ILPB1/415-971/11-2/AMN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy wartość nagród (wygranych) będzie u wszystkich laureatów konkursu stanowiła przychód do opodatkowania podatkiem ryczałtowym w wysokości 10%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 5 sierpnia 2011 r. (data wpływu 8 sierpnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki, jako płatnika podatku dochodowego z tytułu opodatkowania nagród przekazywanych uczestnikom konkursów organizowanych przez Spółkę – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 sierpnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki, jako płatnika podatku dochodowego z tytułu opodatkowania nagród przekazywanych uczestnikom konkursów organizowanych przez Spółkę.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

SA będąca operatorem telekomunikacyjnym w swojej działalności ma na celu osiąganie jak najlepszych wyników sprzedażowych. W tym celu Wnioskodawca:

 1. zatrudnia pracowników etatowych (w oparciu o umowę o pracę),
 2. korzysta ze współpracy pracowników leasingowych, zatrudnianych przez agencje pracy tymczasowej,
 3. współpracuje z:
  1. osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej działającymi na jego rzecz w oparciu o umowę cywilnoprawną (zlecenie),
  2. osobami fizycznymi będącymi przedsiębiorcami (w rozumieniu ustawy o swobodzie dzielności gospodarczej) prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą lub spółkami prawa handlowego i cywilnego.

Zadaniem wszystkich wymienionych wyżej pracowników lub współpracowników jest pozyskiwanie nowych klientów i sprzedaż jak największej gamy usług oferowanych przez Wnioskodawcę.

W celu podniesienia wyników sprzedażowych Wnioskodawca zamierza zorganizować konkursy motywacyjne skierowane do:

 1. wszystkich ww. pracowników i współpracowników, wymienionych w pkt a) - c);
 2. osób fizycznych niebędących pracownikami etatowymi, nieprowadzącymi pozarolniczej działalności gospodarczej działającymi w oparciu o umowę cywilnoprawną (zlecenie) zawartą z Wnioskodawcą oraz pracowników agencji pracy tymczasowej;
 3. pracowników agencji pracy tymczasowej;
 4. pracowników agencji pracy tymczasowej i pracowników Spółek prawa handlowego i cywilnego oraz osób fizycznych będących prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą;
 5. Spółek prawa handlowego i cywilnego oraz osób fizycznych będących przedsiębiorcami.

Konkursy będą zawierały takie elementy jak: regulamin określający czas trwania konkursu, ilość nagród i miejsc w konkursie oraz zasady uczestnictwa w konkursie, jak również zasady wyłaniania zwycięzców. Standardowo w konkursie zostaną wyznaczone osoby (Komisja konkursowa), które z ramienia organizatora - Wnioskodawcy, czuwać będą nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz których zadaniem będzie rozliczenie rozstrzygnięcie konkursu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wartość nagród (wygranych) będzie u wszystkich laureatów konkursu stanowiła przychód do opodatkowania podatkiem ryczałtowym w wysokości 10%...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. w przypadku, gdy konkurs skierowany będzie do podmiotów wymienionych w pkt 1, 2, 4 i laureatami będą:
  1. pracownicy etatowi (zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę) oraz pracownicy leasingowi,
  2. pracownicy leasingowi, zatrudnieni przez agencję pracy tymczasowej z którą Wnioskodawca ma zawartą umowę na tzw. leasing pracowniczy,
  3. osoby fizyczne nie prowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej, z którymi Wnioskodawca ma zawartą umowę cywilnoprawną (zlecenie),
  - Wnioskodawca potrąci 10% podatek od wygranej w konkursie.
 2. w przypadku, gdy konkurs skierowany będzie tylko do pracowników leasingowych (pkt 3) Wnioskodawca potrąci 10% podatek od wygranej w konkursie.
 3. w przypadku, gdy konkurs skierowany będzie do Spółek prawa handlowego i cywilnego oraz do osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (pkt 5) Wnioskodawca nie potrąci 10% podatku od wygranej, a wygrana w konkursie zostanie rozliczona przez laureatów w ramach przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej według stosownych zasad dotyczących rozliczenia takich przychodów.

Na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 12 ust. 1) przychodami ze stosunku pracy są otrzymane lub postawione do dyspozycji pracownika w roku kalendarzowym pieniądze, a także wartości otrzymanych świadczeń w naturze (bądź ich ekwiwalenty) oraz innych nieodpłatnych świadczeń bez względu na źródło ich finansowania. O tym, czy dane świadczenie jest przychodem ze stosunku pracy decyduje fakt, czy może je otrzymać wyłącznie pracownik w rozumieniu ust. 4 art. 12, czy też osoba niezwiązana (w przeszłości lub teraźniejszości) z pracodawcą.

Z kolei na podstawie art. 13 ust. 8 ww. ustawy przychodami z działalności wykonywanej osobiście (wymienionej w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) są przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

 1. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
 2. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usług, wyłączenie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością,

– z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Z kolei na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125 tej ustawy.

Stosownie zaś do art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Na podstawie art. 12 ust. 3e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku otrzymania przychodu, o którym mowa w ust. 3, do którego nie stosuje się ust. 3a, 3c i 3d, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.

Zważywszy na powyższe należy stwierdzić, iż w przypadku, gdy konkurs będzie kierowany do szerokiej grupy uczestników konkursu, tj. wszystkich ww. pracowników i współpracowników, to z pewnością możliwość wzięcia udziału w takim konkursie nie będzie wynikała z łączącego Wnioskującego z ww. podmiotami stosunku pracy i umowy cywilnoprawnej.

Biorąc pod uwagę brzmienie art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 11 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń oraz brzmienie art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy (z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68), w przypadku, gdy laureatami wygranej w konkursie będą:

 1. pracownicy etatowi (zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę),
 2. pracownicy leasingowi, zatrudnianych przez agencję pracy tymczasowej, z którą Wnioskodawca ma zawartą umowę na tzw. leasing pracowniczy,
 3. osoby fizyczne nieprowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej, z którymi Wnioskodawca ma zawartą umowę cywilnoprawną (zlecenie),
 4. pracownicy spółek prawa cywilnego i handlowego oraz osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,

– Wnioskodawca potrąci 10% podatek od wygranej w konkursie.

Taka sama sytuacja wystąpi w przypadku, gdy konkurs skierowany będzie tylko do pracowników agencji pracy tymczasowej, z którymi Wnioskodawca nie ma bezpośrednio powiązań cywilnoprawnych, jedynie pośrednio przez agencję, która jest stroną umowy, to również możliwość wzięcia udziału w takim konkursie nie wynika z łączącego uczestników z Wnioskodawcą stosunku zobowiązaniowego (cywilnoprawnego czy stosunku pracy).

Z kolei w przypadku, gdy konkurs skierowany będzie do spółek prawa handlowego i cywilnego oraz osób fizycznych będących przedsiębiorcami (prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą), uwzględniając brzmienie art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gratyfikacja w postaci nagrody wygranej w konkursie ma ewidentny związek z prowadzoną przez ww. podmioty działalnością gospodarczą.

W związku z powyższym wygrana powinna zostać rozliczona przez te podmioty według zasad opodatkowania działalności gospodarczej. Podstawą określenia wysokości otrzymanego przychodu będzie informacja przekazana przez Wnioskodawcę o wysokości uzyskanej przez laureata konkursu nagrody. W konsekwencji nie będzie miał zastosowanie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. Wnioskodawca nie jest w tym przypadku płatnikiem podatku odpowiedzialnym za jego pobranie i wpłatę do właściwego urzędu skarbowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 ww. ustawy, źródłami przychodów są:

 1. stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta,
 2. działalność wykonywana osobiście
 3. pozarolnicza działalność gospodarcza
 4. działy specjalne produkcji rolnej
 5. uchylony
 6. najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze
 7. kapitały pieniężne i prawa majątkowe
 8. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów i innych rzeczy,
 9. inne źródła.

W myśl art. 12 ust. 1 ww. ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Przychodami ze stosunku pracy są zatem otrzymane lub postawione do dyspozycji pracownika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne, a także wartość otrzymanych świadczeń w naturze (bądź ich ekwiwalenty) oraz innych nieodpłatnych świadczeń bez względu na źródło ich finansowania.

Stosownie do art. 13 pkt 8 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

 1. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
 2. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

– z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Artykuł 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 - tj. pozarolniczej działalności gospodarczej - uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W świetle art. 5a pkt 6 cytowanej ustawy, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1,2 i 4-9.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, iż Wnioskodawca - Spółka w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników sprzedaży zatrudnia pracowników etatowych, korzysta ze współpracy pracowników leasingowych - zatrudnianych przez agencje pracy tymczasowej, współpracuje z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej (działającymi na Jego rzecz w oparciu o umowę cywilnoprawną) oraz z osobami fizycznymi będącymi przedsiębiorcami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą lub spółkami prawa cywilnego. W celu podniesienia wyników sprzedażowych Spółka zamierza zorganizować konkursy motywacyjne skierowane do:

 • wszystkich pracowników i współpracowników,
 • osób fizycznych niebędących pracownikami etatowymi, nieprowadzącymi pozarolniczej działalności gospodarczej działającymi w oparciu o umowę cywilnoprawną zawartą z Wnioskodawcą oraz pracowników agencji pracy tymczasowej,
 • pracowników agencji pracy tymczasowej,
 • pracowników agencji pracy tymczasowej i pracowników spółek prawa cywilnego oraz osób fizycznych będących prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • spółek prawa cywilnego oraz osób fizycznych będących przedsiębiorcami.

Jeżeli zatem organizowany przez Wnioskodawcę konkurs skierowany będą łącznie do grupy uczestników, którymi oprócz pracowników Spółki będą także współpracownicy niebędący pracownikami Spółki, tj. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej działające w oparciu o umowę cywilnoprawną zawartą z Wnioskodawcą, pracownicy leasingowi zatrudniani przez agencje pracy tymczasowej, pracownicy Spółek prawa cywilnego oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, nie można zakwalifikować uzyskanych przez laureatów konkursów nagród do przychodów odpowiednio ze stosunku pracy, czy też działalności wykonywanej osobiście, bowiem możliwość wzięcia udziału w konkursie nie będzie wynikała z łączącego Spółkę z osobami fizycznymi stosunku pracy i umowy cywilnoprawnej.

Taka sama sytuacja zaistnieje w przypadku, gdy organizowany przez Zainteresowanego konkurs będzie skierowany wyłącznie do pracowników agencji pracy tymczasowej, z którymi Wnioskodawca nie ma bezpośrednio powiązań cywilnoprawnych, a jedynie pośrednio przez agencję, która jest stroną umowy. W tej sytuacji możliwość wzięcia udziału w takim konkursie również nie wynika z łączącego Spółkę z osobami fizycznymi stosunku pracy i umowy cywilnoprawnej.

W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie należy odwołać się do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych regulujących zasady opodatkowania nagród.

Przepis art. 10 ust. 1 ww. ustawy zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdzie m.in. w pkt 9 tego artykułu wymieniono, jako jedno ze źródeł przychodów – inne źródła.

Z treści art. 11 ust. 1 ww. ustawy wynika, iż przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Stosownie do brzmienia art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy: z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jak stanowi art. 30 ust. 3 ww. ustawy, zryczałtowany podatek, o którym mowa m.in. w ust. 1 pkt 2, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 cytowanej ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 - nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, przesyłając równocześnie roczną deklarację według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie zawierają definicji pojęcia konkurs oraz nagroda, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN (http://sjp.pwn.pl/szukaj/nagroda), „konkurs” to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast „nagroda” to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp. Z definicji tych wynika, iż jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Równie ważna jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Z treści wniosku wynika, że konkursy jakie Wnioskodawca planuje przeprowadzić będą zawierały takie elementy jak: regulamin określający czas trwania konkursu, ilość nagród i miejsc w konkursie oraz zasady uczestnictwa w konkursie, jak również zasady wyłaniania zwycięzców. Standardowo w konkursie zostaną wyznaczone osoby (Komisja konkursowa), które z ramienia organizatora - Wnioskodawcy, czuwać będą nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz których zadaniem będzie rozliczenie rozstrzygnięcie konkursu, czyli wystąpią elementy niezbędne do uznania ich za konkurs, a zatem spełnione zostaną warunki dla zastosowania opodatkowania przewidzianego w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji przychód z tytułu nagród uzyskanych przez zwycięzców konkursu skierowanego do wszystkich pracowników Wnioskodawcy oraz osób współpracujących niebędących pracownikami Zainteresowanego, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej działających w oparciu o umowę cywilnoprawną zawartą z Wnioskodawcą, pracowników leasingowych zatrudnianych przez agencje pracy tymczasowej, pracowników Spółek prawa cywilnego oraz osób fizycznych prowadzących działalności gospodarczą, będzie podlegał opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o ww. przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, będzie podlegał również przychód z tytułu nagród uzyskanych przez zwycięzców konkursu skierowanego tylko do pracowników agencji pracy tymczasowej.

Reasumując stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie, na zasadzie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy opodatkować wartość nagród (wygranych) laureatów konkursu skierowanego do wszystkich pracowników Wnioskodawcy oraz osób współpracujących niebędących pracownikami Zainteresowanego, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej działających w oparciu o umowę cywilnoprawną zawartą z Wnioskodawcą, pracowników leasingowych zatrudnianych przez agencje pracy tymczasowej, pracowników Spółek prawa cywilnego oraz osób fizycznych prowadzących działalności gospodarczą. Stan taki będzie istniał bez względu na to czy przyjmie się, że dana osoba fizyczna w wyniku otrzymania wygranej (nagrody), uzyska przychód bądź z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy), bądź przychód z innego źródła (art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ww. ustawy). Wówczas od wartości nagrody (wygranej) należy – stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy – pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% będzie podlegała również wartość nagród (wygranych) laureatów konkursu skierowanego wyłącznie do pracowników agencji pracy tymczasowej.

Odnosząc się do sytuacji, gdy konkurs zorganizowany przez Wnioskodawcę będzie skierowany wyłącznie do spółek prawa cywilnego oraz osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (przedsiębiorców), należy wskazać, że otrzymywane przez te osoby nagrody (wygrane) są ściśle powiązane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez tych uczestników konkursu. W tej sytuacji podmioty niebędące spółkami prawa cywilnego, nieprowadzący pozarolniczej działalności gospodarczej, nie mogłyby uczestniczyć w tym konkursie. Otrzymane przez ww. uczestników nagrody (wygrane) należy traktować analogicznie, jak każde inne świadczenia otrzymane w naturze bądź w formie pieniężnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Po stronie ww. uczestników następie przysporzenie majątkowe w postaci wzrostu ich aktywów, uzyskane dzięki prowadzonej działalności gospodarczej. Stąd też zastosowanie znajduje uregulowanie wyrażone w art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc wartość tych nagród (wygranych) należy traktować jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej określony w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, a nie jako przychód z innych źródeł, określony w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem, w sytuacji, gdy nagroda (wygrana) została uzyskana w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą – wówczas nie ma zastosowania zryczałtowana forma opodatkowania. W związku z powyższym nie będzie miał zastosowania przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tak więc podmiot prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą jest zobowiązany doliczyć wartość otrzymanej nagrody (wygranej) do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i opodatkować wraz z innymi uzyskanymi z pozarolniczej działalności gospodarczej przychodami (dochodami) stosownie do wybranej formy opodatkowania.

Tym samym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany, jako płatnik do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród (wygranych) uzyskanych przez laureatów konkursu skierowanego do spółek prawa cywilnego i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorców). Przychód ten bowiem winien być opodatkowany samodzielnie przez odbiorcę nagrody stosownie do wybranej przez niego formy opodatkowania.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Rozstrzygnięcie wniosku w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, zawarto w odrębnym piśmie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.