IBPBII/1/4511-90/15/BJ | Interpretacja indywidualna

Czy zakupione upominki dla sportowców w postaci kart prezentowych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
IBPBII/1/4511-90/15/BJinterpretacja indywidualna
  1. nagrody
  2. radny
  3. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 listopada 2014 r. (data wpływu do Biura – 12 listopada 2014 r.), uzupełnionym 30 stycznia 2015 r. i 24 lutego 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania upominków dla najlepszych sportowców – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m. in. w zakresie opodatkowania upominków dla sportowców.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych w piśmie z 15 stycznia 2015 r. i z 5 lutego 2015 r. wezwano Wnioskodawcę o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 30 stycznia 2015 r. i 24 lutego 2015 r.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu zostało przedstawione m. in. następujące zdarzenie przyszłe:

Ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego zakupiono upominki dla najlepszych sportowców w roku szkolnym 2014/2015 w postaci kart prezentowych, które będą przekazane do zrealizowania w wybranych sklepach do dnia 30 czerwca 2015 r.

Za rok 2014 za osiągnięcia sportowe (całokształt) sportowcy otrzymali karty prezentowe w kwocie do 350 zł.

W roku 2015 przewidywane upominki za wyniki w imprezach sportowych będą kształtować się w kwotach od 50-150 zł.

W związku z powyższym zadano m. in. następujące pytanie:

Czy zakupione upominki dla sportowców w postaci kart prezentowych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, upominki w postaci kart podarunkowych dla najlepszych sportowców podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ opierając się o art. 21 ust. 68 i 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – karty podarunkowe nie mieszczą się pod pojęciem nagroda. Nagrodzony odbierając upominek nie kwituje jego odbioru na żadnym protokole. Nie bierze on również udziału w żadnej rywalizacji sportowej, która byłaby ogłaszana w przekazach masowych (radio, tv, prasa, internet).

Karta podarunkowa jest nagrodą za osiągnięcia w danej dziedzinie sporu. Na każdy rok upominki (nagrody) mogą kształtować się w różnych kwotach.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy zajętego w przedstawionym zdarzeniu przyszłym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w kwestii opodatkowania upominków dla najlepszych sportowców (pyt. nr 2). W zakresie stanu faktycznego objętego pyt. nr 2 oraz w zakresie pozostałych pytań wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 pow. ustawy wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

W myśl natomiast art. 21 ust. 1 pkt 68a ww. ustawy wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Z wniosku wynika, iż Wnioskodawca zakupił ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego upominki dla najlepszych sportowców w roku szkolnym 2014/2015 w postaci kart prezentowych, które będą przekazane do zrealizowania w wybranych sklepach do dnia 30 czerwca 2015 r. Za rok 2014 za osiągnięcia sportowe (całokształt) sportowcy otrzymali karty prezentowe w kwocie do 350 zł. W roku 2015 przewidywane upominki za wyniki w imprezach sportowych będą natomiast kształtować się w kwotach od 50-150 zł.

Wnioskodawca uważa, że upominki w postaci kart podarunkowych dla najlepszych sportowców podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ opierając się o art. 21 ust. 68 i 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – karty podarunkowe nie mieszczą się pod pojęciem nagroda.

Przepisy podatkowe nie zawierają definicji upominku. W tej sytuacji uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Według Słownika Języka Polskiego upominek – to „przedmiot dawany na własność osobie, której ktoś chce sprawić przyjemność”.

Z kolei karta prezentowa to rodzaj bonu, który uprawnia do zakupu towaru lub usługi.

Wartość wręczanych upominków nie będzie stanowiła nieodpłatnego świadczenia podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli przedmioty te będą miały wyłącznie wartość symboliczną i pamiątkową.

We wniosku wskazano, że w roku 2015 przewidywane upominki w postaci kart prezentowych za wyniki w imprezach sportowych będą kształtować się w kwotach od 50-150 zł, a więc będą to upominki o określonej wartości materialnej.

Zauważyć należy, iż zgodnie ze stanowiskiem utrwalonym zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie prawa zwolnienia podatkowe stanowią wyłom od zasady powszechności opodatkowania, dlatego powinny być interpretowane ściśle, w oparciu o wykładnię gramatyczną przepisów ustawy. Nadto przy wszelkiej interpretacji przepisów prawa podatkowego i próbach odkodowania zawartych w nich norm prawnych należy posługiwać się przede wszystkim wykładnią językową, co nie oznacza, że nie należy się posiłkować także wykładnią celowościową oraz systemową.

Z treści przywołanego przez Wnioskodawcę przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że stosuje się go m. in. do nagród związanych ze sprzedażą premiową oraz do wygranych w konkursach m. in. z dziedziny sporu. Z opisu stanu faktycznego wynika, że karty podarunkowe zakupione dla sportowców nie zostały im przekazane ani jako wygrane w konkursie ani jako nagroda dotycząca sprzedaży premiowej. Tym samym przepis te nie będzie miał zastosowania do przekazywanych sportowcom upominków.

Z kolei, na mocy wskazanego art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą. Przedmiotowe zwolnienie w praktyce ma więc zastosowanie do nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych w ramach akcji promocyjno-reklamowych, w czasie których wręcza się drobne gadżety reklamowe i promocyjne, czy też wykonuje nieodpłatnie usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia.

Należy zauważyć, że z nieodpłatnym świadczeniem w kontekście analizowanego zwolnienia przedmiotowego mamy do czynienia w sytuacji, gdy np. drobne upominki rozdawane są nieokreślonym odbiorcom, którzy nie muszą podejmować żadnych działań, aby je otrzymać. Natomiast w przedmiotowej sprawie – jak to wynika z wniosku – Wnioskodawca wręczać będzie upominki sportowcom za całokształt osiągnięć sportowych.

Ponadto z analizowanego przepisu wynika, że nieodpłatne świadczenia muszą być otrzymane w związku z promocją lub reklamą świadczeniodawcy.

W prawie podatkowym brak jest definicji promocji. Wskazać jednak należy, że na potrzeby prawa podatkowego pod pojęciem promocji rozumieć należy ogół czynności związanych z oddziaływaniem na klientów i potencjalnych nabywców polegających na dostarczaniu informacji, argumentacji, obietnic, a także zachęty, skłaniającej do nabywania oferowanych produktów i usług, jak również wytwarzających przychylną opinię o firmie (podmiocie).

Stąd więc, wolne od opodatkowania są tylko i wyłącznie te świadczenia (i w granicach określonych normą art. 21 ust. 1 pkt 68a ww. ustawy), których wyłącznym celem jest promocja bądź reklama świadczeniodawcy.

W związku z powyższym, kierując się powołanymi powyżej definicjami pojęcia „promocji” i „reklamy”, przekazane przez Wnioskodawcę upominki w postaci kart prezentowych dla najlepszych sportowców nie spełniają warunku zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze opisane zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, iż przekazane dla najlepszych sportowców w 2015 roku upominki w postaci kart podarunkowych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.