ILPB1/415-1223/11-2/AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy w związku z działaniami podejmowanymi w ramach prowadzenia programu marketingowego / lojalnościowego przez Organizatora na Spółce ciążą jakiekolwiek obowiązki z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 19 października 2011 r. (data wpływu 24 października 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dla Spółki w związku z przeprowadzeniem przez Organizatora programu marketingowego / lojalnościowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dla Spółki w związku z przeprowadzeniem przez Organizatora programu marketingowego / lojalnościowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie produkcji i sprzedaży piwa, czyli co do zasady działalność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Celem zwiększenia poziomu sprzedaży, rozpoznawalności marek, pod którymi sprzedawane są towary Spółki, budowania i umacniania długofalowych relacji z klientami i kooperantami, Spółka angażuje się w różnego rodzaju przedsięwzięcia o charakterze marketingowym i promocyjnym.

W tym celu Spółka nawiązuje współpracę z profesjonalną agencją reklamowo-marketingową (dalej: Organizator), która podejmuje się opracowania koncepcji, zorganizowania i przeprowadzenia działań związanych np. z akcjami reklamowymi, promocyjnymi, marketingowymi, konkursami, loteriami, programami lojalnościowymi oraz innymi formami wspierania sprzedaży.

Efektem działań Organizatora jest stworzenie programu marketingowego czy też programu o charakterze lojalnościowym, mającego na celu z jednej strony premiowanie osób dokonujących sprzedaży produktów Spółki (w przypadku programów skierowanych do osób fizycznych odpowiedzialnych w punktach sprzedaży detalicznej za promocję i sprzedaż produktów Spółki), z drugiej zaś budowanie relacji z konsumentami poprzez wręczanie danym osobom prezentów / nagród rzeczowych (w przypadku programów skierowanych do osób fizycznych - konsumentów). W ramach takiego programu jego uczestnicy otrzymują prezenty / nagrody rzeczowe.

Spółka pragnie wskazać, iż podmiotem odpowiedzialnym za faktyczne zorganizowanie i prawidłowe przeprowadzenie programu lojalnościowego jest wyłącznie Organizator, czyli podmiot świadczący na rzecz Spółki usługi marketingowe - promocyjne (przy czym mogą również występować sytuacje, w których Organizator wykonuje wszystkie czynności merytoryczne i techniczne, tj. nie zmienia się charakter świadczeń realizowanych na rzecz Spółki, ale w stosunkach zewnętrznych jako organizator np. konkursu występuje Spółka). Konsekwentnie, zaangażowanie Spółki ogranicza się w praktyce do zaakceptowania propozycji Organizatora co do kształtu i formy programu oraz, co oczywiste, do rozliczania Organizatora z przebiegu i wykonania zleconej Organizatorowi usługi (wynagrodzenie Organizatora z tytułu realizowanej usługi kalkulowane jest przy tym m.in. na podstawie ponoszonych przez niego kosztów związanych z realizacją przedmiotowego programu, obejmując np. koszty roboczo-godzin spędzanych w związku z realizacją prac wchodzących w skład usługi, koszty nabycia nagród i ich późniejszej dystrybucji właściwym osobom, itd.). Spółka pragnie przede wszystkim podkreślić, iż całkowity zakres czynności związanych z wykonywaną przez Organizatora usługą, tj. opracowanie koncepcji, zorganizowanie i przeprowadzenie akcji marketingowej, w tym dokonanie zakupu i wydanie uczestnikom programu określonych nagród leży także po stronie Organizatora, a więc Spółka w żadnym momencie nie nabywa prawa do dysponowania towarami będącymi nagrodami w programie jak właściciel, a zatem także nie przenosi tego prawa na uczestników programu.

W związku z wykonywaną przez Organizatora usługą, o której mowa powyżej, Organizator obciąża Spółkę wynagrodzeniem z tytułu wykonanej usługi i wystawia na rzecz Spółki odpowiednią fakturę VAT zawierającą podatek obliczony zgodnie z właściwymi przepisami.

Spółka pragnie wskazać, iż opisany stan faktyczny dotyczy zaistniałych zdarzeń, jak również takich, jakie będą podejmowane w przyszłości.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z działaniami podejmowanymi w ramach prowadzenia programu marketingowego / lojalnościowego przez Organizatora na Spółce ciążą jakiekolwiek obowiązki z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym, w związku z prowadzeniem programu promocyjnego / marketingowego / lojalnościowego przez Organizatora, na Spółce nie ciążą żadne obowiązki z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Jednocześnie, w myśl art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Przepis art. 41 ust. 4 ww. ustawy stanowi, iż płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne mniemające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w szczególności w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Jednocześnie, stosownie do art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Spółka pragnie podkreślić, że wskazane powyżej przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniają obowiązek obliczenia i pobrania podatku lub też sporządzenia i przekazania odpowiednich informacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaty lub postawienia do dyspozycji podatnika należności lub świadczenia (nagrody).

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę fakt, że w analizowanym stanie faktycznym generalnie całkowity zakres czynności związanych z prowadzeniem programu promocyjnego / marketingowego / lojalnościowego przez Organizatora, w tym również dokonanie zakupu i wydanie uczestnikom programu określonych nagród leży wyłącznie po stronie Organizatora, a Spółka w żadnym momencie nie nabywa prawa do dysponowania towarami będącymi nagrodami w programie jak właściciel, a zatem także nie przenosi tego prawa na uczestników programu, powstające w związku z prowadzeniem programu promocyjnego / marketingowego / lojainościowego obowiązki na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ciążyć będą wyłącznie na Organizatorze, a nie na Spółce.

Powyższe stanowisko znajduje również potwierdzenie w interpretacjach prawa podatkowego wydawanych przez ograny podatkowe. Wśród pism prezentujących takie stanowisko wymienić można m.in.:

  • interpretację indywidualną z dnia 4 października 2010 r. (sygn. IBPB1I/1/415-631/10/BD) wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, zgodnie z którą „w związku z wręczeniem nagrody rzeczowej tytułem ww. przedsięwzięcia na wnioskodawcy (...) spoczywał będzie obowiązek wystawienia PIT-u odpowiedniego do sposobu opodatkowania, gdyż wnioskodawca jest organizatorem zleconego mu przedsięwzięcia i on będzie dokonywał zakupu nagród rzeczowych oraz w jego gestii będzie wręczanie ich zwycięzcom”, oraz
  • postanowienie z dnia 2 kwietnia 2007 r. (sygn. 1472/DPC/415-19/07/PK) wydane przez Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, zgodnie z którym „ Art. 41 ust. 4 stanowi, iż osoby prawne są obowiązane pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5 i 13 oraz art. 30a ust. 1. Z tych przepisów wynika, iż Spółka prawidłowo wskazała, iż to na niej jako na podmiocie przekazującym świadczenia w postaci nagród w konkursach ciąży obowiązek poboru tego podatku”.

Reasumując, w przedstawionym stanie faktycznym na Spółce nie ciążą żadne obowiązki z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z prowadzeniem programu promocyjnego / marketingowego / lojalnościowego przez Organizatora.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W treści art. 10 ust. 1 pkt 3 i 9 ww. ustawy, ustawodawca jako źródła przychodów wskazał pozarolniczą działalność gospodarczą oraz inne źródła.

Stosownie do treści art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Natomiast zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

W zależności od tego, czy uczestnikami programu otrzymującymi nagrody są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej czy też osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą w zależności od tego, czy nagrody te uzyskują w związku z tą działalnością czy też nie, powstaje po ich stronie przychód z innych źródeł bądź przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5. (art. 41 ust. 4 ww. ustawy).

W myśl art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Z kolei treść art. 42a ww. ustawy stanowi, iż osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Należy przy tym wskazać, że w myśl art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka nawiązuje współpracę z profesjonalną agencją reklamowo-marketingową (dalej: Organizator), czego efektem jest stworzenie programu marketingowego czy też programu o charakterze lojalnościowym, mającego na celu z jednej strony premiowanie osób dokonujących sprzedaży produktów Spółki (w przypadku programów skierowanych do osób fizycznych odpowiedzialnych w punktach sprzedaży detalicznej za promocję i sprzedaż produktów Spółki), z drugiej zaś budowanie relacji z konsumentami poprzez wręczanie danym osobom prezentów / nagród rzeczowych (w przypadku programów skierowanych do osób fizycznych - konsumentów). W ramach takiego programu jego uczestnicy otrzymują prezenty / nagrody rzeczowe. Jak wskazuje Wnioskodawca, podmiotem odpowiedzialnym za faktyczne zorganizowanie i prawidłowe przeprowadzenie programu lojalnościowego jest wyłącznie Organizator, czyli podmiot świadczący na rzecz Spółki usługi marketingowe – promocyjne. Konsekwentnie, zaangażowanie Spółki ogranicza się w praktyce do zaakceptowania propozycji Organizatora co do kształtu i formy programu oraz, co oczywiste, do rozliczania Organizatora z przebiegu i wykonania zleconej Organizatorowi usługi.

Wnioskodawca wskazał, iż całkowity zakres czynności związanych z wykonywaną przez Organizatora usługą, tj. opracowanie koncepcji, zorganizowanie i przeprowadzenie akcji marketingowej, w tym dokonanie zakupu i wydanie uczestnikom programu określonych nagród leży po stronie Organizatora, a więc Spółka w żadnym momencie nie nabywa prawa do dysponowania towarami będącymi nagrodami w programie jak właściciel, a zatem także nie przenosi tego prawa na uczestników programu.

Zatem Spółka nie wydaje prezentów / nagród rzeczowych uczestnikom programu marketingowego / lojalnościowego, a w konsekwencji nie pełni funkcji płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego w myśl przepisu art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz przytoczone regulacje prawne, wskazać należy, że w związku z działaniami podejmowanymi w ramach prowadzenia programu marketingowego / lojalnościowego przez Organizatora na Spółce nie ciążą obowiązki wynikające z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie tut. Organ informuje, iż rozstrzygnięcie przedstawionego we wniosku pytania dotyczącego stosowania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie zdarzenia przyszłego zawarto w interpretacji indywidualnej z dnia 16 stycznia 2012 r. nr ILPB1/415-1223/11-3/AP. Natomiast w przedmiocie podatku od towarów i usług oraz w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę pism organów podatkowych, tut. Organ informuje, iż zostały one wydane w indywidualnej sprawie i nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Końcowo, tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Mając powyższe na względzie, należy stwierdzić, iż interpretacje prawa podatkowego wydaje się wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie.

Z uwagi na to, że przedmiotowy wniosek został złożony przez Spółkę zlecającą Organizatorowi przeprowadzenie programu marketingowego / lojalnościowego, zaznacza się, iż interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych dla Organizatora ani uczestników realizowanego programu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.