IBPBII/1/415-940/14/BJ | Interpretacja indywidualna

Czy upominki (nagrody rzeczowe) podarowane radnym (funkcjonariuszom publicznym) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
IBPBII/1/415-940/14/BJinterpretacja indywidualna
  1. nagrody
  2. radny
  3. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 listopada 2014 r. (data wpływu do Biura – 12 listopada 2014 r.), uzupełnionym 30 stycznia 2015 r. i 24 lutego 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania upominków (nagród) przekazanych radnym w związku z kończącą się kadencją – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m. in. w zakresie opodatkowania upominków (nagród) przekazanych radnym w związku z kończącą się kadencją.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych w piśmie z 15 stycznia 2015 r. i z 5 lutego 2015 r. wezwano Wnioskodawcę o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 30 stycznia 2015 r. i 24 lutego 2015 r.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu zostało przedstawione m. in. następujące zdarzenie przyszłe:

Zakupione ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego upominki (nagrody rzeczowe) będą przekazywane radnym w związku z kończącą się kadencją.

Wartość upominków (nagród rzeczowych) przekroczy 200 zł. Upominki będą miały charakter pamiątkowy ale nie będzie na przedmiotach wygrawerowanego logo firmy, będą zatem miały wartość materialną.

W związku z powyższym zadano m. in. następujące pytanie:

Czy upominki (nagrody rzeczowe) podarowane radnym (funkcjonariuszom publicznym) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, upominki (nagrody rzeczowe) dla radnych, które są finansowane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ opierając się o art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych świadczenia rzeczowe nie są przyznawane w ramach rządowych programów, wobec czego nie może być zastosowane zwolnienie z opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w kwestii opodatkowania upominków (nagród) przekazanych radnym w związku z kończącą się kadencją (pyt. nr 1). W zakresie pozostałych pytań wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do powołanego przez Wnioskodawcę art. 21 ust. 1 pkt 114 cytowanej ustawy wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.

Z wniosku wynika, że zakupione ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego upominki (nagrody rzeczowe) będą przekazywane radnym w związku z kończącą się kadencją. Wartość upominków (nagród rzeczowych) przekroczy 200 zł. Upominki będą miały charakter pamiątkowy ale nie będzie na przedmiotach wygrawerowanego logo firmy; będą miały wartość materialną.

Wnioskodawca opierając się o art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uważa, że upominki (nagrody rzeczowe) dla radnych, które są finansowane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przepisy podatkowe nie zawierają definicji nagrody czy upominku. W tej sytuacji uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Według Słownika Języka Polskiego nagroda to „dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach itp.” Z kolei upominek – to „przedmiot dawany na własność osobie, której ktoś chce sprawić przyjemność”.

Wartość wręczanych upominków (nagród) nie będzie stanowiła nieodpłatnego świadczenia podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli przedmioty te będą miały wyłącznie wartość symboliczną i pamiątkową.

We wniosku wskazano, że upominki (nagrody) będą miały charakter pamiątkowy ale nie będzie na przedmiotach wygrawerowanego logo firmy; będą miały wartość materialną.

Z treści przywołanego przez Wnioskodawcę art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że aby podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku określonego tym przepisem musi otrzymać:

  • nieodpłatne świadczenie bądź
  • świadczenie częściowo odpłatne, bądź
  • świadczenie rzeczowe (w naturze),
  • świadczenia te muszą być sfinansowane (współfinansowane) z konkretnych, ściśle określonych źródeł,
  • otrzymanie świadczeń winno nastąpić w ramach programów rządowych.

Jeżeli podatnik otrzyma takie świadczenie i jest ono finansowane lub współfinansowane m.in. ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w ramach rządowych programów, to wartość tego świadczenia jest zwolniona z podatku.

Mając na uwadze opisane we wniosku zdarzenie oraz powołane wyżej uregulowania prawne stwierdzić należy, iż zakupione ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego upominki (nagrody rzeczowe) dla radnych w związku z kończącą się kadencją nie podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie są to świadczenia przyznawane w ramach rządowych programów.

W katalogu zwolnień określonych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca nie wymienia świadczeń, o których mowa w analizowanym przepisie. To oznacza, że, jak słusznie stwierdził Wnioskodawca, ze stanowią one dochód do opodatkowania.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.