IBPBII/1/415-574/14/BJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
1. Czy wygrane w jednostkowych turniejach organizowanych przez Spółkę podlegałby przepisowi art. 30 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji czy Spółka jako organizator turniejów na platformie przy przyznaniu nagrody korzystałaby ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 68 tejże ustawy, stanowiącym przepis szczególny w stosunku do przepisu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy, w przypadku przyznania nagrody w poszczególnej, jednostkowej rozgrywce nie przekraczającej kwoty w wysokości 760,00 złotych?2. Czy przy kwalifikacji wartości wygranej do zwolnienia podatkowego przewidzianego w przepisie 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brana pod uwagę będzie kwota wygranej w pojedynczej rozgrywce czy suma wygranych w kilku rozgrywkach?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 czerwca 2014 r. (data wpływu do Biura – 8 lipca 2014 r.), uzupełnionym 2 października 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego do wygranej w grze „ ...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lipca 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m. in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego do wygranej w grze „ ...”.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 18 września 2014 r. znak: IBPB II/1/415-574/14/BJ wezwano Wnioskodawcę o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 2 października 2014 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka zamierza organizować na utworzonej przez siebie platformie X rozgrywki w autorską grę „ ...” przez Internet oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnych zainstalowanych na urządzeniach przenośnych (tablet, smartphone).

Rozgrywki prowadzone będą w trzech wariantach. Ogłoszenie o prowadzonych rozgrywkach, regulamin oraz wszelkie informacje dotyczące rozgrywek w „ ...” na platformie X będą ogólnodostępne na stronie internetowej (bez wymaganej rejestracji). Udział w rozgrywkach wymagał będzie zarejestrowania się na platformie, zaakceptowania regulaminu oraz podania przez użytkownika danych i złożenia oświadczenia, iż ukończył 18 rok życia bądź posiada zgodę opiekuna prawnego.

Każdy turniej przebiegać będzie według następujących zasad:

Wariant 1: Ograniczenie czasowe jednego turnieju: od 30 sekund do 5 minut. Celem gry jest zdobycie jak największej liczby punktów przez wybieranie przez gracza jednego symbolu (figury) w dolnym wierszu. Po wybraniu figury wiersz znika i na jego miejscu pojawia się kolejny. Wygrywa ten z graczy, który zgromadzi więcej punktów do momentu upłynięcia czasu. Punkty za wybór symbolu przyznawane są na następujących zasadach: w zależności od tury gracz dostaje punkty za wybranie symbolu, który pasuje do wyświetlonego w górnej części symbolu kształtem lub kolorem – w zależności od wyświetlonej przez grę informacji. Poprawna odpowiedz to + 10 punktów dla gracza. Za pomylenie kształtu (lub koloru) gracz dostaje punkty ujemne, np. wybranie czerwonego kwadratu, kiedy należało wybrać gwiazdkę (kształt). Błędna odpowiedź to -5 punktów dla gracza.

W szczególnym przypadku może się zdarzyć, że gracz nie ma do wyboru pasującej figury. Wówczas powinien kliknąć guzik (brak pasującego klocka – dalej) lub po angielsku (no match). Za poprawne kliknięcie guzika (... dalej) gracz dostaje +10 punktów, zaś użycie go w sytuacji, kiedy był dostępny pasujący kształt (lub kolor) gracz jest karany przez -5 punktów.

W momencie uruchomienia rozgrywki tworzonych jest 5 pierwszych wierszy Kolejne wiersze tworzone są po kliknięciu przez graczy symbolu. Algorytm tworzący wiersze gwarantuje możliwość maksymalizacji rezultatu.

Układ wierszy (ich kolejność i rozmieszczenie figur) jest identyczny dla wszystkich grających. Wszyscy uczestnicy turnieju dysponują tym samym czasem na ukończenie rozgrywki.

Alternatywne warianty prowadzenia rozgrywek turniejowych:

Wariant 2: Turniej jest nieograniczony czasowo, gracze dysponują pewną ustaloną z góry ilością wierszy (ruchów do wykonania). Zasady prowadzenia rozgrywki są identyczne jak opisane uprzednio. Wygrywa ten z graczy, który uzbiera najwięcej punktów (popełni najmniej błędów). Jeśli zdarzy się, że kilku graczy osiągnie ten sam wynik punktowy – wówczas wygrywa ten z nich, który ukończył rozgrywkę jako pierwszy.

Wariant 3: Turniej nie ma ograniczeń czasowych, ani ograniczonej ilości wierszy. Zasady prowadzenia rozgrywki są identyczne jak opisane uprzednio. Wygrywa ten z uczestników turnieju, który jako pierwszy osiągnie pewien ustalony pułap punktów (np. pierwsza osoba, która zgromadzi 1000 punktów).

Zarejestrowani na platformie użytkownicy po uruchomieniu rozgrywki w „ ...”, w której chcieliby wziąć udział będą mogli dołączyć do istniejącego już turnieju założonego przez innego uczestnika bądź utworzyć własny turniej dla dwóch lub większej ilości rozgrywających. Uczestnik zakładający turniej wybierałby wysokość wpisowego z wariantów ustalonych przez spółkę poprzez wejście do odpowiedniego „pokoju”. Aby dołączyć do stworzonej już rozgrywki przez uczestnika zakładającego turniej w określonym „pokoju”, drugi uczestnik bądź pozostali uczestnicy akceptowaliby rozgrywkę co jest równoznaczne z pobraniem z ich konia użytkownika wpisowego w ustalonej dla danego turnieju wysokości. W momencie rozpoczęcia turnieju od uczestników pobierana byłaby z wpłaconej puli prowizja za organizację turnieju. Kolejność wykonywania ruchów bądź rozgrywania tur przez użytkowników byłaby taka jak ich kolejność dołączania do turnieju (pierwszy ruch należy do założyciela turnieju, drugi do drugiego uczestnika, trzeci do trzeciego, itd.). W przypadku rozgrywek zręcznościowych uczestnicy turnieju rozpoczynają turniej w tym samym czasie.

Spółka pobierałaby z kwoty powstałej po wpłaceniu przez wszystkich uczestników biorących udział w danym turnieju prowizję za udostępnienie platformy w celu organizacji turnieju. Pozostała część kwoty powstałej z wpłaty wpisowego byłaby przeznaczana na nagrodę dla zwycięzcy turnieju a w przypadku turniejów, w których udział bierze większa ilość uczestników niż dwóch – dla użytkowników, którzy uzyskali największy wynik w danej rozgrywce. Stosunkowe wysokości nagród dla uczestników, którzy uzyskali największe wyniki w przypadku turniejów dla większej ilości uczestników będą umieszczone w regulaminie w sposób przejrzysty, jasny i nie budzący wątpliwości, a z samym systemem wynagradzania uczestnik będzie mógł zapoznać się przed rejestracją oraz po rejestracji. To samo tyczy się wysokości prowizji pobieranej przez Spółkę.

Wartości wygranych w poszczególnych turniejach wpłacane byłyby na profil użytkownika. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zwrotu wpisowego od chwili rozpoczęcia rozgrywki.

W uzupełnieniu z 25 września 2014 r. (data wpływu do Biura – 2 października 2014 r.) Wnioskodawca wskazał, że zamierza prowadzić ogólnodostępne czasopismo internetowe spełniające wymagania przewidziane dla czasopism w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe (Dz.U. z 1984 r., Nr 5, poz. 24, ze zm.), wg którego „dziennikiem jest ogólnoinformacyjny druk periodyczny lub przekaz za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu, ukazujący się częściej niż raz w tygodniu”.

Wnioskodawca na stronie internetowej czasopisma będzie organizował stałe, powtarzające się turnieje w różnego rodzaju gry logiczne i zręcznościowe. W przypadku części turniejów, w których wygrana zależna jest wyłącznie od umiejętności uczestnika turnieju lub wiedzy, Wnioskodawca przewiduje nagrody rzeczowe lub pieniężne.

Wnioskodawca wskazał, iż zgodnie z interpretacjami indywidualnymi wydanymi przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach znak:

zwolnieniu z treści art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegać będzie jednorazowa wartość nieprzekraczająca kwoty 760 zł wygranej w tych konkursach, które są ogłoszone (emitowane) – w tym przypadku – przez Internet jak i organizatorem konkursu również jest Internet, w dorozumieniu jako właściciel ogólnodostępnego – niewymagającego rejestracji – portalu internetowego (np. ..., ...)”.

Zważając na powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, do kwalifikowania się jako środek masowego przekazu, w rozumieniu art. 21 ust. l pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest wymagana rejestracja w rejestrach środków masowego przekazu, tym bardziej, iż nic takiego nie wynika ze wspomnianego przepisu. Przepis ten bowiem nie zwiera przesłanki rejestracji podmiotu w rejestrze „środków masowego przekazu”, uzależniając od jej spełnienia możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego. Ponadto Wnioskodawca informuje, iż nie funkcjonuje ogólny rejestr środków masowego przekazu.

Wnioskodawca planuje natomiast zarejestrować w Rejestrze Dzienników i Czasopism własne czasopismo internetowe, spełniające wymagania z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo Prasowe. Rejestracja stron i portali internetowych w Rejestrze Dzienników i Czasopism jest dokonywana jeżeli spełnia przesłanki określone w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo Prasowe.

W konsekwencji, Wnioskodawca do czasu zaistnienia zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego z 24 czerwca 2014 roku będzie pełnił rolę „środka masowego przekazu”.

Wnioskodawca wskazał jaki jest aktualnie przedmiot jego działalności (zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym) i zaznaczył, że planuje rozszerzyć przedmiot swojej działalności do chwili opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego o:

58.13.Z wydawanie gazet

58.14.Z wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.

W związku z powyższym zadano m. in. następujące pytania:
  1. Czy wygrane w jednostkowych turniejach organizowanych przez Spółkę podlegałyby przepisowi art. 30 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji czy Spółka jako organizator turniejów na platformie X przy przyznaniu nagrody korzystałaby ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 68 tejże ustawy, stanowiącym przepis szczególny w stosunku do przepisu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy, w przypadku przyznania nagrody w poszczególnej, jednostkowej rozgrywce nie przekraczającej kwoty w wysokości 760,00 złotych...
  2. Czy przy kwalifikacji wartości wygranej do zwolnienia podatkowego przewidzianego w przepisie 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brana pod uwagę będzie kwota wygranej w pojedynczej rozgrywce czy suma wygranych w kilku rozgrywkach...

Ad. 1. Zdaniem Spółki, wygrane w organizowanych przez Spółkę partiach w „ ...” podlegają przepisowi art. 30 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w konsekwencji przepisowi art. 21 ust. 1 pkt 68 tejże ustawy w przypadku wygranej nieprzekraczającej 760,00 złotych w jednostkowym turnieju.

Przepis z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzależnia podleganie zwolnieniu podatkowemu od alternatywnego spełnienia jednej z przesłanek podmiotowo-przedmiotowych, w przypadku nieprzekroczenia kwoty wygranej w wysokości 760,00 złotych.

Konkursy i gry podlegające zwolnieniu muszą być:

  1. albo organizowane i emitowane (ogłaszane) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja);
  2. albo muszą być konkursami/grami z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu lub związane ze sprzedażą premiową.

W przedmiotowej sytuacji gry organizowane przez Spółkę spełniałyby pierwszą z przesłanek.

Zgodnie z utartą linią interpretacyjną Izb Skarbowych Internet zaliczyć należy do środków masowego przekazu.

Odzwierciedlenie znajduje to w licznych interpretacjach indywidualnych takich jak interpretacja indywidualna z 24 lutego 2012 r. znak: IBPB II/1/415-966/11/BD czy interpretacja indywidualna z 7 kwietnia 2014 r. znak: IBPBII/2/415-223/14/MZa wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. Zgodnie z tymi interpretacjami „zwolnieniu z treści art. 21 ust. I pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegać będzie jednorazowa wartość nieprzekraczająca kwoty 760 zł wygranej w tych konkursach, które są ogłoszone (emitowane) –w tym przypadku – przez Internet jak i organizatorem konkursu również jest Internet, w dorozumieniu jako właściciel ogólnodostępnego – niewymagającego rejestracji portalu internetowego (np. ..., ...)”.

Korzystanie ze strony internetowej nie wymagałoby rejestracji, treści umieszczone na niej dostępne byłyby dla niezarejestrowanych użytkowników w związku z czym uznać należy, iż strona ta byłaby ogólnodostępna. Dopiero udział w partiach wymagałby rejestracji ze zrozumiałych względów takich jak identyfikacja uczestników w celu zapewnienia przepisowych rozgrywek, ograniczenie anonimowości uczestników w celu uniknięcia oszustw podczas rozgrywek, weryfikacja wieku uczestników.

Ad. 2. Nagroda za wygraną w każdej poszczególnej rozgrywce między użytkownikami stanowi osobny byt i jest niezależna od nagród przyznanych za wygraną w innych rozgrywkach prowadzonych przez tego samego uczestnika. W związku z tym obliczanie kwoty wygranej w celu stwierdzenia czy wysokość nagrody podlega zwolnieniu podatkowemu obliczałoby się, zgodnie z obowiązującymi przepisami, za każdym razem osobno, biorąc pod uwagę tylko poszczególną wygraną w konkretnej rozgrywce a nie różnicę pomiędzy kwotą jaką użytkownik przelał z profilu na konto bankowe po rozegraniu kilku rozgrywek a kwotą jaką użytkownik przelał z konta bankowego na profil przed rozpoczęciem rozgrywek, gdyż ta wartość dodana stanowiłaby nie całość nagrody a sumę jednostkowych nagród. Tym samym spełniona byłaby przesłanka przedmiotowa z przepisu z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie możliwości zastosowania do wygranej w grze „ ...” zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W pozostałym zakresie wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w treści art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Wyrazem jej praktycznej realizacji jest art. 11 ust. 1 cyt. ustawy, z którego treści wynika, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do źródeł przychodów zalicza się tzw. „inne źródła”.

W myśl art. 20 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Sformułowanie „w szczególności” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy.

Co do zasady, na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 % wygranej lub nagrody.

Jak wynika z treści tego przepisu, określona w nim reguła może ulec modyfikacji, m.in. w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl bowiem art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Wskazany przepis – w zakresie wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych przez środki masowego przekazu – zawiera przesłanki przedmiotowo-podmiotowe, których spełnienie jest niezbędne do zastosowania zwolnienia.

Aby przedmiotowe zwolnienie miało zastosowanie, spełnione muszą zostać łącznie 3 warunki:

  • organizatorem gry musi być środek masowego przekazu;
  • podmiotem emitującym (ogłaszającym) grę musi być środek masowego przekazu;
  • jednorazowa wartość wygranej nie może przekroczyć kwoty 760 zł.

Niewątpliwie, w dzisiejszych czasach nie sposób kwestionować internetu jako środka masowego przekazu. Jednakże o zastosowaniu przedmiotowego zwolnienia nie decyduje sam fakt organizowania i ogłaszania gier w masowych środkach przekazu.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy wskazuje bowiem, iż zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie do gier organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu, co oznacza, że wygrana w grze będzie zwolniona od podatku, jeżeli łącznie zostaną spełnione te dwie przesłanki (poza wartością wygranej), czyli gra będzie nie tylko emitowana (ogłaszana) przez środki masowego przekazu, ale także przez nie organizowana; organizowana przez instytucję (podmiot) zaliczaną do środków masowego przekazu.

Zatem w przypadku wygranych w grach ogłaszanych w mass mediach, dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia, nie jest wystarczającym sam fakt, że informacja o grze została przekazana w środkach masowego przekazu. Literalne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy wymaga bowiem, aby gry były zarówno ogłaszane (emitowane) przez mass media, jak i środki masowego przekazu były ich organizatorem. Świadczy o tym użyty w treści omawianej normy spójnik „i” w wyrażeniu „organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja)”. To oznacza, że oba te elementy, tj. organizacja gry przez środki masowego przekazu i ich emisja (ogłaszanie) przez środki masowego przekazu muszą wystąpić łącznie, aby zwolnienie znalazło zastosowanie.

Dostępne definicje słownikowe pojęcia „środki masowego przekazu”, do których należy sięgnąć z uwagi na brak definicji legalnej, określają to pojęcie w różnych aspektach. Jakkolwiek wskazują one, iż są to środki komunikowania masowego, to z jednej strony do środków masowego przekazu zaliczają zarówno urządzenia techniczne służące tej komunikacji posługujące się w przekazie obrazami, dźwiękami, słowem pisanym (np. gazeta, telewizja satelitarna, odbiornik radiowy), z drugiej zaś jako środki masowego przekazu wskazują instytucje zajmujące się przekazywaniem informacji z wykorzystaniem tychże urządzeń technicznych. Tytułem przykładu powyższego dualizmu wskazać można internetową encyklopedię PWN, określającą środki masowego przekazu jako „mass media, media masowe, środki masowego komunikowania, urządzenia, instytucje, za pomocą których kieruje się pewne treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności; prasa, radio, telewizja, także tzw. nowe media: telegazeta, telewizja satelitarna, Internet”.

Z powyższego wynika zatem, że środki masowego przekazu są definiowane, zarówno od strony podmiotowej jak i przedmiotowej, czyli jako instytucje oraz jako narzędzie do przekazywania różnego rodzaju treści.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca (Spółka) zamierza organizować na utworzonej przez siebie platformie X rozgrywki w autorską grę „ ...” przez Internet oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnych zainstalowanych na urządzeniach przenośnych (tablet, smartphone). Ogłoszenie o prowadzonych rozgrywkach, regulamin oraz wszelkie informacje dotyczące rozgrywek w „ ...” na platformie będą ogólnodostępne na stronie internetowej (bez wymaganej rejestracji).

Wnioskodawca planuje zarejestrować w Rejestrze Dzienników i Czasopism własne czasopismo internetowe, spełniające wymagania z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo Prasowe. W konsekwencji do czasu zaistnienia zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego Wnioskodawca będzie pełnił rolę „środka masowego przekazu”. Na stronie internetowej czasopisma będzie organizował stałe, powtarzające się turnieje w różnego rodzaju gry logiczne i zręcznościowe.

Skoro, jak stwierdza Wnioskodawca, będzie pełnił rolę „środka masowego przekazu”, a tym samym gra „ ...” będzie zarówno ogłaszana (emitowana) przez środki masowego przekazu („mass media”), jak i środek masowego przekazu będzie jej organizatorem, to wygrana w grze „ ...” organizowanej i emitowanej przez tzw. „mass media” zwolniona będzie z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych – jeżeli jednorazowa wartość wygranej nagrody nie przekroczy kwoty 760 zł.

W odniesieniu do zastosowania ww. zwolnienia do kilku nagród uzyskanych przez tego samego uczestnika ale z tytułu wygranych w różnych rozgrywkach, w których będzie uczestniczył należy zauważyć, że poprzez pojęcie „jednorazowa wartość nagrody” należy rozumieć wartość każdej odrębnie wygranej przez uczestnika turnieju w grze „ ...”.

Bez znaczenia dla możliwości skorzystania z powyższego zwolnienia pozostaje zatem ilość otrzymanych przez tego samego uczestnika (ale w różnych rozgrywkach) nagród. Wartości tych nagród nie należy więc sumować, gdyż kwota 760 zł dotyczy każdej odrębnej wygranej. Z wniosku wynika bowiem, że nagroda za wygraną w każdej poszczególnej rozgrywce między użytkownikami stanowi osobny byt i jest niezależna od nagród przyznanych za wygraną w innych rozgrywkach prowadzonych przez tego samego uczestnika.

Należy jednak zauważyć, że w sytuacji, gdy jednorazowa wartość wygranej przekroczy kwotę 760 zł, opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 tej ustawy) podlegać będzie cała wartość wygranej.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, iż interpretacje te zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla Organu wydającego przedmiotową interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.