IBPB-2-2/4511-517/15/NG | Interpretacja indywidualna

Sposób opodatkowania nagrody otrzymanej w konkursie naukowym organizowanym przez podmiot z siedzibą w Niemczech
IBPB-2-2/4511-517/15/NGinterpretacja indywidualna
  1. nagroda pieniężna
  2. nagrody
  3. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 31 lipca 2015 r. (data otrzymania 5 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania nagrody otrzymanej w konkursie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 sierpnia 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania nagrody otrzymanej w konkursie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca w 2015 r. otrzymał doroczną Nagrodę Fundacji A.T. Nagroda jest przyznawana w trybie konkursowym za wybitne osiągnięcia (publikacje i badania) prowadzone na rzecz terenów zdegradowanych i zrównoważonego rozwoju tych terenów i wyznaczające nowy trend w najnowszych badaniach – w przypadku Wnioskodawcy – badania opublikowane w czasopismach międzynarodowych dotyczyły rekultywacji terenów poprzemysłowych.

Do konkursu ogłaszanego rokrocznie na stronach internetowych oraz ogłaszanego rozsyłanymi do wszystkich uczelni o profilu środowiskowym, rolniczym i leśnym ogłoszeń należy wysłać CV, rekomendację (wskazane lecz nie konieczne) oraz wykaz z opisem i uzasadnieniem znaczenia dla dziedziny nauki i obszaru wiedzy publikacji tematycznych i sylwetki kandydata – naukowca.

Nagroda przyznawana jest przez radę naukową z przewodniczącym profesorem z Uniwersytetu w G. – jej przyznanie jest więc niezależne od fundacji, która jest tylko dysponentem środków fundatora, a naukowcy oceniają meritum. Wnioskodawca nagrodę otrzymał jako drugi Polak w historii. Nagroda wynosi 25 000 Euro, jest wręczana na gali w G. formalnie, a fizycznie ekwiwalent jest w formie czeku lub przelewu do wyboru przez zwycięzcę. Fundacja przelała tę kwotę po przeliczeniu po oficjalnym kursie w wysokości 100 692,50 zł na wspólne konto Wnioskodawcy i jego małżonka. Wnioskodawca nie posiada innego konta.

W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytanie.

W jakiej wysokości należy i kiedy uiścić podatek od otrzymanej nagrody, w jaki sposób i kiedy ma Wnioskodawca wpłacić podatek do US, jakie deklaracje, druki ma wypełnić...

Zdaniem Wnioskodawcy, powinien zapłacić od ww. nagrody (od całej kwoty 100 692,50 zł) podatek zryczałtowany w wysokości 10% – zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) osoby fizyczne jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku z dnia 14 maja 2003 r. (Dz.U. 2005, Nr 12, poz. 90) nie reguluje bezpośrednio zasad opodatkowania wygranych w konkursach.

Jednakże w myśl art. 22 ust. 1 ww. umowy, dochody osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, bez względu na to gdzie są osiągane, a które nie są objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej Umowy podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Tym samym w przedstawionym stanie faktycznym dochód Wnioskodawcy z tytułu wygranej w powyższym konkursie podlega opodatkowaniu tylko w Polsce, na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przychody w walutach obcych przelicza się nas złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (art. 11a ust. 1 ww. ustawy).

Katalog źródeł przychodów zawiera art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Źródłem przychodów są m.in. inne źródła (pkt 9 ww. przepisu).

W myśl art. 20 ust. 1 powołanej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Zatem do innych źródeł zalicza się te wszystkie przychody, które nie mieszczą się w pozostałych kategoriach źródeł, ściśle wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 cyt. ustawy.

Stosownie natomiast do art. 30 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają legalnej definicji konkursu. Zgodnie zatem z definicją „konkursu” przytoczoną w Słowniku Języka Polskiego (pod red. M. Szymczaka, PWN, Warszawa 2002 r.) konkurs to „impreza, przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp. zwykle wyróżnionych nagrodami”.

Istotnym elementem każdego konkursu jest rywalizacja pomiędzy jego uczestnikami, zaś od strony formalnej – regulamin określający porządek oraz zasady wyłaniania zwycięzców. W orzecznictwie wskazuje się, że zasadniczo definicja konkursu zawiera w sobie kilka elementów. Pierwszym z nich powinno być ogłoszenie konkursu wraz ze stosowanym regulaminem, po czym uczestnicy konkursu winni podjąć stosowne działania, które z samej natury konkursu powinny zawierać w sobie element rywalizacji. Zakończeniem konkursu, który jest wynikiem współzawodnictwa jego uczestników, jest ogłoszenie wyników i nierzadko rozdanie nagród. Wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu.

Stosownie natomiast do treści art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce. Wnioskodawca został zwycięzcą w konkursie naukowym zorganizowanym przez fundację mającą siedzibę w Niemczech. Nagroda została przyznana w trybie konkursowym za wybitne osiągnięcia, tj. badania prowadzone na rzecz terenów zdegradowanych i zrównoważonego rozwoju tych terenów. Jak wskazał Wnioskodawca we wniosku, konkurs ogłaszany jest rokrocznie na stronach internetowych oraz zaproszenia do udziału w konkursie ogłaszanego rozsyłane są do uczelni o profilu środowiskowym, rolniczym i leśnym. Nagrodę w wysokości 25 000 Euro Wnioskodawca otrzymał w 2015 r. Fundacja przelała tę kwotę po przeliczeniu po oficjalnym kursie w wysokości 100 692,50 zł na konto Wnioskodawcy i jego żony.

W świetle powyższego uznać zatem należy, że nagroda uzyskana przez Wnioskodawcę z tytułu zwycięstwa w konkursie naukowym organizowanym przez fundację z siedzibą w Niemczech, jako wygrana w konkursie podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec tego na Wnioskodawcy ciąży obowiązek opodatkowania uzyskanej nagrody.

Zgodnie bowiem z art. 45 ust. 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zeznaniu, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 1a, wykazuje się należny podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29-30a, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.

Przy czym z art. 45 ust. 1 ustawy wynika, że podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

W terminie określonym w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7, podatnicy są obowiązani wpłacić różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania, o którym mowa w ust. 1, a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym również sumą zaliczek pobranych przez płatników (art. 45 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy).

Reasumując, otrzymana przez Wnioskodawcę nagroda podlega opodatkowaniu w całości 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Ponieważ podatek od otrzymanej przez Wnioskodawcę nagrody nie został pobrany przez organizatora konkursu, którym był podmiot zagraniczny. Wnioskodawca powinien wykazać ten podatek w zeznaniu podatkowym na formularzu PIT-36 i w terminie złożenia zeznania zapłacić 10% zryczałtowany podatek. Z uwagi na okoliczność, że Wnioskodawca ww. nagrodę otrzymał w 2015 r. ww. podatek od nagrody powinien wykazać w zeznaniu PIT-36 za 2015 r., które winno zostać złożone do 30 kwietnia 2016 r.

Stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

nagroda pieniężna
IBPBII/1/415-443/14/ASz | Interpretacja indywidualna

nagrody
ITPB2/415-1135/14/ENB | Interpretacja indywidualna

umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
ITPB2/4511-69/15-2/ENB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.