IBPBII/1/415-816/13/MK | Interpretacja indywidualna

Jakie są skutki podatkowe wynagradzania konsumentów nagrodami, których wartość przekracza i nie przekracza kwoty 760 zł?
IBPBII/1/415-816/13/MKinterpretacja indywidualna
 1. nagrody
 2. sprzedaż premiowa
 3. zwolnienia przedmiotowe
 4. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 21 sierpnia 2013 r. (wpływ do tut. Biura – 27 sierpnia 2013 r.), uzupełniony 7 października 2013 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wynagradzania konsumentów nagrodami, których wartość przekracza i nie przekracza kwoty 760 zł – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 sierpnia 2013 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wynagradzania konsumentów nagrodami, których wartość przekracza i nie przekracza kwoty 760 zł.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Działalność Spółki koncentruje się na świadczeniu usług hotelowych. Spółka należy do grupy podmiotów działających pod marką D. I. E., będącą jedną z najcenniejszych i najbardziej rozpoznawalnych polskich marek.

Spółka rozważa wdrożenie programu lojalnościowego (dalej: Program), który służyć będzie budowaniu lojalności klientów względem Spółki. Spółka będzie organizatorem Programu.

Program zostanie skierowany do klientów indywidualnych, będących osobami fizycznymi, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujących zakupów na cele nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (dalej: Konsumenci).

Mechanizm nagradzania lojalności Konsumentów oparty będzie na wynagradzaniu Konsumentów z tytułu zakupów usług oferowanych przez Spółkę. Przystąpienie do Programu zostanie potwierdzone poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres email lub numer telefonu komórkowego Konsumenta.

Z tytułu zakupu usług oferowanych przez Spółkę, Spółka przyzna Konsumentom punkty w odpowiedniej ilości wyliczonej zgodnie z regulaminem Programu.

Liczba otrzymanych punktów będzie zależna od wartości nabytych usług. Punkty otrzymywane przez Konsumentów będą księgowane na indywidualnych kontach Konsumentów, do których będą oni mieli dostęp poprzez stronę internetową Programu. Konsument logując się na stronie internetowej Programu uzyska możliwość podglądu informacji o liczbie zebranych punktów. Korzystając z indywidualnego konta w Programie Konsument będzie miał także możliwość wyboru i zamówienia nagrody.

Po zebraniu odpowiedniej liczby punktów Konsument ma prawo do wymiany punktów na nagrody z katalogu nagród. Nagrodami w Programie będą towary i vouchery/bony na usługi, w tym vouchery/bony na usługi oferowane przez Spółkę oraz towary i vouchery/bony na usługi oferowane przez inne podmioty pod marką D. I. E. Regulamin Programu będzie przewidywał minimalną liczbę punktów, jaką należy zgromadzić, aby dokonać wymiany na określoną nagrodę. W momencie wyboru nagrody z katalogu umarzane będą punkty odpowiadające wartości punktowej nagrody.

W przypadku nagród, których wartość będzie przekraczała kwotę 760 zł, regulamin Programu będzie przewidywał dodatkową nagrodę pieniężną stanowiącą równowartość 11,11% nagrody rzeczowej. Kwota ta nie zostanie wydana Konsumentowi. Regulamin będzie przewidywał, że Konsumenci wyrażą zgodę na potrącenie z wartości przyznanych nagród, kwoty odpowiadającej wartości nagrody pieniężnej i przeznaczenie jej na uiszczenie należnego podatku dochodowego od nagród w ramach sprzedaży premiowej.

W związku z koniecznością zapewnienia obsługi technicznej, marketingowej i logistycznej Programu Spółka rozważy skorzystanie z usług podmiotu zewnętrznego m.in. w zakresie przygotowania i bieżącej obsługi strony internetowej Programu, wsparcia w obszarze działań promocyjnych czy organizacji procesu przekazania nagród Konsumentom. Podmiot, który będzie odpowiedzialny za obsługę Programu nie będzie nabywał nagród od Spółki, ani innych podmiotów w związku z wykonywaniem usług obsługi Programu, a wyłącznie dokona ich fizycznego przekazania od Spółki do Konsumenta organizując obsługę logistyczną procesu przekazania nagród.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy nagrody wydawane Konsumentom w ramach prowadzonego Programu stanowią nagrody uzyskane w sprzedaży premiowej, a więc jeśli ich jednorazowa wartość nie przekroczy kwoty, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są one zwolnione z podatku dochodowego i na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika tego podatku...
 2. Czy w przypadku gdy jednorazowa wartość nagród przekroczy kwotę, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na Spółce będą ciążyły obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego...

Ad. 1.

Zdaniem Spółki, nagrody wydawane Konsumentom w ramach prowadzonego Programu stanowią nagrody uzyskane w sprzedaży premiowej, a więc jeśli ich jednorazowa wartość nie przekroczy kwoty, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są one zwolnione z podatku dochodowego i na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika tego podatku.

Ad. 2.

Zdaniem Spółki, gdy jednorazowa wartość nagród przekroczy kwotę, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na Spółce będą ciążyły obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności. Z przytoczonego powyżej przepisu wynika, że ze zwolnienia od podatku korzystają nagrody przyznane w ramach sprzedaży premiowej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

 1. jednorazowa wartość nagrody nie przekracza 760 zł,
 2. nagroda jest związana ze sprzedażą premiową,
 3. nagrody otrzymane przez podatnika nie pozostają w bezpośrednim związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą i nie stanowią przychodu z tej działalności.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym warunki przedstawione w pkt 1 i 3 są niewątpliwie spełnione, co wynikać będzie m.in. z treści regulaminu Programu. W związku z tym, dla ustalenia, czy zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych znajdzie zastosowanie konieczne jest ustalenie, czy opisana w zdarzeniu przyszłym akcja promocyjna może być uznana za sprzedaż premiową.

Wnioskodawca wskazał, że ustawodawca nie zdefiniował pojęcia sprzedaży premiowej zarówno w przepisach podatkowych, jak i przepisach prawa cywilnego. W orzecznictwie i doktrynie prawa podatkowego wskazuje się jednak na pewne cechy pozwalające odróżnić sprzedaż premiową od innych działań marketingowo-sprzedażowych podejmowanych przez przedsiębiorców.

Powszechnie przyjmuje się, że sprzedaż premiowa polega na nieodpłatnym przekazaniu towarów, usług lub bonów pieniężnych, w związku ze spełnieniem przez nabywcę pewnych z góry określonych przez sprzedawcę warunków. Nieodpłatne przekazanie nagród w ramach sprzedaży premiowej jest często uwarunkowane dokonaniem zakupów o określonej wartości lub w określonej ilości (por. A. Nieżychowska, M. Serafiński, Sprzedaż premiowa, Serwis Monitora Podatkowego Nr 3/2008). Sprzedaż premiową cechuje także brak elementu losowości, bowiem kupujący, który spełni ustalone przez sprzedawcę warunki udziału w tej sprzedaży ma prawo żądania wydania określonej nagrody.

Zdaniem Wnioskodawcy, aby sprzedaż miała charakter sprzedaży premiowej musi ją poprzedzić przyrzeczenie publiczne sprzedawcy przekazania kupującym jego towarów lub usług związanych z tym nabyciem nagród. W przypadku sprzedaży premiowej następuje ono zwykle w formie ogłoszenia regulaminu określającego zasady sprzedaży premiowej (por. R. Golat, Opodatkowanie nagród związanych ze sprzedażą premiową, ABC 2012, LEX 145841). Ze sprzedażą premiową mamy do czynienia gdy na skutek zawarcia umowy sprzedaży po stronie sprzedawcy powstaje obowiązek przekazania kupującemu premii, w związku z dokonanym przez niego zakupem. Otrzymanie premii jest gwarantowane – premia jest przyznawana kupującemu w zamian za dokonanie zakupu o określonej wartości lub w określonej ilości, na warunkach wskazanych przez sprzedającego.

Zdaniem Spółki, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym spełnione są przesłanki uznania Programu za sprzedaż premiową. Przemawiają za tym następujące okoliczności:

 • Podstawowym założeniem Programu będzie promocja Spółki poprzez uatrakcyjnienie jej oferty możliwością otrzymania dodatkowych nagród przez Konsumentów;
 • Zasady sprzedaży premiowej zostaną opublikowane na stronie internetowej Programu;
 • Spółka precyzyjnie określi warunki otrzymania nagród. Konsument otrzyma nagrodę z tytułu dokonania zakupów o określonej wartości. Na tej podstawie otrzyma punkty przeliczane odpowiednio do wartości zakupionych usług;
 • Zgodnie z założeniami Programu Konsument nie jest zobowiązany do podejmowania dodatkowych działań, za wyjątkiem czynności technicznych związanych z przystąpieniem do Programu oraz wyborem i zamówieniem nagrody. Warunkiem otrzymania nagrody będzie wyłącznie zgromadzenie przewidzianej dla danej nagrody liczby punktów;
 • Każdy Konsument, który zdobędzie liczbę punktów określoną w regulaminie dla poszczególnych nagród, otrzyma nagrodę. Przyznanie nagrody nie jest więc wynikiem zdarzenia losowego, ani innego zdarzenia niepewnego.

Dodatkowo Spółka pragnie pokreślić, iż na kwalifikację Programu jako sprzedaży premiowej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie ma wpływu potencjalne uczestnictwo podmiotu zewnętrznego jako świadczącego usługę obsługi marketingowej, technicznej i logistycznej Programu. Spółka podkreśla, że podmiot, który będzie świadczył usługę obsługi Programu nie będzie nabywał nagród od Spółki ani na jej rzecz, a jedynie dokona ich fizycznego przekazania od Spółki do Konsumenta zapewniając obsługę logistyczną procesu przekazania nagród.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% nagrody. Należy zwrócić uwagę, iż powyższy przepis w powiązaniu z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadza istotne zastrzeżenie, stanowiąc, że podatku zryczałtowanego nie pobiera się w przypadku gdy jednorazowa wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową nie przekracza kwoty 760 zł. Zwolnienie to nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

W ocenie Spółki nagrody wydawane w ramach Programu będą dla Konsumentów nagrodami otrzymanymi w związku ze sprzedażą premiową. W konsekwencji, jeżeli jednorazowa wartość tych nagród nie przekroczy kwoty 760 zł, to otrzymanie przez Konsumenta nagrody będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym, a na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika tego podatku.

Natomiast, w przypadku gdy jednorazowa wartość nagród przekroczy kwotę 760 zł, Spółka będzie obowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wydanych nagród. Zgodnie bowiem z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych świadczeń m.in. z tytułu wydawanych w ramach sprzedaży premiowej nagród.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki, nagrody wydawane Konsumentom w ramach prowadzonego Programu stanowią nagrody uzyskane w sprzedaży premiowej, a więc jeśli ich jednorazowa wartość nie przekroczy kwoty, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są one zwolnione z podatku dochodowego i na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika tego podatku.

Natomiast, jeżeli jednorazowa wartość nagród przekroczy kwotę, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na Spółce będą ciążyły obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści powołanego przepisu wynika zatem, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy bądź, od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku, w drodze rozporządzenia.

Z przepisu art. 11 ust. 1 ww. ustawy wynika, iż przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 10 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W pkt 9 tego artykułu wymienione zostały inne źródła.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w cytowanym przepisie sformułowania „w szczególności” oznacza, że wyliczenie zawarte w przepisie jest jedynie wyliczeniem przykładowym. Tym samym przychodami z innych źródeł mogą być inne przychody niż wymienione w art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Dla zastosowania powyższego zwolnienia niezbędne jest zatem aby:

 • nagroda otrzymana przez klienta (konsumenta) była związana ze sprzedażą premiową,
 • jednorazowa wartość nagród nie może przekroczyć kwoty 760 zł,
 • nagroda z tytułu sprzedaży premiowej nie została otrzymana przez klienta (konsumenta) w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Stosownie do przepisu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Pomimo, że ustawodawca posłużył się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wyrażeniem „sprzedaż premiowa”, to jednak – jak słusznie zauważył Wnioskodawca – nie sformułował tego pojęcia w ustawie. Sprzedaż premiowa nie została również uregulowana w ustawie Kodeks cywilny, jako jeden ze szczególnych rodzajów sprzedaży. W związku z powyższym dla potrzeb zastosowania przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy konieczne jest ustalenie definicji sprzedaży premiowej w oparciu o dostępne reguły wykładni.

Stosując wykładnię językową wyrażenia „sprzedaż premiowa” zauważyć należy, iż składa się ono z dwóch elementów, wymagających zdefiniowania, mianowicie terminu „sprzedaż” oraz „premiowa”.

Pojęcie umowy sprzedaży zostało zdefiniowane i uregulowane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.). I tak, treść art. 535 Kodeksu i następnych stanowi, że przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się zapłacić sprzedawcy cenę.

Sprzedaż jest zatem umową dwustronnie zobowiązującą, a skutkiem jej zawarcia jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego oraz zobowiązanie się kupującego do zapłacenia sprzedawcy umówionej ceny. Świadczenie jednej strony jest więc odpowiednikiem świadczenia drugiej strony. W takim ujęciu umowa sprzedaży ma charakter umowy wzajemnej. Świadczenia stron mają charakter ekwiwalentny, jednakże w znaczeniu subiektywnym. Z istoty swej umowa ma charakter odpłatny. Odpowiednikiem świadczenia sprzedawcy jest umówiona cena, a więc ustalona przez strony i wyrażona w pieniądzu wartość rzeczy lub prawa.

Termin „premia”, „premiowa” nie został zdefiniowany w przepisach podatkowych, ani też cywilnoprawnych. Z uwagi na powyższe koniecznym jest dokonanie wykładni językowej przedmiotowego pojęcia. Za premię uznać należy nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa, 2003). Innymi słowy pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię. Przymiotnik „premiowy” należy zatem rozumieć jako odnoszący się do powyżej zdefiniowanej premii.

Należy także zwrócić uwagę na przepis art. 353 § 1 ustawy Kodeks cywilny, który stanowi, że zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Natomiast zgodnie z § 2 art. 353 Kodeksu cywilnego, świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu. Zatem strony umowy sprzedaży mogą wzbogacić treść łączącego je stosunku w granicach swobody kontraktowania, tzn. mogą wprowadzić do niego określone postanowienia, których treść lub cel nie sprzeciwiają się właściwości (naturze) sprzedaży, ustawie lub zasadom współżycia społecznego. Do tego rodzaju postanowień należy zobowiązanie sprzedawcy do spełnienia dodatkowego świadczenia (nagrody) w przypadku zakupu przez kupującego określonego towaru. Postanowienia takie stanowią elementy dodatkowe, zastrzeżone w treści umowy przez strony.

W związku z powyższymi rozważaniami należy stwierdzić, iż „sprzedaż premiowa” jest umową sprzedaży, zawartą między sprzedawcą a kupującym, połączoną jednak z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. Na skutek zawarcia tej umowy po stronie sprzedawcy powstaje obowiązek przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu rzeczy, jak również wydania (przekazania) kupującemu premii, w związku z dokonanym przez niego zakupem, której wartość nie jest objęta ceną kupowanego towaru. Otrzymanie premii jest gwarantowane, albowiem przyznawane jest przez sprzedawcę kupującemu w zamian za to, że ten dokonał zakupu określonego towaru, na warunkach wskazanych przez sprzedającego (np. w określonej ilości, o określonej wartości, czy też określonego rodzaju towarów). Po stronie kupującego powstaje obowiązek zapłaty ceny sprzedaży oraz uprawnienie do otrzymania premii.

W kontekście przytoczonych powyżej przepisów oraz poczynionych wywodów należy stwierdzić, że z nagrodą związaną` ze sprzedażą premiową mamy do czynienia wówczas, gdy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, czyli przeniesienia rzeczy.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż działalność Spółki koncentruje się na świadczeniu usług hotelowych. Spółka rozważa wdrożenie programu lojalnościowego (dalej: Program), który służyć będzie budowaniu lojalności klientów względem Spółki. Spółka będzie organizatorem Programu. Program zostanie skierowany do klientów indywidualnych, będących osobami fizycznymi, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujących zakupów na cele nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (dalej: Konsumenci). Mechanizm nagradzania lojalności Konsumentów oparty będzie na wynagradzaniu Konsumentów z tytułu zakupów usług oferowanych przez Spółkę. Przystąpienie do Programu zostanie potwierdzone poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres email lub numer telefonu komórkowego Konsumenta. Z tytułu zakupu usług oferowanych przez Spółkę, Spółka przyzna Konsumentom punkty w odpowiedniej ilości wyliczonej zgodnie z regulaminem Programu.

W świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz przytoczonych argumentów Organ podatkowy nie może podzielić poglądu Wnioskodawcy dotyczącego uznania, że otrzymane przez Konsumentów nagrody z tytułu skorzystania w ramach Programu lojalnościowego z oferty polegającej na zakupie usług hotelowych związane są ze sprzedażą premiową.

Skoro Wnioskodawca nie zawiera umów sprzedaży towarów (tj. umów mających na celu przeniesienie na klienta własności rzeczy), ale umowy świadczenia usług, to w związku z tym usługi te jako niezwiązane ze sprzedażą nie mogą być uznane za sprzedaż premiową.

Tym samym nagrody otrzymywane przez klientów (konsumentów) w ramach planowanego Programu nie stanowią nagród związanych ze sprzedażą premiową. Wobec tego, z przyczyn powyżej wskazanych, otrzymane nagrody nie mogą być uznane za związane ze sprzedażą premiową. Tym samym do ich opodatkowania nie będą miały zastosowania uregulowania zawarte w treści art. 30 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy. Przychód z tego tytułu stanowić będzie dla klientów Wnioskodawcy (konsumentów) przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy. Zatem na Wnioskodawcy udostępniającym ww. nagrody nie ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od wartości tych nagród, co potwierdza treść art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52 i art. 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane natomiast sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych (PIT-8C).

Podsumowując, w świetle powołanych powyżej przepisów prawa i przedstawionego zdarzenia przyszłego, nagrody wydawane konsumentom w ramach prowadzonego przez Wnioskodawcę programu nie stanowią nagród związanych ze sprzedażą premiową, zatem nie są zwolnione – bez względu na kwotę nagród – z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na Spółce – Wnioskodawcy natomiast nie ciąży obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ przepis ten odnosi się do nagród związanych ze sprzedażą premiową, a te opisane we wniosku takimi nie są. Wnioskodawca jest natomiast obowiązany do wystawienia informacji PIT-8C.

Biorąc powyższe pod uwagę należało stanowisko Wnioskodawcy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.