IBPP1/4512-914/15/ES | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania nagród, prezentów, upominków, drobnych gadżetów, materiałów promocyjnych, pucharów oraz kwiatów dla uczestników organizowanych zawodów, zabaw, konkursów, spotkań edukacyjnych, szkoleń, warsztatów oraz przedstawicielom oficjalnych delegacji, uroczystości i spotkań zwolnienia od podatku dostawy przyłącza kanalizacji sanitarnej
IBPP1/4512-914/15/ESinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. nagrody
 3. przekazanie nieodpłatne
 4. zadania własne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 listopada 2015 r. (data wpływu 24 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania nagród, prezentów, upominków, drobnych gadżetów, materiałów promocyjnych, pucharów oraz kwiatów dla uczestników organizowanych zawodów, zabaw, konkursów, spotkań edukacyjnych, szkoleń, warsztatów oraz przedstawicielom oficjalnych delegacji, uroczystości i spotkań – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2015 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania nagród, prezentów, upominków, drobnych gadżetów, materiałów promocyjnych, pucharów oraz kwiatów dla uczestników organizowanych zawodów, zabaw, konkursów, spotkań edukacyjnych, szkoleń, warsztatów oraz przedstawicielom oficjalnych delegacji, uroczystości i spotkań.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Gmina ponosi wydatki na zakup towarów przeznaczonych na nagrody, prezenty, upominki, drobne gadżety, materiały promocyjne, puchary oraz kwiaty, które są następnie przekazywane w następujących okolicznościach:

 • wręczanie pucharów, nagród rzeczowych, drobnych gadżetów podczas organizowanych zawodów sportowych (w tym np. koszulek T-shirt, itp.), rozdawane w różnych zabawach, konkursach, spotkaniach edukacyjnych, szkoleniach, warsztatach, podczas wydarzeń promujących projekty unijne - w ramach realizacji zadań własnych Gminy w zakresie kultury fizycznej i turystyki, edukacji publicznej, ochrony środowiska i przyrody, transportu i mobilności,
 • wręczanie wiązanek kwiatowych, drobnych upominków, prezentów przedstawicielom zaproszonych delegacji podczas oficjalnych spotkań i uroczystości - w ramach realizacji zadań własnych Gminy w zakresie promocji,
 • wręczanie nagród dla zwycięzców konkursów organizowanych w zakresie kultury, sztuki – w ramach realizacji zadań własnych Gminy w zakresie kultury, ochrony zabytków,
 • przekazywanie placówkom oświatowym (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe) materiałów promocyjnych projektów realizowanych przez UM w formie: upominków, gadżetów promocyjnych, materiałów plastycznych, materiałów informacyjnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży w ramach realizowanych działań promujących zrównoważoną mobilność (podróże piesze, rowerowe, bezpieczeństwo na drodze etc.), co wynika z realizacji projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej.

Przekazanie powyższych towarów dokonywane jest nieodpłatnie.

Wśród upominków, prezentów wręczanych przedstawicielom zaproszonych delegacji, znajdują się również wyroby wykonane z metali szlachetnych (srebro).

Zakup przez Gminę towarów przeznaczonych na nagrody, prezenty, upominki, drobne gadżety, materiały promocyjne, puchary oraz kwiaty udokumentowany jest wystawianymi przez dostawców fakturami.

Przedmiotowe towary Gmina zakupuje o różnej wartości tj.:

 • jednostkowa cena nabycia towaru bez podatku nie przekracza 10 zł,
 • jednostkowa cena nabycia towaru bez podatku przekracza 10 zł,
 • jednostkowa cena nabycia towaru bez podatku przekracza 100 zł.

Gmina w momencie dokonywania powyższych zakupów jest w stanie określić na jakie cele zostaną one wykorzystane. Zakupione nagrody, prezenty, upominki, drobne gadżety, materiały promocyjne, puchary oraz kwiaty są przekazywane nieodpłatnie uczestnikom organizowanych zawodów sportowych, zabaw, konkursów, spotkań edukacyjnych oraz przedstawicielom oficjalnych delegacji. Powyższych zakupów Gmina dokonuje w celu realizacji zadań własnych, szczególnie w zakresie kultury fizycznej i turystyki, edukacji publicznej, ochrony środowiska i przyrody, promocji oraz kultury, ochrony zabytków, transportu i mobilności.

Realizacja projektów w zakresie działań promujących zrównoważoną mobilność wynika z zapisów Polityki Transportowej (...), w szczególności w zakresie „Promowania poprzez edukację społeczną oraz kampanię informacyjno-reklamową „kultury mobilności”, czyli korzystania z ruchu niezmotoryzowanego (pieszego i rowerowego) i komunikacji zbiorowej oraz odpowiedzialnego, samoograniczającego się korzystania z samochodu osobowego; informowanie o negatywnym wpływie nadmiernego użycia samochodu na jakość i szybkość poruszania się w mieście” oraz „informowanie na szeroką skalę mieszkańców o negatywnym wpływie motoryzacji indywidualnej na zdrowie (zanieczyszczenia powietrza, hałas), ze szczególnym naciskiem na zdrowie dzieci i osób w podeszłym wieku.

Zakupione towary nie są wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w związku z tym, Gmina nie dokonuje odliczeń podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktur wystawianych przez dostawców tych towarów.

Gmina jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy nieodpłatne przekazanie nagród, prezentów, upominków, drobnych gadżetów, materiałów promocyjnych, pucharów oraz kwiatów dla uczestników orgaznizowanych zawodów, zabaw, konkursów, spotkań edukacyjnych, szkoleń, warsztatów oraz przedstawicielom oficjalnych delegacji, uroczystości i spotkań, należy traktować jako odpłatną dostawę towarów, która będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 1054, z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Ponadto, na podstawie art. 7 ust. 2 przez dostawę towarów o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, rozumie się również, przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste m.in. podatnika lub jego pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy,
 2. wszelkie inne darowizny,

jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy, wyjątek stanowią prezenty o małej wartości, jeżeli przekazanie następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika. Przy czym, przez prezenty o małej wartości, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy, należy rozumieć przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

 • o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalająca na ustalenie tożsamości tych osób,
 • których przekazania nie ujęto w tej ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku) a gdy nie ma ceny nabycia jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru nie przekracza 10 zł.

Powyższe regulacje, wprowadzają obowiązek opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania towarów związanych z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, w związku z nabyciem lub wytworzeniem których, podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu lub wytworzeniu towarów następnie nieodpłatnie przekazanych.

Regulacje te odnoszą się zatem do sytuacji, w których przy nabyciu towarów podatnikowi przysługuje prawo odliczenia podatku VAT naliczonego, z uwagi na zamiar wykorzystania ich do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Zasadniczą przesłanką uznania w tym przypadku, nieodpłatnego przekazania towarów za dostawę towarów o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, jest istnienie prawa podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów. Przepisy te nie mają jednak zastosowania w przypadku, gdy przy nabyciu towarów podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, z uwagi na brak związku tych towarów z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniami o których mowa w ustawie. Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni (art. 88 ust. 4 ustawy).

Zgodnie zatem z powyższymi regulacjami, prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przysługuje przy spełnieniu łącznie dwóch przesłanek tj.:

 • nabywcą towarów/usług jest podatnik VAT,
 • nabywane towary/usługi są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel tub rezultat takiej działalności. Zgodnie z ust. 6 powyższego artykułu, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego posiada osobowość prawną, wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zgodnie z art. 6 powyższej ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy - na podstawie art. 7 ww. ustawy - należą m.in. sprawy kultury fizycznej i turystyki, edukacji publicznej, ochrony środowiska i przyrody, kultury, ochrony zabytków, promocji gminy.

Należy zaznaczyć, że przedmiotowe towary o których mowa na wstępie, Gmina nabywa w związku z zaistnieniem konkretnych okoliczności warunkujących konieczność dokonania takiego zakupu.

Zakup ten jest niezbędny w celu prawidłowej realizacji zadań własnych określonych w ustawie o samorządzie gminnym. Zakupione towary w postaci nagród, prezentów, upominków, drobnych gadżetów, materiałów promocyjnych, pucharów oraz kwiatów są wręczane nieodpłatnie uczestnikom zawodów sportowych, konkursów edukacyjnych, przedstawicielom oficjalnych delegacji, podczas uroczystości i spotkań, a więc służą realizacji zadań związanych m.in. z kulturą fizyczną i turystyką, edukacją publiczną, ochroną środowiska i przyrody, kulturą i ochrona zabytków oraz promocją gminy. A zatem, Gmina stoi na stanowisku, że przesłanki uznania tych czynności za odpłatną dostawę towarów o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy - nie zostały spełnione. W opisanej sytuacji, przesłanka uprawniająca do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie jest spełniona, gdyż zakupione nagrody, prezenty, upominki, drobne gadżety, puchary, materiały promocyjne i kwiaty nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z tym, Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków związanych z zakupem tych towarów.

W związku z powyższym, Gmina stoi na stanowisku, iż nieodpłatne wręczanie nagród, prezentów, upominków, drobnych gadżetów, pucharów, materiałów promocyjnych oraz kwiatów związane z realizacją zadań własnych Gminy, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie.

Ustawodawca jednakże przewidział od powyższej reguły wyjątki, które zostały zawarte – w przypadku dostawy towarów w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT oraz – w przypadku świadczenia usług w art. 8 ust. 2 ww. ustawy.

Do czynności traktowanych na równi z dostawą towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, ustawodawca - w myśl art. 7 ust. 2 ustawy o VAT - zaliczył również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

-jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT wynika zatem, iż opodatkowaniu podlega, zgodnie z pkt 1, przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste ściśle wymienionych osób, a zgodnie z pkt 2 tego przepisu, wszelkie inne darowizny. Skutkiem tak sformułowanych norm prawnych jest przyjęcie, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w trybie art. 7 ust. 2 ustawy, podlega wszelkie przekazanie towarów, natomiast zużycie – tylko na rzecz podmiotów wymienionych w pkt 1 tego przepisu, tj. podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Zauważyć jednocześnie należy, iż stosownie do przepisu art. 7 ust. 4 ustawy o VAT, przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

 1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób,
 2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie podlega zatem przekazanie towarów, których jednostkowa cena nabycia towaru lub jednostkowy koszt wytworzenia nie przekracza 10 zł.

Nie jest również opodatkowane przekazanie prezentów, których wartość mieści się w przedziale od 10,01 zł do 100 zł, jednak pod warunkiem prowadzenia dodatkowej ewidencji osób obdarowanych. Jeżeli wartość przekazanego towaru przekracza 100 zł podatnik ma obowiązek opodatkować wartość nieodpłatnego świadczenia.

Z wniosku wynika, że Gmina, będąca podatnikiem od towarów i usług, dokonuje nabycia: nagród, prezentów, upominków, drobnych gadżetów, materiałów promocyjnych, pucharów oraz kwiatów. Zakup przez Gminę towarów przeznaczonych na nagrody, prezenty, upominki, drobne gadżety, materiały promocyjne, puchary oraz kwiaty udokumentowany jest wystawianymi przez dostawców fakturami. Gmina w momencie dokonywania powyższych zakupów jest w stanie określić na jakie cele zostaną one wykorzystane.

Zakupione towary są przekazywane nieodpłatnie uczestnikom organizowanych zawodów sportowych, zabaw, konkursów, spotkań edukacyjnych oraz przedstawicielom oficjalnych delegacji.

Powyższych zakupów Gmina dokonuje w celu realizacji zadań własnych, szczególnie w zakresie kultury fizycznej i turystyki, edukacji publicznej, ochrony środowiska i przyrody, promocji oraz kultury, ochrony zabytków, transportu i mobilności.

Realizacja projektów w zakresie działań promujących zrównoważoną mobilność wynika z zapisów Polityki Transportowej (...), w szczególności w zakresie „Promowania poprzez edukację społeczną oraz kampanię informacyjno-reklamową „kultury mobilności”, czyli korzystania z ruchu niezmotoryzowanego (pieszego i rowerowego) i komunikacji zbiorowej oraz odpowiedzialnego, samoograniczającego się korzystania z samochodu osobowego; informowanie o negatywnym wpływie nadmiernego użycia samochodu na jakość i szybkość poruszania się w mieście” oraz „informowanie na szeroką skalę mieszkańców o negatywnym wpływie motoryzacji indywidualnej na zdrowie (zanieczyszczenia powietrza, hałas), ze szczególnym naciskiem na zdrowie dzieci i osób w podeszłym wieku.

Zakupione towary nie są wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w związku z tym, Gmina nie dokonuje odliczeń podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktur wystawianych przez dostawców tych towarów.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia czy nieodpłatne przekazanie nagród, prezentów, upominków, drobnych gadżetów, materiałów promocyjnych, pucharów oraz kwiatów dla uczestników orgaznizowanych zawodów, zabaw, konkursów, spotkań edukacyjnych, szkoleń, warsztatów oraz przedstawicielom oficjalnych delegacji, uroczystości i spotkań, należy traktować jako odpłatną dostawę towarów, która będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Natomiast w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 tej ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 s. 1 ze zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Jak wynika z powyższego wyłączenie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników ma charakter wyłączenia podmiotowo – przedmiotowego.

Aby to wyłączenie miało miejsce, muszą zostać spełnione dwa warunki:

 1. dotyczy wyłącznie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy,
 2. odnosi się tylko do tych czynności, które związane są z realizacją zadań nałożonych na te podmioty przepisami prawa i do realizacji których zostały one powołane.

Wyłączenie z grona podatników VAT organów władzy publicznej jest możliwe tylko wtedy, gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji państwowych np. w zakresie administracji, sądownictwa, obrony narodowej. Wówczas wyłączenie z opodatkowania nie prowadzi do naruszenia zasad konkurencji. Organy władzy publicznej są podatnikami VAT jedynie w zakresie czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych.

Należy wskazać, że w świetle art. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Jest jednostką zasadniczego podziału terytorialnego stopnia podstawowego, posiada osobowość prawną, a zatem zdolność do działania we własnym imieniu.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 powołanej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Z art. 7 ust. 1 ww. ustawy wynika, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej (pkt 1),
 • lokalnego transportu zbiorowego (pkt 4),
 • ochrony zdrowia (pkt 5),
 • edukacji publicznej (pkt 8),
 • kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (pkt 9),
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (pkt 10),
 • promocji gminy (pkt 18).

Mając na uwadze przedstawiony opis stanu faktycznego oraz powołane wyżej przepisy należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie Gmina, dokonując nieodpłatnego przekazania nagród, prezentów, upominków, drobnych gadżetów, materiałów promocyjnych, pucharów oraz kwiatów, działa jako jednostka samorządu terytorialnego w sprawach należących do zakresu zadań własnych Gminy, które nie są związane z prowadzoną przez Gminę działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Oznacza to, że nieodpłatne przekazywanie przez Wnioskodawcę nagród, prezentów, upominków, drobnych gadżetów, materiałów promocyjnych, pucharów oraz kwiatów w okolicznościach opisanych we wniosku stanowi czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż w zakresie tych czynności Wnioskodawca nie jest uznawany za podatnika stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o VAT.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Na podstawie okoliczności przedstawionych w przedmiotowej sprawie należy stwierdzić, że podatek naliczony z tytułu wydatków poniesionych na zakup nagród, prezentów, upominków, drobnych gadżetów, materiałów promocyjnych, pucharów oraz kwiatów nie jest związany ze sferą działalności gospodarczej Gminy i tym samym z czynnościami opodatkowanymi.

W niniejszej sprawie podatek naliczony z tytułu ww. wydatków jest związany wyłącznie z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (z realizacją zadań własnych Gminy). Mając bowiem na uwadze uregulowania zawarte w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy, Gmina, nabywając ww. nagrody, prezenty, upominki, drobne gadżety, materiały promocyjne, puchary oraz kwiaty, nie nabywa ich do działalności gospodarczej i tym samym nie działa w charakterze podatnika podatku VAT.

Biorąc pod uwagę fakt, iż wyżej opisane przekazanie przez Wnioskodawcę nagród, prezentów, upominków, drobnych gadżetów, materiałów promocyjnych, pucharów oraz kwiatów, nie jest związane z działalnością opodatkowaną, zatem Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z nieodpłatnym przekazaniem ww. towarów.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że nieodpłatne wręczanie nagród, prezentów, upominków, drobnych gadżetów, pucharów, materiałów promocyjnych oraz kwiatów związane z realizacją zadań własnych Gminy, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego, bądź zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.