ILPB1/4511-1-1070/15-2/AMN | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
ILPB1/4511-1-1070/15-2/AMNinterpretacja indywidualna
 1. nagrody
 2. płatnik
 3. zawody
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Obowiązek obliczania i poboru przez płatników zaliczek
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 lipca 2015 r. (data wpływu 27 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz opis zdarzenia przyszłego.

Obsługujący Gminę A. Urząd Miasta dokonuje wypłaty nagród pieniężnych dla zawodników wyróżniających się w działalności sportowej oraz nagród dla osób fizycznych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Nagrody pieniężne dla zawodników wyróżniających się w działalności sportowej są wypłacane na podstawie Uchwały nr (...) Rady Miasta A. z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określania warunków, trybu, rodzajów i wysokości nagród pieniężnych dla zawodników wyróżniających się w działalności sportowej; natomiast nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury na podstawie Uchwały (...) Rady Miasta A. z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia zasad, trybu oraz wysokości przyznawania nagród dla osób fizycznych i prawnych za osiągnięcia w dziadzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do Uchwały nr (...) Rady Miasta A. z dnia 29 października 2013 r. Prezydent Miast A. może przyznać nagrody zawodnikom lub drużynom za osiągnięcia wysokich wyników sportowych.

Zawodnicy lub drużyny muszą reprezentować kluby działające na terenie Gminy A. Nagroda za całokształt może być przyznana tej osobie raz. Nagrody mogą być przyznawane w kategoriach: młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec i senior. Nagrody oraz statuetki mogą być przyznawane za uzyskanie przez zawodnika lub drużynę od I do IV miejsca w klasyfikacji na: Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpiadzie, Mistrzostwach Świata. Mistrzostwach Europy, Pucharach Świata, Pucharach Europy, Uniwersjadzie, tj.:

 1. I miejsce: 5000 zł,
 2. II miejsce: 4300 zł,
 3. III miejsce: 3800 zł,
 4. IV miejsce: 3200 zł,
 5. V miejsce: 2800 zł,
 6. VI miejsce: 2300 zł.

Nagrody oraz statuetki mogą być przyznawane również za uzyskanie przez zawodnika lub drużynę od I do III miejsca w klasyfikacji na: Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, tj.:

 1. I miejsce: 3500 zł,
 2. II miejsce: 2800 zł,
 3. III miejsce: 2300 zł.

Prezydent Miasta może przyznać nagrodę na wniosek:

 • organów administracji publicznej,
 • komisji Rady Miasta A. zajmującej się sprawami sportu,
 • stowarzyszeń i klubów sportowych,
 • szkół i uczelni wyższych,
 • dyrektora Miejskiego Ośrodka w A.

W przypadku złożenia kilku wniosków na tę samą osobę. Prezydent może przyznać tylko jedną nagrodę. Pod uwagę brany będzie wniosek najlepiej prezentujący dokonania kandydata.

Nagrody wypłacana są w ramach budżetu gminy określonego uchwałą Rady Miasta A. bez ogłaszania konkursu. Nagrody wręczane są na uroczystej gali zorganizowanej po zakończeniu roku, za który są przyznawane.

Przyznanie nagród dla osób fizycznych za osiągnięcia w dziadzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury następuje na podstawie regulaminu do Uchwały nr (...) Rady Miasta A. z dnia 29 października 2013 r.

Prezydent Miasta A. może przyznać nagrody za osiągnięcia w dziadzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury na podstawie oceny działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu dla Gminy A. w następujących kategoriach:

 1. twórczość artystyczna,
 2. animacja i upowszechnianie kultury,
 3. prowadzenia przedsiębiorczości związanej z kulturą artystyczną,
 4. popularyzacja kultury w mediach.

Nagrody przyznawane mogą być osobom fizycznym, a także innym podmiotom zamieszkującym A., posiadającym siedzibę w A. lub prowadzącym pracownię w A. Nagrodę przyznaje się za szczególna osiągnięcia w danym roku lub za całokształt działalności Nagroda za całokształt może być przyznana tej samej osobie fizycznej lub prawnej tylko raz. Prezydent Miasta A. może przyznać nagrodę na wniosek:

 • organów administracji publicznej, komisji Rady Miasta A.,
 • dyrektorów instytucji kultury,
 • stowarzyszeń twórczych i kulturalnych,
 • szkół i uczelni wyższych.

W przypadku złożenia kilku wniosków na tę samą osobę, Prezydent może przyznać wyłącznie jedną nagrodę. Pod uwagę brany jest wniosek najlepiej prezentujący dokonania kandydata. Prezydent Miasta A. może zdecydować o nieprzyznaniu żadnej nagrody w danych roku.

Osobom oraz podmiotom może być przyznana nagroda główna w kwocie 5000 zł i wyróżnienia w kwocie 2500 zł oraz statuetki.

Nagrody wypłacane są w ramach budżetu gminy określonego uchwałą Rady Miasta A. bez ogłaszania konkursu i wręczane na uroczystej gali zorganizowanej po zakończeniu roku, za który są przyznane.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy przyznane przez obsługujący Gminę A. - Urząd Miasta A. nagrody Prezydenta Miasta A. za osiągnięcia w sferze kultury fizycznej i sportu oraz w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy obsługujący Gminę A. - Urząd Miasta A. jako płatnik ma obowiązek sporządzenia i przekazania informacji PIT-8C zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, wypłata nagród pieniężnych dla zawodników wyróżniających się w działalności sportowej oraz nagród dla osób fizycznych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w świetle przepisów - ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) stanowią przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9.

Na podstawie art. 20 pkt 1 za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Z powołanego przepisu wynika jednoznacznie, że przedmiotowe nagrody mogą być zaliczane do przychodów z innych źródeł, jeżeli ich odbiorca nie uzyskuje od przyznającego nagrody innych przychodów określonych w art. 12-14 i 17 ustawy np. ze stosunku pracy, umów zleceń czy umów o dzieło, dla których obsługujący Gminę A. Urząd Miasta pełni funkcję płatnika.

W świetle powyższego przyznane nagrody Prezydenta Miasta A. za osiągnięcia w sferze kultury fizycznej oraz w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury stanowią dla nagrodzonych osób, których nie łączy z Urzędem Miasta stosunek pracy ani cywilnoprawny, przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 cytowanej ustawy.

Przychód z wyżej wymienionych nagród nie został wymieniony w przepisach zwalniających od podatku dochodowego od osób fizycznych, o których mowa w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w przepisach w sprawie zaniechania poboru podatku na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa i w związku z tym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c, oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację wg ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy wg miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

W świetle powyższego obsługujący Gminę A. Urząd Miasta A. od przekazanych nagród osobom nagrodzonym nie ma obowiązku jako płatnik pobierania zaliczek na podatek dochodowy. Sporządza jedynie informację o przychodach z innych źródeł (PIT 8-C), którą przekazuje podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu wg miejsca zamieszkania podatnika w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego.

Uznane za prawidłowe i stosowane przez obsługujący Gminę A. Urząd Miasta A. stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego w A. (Postanowienie nr Z/05 wydane w dniu 25 listopada 2005 r.) w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przyznanych nagród Prezydenta Miasta A. za osiągnięcia w sferze kultury fizycznej i sportu oraz w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz obowiązków płatnika co do konieczności opodatkowania, wystawienia informacji PIT-8C i poinformowania osób nagrodzonych o sposobie rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu otrzymanych nagród jest niespójne z wydanymi interpretacjami indywidualnymi np. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 kwietnia 2011 r. Sygnatura nr: IBPBII/1/415-87/11/HK, która wskazuje obowiązek pobrania od dokonanej wypłaty zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, w myśl którego osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Powstałe rozbieżności co do stanowiska w sprawie zastosowania prawidłowego opodatkowania skłaniają Wnioskodawcę do wystąpienia o indywidualną interpretację przepisów prawa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdzie w pkt 2 wymienia przychody z działalności wykonywanej osobiście, natomiast w pkt 9 inne źródła.

Zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Przepis art. 41 ust. 1 ww. ustawy, stanowi, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania – art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z treści wniosku wynika m.in., że Wnioskodawca na podstawie uchwał Rady Miasta dokonuje wypłaty nagród pieniężnych dla zawodników wyróżniających się w działalności sportowej oraz nagród dla osób fizycznych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Prezydent Miasta może przyznać nagrody zawodnikom lub drużynom za osiągnięcia wysokich wyników sportowych. Nagrody mogą być przyznawane w kategoriach: młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec i senior. Nagrody oraz statuetki mogą być przyznawane za uzyskanie przez zawodnika lub drużynę od I do IV miejsca w klasyfikacji na: Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpiadzie, Mistrzostwach Świata. Mistrzostwach Europy, Pucharach Świata, Pucharach Europy, Uniwersjadzie. Nagrody wypłacana są w ramach budżetu gminy określonego uchwałą Rady Miasta A. baz ogłaszania konkursu. Nagrody wręczane są na uroczystej gali zorganizowanej po zakończeniu roku, za który są przyznawane.

Natomiast za osiągnięcia w dziadzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury na podstawie oceny działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu dla Gminy Prezydent Miasta może przyznać nagrody w kategoriach: twórczość artystyczna, animacja i upowszechnianie kultury, prowadzenia przedsiębiorczości związanej z kulturą artystyczną, popularyzacja kultury w mediach.

Nagrodę przyznaje się za szczególna osiągnięcia w danym roku lub za całokształt działalności. Osobom oraz podmiotom może być przyznana nagroda główna w kwocie 5000 zł i wyróżnienia w kwocie 2500 zł oraz statuetki. Nagrody wypłacane są w ramach budżetu gminy określonego uchwałą Rady Miasta bez ogłaszania konkursu i wręczana na uroczystej gali zorganizowanej po zakończeniu roku, za który są przyznane.

Przenosząc powołane przepisy prawa na grunt rozpatrywanej sprawy wskazać należy, że nagrody (ich wartość) przyznawane przez Prezydenta Miasta dla zawodników wyróżniających się w działalności sportowej oraz nagrody (ich wartość) dla osób fizycznych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, stanowią dla tychże osób przychód z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 2 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem na Wnioskodawcy, ciąży obowiązek płatnika związany z pobraniem od ww. przychodów, tj. wartości nagród zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w terminie określonym w art. 42 ust. 1 ww. ustawy. Przychód ten oraz pobrana zaliczka na podatek dochodowy winny być wykazane w informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) sporządzonej za dany rok podatkowy.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Do wniosku Wnioskodawca dołączył kserokopie dokumentów. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Ponadto, odnosząc się do powołanego przez Wnioskodawcę pism urzędowych co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnej sprawie i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.