IBPBII/1/415-160/12/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy otrzymanie nagrody (premii) za polecenie klienta, który zawarł na zasadach określonych w regulaminie umowę ubezpieczenia za pośrednictwem organizatora sprzedaży premiowej jest kwalifikowane jako premia z tytułu sprzedaży premiowej oraz czy nagroda będzie zwolniona z podatku na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 08 lutego 2012 r. (data wpływu do tut. Biura – 15 lutego 2012 r.), uzupełnionym w dniu 21 lutego 2012 r. i w dniu 25 kwietnia 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłacenia nagrody w ramach sprzedaży premiowej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lutego 2012 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłacenia nagrody w ramach sprzedaży premiowej.

Identyczny wniosek (o identycznej treści) od ww. Spółki z o.o. wpłynął w dniu 08 lutego 2012 r. do Urzędu Skarbowego.

Wniosek ten za pismem z dnia 10 lutego 2012 r. znak: OL/071-24/2012 Naczelnik ww. Urzędu przekazał do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach celem załatwienia zgodnie z właściwością (wpływ do tut. Biura w dniu 21 lutego 2012 r.).

W związku z identycznym zakresem wniosków niniejszą interpretacją zostają one rozpatrzone łącznie. Wniosek, który został przekazany przez Naczelnika Urzędu Skarbowego tutejszy Organ traktuje jako uzupełnienie wniosku z daty wpływu do tut. Biura – 15 lutego 2012 r.

Z uwagi na fakt, iż ww. wniosek nie spełniał wymogów formalnych, pismem z dnia 17 kwietnia 2012 r. znak: IBPB II/1/415-160/12/MK wezwano do jego uzupełnienia.

Wniosek uzupełniono w dniu 25 kwietnia 2012 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest świadczenie usług pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego. W celu zwiększenia sprzedaży Wnioskodawca zamierza zorganizować sprzedaż premiową, której nagrodą będzie wypłata premii za polecenie klienta, który zawarł umowę ubezpieczenia za pośrednictwem Wnioskodawcy.

Organizowanie sprzedaży premiowej będzie odbywać się według ustalonego regulaminu związanego ze sprzedażą umów ubezpieczeniowych. Nagrody wypłacane przez organizatora nie będą związane z prowadzoną przez uczestników pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Z zasad wypłaty premii wynika, iż uczestnik sprzedaży premiowej otrzyma nagrodę pieniężną zwaną dalej premią, której wysokość jest określona w regulaminie jeżeli zachodzą łącznie wszystkie poniższe warunki:

  1. zarejestrował się w programie sprzedaży premiowej,
  2. polecił klienta, z którym została zawarta umowa ubezpieczenia za pośrednictwem organizatora.

Z uzupełnienia wniosku, który wpłynął do tut. Biura 25 kwietnia 2012 r., wynika, iż chodzi o osobę, która przystąpiła do sprzedaży premiowej (zarejestrowała się w programie sprzedaży premiowej) i nie jest jednocześnie klientem Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy otrzymanie nagrody (premii) za polecenie klienta, który zawarł na zasadach określonych w regulaminie umowę ubezpieczenia za pośrednictwem organizatora sprzedaży premiowej jest kwalifikowane jako premia z tytułu sprzedaży premiowej oraz czy nagroda będzie zwolniona z podatku na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
  2. Czy warunkiem przystąpienia do programu sprzedaży premiowej jest zawarcie wcześniej umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Spółki...

Zdaniem Wnioskodawcy, opisane zdarzenie jest sprzedażą premiową.

Pomimo, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje tego pojęcia, to zdaniem Spółki pod tym pojęciem należy rozumieć czynności mające na celu zachęcenie nabywców do dokonywania zakupów o określonej wartości lub do poszerzania kręgu klientów (premia za polecenia). „Sprzedaż premiowa” jest wtedy, gdy w zamian za zakupy o określonej wartości dochodzi do wydania nabywcy premii, nagrody. Otrzymanie nagrody (premii za polecenie na zasadach określonych w regulaminie) jest bezpośrednio związane z zakupem określonego produktu (zawarcie umowy ubezpieczenia u organizatora sprzedaży premiowej). Oznacza to, że uczestnik sprzedaży premiowej nie musi być jednocześnie klientem Spółki.

W związku z tym, że przyznana nagroda związana jest ze sprzedażą premiową oraz nie ma związku z prowadzoną przez uczestnika pozarolniczą działalnością gospodarczą podlegać będzie zwolnieniu za zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłacenia nagrody w ramach sprzedaży premiowej.

W zakresie dotyczącym zawarcia, przed przystąpieniem do programu sprzedaży premiowej, umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Spółki, wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przychodami w myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Wśród źródeł przychodów ustawodawca wymienił w art. 10 ust. 1 pkt 9 powołanej ustawy tzw. „inne źródła”.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w cytowanym przepisie sformułowania „w szczególności” oznacza, że wyliczenie zawarte w przepisie jest jedynie wyliczeniem przykładowym.

Tym samym przychodami z innych źródeł mogą być inne jeszcze przychody niż wymienione w art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Aby wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową zwolniona była z podatku dochodowego, spełnione muszą być następujące warunki:

  • nagroda związana być musi ze sprzedażą premiową,
  • jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 zł,
  • sprzedaż premiowa nie dotyczy nagród otrzymanych przez osoby w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Pomimo, że ustawodawca posłużył się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wyrażeniem „sprzedaż premiowa”, to jednak nie sformułował tego pojęcia w ustawie. Sprzedaż premiowa nie została również uregulowana w ustawie Kodeks cywilny, jako jeden ze szczególnych rodzajów sprzedaży. W związku z powyższym dla potrzeb zastosowania przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy konieczne jest ustalenie definicji sprzedaży premiowej w oparciu o dostępne reguły wykładni.

Stosując wykładnię językową wyrażenia „sprzedaż premiowa” zauważyć należy, iż składa się ono z dwóch elementów, wymagających zdefiniowania, mianowicie terminu „sprzedaż” oraz „premiowa”.

Pojęcie umowy sprzedaży zostało zdefiniowane i uregulowane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). I tak, treść art. 535 i następnych stanowi, że przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się zapłacić sprzedawcy cenę. Sprzedaż jest zatem umową dwustronnie zobowiązującą, a skutkiem jej zawarcia jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego oraz zobowiązanie się kupującego do zapłacenia sprzedawcy umówionej ceny. Świadczenie jednej strony jest więc odpowiednikiem świadczenia drugiej strony. W takim ujęciu umowa sprzedaży ma charakter umowy wzajemnej. Świadczenia stron mają charakter ekwiwalentny, jednakże w znaczeniu subiektywnym. Z istoty swej umowa ma charakter odpłatny. Odpowiednikiem świadczenia sprzedawcy jest umówiona cena, a więc ustalona przez strony i wyrażona w pieniądzu wartość rzeczy lub prawa.

Termin „premia”, „premiowa” nie został zdefiniowany w przepisach podatkowych, ani też cywilnoprawnych. Z uwagi na powyższe koniecznym jest dokonanie wykładni językowej przedmiotowego pojęcia. Za premię uznać należy nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa, 2003). Innymi słowy pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię. Przymiotnik „premiowy” należy zatem rozumieć jako odnoszący się do powyżej zdefiniowanej premii.

Należy także zwrócić uwagę na przepis art. 353 § 1 ustawy Kodeks cywilny, który stanowi, że zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Natomiast zgodnie z art. 353 § 2 tego Kodeksu, świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu. Zatem strony umowy sprzedaży mogą wzbogacić treść łączącego je stosunku w granicach swobody kontraktowania, tzn. mogą wprowadzić do niego określone postanowienia, których treść lub cel nie sprzeciwiają się właściwości (naturze) sprzedaży, ustawie lub zasadom współżycia społecznego. Do tego rodzaju postanowień należy zobowiązanie sprzedawcy do spełnienia dodatkowego świadczenia (nagrody) w przypadku zakupu przez kupującego określonego towaru. Postanowienia takie stanowią elementy dodatkowe, zastrzeżone w treści umowy przez strony.

W związku z powyższym, mając na uwadze powyższe ustalenia i powołane przepisy prawa, „sprzedaż premiowa” jest umową sprzedaży, zawartą między sprzedawcą a kupującym, połączoną jednak z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. Na skutek zawarcia tej umowy po stronie sprzedawcy powstaje obowiązek przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu rzeczy, jak również wydania (przekazania) kupującemu premii w związku z dokonanym przez niego zakupem, której wartość nie jest objęta ceną kupowanego towaru. Otrzymanie premii jest gwarantowane, albowiem przyznawane jest przez sprzedawcę kupującemu w zamian za to, że ten dokonał zakupu określonego towaru, na warunkach wskazanych przez sprzedającego (np. w określonej ilości, o określonej wartości, czy też określonego rodzaju towarów). Po stronie kupującego powstaje obowiązek zapłaty ceny sprzedaży oraz uprawnienie do otrzymania premii.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż w celu zwiększenia sprzedaży Wnioskodawca zamierza zorganizować sprzedaż premiową, której nagrodą będzie wypłata premii za polecenie klienta, który zawarł umowę ubezpieczenia za pośrednictwem Wnioskodawcy. Organizowanie sprzedaży premiowej będzie odbywać się według ustalonego regulaminu związanego ze sprzedażą umów ubezpieczeniowych. Nagrody wypłacane przez organizatora nie będą związane z prowadzoną przez uczestników pozarolniczą działalnością gospodarczą. Z zasad wypłaty premii wynika, iż uczestnik sprzedaży premiowej otrzyma nagrodę pieniężną, której wysokość jest określona w regulaminie jeżeli zachodzą łącznie warunki:

  1. zarejestrował się w programie sprzedaży premiowej,
  2. polecił klienta, z którym została zawarta umowa ubezpieczenia za pośrednictwem organizatora.

Przy czym chodzi o osobę, która przystąpiła do sprzedaży premiowej (zarejestrowała się w programie sprzedaży premiowej) i nie jest jednocześnie klientem Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy zorganizowany przez niego system sprzedaży należy uznać za sprzedaż premiową, bowiem otrzymanie nagrody (premii za polecenie) jest bezpośrednio związane z zawarciem umowy ubezpieczenia. Przy czym bez znaczenia jest to, czy uczestnik sprzedaży premiowej jest jednocześnie klientem Wnioskodawcy.

Przenosząc przywołane powyżej uregulowania na grunt przedmiotowej sprawy stwierdzić należy, iż wypłacone przez Wnioskodawcę nagrody osobom, które nie są klientami Wnioskodawcy (sami nie zakupili usługi ubezpieczenia) nie mogą być uznane za nagrody związane ze sprzedażą premiową w rozumieniu przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Sam fakt zarejestrowania się tych osób w programie sprzedaży premiowej nie świadczy o tym, iż uczestniczą w sprzedaży premiowej. Otrzymane nagrody nie wiążą się bowiem z zawarciem umowy sprzedaży lecz jedynie – przy spełnieniu warunku zarejestrowania – z poleceniem osoby, która zawrze umowę ubezpieczenia. Tym samym w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym znamiona sprzedaży premiowej nie występują, gdyż pomiędzy osobą otrzymującą nagrodę a podmiotem tą nagrodę przyznającym w ogóle nie dochodzi do umowy sprzedaży, z którą to umową nagroda byłaby związana. We wskazanym przedsięwzięciu nagradzanie osób następuje bowiem jedynie w sytuacji, gdy osoby zarejestrowane w systemie wskażą klienta, z którym dojdzie do zawarcia umowy ubezpieczeniowej.

Zatem wartość ww. nagród (bez względu na wysokość) nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi natomiast dla ww. osób fizycznych w myśl art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy przychód z innych źródeł.

Na podmiocie wypłacającym ww. nagrody nie ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od wartości tych nagród ale obowiązek wystawienia informacji PIT-8C, co potwierdza treść art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.