IBPBII/1/415-424/14/BJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy jednorazowo otrzymana nagroda korzysta ze zwolnienia podatkowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 12 maja 2014 r. (data wpływu do Biura – 19 maja 2014 r.), uzupełnionym 24 lipca 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 8 lipca 2014 r. znak: IBPB II/1/415-424/14/BJ wezwano o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 24 lipca 2014 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Od października 2012 r. Wnioskodawczyni jest studentką studiów stacjonarnych drugiego stopnia na wydziale (...) Akademii X, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572).

Jako studentka Akademii X w listopadzie 2013 r., zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, Wnioskodawczyni złożyła wniosek do rektora uczelni o nagrodę motywacyjną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów uczelni artystycznych za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej.

Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów uczelni artystycznych za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej są przyznawane na podstawie art. 7a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 406) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Dz.U. 2012 r., poz. 610).

Wniosek Wnioskodawczyni został zaopiniowany pozytywnie przez przewodniczącego rady programowej jednostki organizacyjnej uczelni, następnie po weryfikacji i podpisaniu przez rektora złożony został w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Aby otrzymać ww. nagrodę Wnioskodawczyni musiała, zgodnie z jej regulaminem, spełnić określone warunki:

„Nagrodę może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. zaliczył kolejny rok studiów;
  2. nie powtarzał roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów, chyba że niezaliczenie roku studiów wynikało z przyczyn zdrowotnych lub z powodu urodzenia dziecka;
  3. uzyskał w okresie zaliczonych lat studiów średnią ocen nie niższą niż:
    • 4,50, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,00,
    • 4,70, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,50,
    • 5,00, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 6,00,
  4. został w okresie zaliczonych lat studiów laureatem konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego lub ma inne znaczące osiągnięcia artystyczne.”

Na ww. nagrodę składają się dyplom ministra oraz nagroda finansowa w wysokości 20 tysięcy złotych.

2 grudnia 2013 r., podczas uroczystej gali, Wnioskodawczyni odebrała dyplom ministra z rąk pani Podsekretarz Stanu w MKiDN, natomiast 16 grudnia 2013 r. wypłacono jej nagrodę pieniężną w wysokości 20 tysięcy złotych.

Następnie z początkiem 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała informację PIT-8C ze wskazaniem tytułu w części D, poz. 24 „Nagroda Ministra”, a w poz. 25 wykazano kwotę nagrody.

7 kwietnia 2014 r. Wnioskodawczyni złożyła zeznanie podatkowe PIT-37 za rok 2013 w urzędzie skarbowym. Na podstawie informacji uzyskanych w urzędzie skarbowym 30 kwietnia 2014 r. Wnioskodawczyni złożyła korektę do zeznania podatkowego PIT- 37 za rok 2013 uwzględniającą ww. Nagrodę Ministra oraz odprowadziła podatek od ww. nagrody Ministra przelewem na wyznaczone w tym celu konto US.

W uzupełnieniu z 20 lipca 2014 r. (wpływ do Biura – 24 lipca 2014 r.) Wnioskodawczyni wskazała, że przyznana jej nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów uczelni artystycznych za osiągnięcia w twórczości artystycznej była jednorazową nagrodą w formie pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym. Została przyznana na podstawie art. 7a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 406) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Dz.U. 2012 r., poz. 610).

Nagroda ministra za wybitne osiągnięcia, którą otrzymała Wnioskodawczyni można uznać za jednorazowe stypendium w formie nagrody, w odniesieniu do kryteriów, wskazanych w przepisie art. 173 ust. 1 pkt 4 ustawy o szkolnictwie wyższym, jako pomoc materialna.

Zasady przyznawania pomocy materialnej dla studentów określa m.in. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.). Stosownie do art. 173 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy – w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2012 r. – student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie stypendium za wybitne osiągnięcia.

Z treści art. 178 ust. 1 powyższej ustawy – w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2012 r. – wynika, że stypendia ministra za wybitne osiągnięcia przyznaje studentom minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej – przez senat uczelni. Wniosek o przyznanie stypendium, o którym mowa w ust. 1, dla studentów uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich wymaga opinii odpowiednio ministra wskazanego w art. 33 ust. 2 (art. 178 ust. 2 ww. ustawy).

Zasady przyznawania ww. nagrody ministra, tj. regulamin przyznawania nagród „Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów uczelni artystycznych za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej” nie wymagał zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

Regulamin przyznawania nagród „Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów uczelni artystycznych za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej” według, którego Wnioskodawczyni otrzymała ww. nagrodę czyli zasady, o których mowa powyżej w poprzednim punkcie, został ustanowiony przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze rozporządzenia, określającego szczegółowe warunki i tryb przyznawania nagród, o czym mowa w art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. oraz na podstawie art. 7a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 406) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Dz.U. 2012 r., poz. 610).

Nagroda, o której mowa została przyznana ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa. Nagroda została wypłacona przelewem bankowym dnia 16 grudnia 2013 przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy jednorazowo otrzymana ww. nagroda korzysta ze zwolnienia podatkowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Wnioskodawczyni wskazała, że na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego www.mkidn.gov.pl w zakładce Uczniowie i studenci/Uczelnie artystyczne i Nagrody Ministra dla studentów uczelni artystycznych czytamy:

„Nagrody po raz pierwszy zostały przyznane w 2012 r. Mają one na celu wesprzeć i promować najwybitniejszych młodych twórców. Są również elementem systemu pomagającego w profesjonalnym debiucie oraz służą budowaniu nowej generacji artystów. Ideą nagród jest także to, aby były traktowane przez laureatów jako „zaciągnięcie zobowiązania” do dalszego rozwoju twórczego i podejmowania działań służących wzbogaceniu polskiej kultury.”

Na stronie zamieszczona jest również lista laureatów nagrody Ministra dla najlepszych studentów, gdzie Wnioskodawczyni jestem wymieniona z imienia i nazwiska.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21,52,52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Wnioskodawczyni uważa, że ww. jednorazowa nagroda jest formą pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, tj. stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne dla studentów uczelni wyższej, działającej na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, wypłaconej z budżetu państwa, oraz przyznanej w związku z przepisami o systemie oświaty, a zatem spełnia wszystkie przesłanki do zwolnienia z opodatkowania zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zasady przyznawania pomocy materialnej dla studentów określa m.in. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.). Stosowanie do art. 173 ust. 1 pkt 4 powyższej ustawy, student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Z treści art. 178 ust. 1 ww. ustawy wynika, iż stypendia ministra za wybitne osiągnięcia przyznaje studentom minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej – przez senat uczelni.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni – przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym.

W związku z powyższym przyznana i wypłacona ww. nagroda ministra za wybitne osiągnięcia wpisuje się w rozumienie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawczyni wskazała, że prawdziwość jej stanowiska potwierdzają interpretacje indywidualne: z 11 czerwca 2013 r. znak: IPTPB2/415-199/13-4/KSM Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi oraz z 19 września 2013 r. znak: ITPB2/415-612/13/MU Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni – przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym.

Zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) – student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

W myśl art. 178 ust. 1 powyższej ustawy – stypendia ministra za wybitne osiągnięcia przyznaje studentom minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej – przez senat uczelni.

Stosownie do art. 178 ust. 2 cyt. ustawy – wniosek o przyznanie stypendium, o którym mowa w ust. 1, dla studentów uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich wymaga opinii odpowiednio ministra wskazanego w art. 33 ust. 2.

W myśl art. 33 ust. 1 ww. ustawy – minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego sprawuje nadzór nad zgodnością działań uczelni z przepisami prawa i statutem oraz z treścią udzielonego pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej, a także nad prawidłowością wydatkowania środków publicznych. (...).

Zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 3 powołanej ustawy – uprawnienia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w zakresie nadzoru, o którym mowa w ust. 1, sprawuje – w odniesieniu do uczelni artystycznych – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Stosownie natomiast do art. 7a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.) – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz inni ministrowie, w odniesieniu do podległych im ośrodków i instytucji kultury, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a także jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i przyznawać doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.

W myśl § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury z dnia 24 maja 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 610) – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz inni ministrowie, zwani dalej „właściwymi ministrami”, mogą przyznawać doroczne nagrody, zwane dalej „nagrodami”, biorąc pod uwagę znaczenie i uznanie dorobku, oryginalny charakter osiągnięć lub wspieranie i promocję działalności istotnej dla twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury. Nagrody mogą być przyznawane jako indywidualne lub zbiorowe.

Nagrody mogą mieć charakter pieniężny lub honorowy (§ 1 ust. 3 ww. rozporządzenia).

W myśl § 2 ust. 1 cyt. rozporządzenia – nagrody mogą być przyznawane w trybie pozakonkursowym z własnej inicjatywy właściwego ministra lub w trybie konkursu ogłaszanego przez właściwego ministra.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawczyni jest studentką Akademii X, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. W listopadzie 2013 r. Wnioskodawczyni złożyła wniosek do rektora uczelni o nagrodę motywacyjną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów uczelni artystycznych za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej. Przyznana jej nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów uczelni artystycznych za osiągnięcia w twórczości artystycznej była jednorazową nagrodą w formie pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym. Została przyznana na podstawie art. 7a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Wnioskodawczyni uważa, że przyznana jej jednorazowa nagroda spełnia wszystkie przesłanki do zwolnienia z opodatkowania zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podkreślić należy, że – zgodnie ze stanowiskiem utrwalonym zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie prawa – zwolnienia podatkowe (ulgi, preferencje) stanowią wyłom od zasady powszechności opodatkowania oraz mają charakter przywileju, z którego podatnik ma prawo, a nie obowiązek korzystania; muszą one być zatem interpretowane bez dokonywania wykładni rozszerzającej, a także zawężającej danego przepisu prawa podatkowego. Nadto przy wszelkiej interpretacji przepisów prawa podatkowego i próbach odkodowania zawartych w nich norm prawnych należy posługiwać się przede wszystkim wykładnią językową.

Z brzmienia powołanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika wprost, że zwolnieniu z podatku podlegają świadczenia pomocy materialnej m.in. dla studentów, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ze środków własnych szkół i uczelni – przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty bądź ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

W świetle powyższych wyjaśnień nie można zgodzić się z Wnioskodawczynią, że przyznana jej nagroda jest formą pomocy materialnej przyznanej w związku z przepisami o systemie oświaty. We wniosku wskazano wprost, że nagroda została przyznana na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, która to ustawa nie należy do przepisów o systemie oświaty. Tymczasem zwolnienie z opodatkowania zapewnia przyznanie nagrody na podstawie przepisów o systemie oświaty bądź ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym a nie na podstawie innych przepisów. Wynika to wprost z treści art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nadto treść analizowanego przepisu jednoznacznie wskazuje, ze dotyczy on świadczeń pomocy materialnej. Cytowane przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 r. oraz rozporządzenia z dnia 24 maja 2012 r. nie zawierają w swej treści uregulowań dotyczących „pomocy materialnej”; nie operują takim pojęciem. Z ich treści wynika, iż beneficjent otrzymuje nagrodę za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej.

Zatem brak jest podstaw do zwolnienia tej nagrody na podstawie analizowanego przepisu.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że wbrew stanowisku Wnioskodawczyni przyznana jej jednorazowa nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia artystyczne nie spełnia przesłanek do zwolnienia z opodatkowania, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższych okoliczności, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe.

Odnosząc się do powołanych we wniosku interpretacji wskazać należy, że dotyczą one konkretnych, indywidualnych spraw podatników w podobnych stanach faktycznych. Rozstrzygnięcia te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa; tym samym nie mogą być wiążące dla Organu wydającego niniejszą interpretację indywidualną. Tym bardziej, że Wnioskodawczyni zadeklarowała inny stan faktyczny niż opisany w powołanych interpretacjach.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.