IBPP2/4512-95/16/IK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Opodatkowanie przekazywanych uczestnikom konkursu nagród w postaci karty przedpłaconej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 01 lutego 2016 r. (data wpływu 4 lutego 2016 r.), uzupełnionym pismem z 14 kwietnia 2016 r. (data wpływu 20 kwietnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekazywanych uczestnikom konkursu nagród w postaci karty przedpłaconej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lutego 2016 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekazywanych uczestnikom konkursu nagród w postaci karty przedpłaconej.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 14 kwietnia 2016 r. (data wpływu 20 kwietnia 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 5 kwietnia 2016 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca będący agencją reklamową w ramach umowy o współpracy z kontrahentem prowadzi następujące działania:

PRZYGOTOWANIE I OBSŁUGA KAMPANII PROMOCYJNYCH

 1. Kampania ogólnopolskie "duże" - rejestracja on-line (okres trwania ok. 3 miesiące)Zakres: • 3 propozycje KV, • Adaptacja KV na ulotkę, stand, naklejkę, wkładkę do urządzenia, zawieszkę, baner na stronę www, list gratulacyjny • Przygotowanie regulaminu promocji, • Do każdej promocji przygotowanie propozycji min. 3 rodzajów nagród wraz z ich wyceną.
 1. Kampania ogólnopolskie "małe" - rejestracja online (okres trwania ok. 12 miesiące) Zakres: • 2 propozycje KV, Adaptacja KV na ulotkę, stand, baner na stronę www, list gratulacyjny • Przygotowanie regulaminu promocji.
 2. Kampania ogólnopolskie "małe" - rejestracja online (okres trwania ok. 3 miesiące)Promocje dedykowane z różnymi klientami i na różne kategorie, (ZAŁOŻENIE ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ (OSÓB-500 do każdej z nich), Zakres: • 2 propozycje KV, Adaptacja KV na ulotkę, stand, baner na stronę www, list gratulacyjny • Przygotowanie regulaminu promocjiZAŁOŻENIA ILOŚCI OSÓB W WIERSZACH 3-5 ZAKRES: • Weryfikacja zgłoszeń

OBSŁUGA Kampanii ogólnopolskich 1,2,3 obejmuje:

• Przygotowanie i wysłanie indywidualnych wiadomości e-mail z wynikiem weryfikacji

• Przygotowanie bazy danych do personalizacji i wysyłki

• Przygotowanie wysyłki wraz z zakupem niezbędnych materiałów (np. Koperty)

• Nadzór agencyjny, odbieranie telefonów, kontakt z infolinią, cotygodniowe raportowanie baz laureatów, cotygodniowe raportowanie przebiegu kampanii

• Prowadzenie bazy danych

Regulamin promocji:

 1. NAGRODY W PROMOCJI I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

3.1. Promocja polega na tym, że Uczestnik, który w czasie trwania Promocji kupi Produkty objęte Promocją (tj. ...) i dokona prawidłowego zgłoszenia do Promocji, otrzyma kartę przedpłaconą typu MasterCard, tj.... (zwaną dalej „Kartą”), doładowaną kwotą pieniężną równą ... z zastrzeżeniem pkt 3.2-3.9 poniżej.

3.2. Nagrodą w Promocji przyznawaną poszczególnym Uczestnikom jest kwota pieniężna, którą Uczestnik może dysponować za pomocą wydawanej w ramach Promocji Karty. Zasady przyznawania i wydawania powyższej nagrody określone są w pkt 3.3 poniżej.

3.3. Uczestnik, który spełnił warunki określone w pkt 2.2, otrzyma nagrodę przewidzianą w pkt 3.2 powyżej, pod warunkiem, że kwota przeznaczona na nagrody w Promocji (pkt 3.4) nie została jeszcze wyczerpana. W przypadku wyczerpania kwoty przeznaczonej na nagrody, nagroda nie jest przyznawana Uczestnikowi.

Koordynator kampanii:

 1. Weryfikuje zgłoszenia, tworzy listę uczestników-laureatów z konkretnymi kwotami doładowań.
 2. Przesyła do firmy doładowującej karty listę doładowań do konkretnych numerów kart.
 3. Firma doładowująca karty wystawia proformę (na sumę kwot doładowań + prowizję od wartości doładowań). Karty w oczekiwanej ilości są wyprodukowane wcześniej i „puste” trafią do koordynatora z listą numerów kart.

Po opłaceniu karty zostają doładowane.

Wszystkie wyżej wymienione działania wg Wnioskodawcy należy potraktować jako usługę kompleksowa opodatkowaną stawką 23%.

W odpowiedzi na wezwanie Organu, Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Do jakich świadczeń i na kogo rzecz Wnioskodawca zobowiązał się podpisując umowę

o współpracę...

Świadczenia, do których realizacji zobowiązał się w umowie o współpracy Wnioskodawca na rzecz kontrahenta obejmują m.in.:

PRZYGOTOWANIE I OBSŁUGA KAMPANII PROMOCYJNYCH

Kampania ogólnopolskie "duże" - rejestracja on-line (okres trwania ok. 3 miesiące),

Zakres: • 3 propozycje KV, • Adaptacja KV na ulotkę, stand, naklejkę, wkładkę do urządzenia, zawieszkę, baner na stronę www, list gratulacyjny • Przygotowanie regulaminu promocji,• Do każdej promocji przygotowanie propozycji min. 3 rodzajów nagród wraz z ich wyceną.

Kampania ogólnopolskie "małe" - rejestracja online (okres trwania ok. 12 miesiące),

Zakres: • 2 propozycje KV, • Adaptacja KV na ulotkę, stand, baner na stronę www, list gratulacyjny • Przygotowanie regulaminu promocji.

Kampania ogólnopolskie "małe" - rejestracja online (okres trwania ok. 3 miesiące),

Zakres: • 2 propozycje KV, • Adaptacja KV na ulotkę, stand, baner na stronę www, list gratulacyjny • Przygotowanie regulaminu promocji.

Przygotowanie i nadzór nad drukiem i czasowym dostarczeniem materiałów POSM do kampanii promocyjnych

OBSŁUGA Kampanii ogólnopolskich

Weryfikacja zgłoszeń

Przygotowanie i wysłanie indywidualnych wiadomości e-mail z wynikiem weryfikacji

Przygotowanie bazy danych do personalizacji i wysyłki.

Przygotowanie wysyłki wraz z zakupem niezbędnych materiałów (np. Koperty)

Nadzór agencyjny, odbieranie telefonów, kontakt z infolinią, cotygodniowe raportowanie baz laureatów, cotygodniowe raportowanie przebiegu kampanii

Prowadzenie bazy danych

 1. Od kogo Wnioskodawca otrzymuje/będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu obsługi kampanii promocyjnych...
  Wynagrodzenie z tytułu obsługi kampanii promocyjnych Wnioskodawca otrzymuje od kontrahenta.
 1. Czy uczestnicy Promocji są/będą Klientami Wnioskodawcy czy kontrahenta Wnioskodawcy...
  Uczestnicy Promocji są klientami kontrahenta - nie Wnioskodawcy.
 1. Czy Uczestnicy Promocji podejmują/podejmą względem kontrahenta Wnioskodawcy czynności, od których uzależniona jest/będzie wypłata nagrody. Jeśli jak to jakie...
  Tak, Uczestnicy Promocji muszą podjąć określone czynności wobec kontrahenta, żeby uzyskać nagrodę.Muszą spełnić wszystkie warunki przewidziane w regulaminie czyli np. kupić jeden lub więcej produktów (w zależności od wymagań Promocji) w przewidzianym w regulaminie terminie, uzupełnić formularz zgłoszeniowy (załączyć wymagane dokumenty) i przesłać je Wnioskodawcy w celu weryfikacji zgłoszenia. Jeśli weryfikacja przebiegnie pozytywnie (i o ile pula nagród w Promocji nie wyczerpała się), Uczestnik Promocji otrzymuje nagrodę np. właśnie w formie karty przedpłaconej. Nagrody przyznawane są za kolejnością zgłoszeń do Promocji.
 1. Czy Uczestnicy Promocji świadczą będą świadczyć na rzecz Wnioskodawcy jakiekolwiek usługi... A jeśli tak, to jakie są to usługi...
  Uczestnicy Promocji nie świadczą na rzecz Wnioskodawcy żadnych usług. Uczestnicy Promocji dobrowolnie zgłaszają swój udział w Promocji kontrahenta. Wnioskodawca na podstawie umowy z kontrahentem weryfikuje poprawność tych-zgłoszeń.
 1. Czy Wnioskodawca na własny rachunek i we własnym imieniu przyznaje/będzie-przyznawał nagrody tj. karty przedpłacone...
  Wnioskodawca weryfikuje i przyznaje nagrody w imieniu kontrahenta. Wszelkich czynności dokonuje na podstawie ogólnodostępnego regulaminu Promocji (z którym Uczestnicy Promocji zapoznają się podczas wypełniania formularza rejestracyjnego do Promocji). Jeśli zgłoszenie Uczestnika spełnia wszystkie warunki opisane w regulaminie danej Promocji (i pula nagród w Promocji nie wyczerpała się). Wnioskodawca przyznaje mu nagrodę.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w tym stanie faktycznym i przyszłym, potraktowanie karty przedpłaconej przez Wnioskodawcę jako części usługi kompleksowej i opodatkowanie stawką podstawową 23% jest prawidłowe...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z 14 kwietnia 2016 r.).

Wydanie karty przedpłaconej stanowi usługę pomocniczą i jest częścią usługi kompleksowej, i jako takie powinno być opodatkowana stawką 23 % jak wszystkie inne czynności składające się na usługę kompleksową.

Na usługę kompleksową składa się kombinacja różnych czynności prowadzących do realizacji określonego celu, tj. do wykonania świadczenia (usługi) głównego, na które składają się różne świadczenia (usługi) pomocnicze. Natomiast usługę należy uznać za pomocniczą jeżeli nie stanowi ona celu samego w sobie, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania usługi głównej. Pojedyncza usługa traktowana jest zatem jak element usługi kompleksowej tylko wówczas, jeżeli cel świadczenia usługi pomocniczej jest zdeterminowany przez usługę główną oraz nie można wykonać lub wykorzystać usługi głównej bez usługi pomocniczej. Powyższe wskazuje na to, że z ekonomicznego punktu widzenia usługi nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną usługę kompleksową, obejmującą kilka świadczeń pomocniczych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumnie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przez sprzedaż, stosownie do definicji zawartej w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Jak wynika z ww. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podlega dostawa towarów i świadczenie usług dokonywanych odpłatnie. Odpłatność jest zatem warunkiem koniecznym do opodatkowania czynności.

Odpłatność oznacza wykonanie czynności (dostawy towarów oraz świadczenia usług) za wynagrodzeniem. W znaczeniu potocznym wynagrodzenie to zapłata za pracę, należność, a także odszkodowanie. Natomiast odpłatny to taki, który wymaga zapłacenia, zwrotu kosztów, płatny. Istotną cechą wynagrodzenia jest istnienie bezpośredniego związku pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług i otrzymaną zapłatą. Przy czym nie ma znaczenia czy wynagrodzenie należne jest od nabywcy towaru bądź usługi czy należne jest od osoby trzeciej. Zatem pod pojęciem odpłatności świadczenia usług rozumieć należy prawo podmiotu sprzedającego towar lub świadczącego usługę do żądania od nabywcy towaru, odbiorcy usługi lub osoby trzeciej zapłaty ceny lub ekwiwalentu (np. w postaci świadczenia wzajemnego).

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca będący agencja reklamową w ramach umowy o współpracy przygotowuje i obsługuje kampanie promocyjną. Promocja polega na tym, że Uczestnik, który w czasie trwania Promocji kupi Produkty objęte Promocją i dokona prawidłowego zgłoszenia do Promocji, otrzyma kartę przedpłaconą, doładowaną określoną kwotą pienieżną. Wynagrodzenie z tytułu obsługi kampanii promocyjnych Wnioskodawca otrzymuje od kontrahenta. Uczestnicy Promocji są klientami kontrahenta - nie Wnioskodawcy.

Uczestnicy Promocji muszą podjąć określone czynności wobec kontrahenta, żeby uzyskać nagrodę. Muszą spełnić wszystkie warunki przewidziane w regulaminie czyli np. kupić jeden lub więcej produktów (w zależności od wymagań Promocji) w przewidzianym w regulaminie terminie, uzupełnić formularz zgłoszeniowy (załączyć wymagane dokumenty) i przesłać je Wnioskodawcy w celu weryfikacji zgłoszenia. Jeśli weryfikacja przebiegnie pozytywnie (i o ile pula nagród w Promocji nie wyczerpała się), Uczestnik Promocji otrzymuje nagrodę np. właśnie w formie karty przedpłaconej. Nagrody przyznawane są za kolejnością zgłoszeń do Promocji.

Uczestnicy Promocji nie świadczą na rzecz Wnioskodawcy żadnych usług. Uczestnicy Promocji dobrowolnie zgłaszają swój udział w Promocji kontrahenta. Wnioskodawca na podstawie umowy z kontrahentem weryfikuje poprawność tych zgłoszeń.

Wnioskodawca weryfikuje i przyznaje nagrody w imieniu kontrahenta. Wszelkich czynności dokonuje na podstawie ogólnodostępnego regulaminu Promocji (z którym Uczestnicy Promocji zapoznają się podczas wypełniania formularza rejestracyjnego do Promocji). Jeśli zgłoszenie Uczestnika spełnia wszystkie warunki opisane w regulaminie danej Promocji (i pula nagród w Promocji nie wyczerpała się) Wnioskodawca przyznaje mu nagrodę.

Ustosunkowując się do powyższego należy ustalić w pierwszej kolejności czy świadczona przez Wnioskodawcę usługa przygotowania i obsługi kampanii promocyjnych wraz z czynnością wydania nagród pieniężnych poprzez zasilenie karty przedpłaconej dla uczestników Programu stanowi jedno kompleksowe świadczenie, czy też są to odrębne świadczenia.

Należy wskazać, że co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji gdy jedna usługa obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń nie powinna być ona sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Zatem, z ekonomicznego punktu widzenia, usługi nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną usługę złożoną, obejmującą kilka świadczeń pomocniczych. Jeżeli jednak w skład świadczonej usługi wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu usługi złożonej.

Aby móc wskazać, że dana usługa jest usługą złożoną powinna składać się ona z różnych świadczeń, których realizacja prowadzi jednak do jednego celu. Na usługę złożoną składa się więc kombinacja różnych czynności, prowadzących do realizacji określonego celu – do wykonania świadczenia głównego, na które składają się różne świadczenia pomocnicze. Natomiast usługę należy uznać za pomocniczą, jeśli nie stanowi ona celu samego w sobie, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania usługi zasadniczej. Pojedyncza usługa traktowana jest zatem jako element usługi złożonej wówczas, jeżeli cel świadczenia usługi pomocniczej jest zdeterminowany przez usługę główną oraz nie można wykonać lub wykorzystać usługi głównej bez usługi pomocniczej.

W konsekwencji, świadczenie złożone ma miejsce wówczas, gdy relacja poszczególnych czynności (świadczeń) wykonywanych na rzecz jednego nabywcy dzieli je na świadczenie podstawowe i świadczenia pomocnicze – tzn. takie, które umożliwiają skorzystanie ze świadczenia podstawowego (lub są niezbędne dla możliwości skorzystania ze świadczenia podstawowego). Jeżeli jednak świadczenia te można rozdzielić tak, że nie zmieni to ich charakteru, ani wartości z punktu widzenia nabywcy – wówczas świadczenia takie powinny być traktowane jako dwa (lub więcej) niezależnie opodatkowane świadczenia.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w orzeczeniu z dnia 7 października 2010 r. w sprawie C-55/09 Commissioners for Her Majesty`s Revenue and Customs przeciwko Baxi Group Ltd. stwierdził, że aby ustalić, czy czynność polegająca na dostarczaniu prezentów lojalnościowych podlega podatkowi VAT należy ustalić, czy na mocy art. 2 ust. 1 szóstej dyrektywy stanowi ona dostawę towarów lub świadczenie usług dokonywane odpłatnie na terytorium kraju przez podatnika działającego w takim charakterze.

TSUE powołał art. 5 ust. 1 szóstej dyrektywy, który stanowi, że za dostawę towarów uważa się przeniesienie prawa do rozporządzania rzeczą jak właściciel i stwierdził, że z brzmienia tego przepisu wynika, że pojęcie dostawy towarów obejmuje nie tylko przeniesienie własności w formie przewidzianej przez dane prawo krajowe, lecz obejmuje ono także wszelkie przeniesienie władztwa nad rzeczami, które pozwala drugiej stronie na rozporządzanie nimi jak właściciel. Następnie TSUE powołał art. 6 ust. 1 szóstej dyrektywy, zgodnie z którym „świadczenie usług” należy rozumieć jako każdą czynność niestanowiącą dostawy towarów. Dalej TSUE wskazał, że z przedmiotowej sprawy wynika, że Spółka X, której Spółka Baxi zleciła zarządzanie programem lojalnościowym, zaopatruje się w prezenty lojalnościowe, a ich zasób stanowi własność tej spółki. Wobec tego Spółka X nie tylko ma prawo do przekazywania prezentów lojalnościowych klientom jak właściciel, ale w rzeczywistości jest ona ich właścicielem. Ponadto w przedmiotowej sprawie Spółka X dostarcza prezenty lojalnościowe.

TSUE stwierdził, że odpłatna dostawa towarów lub świadczenie usług w rozumieniu art. 2 ust. 1 szóstej dyrektywy zakłada istnienie bezpośredniego związku pomiędzy świadczoną usługą a otrzymanym wynagrodzeniem. Szósta dyrektywa nie wymaga dla uznania dostawy towarów lub świadczenia usług za czynności odpłatne w rozumieniu art. 2 pkt 1 tej dyrektywy, by wynagrodzenie za te towary lub usługi było płatne bezpośrednio przez ich odbiorcę. Zgodnie bowiem z art. 11 część A ust. 1 lit. a tej dyrektywy wynagrodzenie może pochodzić od osoby trzeciej.

W konsekwencji TSUE stwierdził, że płatności dokonywane przez sponsora na rzecz podmiotu zarządzającego omawianym programem, który to podmiot dostarcza klientom prezenty lojalnościowe należy uznać w części za wynagrodzenie płacone przez osobę trzecią za dostawę towarów klientom, a w części za wynagrodzenie za usługi świadczone przez zarządzającego tym programem na rzecz sponsora.

Przenosząc powyższe tezy na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że w przedstawionej sytuacji otrzymywane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie za świadczoną usługę organizacji oraz obsługi programów lojalnościowych dotyczy w rzeczywistości wykonania przez Wnioskodawcę usługi marketingowej polegającej na organizacji oraz obsłudze programów kampanii promocyjnych poprzez weryfikacje warunków spełnianych przez podmioty uczestniczące w programie, obsłudze promocji i innych czynności bezpośrednio związanych z przeprowadzeniem Programu w tym przelewaniu nagród pieniężnych dla uczestników Programu na karty przedpłacone.

Zatem świadczenie ze strony Wnioskodawcy realizowane w wykonaniu umowy o świadczenie usług w zakresie organizacji oraz obsługi kampanii promocyjnych jest świadczeniem o charakterze niejednorodnym, złożonym, stanowiącym pewnego rodzaju zestaw czynności. Jednym z elementów tego świadczenia jest wydanie przez Wnioskodawcę nagród uczestnikom promocji, a co za tym idzie czynność ta stanowi część usługi marketingowej. Nie przesądza to jednak o tym, że na gruncie przepisów o ustawy o podatku od towarów i usług czynności wykonywane przez Wnioskodawcę traktować należy jako świadczenie złożone, gdyż jak wskazano wyżej za odrębne dla celów podatku VAT należy uznać świadczenia, których rozdzielenie pozostaje bez wpływu na charakter każdego z nich. W konsekwencji, za świadczenia odrębne należy uznać świadczenia, które nawet jeżeli są w pewien sposób powiązane, mogą być traktowane rozłącznie, a traktowanie to nie wpłynie na charakter żadnego z nich ani też nie sprawi, że wartość świadczeń z punktu widzenia nabywcy będzie inna, niż gdyby świadczenia te były uznane za świadczenie złożone.

W analizowanej sprawie świadczenie ze strony Wnioskodawcy obejmuje kompleks świadczeń o niejednorodnym charakterze. Wnioskodawca w ramach zawartej umowy o świadczenie usługi marketingowej zobowiązany jest do czynności związanych z organizacją i obsługą kampanii promocyjnych oraz w ramach tej umowy do czynności związanych z wydaniem nagród w postaci zasilenia środkami pieniężnymi kart przedpłaconych. Tak więc w rzeczywistości czynności wykonywane przez Wnioskodawcę można podzielić na dwa odrębne świadczenia wykonywane przez Wnioskodawcę - świadczenie usługi marketingowej, której towarzyszy jako odrębne, pozostające bez wpływu na charakter usługi marketingowej świadczenie polegające na wydaniu nagród pieniężnych uczestnikom promocji. Dokonującym płatności za usługę marketingową jest kontrahent Wnioskodawcy.

Zatem usługa przygotowania oraz obsługi kampanii promocyjnych świadczona przez Wnioskodawcę, gdzie wydanie nagród jest jednym z jej elementów, nie będzie uznawana na gruncie przepisów o podatku od towarów usług za jedno świadczenie. Jak wskazano wyżej, w ramach takiego świadczenia wykonywane są dwie czynności: świadczenie usługi marketingowej na rzecz Zleceniodawcy i wydanie nagród pieniężnych na rzecz uczestników programu.

Tak więc obie czynności wykonywane przez Wnioskodawcę (świadczenie usługi marketingowej i wydanie nagród pieniężnych uczestnikom Programu) należy dla potrzeb podatku od towarów i usług uznać za odrębne i samodzielne świadczenie, a co za tym idzie takie podejście powoduje oddzielnie ich opodatkowanie na gruncie podatku VAT. Natomiast opodatkowanie tych czynności uzależnione jest od tego co jest ich przedmiotem.

Niewątpliwie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jako odpłatne świadczenie usług o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, podlegać będzie świadczona przez Wnioskodawcę usługa marketingowa polegająca na przygotowaniu i obsłudze kampanii promocyjnych, za które Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie. Opodatkowanie tej czynności będzie odbywać się na zasadach ogólnych wg stawki właściwej dla tej usługi.

W odniesieniu natomiast do opodatkowania nagród wydawanych uczestnikom Promocji w postaci zasilenia kwotami pieniężnymi kart przedpłaconych należy wskazać, że na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach - rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Karta przedpłacona stanowi środek płatniczy, spełniając funkcje zastępcze dla środków pieniężnych. Karta przedpłacona stanowi zatem jedynie rodzaj pieniądza elektronicznego (innego niż pieniądz ekwiwalentu wartości), upoważniającego do odbioru świadczenia, a więc do zakupu określonych towarów.

Zatem same środki pieniężne jak i karty przedpłacone nie są towarem, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, lecz jedynie dokumentem uprawniającym do otrzymania w oznaczonym terminie pewnej sumy pieniędzy lub zakupu towarów/usług. Wobec tego czynności przekazania kart przedpłaconych wraz z ich zasileniem środkami pieniężnymi, nie można utożsamiać z dostawą towarów, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Wydania nagrody pieniężnej na karty przepłacone uczestnikom Promocji nie można również uznać za świadczenie usług za odpłatnością. Wnioskodawca wydając uczestnikom Promocji nagrody pieniężne w postaci zasilenia kart przedpłaconych zawierających określoną sumę pieniędzy nie dokonuje świadczenia usług. Wnioskodawca przekazując uczestnikom Promocji środki pieniężne nie zobowiązuje ich do wykonywania na jego rzecz jakichkolwiek czynności.

W konsekwencji, w przedmiotowej sytuacji wydanie nagrody pieniężnej na karty przedpłacone nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.

Reasumując, czynność polegająca na przekazywaniu nagrody pieniężnej na karty przedpłacone za spełnienie warunków udziału w Promocji nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem w takim przypadku nie mamy do czynienia ze świadczeniem usług w rozumieniu art. 8 ustawy, ani dostawą towarów, o której mowa w art. 7 ustawy o VAT. Wobec powyższego czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.).
Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.