ILPB1/415-58/12-2/AMN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Jakiego rodzaju przychód stanowi przyznana pracownikowi będącemu nauczycielem akademickim nagroda ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2012 r. (data wpływu 16 stycznia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad opodatkowania nagród przyznanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego nauczycielom akademickim w części dotyczącej:

  • zaliczenia nagród do przychodu z innych źródeł – jest prawidłowe,
  • obowiązku wystawienia informacji PIT-11 – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad opodatkowania nagród przyznanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego nauczycielom akademickim.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Na podstawie art. 115 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - nauczyciele akademiccy mogą otrzymać za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku nagrody rektora oraz nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Środki budżetowe na nagrody ministra określa się w wysokości 0,05% planowanej rocznej dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy. Środki te pozostają w tych częściach budżetu państwa, których dysponentami są właściwi ministrowie zgodnie z art. 94 ust. 3.

Politechnika otrzymała od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzję, na mocy której przyznane zostały nagrody dla pracowników Politechniki będących nauczycielami akademickimi.

Wnioski o nagrody dla nauczycieli akademickich po zaopiniowaniu przez Komisję Senacką ds. Akademickich, Kadry Naukowej i Etyki zatwierdzane były przez Senat Politechniki.

Wnioskodawcą o nagrody był rektor.

Minister może przyznać również nagrody z własnej inicjatywy. Decyzja ministra, którą otrzymała Politechnika dotyczy nagród dla pracowników uczelni, kiedy wnioskodawcą był rektor i minister.

Ponieważ nagrody przyznane są nauczycielom akademickim, a zgodnie z art. 108 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym nauczycielami akademickimi są: pracownicy naukowo-dydaktyczni, pracownicy dydaktyczni, pracownicy naukowi, dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej, uzyskany przychód z tytułu otrzymanej nagrody zakwalifikowany został jako przychód ze stosunku pracy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jakiego rodzaju przychód stanowi przyznana pracownikowi będącemu nauczycielem akademickim nagroda ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne...

Zdaniem Wnioskodawcy, nagroda ministra przyznana nauczycielom akademickim może stanowić przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pracodawca jako płatnik nalicza podatek dochodowy od osób fizycznych i sporządza informację PIT-11 (40) wykazując przyznaną przez ministra kwotę nagrody w pozycji inne źródła.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie zasad opodatkowania nagród przyznanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego nauczycielom akademickim w części dotyczącej:

  • zaliczenia nagród do przychodu z innych źródeł – uznaje się za prawidłowe,
  • obowiązku wystawienia informacji PIT-11 – uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosowanie do treści art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów są inne źródła.

Natomiast zgodnie z art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że nauczyciele akademiccy mogą otrzymywać od właściwego ministra nagrody za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne, albo za całokształt dorobku.

Przychód taki, jako pochodzący od podmiotu innego niż pracodawca, zakwalifikować należy do przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na uczelni nie będzie spoczywał też obowiązek wykazania tej kwoty w informacji PIT-11. Zgodnie bowiem z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Reasumując, przyznana pracownikowi będącemu nauczycielem akademickim nagroda ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne stanowi przychód z innych źródeł. W konsekwencji, zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na Wnioskodawcy ciąży obowiązek wykazania kwoty nagrody w informacji PIT-8C.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.