grupom odbiorców) w wersji papierowej i/lub elektronicznej.

Przedmiot Konkursu nie będzie związany bezpośrednio z codziennymi czynnościami zawodowymi wykonywanymi przez poszczególne grupy odbiorców odpowiednio w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o współpracę z innym podmiotem gospodarczym.

Konkurs nie będzie ogłaszany przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja). Konkurs nie będzie z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekazaniem nagród pracownikom Spółki uczestniczącym w konkursie, zleceniobiorcom Spółki uczestniczącym w konkursie, pracownikom i/lub zleceniobiorcom podmiotów gospodarczych współpracujących ze Spółką.

 1. Czy Spółka jako organizator Konkursu, którego uczestnikami będą między innymi pracownicy Spółki wykonujący w ramach Konkursu czynności niezwiązane z ich codziennymi obowiązkami służbowymi, jest obowiązana do pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagród przekazanych jej pracownikom (zdobywcom nagród) zgodnie z regulaminem Konkursu i jednocześnie wartość nagrody nie będzie podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego...
 2. Czy Spółka jako organizator Konkursu, którego uczestnikami będą między innymi osoby fizyczne będące zleceniobiorcami Spółki wykonujące w ramach Konkursu czynności niezwiązane z treścią zawartej umowy zlecenia, jest obowiązana do pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagród przekazanych jej zleceniobiorcom (zdobywcom nagród) zgodnie z regulaminem Konkursu i jednocześnie wartość nagrody nie będzie podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego...
 3. Czy Spółka jako organizator Konkursu, którego uczestnikami będą między innymi osoby fizyczne będące pracownikami i/lub zleceniobiorcami podmiotów gospodarczych współpracujących ze Spółką wykonujące w ramach Konkursu czynności niezwiązane z treścią zawartej umowy o współpracę, jest obowiązana do pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagród przekazanych tym osobom fizycznym (zdobywcom nagród) zgodnie z regulaminem Konkursu i jednocześnie wartość nagrody nie będzie podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Spółka jako organizator Konkursu, którego uczestnikami będą między innymi pracownicy Spółki wykonujący w ramach Konkursu czynności niezwiązane z ich codziennymi obowiązkami służbowymi, jest obowiązana do pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagród przekazanych jej pracownikom (zdobywcom nagród) zgodnie z regulaminem Konkursu i jednocześnie wartość nagrody nie będzie podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego.
 2. Spółka jako organizator Konkursu, którego uczestnikami będą między innymi osoby fizyczne będące zleceniobiorcami Spółki wykonujące w ramach Konkursu czynności niezwiązane z treścią zawartej umowy zlecenia, jest obowiązana do pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagród przekazanych jej zleceniobiorcom (zdobywcom nagród) zgodnie z regulaminem Konkursu i jednocześnie wartość nagrody nie będzie podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego.
 3. Spółka jako organizator Konkursu, którego uczestnikami będą między innymi osoby fizyczne będące pracownikami i/lub zleceniobiorcami podmiotów gospodarczych współpracujących ze Spółką wykonujące w ramach Konkursu czynności niezwiązane z treścią zawartej umowy o współpracę, jest obowiązana do pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagród przekazanych tym osobom fizycznym (zdobywcom nagród) zgodnie z regulaminem Konkursu i jednocześnie wartość nagrody nie będzie podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego.

Uzasadnienie

Ad. 1-3.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy PIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy odrębnym źródłem przychodów są tzw. inne źródła.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy PIT za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Sformułowanie „w szczególności” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy PIT. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Stosownie do brzmienia art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy: z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT, wolne od podatku dochodowego są wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia „konkurs”, również w obowiązującym systemie prawnym brak jest legalnej definicji tego pojęcia, wobec czego w celu określenia ich znaczenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Według definicji zawartej w Słowniku Języka Polskiego (pod red. M. Szymczaka, PWN, Warszawa 2002 r.), konkurs to „impreza, przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp. zwykle wyróżnionych nagrodami”. Natomiast definicja zawarta w Uniwersalnym Słowniku Języka Polskiego (pod red. S. Dubisza, PWN Warszawa 2003 r.), określa konkurs jako „przedsięwzięcie najczęściej o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac, itp. zwykle wyróżnianych nagrodami”. Według Słownika Wyrazów Obcych (wyd. Europa), konkurs to „impreza, która ma na celu wyłonienie przez specjalistyczne jury osoby lub grupy najlepszej w danej dziedzinie, np. artystycznej, naukowej, przebiegającą często wieloetapowo; najczęściej wygrana lub zajęcie jednego z wyższych miejsc w konkursie jest związane z określoną w warunkach wstępnych nagrodą pieniężną, rzeczową lub przyznaniem prawa do realizacji czegoś”. Natomiast z Domowego Popularnego Słownika Języka Polskiego (pod red. B. Dunaja, wyd. Cykada) wynika, iż konkurs to „zorganizowana impreza o określonym regulaminie, której celem jest wyłonienie w drodze eliminacji kogoś lub czegoś najlepszego w danej dziedzinie, zwykle połączona z przyznaniem nagród”.

Jak stanowi art. 30 ust. 3 ustawy PIT, zryczałtowany podatek, o którym mowa m.in. w ust. 1 pkt 2, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy PIT, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy PIT, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 - nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy PIT, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, przesyłając równocześnie roczną deklarację według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Uwzględniając zatem fakt, iż planowany Konkurs nie będzie wykazywać silnego i bezpośredniego związku z czynnościami zawodowymi przez określone grupy odbiorców (uczestników Konkursu) oraz okoliczność, iż Konkurs będzie skierowany jednocześnie i łącznie do kilku grup odbiorców (wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego), nagrody przyznane wyłonionym zwycięzcom za najlepsze prace konkursowe będą stanowić przychód z tzw. innych źródeł podlegający opodatkowaniu w sposób zryczałtowany tj. 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT. Ponadto ze względu, iż Konkurs nie będzie ogłaszany przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja), jak również nie będzie Konkursem z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, wartość uzyskanej nagrody nie będzie podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT.

Spółka zauważa, iż w analogiczny sposób Minister Finansów potwierdził zasady opodatkowania nagród w ramach organizowanego Konkursu w odniesieniu do uczestników będących pracownikami i zleceniobiorcami organizatora m.in. w interpretacji indywidualnej z dnia 7 sierpnia 2014 r., znak: IPPB2/415-346/14-4/MK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekazaniem nagród:
 • pracownikom Spółki uczestniczącym w konkursie – jest prawidłowe,
 • zleceniobiorcom Spółki uczestniczącym w konkursie – jest prawidłowe,
 • pracownikom i/lub zleceniobiorcom podmiotów gospodarczych współpracujących ze Spółką – jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012, poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Przychodami ze stosunku pracy są zatem otrzymane lub postawione do dyspozycji pracownika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne, a także wartość otrzymanych świadczeń w naturze (bądź ich ekwiwalenty) oraz innych nieodpłatnych świadczeń bez względu na źródło ich finansowania.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odrębnym źródłem przychodów są tzw. inne źródła.

Jednocześnie wskazać należy, że w myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Przedstawiony katalog jest katalogiem otwartym, o czym świadczy użycie sformułowania „w szczególności”. Oznacza to, że o przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe. Istota bowiem przychodu podatkowego polega właśnie na tym, że ma on charakter trwałego przysporzenia w majątku podatnika.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza zorganizować konkurs, polegający na przedstawieniu przez uczestników tego konkursu prac, których tematyka będzie związana z poprawą produktywności i efektywności pracy, a także poprawą funkcjonalności procesów zachodzących w Spółce. Konkurs będzie skierowany jednocześnie i łącznie do pracowników Spółki (czyli do osób zatrudnionych przez Spółkę na podstawie umowy o pracę), zleceniobiorców tj. osób fizycznych współpracujących ze Spółką na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia) oraz pozostałych osób fizycznych (tj. będących pracownikami i/lub zleceniobiorcami podmiotów gospodarczych współpracujących ze Spółką w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i świadczących usługi na rzecz Spółki). Nagrody przewidziane w Konkursie mogą mieć charakter: pieniężny, rzeczowy lub mieszany (nagroda pieniężno-rzeczowa). Przedmiot Konkursu nie będzie związany bezpośrednio z codziennymi czynnościami zawodowymi wykonywanymi przez poszczególne grupy odbiorców odpowiednio w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o współpracę z innym podmiotem gospodarczym. Konkurs nie będzie ogłaszany przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja). Konkurs nie będzie z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęć „konkurs” oraz „nagroda”, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w internetowej wersji słownika języka polskiego (www.sjp.pwn.pl) konkurs to:

 1. impreza, przedsięwzięcie dające możność wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp.,
 2. postępowanie mające na celu wybranie najlepszego kandydata na jakieś stanowisko.

Z definicji tych wynika, że jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Z wyżej przytoczonych przepisów wynika zatem, że wygrana w konkursie stanowi przychód u zwycięzcy.

W kwestii przyporządkowania tego przychodu do odpowiedniego źródła przychodów wskazać należy, że skoro Konkurs, o którym mowa we wniosku, będzie skierowany jednocześnie i łącznie do trzech różnych grup odbiorców, nie będzie związany bezpośrednio z codziennymi czynnościami zawodowymi wykonywanymi przez poszczególne grupy odbiorców odpowiednio w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o współpracę z innym podmiotem gospodarczym, to nagrody uzyskane przez wszystkich laureatów tego przedsięwzięcia stanowić będą przychód, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z „innych źródeł”.

W konsekwencji przychód z tytułu uzyskanych przez wszystkich uczestników Konkursu nagród będzie podlegał opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl tego przepisu, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy: z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jak stanowi art. 30 ust. 3 ww. ustawy, zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Stosownie do treści art. 41 ust. 4 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 cytowanej ustawy, jeżeli przedmiotem:

 1. wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2,
 2. świadczeń, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 i 4b,
 3. świadczeń, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz w art. 18

- nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Stosownie do treści art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku, gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Przepis art. 42 ust. 1a ww. ustawy stanowi, że w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio.

Jednakże należy wskazać, że zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są wartości wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Warunkiem zastosowania omawianego zwolnienia w stosunku do wygranych w konkursach, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł, jest rodzaj konkursu. Mianowicie musi to być konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu, a w przypadku konkursów z innych dziedzin wyłącznie taki, którego organizatorem i emitentem (ogłaszającym) są środki masowego przekazu.

W niniejszej sprawie mamy do czynienia z konkursem, który – jak wskazał Wnioskodawca – nie będzie ogłaszany przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) i nie będzie konkursem z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu.

W takim zatem przypadku, do wygranej w tego rodzaju konkursie, nie znajdzie zastosowania zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przyznane przez Wnioskodawcę nagrody będą podlegały opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o powołany powyżej art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego należy uznać, że Spółka jako organizator Konkursu, którego uczestnikami będą między innymi pracownicy Spółki wykonujący w ramach Konkursu czynności niezwiązane z ich codziennymi obowiązkami służbowymi, jest obowiązana do pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagród przekazanych jej pracownikom (zdobywcom nagród) zgodnie z regulaminem Konkursu i jednocześnie wartość nagrody nie będzie podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego. W konsekwencji w myśl art. 41 ww. ustawy Spółka, jako płatnik obowiązana będzie pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych świadczeń (wypłat) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych, z tytułów określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa powyżej nie będą pieniądze, obowiązkiem podatnika jest wpłacenie płatnikowi należnego zryczałtowanego podatku dochodowego, przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia, co ściśle wynika z art. 41 ust. 7 ww. ustawy z uwzględnieniem postanowień art. 42 ust. 1 i 1a ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekazaniem nagród pracownikom Spółki uczestniczącym w konkursie jest prawidłowe.

Ponadto Spółka jako organizator Konkursu, którego uczestnikami będą między innymi osoby fizyczne będące zleceniobiorcami Spółki wykonujące w ramach Konkursu czynności niezwiązane z treścią zawartej umowy zlecenia, jest obowiązana do pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagród przekazanych jej zleceniobiorcom (zdobywcom nagród) zgodnie z regulaminem Konkursu i jednocześnie wartość nagrody nie będzie podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego. Tym samym w myśl art. 41 ww. ustawy Spółka, jako płatnik obowiązana będzie pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych świadczeń (wypłat) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych, z tytułów określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa powyżej nie będą pieniądze, obowiązkiem podatnika jest wpłacenie płatnikowi należnego zryczałtowanego podatku dochodowego, przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia, co ściśle wynika z art. 41 ust. 7 ww. ustawy z uwzględnieniem postanowień art. 42 ust. 1 i 1a ustawy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekazaniem nagród zleceniobiorcom Spółki uczestniczącym w konkursie jest prawidłowe.

Także w przypadku, gdy uczestnikami Konkursu będą między innymi osoby fizyczne będące pracownikami i/lub zleceniobiorcami podmiotów gospodarczych współpracujących ze Spółką wykonujące w ramach Konkursu czynności niezwiązane z treścią zawartej umowy o współpracę, Spółka jako organizator Konkursu, jest obowiązana do pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagród przekazanych tym osobom fizycznym (zdobywcom nagród) zgodnie z regulaminem Konkursu i jednocześnie wartość nagrody nie będzie podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego. Zatem w myśl art. 41ww. ustawy Spółka, jako płatnik obowiązana będzie pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych świadczeń (wypłat) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych, z tytułów określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa powyżej nie będą pieniądze, obowiązkiem podatnika jest wpłacenie płatnikowi należnego zryczałtowanego podatku dochodowego, przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia, co ściśle wynika z art. 41 ust. 7 ww. ustawy z uwzględnieniem postanowień art. 42 ust. 1 i 1a ustawy.

Mając powyższe na uwadze należy uznać, że stanowisko Wnioskodawcy w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekazaniem nagród pracownikom i/lub zleceniobiorcom podmiotów gospodarczych współpracujących ze Spółką uczestniczącym w konkursie jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanego przez Wnioskodawcę pisma urzędowego co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. Organ informuje, że zostało ono wydane w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.