ILPB1/415-1232/14-2/AMN | Interpretacja indywidualna

Czy Nagrody o maksymalnej wartości jednostkowej 760 zł wydawane przez Wnioskodawcę na rzecz Klientów w ramach Akcji Promocyjnych wypełniających znamiona sprzedaży premiowej będą korzystać od dnia 1 stycznia 2015 r. ze zwolnienia z opodatkowania na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT?
ILPB1/415-1232/14-2/AMNinterpretacja indywidualna
 1. banki
 2. nagrody
 3. płatnik
 4. sprzedaż premiowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2014 r. (data wpływu 3 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest bankiem prowadzącym działalność bankową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca organizuje oraz przeprowadza akcje promocyjne wypełniające znamiona sprzedaży premiowej (dalej: Akcje Promocyjne).

Akcje Promocyjne mają na celu promowanie usług (produktów finansowych) znajdujących się w ofercie Wnioskodawcy (m.in. używanie wydawanie kart płatniczych/kredytowych, rachunki bankowe, lokaty bankowe), jak również mają na celu motywowanie klientów do korzystania z tych produktów Wnioskodawcy.

Adresatami Akcji Promocyjnych są wszyscy obecni lub przyszli klienci Wnioskodawcy, będący osobami fizycznymi nieprowadzący działalności gospodarczej tj. osoby te występują w charakterze konsumentów (dalej jako: Klienci).

W przypadku nabycia określonej usługi (produktu) Wnioskodawcy objętego Akcją Promocyjną (np. Klient zdecyduje się na otworzenie stosownego rachunku bankowego lub uzyska dostęp do karty debetowej), Klient uprawniony będzie do otrzymania nagrody gwarantowanej (dalej jako: Nagroda). Zasadą jest, że wartość jednej Nagrody nie przekracza 760 zł (Nagrodami mogą być m.in. nagrody rzeczowe czy też bony pieniężne lub karty pre-paid z doładowaniem kwoty).

Nagrody wydawane przez Wnioskodawcę na rzecz Klientów są finansowane przez Wnioskodawcę.

Szczegółowe warunki przyznawania Nagród, ich rodzaj i wartość, a także produkty objęte Akcją Promocyjną określa każdorazowo regulamin lub inny dokument sporządzony przez Wnioskodawcę określający powyższe warunki Akcji Promocyjnej.

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy opodatkowanie powyższych Nagród na gruncie ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Nagrody o maksymalnej wartości jednostkowej 760 zł wydawane przez Wnioskodawcę na rzecz Klientów w ramach Akcji Promocyjnych wypełniających znamiona sprzedaży premiowej będą korzystać od dnia 1 stycznia 2015 r. ze zwolnienia z opodatkowania na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, nagrody o maksymalnej wartości jednostkowej 760 zł wydawane przez Wnioskodawcę na rzecz Klientów w ramach Akcji Promocyjnych wypełniających znamiona sprzedaży premiowej będą korzystać od dnia 1 stycznia 2015 r. ze zwolnienia z opodatkowania na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT, wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych jest wartość wygranych w konkursach grach organizowanych emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury sztuki dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą stanowiących przychód z tej działalności.

Natomiast zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy PIT (dodawanym do ustawy PIT z dniem 1 stycznia 2015 r.), od dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy PIT, płatnicy, o których mowa w ust 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Należy zauważyć, że z przytoczonego powyżej art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT wynika, że ze zwolnienia od podatku korzystają nagrody przyznane w ramach sprzedaży premiowej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. jednorazowa wartość nagrody nie przekracza 760 zł,
 2. nagroda jest związana ze sprzedażą premiową,
 3. otrzymane nagrody przez podatnika nie pozostają w bezpośrednim związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą.

W ocenie Wnioskodawcy Akcje Promocyjne wskazane w opisie zdarzenia przyszłego wypełniają wszystkie wskazane powyżej przesłanki, tj. wartość jednostkowa Nagrody nie przekracza 760 zł, Klienci występują w charakterze konsumentów (brak związku Nagrody z prowadzoną przez Klienta pozarolniczą działalnością gospodarczą) oraz Nagrody wydawane są w związku ze sprzedażą premiową (nagroda przysługuje Klientowi ze względu na nabycie przez Klienta określonej usługi oferowanej przez Wnioskodawcę).

Konsekwentnie w ocenie Wnioskodawcy, Nagrody o maksymalnej wartości jednostkowej 760 zł wydawane przez Wnioskodawcę na rzecz Klientów w ramach Akcji Promocyjnych będą korzystać od dnia 1 stycznia 2015 r. ze zwolnienia z opodatkowania na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT.

Zdaniem Wnioskodawcy, powyższemu stanowisku nie uchybia treść cytowanego powyżej art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy PIT (obowiązującego od dnia 1 stycznia 2015 r.), zgodnie z którym pobiera się 19 % zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, w związku z promocjami oferowanymi przez ten podmiot.

Należy bowiem zauważyć, że art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy PIT wyznacza zasadę ogólną (lex generalis), zgodnie z którą świadczenia (nagrody) od banków na rzecz ich klientów z związku z organizowanymi promocjami opodatkowane są 19% zryczałtowanym podatkiem. Powyższa zasada ogólna opodatkowania przychodu może jednak zostać zmodyfikowana na podstawie omówionego powyżej art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT (lex specialis), dotyczącego zwolnienia nagród od opodatkowania

Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, relacja pomiędzy powyższymi regulacjami przedstawia się jako przepis ogólny (tj. art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy PIT) oraz wyjątek od zasady ogólnej (przepis szczególny, tj. art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT).

Odnosząc powyższe rozważania do zaprezentowanego zdarzenia przyszłego, w ocenie Wnioskodawcy w stosunku do Nagród wydawanych przez Wnioskodawcę na rzecz Klientów w ramach Akcji Promocyjnych nie dojdzie do opodatkowania 19% zryczałtowanym podatkiem na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy PIT (do kwoty 760 zł), gdyż jak wskazywano, wszystkie przesłanki z 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT zostaną w analizowanym zdarzeniu przyszłym spełnione, co jednocześnie oznacza, że Nagrody o maksymalnej wartości jednostkowej 760 zł wydawane przez Wnioskodawcę na rzecz Klientów w ramach Akcji Promocyjnych będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania.

Jednocześnie, mając na uwadze, że Nagrody wydawane przez Wnioskodawcę na rzecz Klientów spełniać będą wszystkie przesłanki zwolnienia określone w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT (zwolnienie przychodu z opodatkowania), na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika określone w art. 41 ust. 4 ustawy PIT.

Natomiast, jeżeli zdarzyłoby się jednak, że nagroda przedstawiałaby wartość większą niż 760 zł, wówczas nadwyżka ponad tą kwotę zostałaby opodatkowana 19% zryczałtowanym podatkiem, a na Wnioskodawcy ciążyłby obowiązek płatnika w stosunku do podatku wyliczonego od kwoty nadwyżki.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, Nagrody o maksymalnej wartości jednostkowej 760 zł wydawane przez Wnioskodawcę na rzecz Klientów w ramach Akcji Promocyjnych będą korzystać od dnia 1 stycznia 2015 r. ze zwolnienia z opodatkowania na zasadach określonych w art. 21 ust 1 pkt 68 ustawy PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Przepis art. 8 ustawy Ordynacja podatkowa stanowi, że płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Zgodnie z przepisem 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określono katalog źródeł przychodów, wyszczególniając m.in. inne źródła (pkt 9).

Zgodnie z art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

W dniu 1 stycznia 2015 r. wszedł w życie art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzony ustawą z dnia 29 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 r. poz. 1328). Zgodnie z tym przepisem z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% świadczenia.

Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Zgodnie z art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

W myśl art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku, gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Na mocy art. 42 ust. 1a ww. ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Aby jednak wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową zwolniona była z podatku dochodowego, spełnione muszą być następujące warunki:

 • nagroda związana być musi ze sprzedażą premiową towarów lub usług,
 • jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 zł,
 • sprzedaż premiowa nie dotyczy nagród otrzymanych przez osoby w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Wnioskodawca wskazał, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej organizuje oraz przeprowadza Akcje Promocyjne wypełniające znamiona sprzedaży premiowej.

Wobec powyższego, przychody z nagród związanych ze sprzedażą premiową, opodatkowane na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy zastosowaniu zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 cytowanej ustawy, od 1 stycznia 2015 r. nadal podlegają regulacjom zawartym w tych przepisach.

Z punktu widzenia możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy w przypadku wypłaty nagród w ramach sprzedaży premiowej znaczenie ma fakt, czy jednorazowa wartość nagrody nie przekroczy 760 zł.

Poprzez pojęcie „jednorazowa wartość nagrody”, o którym mowa w powołanym powyżej przepisie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć wartość każdej odrębnie wygranej przez uczestnika nagrody. Bez znaczenia dla możliwości skorzystania z powyższego zwolnienia pozostaje ilość otrzymanych w ciągu roku nagród oraz łączna ich wartość. Zatem wartość nagrody pieniężnej określonej w odniesieniu do jednego zdarzenia uprawniającego do jej otrzymania stanowi jednorazową wartość nagrody w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto należy wskazać, że obowiązujący od dnia 1 stycznia 2015 r. dodany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepis art. 30 ust. 1 pkt 4b nie uniemożliwia zastosowania zwolnienia podatkowego zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 68 tej ustawy. Wprowadzony przepis art. 30 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, nie zastąpił żadnej innej dotychczasowej normy lecz wprowadził dodatkową regulację w zakresie swojej hipotezy. Tym samym do dochodów z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową będzie miał zastosowanie przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także - jeżeli zostaną spełnione przesłanki do zastosowania zwolnienia – przepis art. 21 ust. 1 pkt 68ww. ustawy.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca organizuje oraz przeprowadza akcje promocyjne wypełniające znamiona sprzedaży premiowej, które mają na celu promowanie usług (produktów finansowych) znajdujących się w ofercie Wnioskodawcy, jak również mają na celu motywowanie klientów do korzystania z tych produktów. Adresatami Akcji Promocyjnych są wszyscy obecni lub przyszli klienci Wnioskodawcy, będący osobami fizycznymi nieprowadzący działalności gospodarczej tj. osoby te występują w charakterze konsumentów. W przypadku nabycia określonej usługi (produktu) Wnioskodawcy objętego Akcją Promocyjną, Klient uprawniony będzie do otrzymania nagrody gwarantowanej. Zasadą jest, że wartość jednej Nagrody nie przekracza 760 zł. Nagrody wydawane przez Wnioskodawcę na rzecz Klientów są finansowane przez Wnioskodawcę. Szczegółowe warunki przyznawania Nagród, ich rodzaj i wartość, a także produkty objęte Akcją Promocyjną określa każdorazowo regulamin lub inny dokument sporządzony przez Wnioskodawcę określający powyższe warunki Akcji Promocyjnej.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz przywołane przepisy stwierdzić należy, że Nagrody o maksymalnej wartości jednostkowej 760 zł wydawane przez Wnioskodawcę na rzecz Klientów w ramach Akcji Promocyjnych wypełniających znamiona sprzedaży premiowej będą korzystać od dnia 1 stycznia 2015 r. ze zwolnienia z opodatkowania na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT. Tym samym na Wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki płatnika w związku z wydaniem ww. Nagród.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie zaznacza się, że dokonując weryfikacji prawidłowości zajętego przez Wnioskodawcę stanowiska tut. Organ nie odniósł się do kwestii dotyczącej zwolnienia z opodatkowania Nagród o wartości przekraczającej wartość 760 zł, albowiem zagadnienie to nie było przedmiotem zapytania.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.