IBPB-2-1/4511-435/15/BJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy nagrody otrzymane przez pracowników za wygraną w konkursie powinny być traktowane jako przychód ze stosunku pracy (na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), czy też jako przechód z tytułu nagrody opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym (na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 8 września 2015 r. (data wpływu do Biura – 21 września 2015 r.), uzupełnionym 23 listopada 2015 r. i 1 grudnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu opodatkowania nagród otrzymanych w konkursie przez pracowników – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 września 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m. in. w zakresie obowiązków płatnika z tytułu opodatkowania nagród otrzymanych w konkursie przez pracowników.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 13 listopada 2015 r. znak: IBPB-2-1/4511-435/15/BJ, IBPB-1-1/4511-587/15/NL wezwano Wnioskodawcę o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 23 listopada 2015 r. oraz 1 grudnia 2015 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Spółka) jest przedsiębiorcą, którego główny przedmiot działalności obejmuje świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Usługi te świadczone są tramwajami i autobusami. Osoby kierujące pojazdami – motorniczy i kierowcy – łączy ze spółką dwojakiego rodzaju stosunek. Część z nich zatrudniona jest w Spółce jako pracownicy na podstawie umowy o pracę, część stanowią natomiast tzw. „ajenci” czyli osoby niepowiązane bezpośrednio ze Spółką żadnym stosunkiem prawnym, ale prowadzące własną działalność gospodarczą, które świadczą usługi w zakresie prowadzenia pojazdu na rzecz innej spółki, z którą Wnioskodawca podpisał umowę.

Dla podniesienia jakości wykonywanego transportu zbiorowego tramwajami i autobusami Wnioskodawca zamierza dodatkowo zmotywować osoby kierujące pojazdami do jak najlepszego świadczenia usług. W tym celu firma planuje zorganizować konkurs, który ma wyłonić i wyróżnić „najlepszego kierującego pojazdem”. Konkurs, który zorganizuje Spółka będzie posiadał regulamin, wskazane będą kryteria, na podstawie których będą wyłonieni zwycięzcy.

Uczestnikami konkursu będą zarówno pracownicy Spółki, jak i osoby współpracujące ze Spółką na podstawie stosunków pozapracowniczych (ww. ajenci).

Wygraną w konkursie stanowić będą nagrody pieniężne lub niepieniężne (bony lub karty podarunkowe, bezpłatny wypoczynek w domu wczasowym).

W piśmie z 23 listopada 2015 r. (data wpływu do Biura – 1 grudnia 2015 r.), stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że konkurs, który Spółka planuje zorganizować będzie polegał na rywalizacji pomiędzy kierującymi pojazdami.

Konkurs będzie dwuetapowy:

I etap – teoretyczny – polegający na rozwiązaniu testu ze znajomości przepisów prawa o ruchu drogowym.

II etap – praktyczny – składający się z kilkunastu konkurencji, w których oceniana będzie precyzja, dynamizm i jednocześnie płynna jazda.

Oprócz tego kierujący pojazdem będzie oceniany za skuteczne ugaszenie pożaru w pojeździe oraz udzielenie pierwszej pomocy pasażerom.

Za każdą konkurencję będzie przysługiwała określona ilość punktów. O ostatecznym wyniku konkursu na „najlepszego kierującego pojazdem” będzie decydować suma ilości punktów zdobytych w poszczególnych etapach. Trzech kierujących z największą ilością punktów otrzyma nagrody.

W związku z powyższym zadano m. in. następujące pytanie:

Czy nagrody otrzymane przez pracowników za wygraną w konkursie powinny być traktowane jako przychód ze stosunku pracy (na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), czy też jako przychód z tytułu nagrody opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym (na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)...

Zdaniem Wnioskodawcy, nagrody otrzymane w konkursie przez pracowników za wygraną w konkursie powinny być traktowane jako przychód z tytułu nagrody opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym (na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych). Powyższe wynika z faktu, że zgodnie z regulacją art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody ze stosunku pracy i zrównane uważane są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Użycie przez ustawodawcę zwrotu „w szczególności” wskazuje, iż mamy do czynienia z otwartym katalogiem świadczeń, które mogą zostać uznane za przychód pracownika.

Przepis ten wyraźnie wskazuje przy tym, iż równowartości uzyskiwanych przez pracowników nagród oraz innych nieodpłatnych świadczeń winny zostać zaliczone w poczet ich przychodów podatkowych. Kwalifikacja taka nie jest przy tym również zależna od wartości nagród w konkursie.

Stosownie natomiast do brzmienia art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim unii europejskiej lub innym państwie należącym do europejskiego obszaru gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

O przychodzie ze stosunku pracy można mówić wówczas, gdy konkurs motywuje do lepszej pracy, mobilizuje pracowników do konkurowania między sobą w zakresie wykonywanej przez nich pracy (np. konkurs za najlepsze wyniki w pracy). Organy podatkowe wskazują, że istotne jest aby otrzymane świadczenie pozostawało w ścisłym związku przyczynowo-skutkowym z łączącym pracowników z pracodawcą stosunkiem pracy. Gdyby nie ów stosunek pracy, pracownicy nie otrzymaliby przychodu z tytułu wygranej w konkursie (Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 18 marca 2008 r. znak: IBPB2/415-572/07/ASz).

Wydaje się, iż przeprowadzany przez Wnioskodawcę konkurs ma związek z charakterem pracy kierowcy lub motorniczego, jednakże jest on adresowany zarówno do pracowników jak i do osób współpracujących z Wnioskodawcą na podstawie pozapracowniczych stosunków cywilnoprawnych (ajentów).

Orzecznictwo NSA wskazuje, iż w przypadku konkursów, w których nagrodę może uzyskać także osoba spoza grona pracowników, przychód z ich tytułu nie powinien być kwalifikowany do źródła jakim jest umowa o pracę. Jak wskazał NSA w wyroku z dnia 27 marca 2015 r., sygn. akt II FSK 1695/14: „w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego wielokrotnie prezentowany był pogląd, który podziela również skład orzekający w niniejszej sprawie, że o zakwalifikowaniu świadczenia jako przychodu ze stosunku pracy, w rozumieniu art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f., decyduje okoliczność, czy może je otrzymać wyłącznie pracownik w rozumieniu ust. 4 tego artykułu, czy także inna osoba, niezwiązana (aktualnie lub w przeszłości) z tego rodzaju stosunkiem prawnym. Istotne jest więc to, czy istnieje związek prawny lub też faktyczny danego świadczenia wypłacanego na rzecz określonej osoby z istniejącym stosunkiem pracy (zob. wyroki NSA: z dnia 26 marca 1993 r., III SA 2219/92, opubl. ONSA 1993, nr 3, s. 83; z 10 lutego 2005 r., I SA/WR 1038/03, opubl. „Biuletyn skarbowy” 2005, nr 5, s. 26; z 24 czerwca 2009 r. II FSK 251/08; z 21 sierpnia 2012 r., II FSK 86/11 oraz II FSK 309/11, opubl. cbosa).”

Mając na uwadze powyższe wnioski wynikające z orzecznictwa, w przypadku uzyskania przez pracownika Wnioskodawcy nagrody w konkursie za stosowne – zdaniem Wnioskodawcy – należy uznać zakwalifikowanie jej do źródła przychodu opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem 10% z tytułu nagród uzyskanych w konkursach. Konkurs nie jest bowiem adresowany wyłącznie do pracowników, a jego podstawą nie jest zatem wyłącznie stosunek pracy.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy (a będzie nim Wnioskodawca), o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10. Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 cytowanej ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia. Płatnicy przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, przesyłając równocześnie roczną deklarację według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji powyżej Organ przywołał tylko tę część stanowiska Wnioskodawcy, która odnosi się do uregulowań objętych ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie pyt. ozn. we wniosku nr 1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w kwestii dotyczącej obowiązków płatnika z tytułu opodatkowania nagród otrzymanych przez pracowników. W zakresie obowiązków płatnika z tytułu nagród otrzymanych przez osoby prowadzące własną działalność gospodarczą zostanie wydana odrębna interpretacja.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 12 ust. 1 cyt. ustawy za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Tak szerokie zdefiniowanie pojęcia przychodu pracownika wskazuje, że w każdym przypadku, w którym uzyska on realną korzyść, będzie to rodzić obowiązek zwiększenia jego przychodu, z wyjątkiem świadczeń określonych w katalogu zwolnień przedmiotowych, zawartych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jak stanowi art. 30 ust. 3 ww. ustawy, zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 cytowanej ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 - nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. (...).

Stosownie do art. 42 ust. 1a powołanej ustawy w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca (Spółka) jest przedsiębiorcą, którego główny przedmiot działalności obejmuje świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Usługi te świadczone są tramwajami i autobusami. Osoby kierujące pojazdami – motorniczy i kierowcy – łączy ze spółką dwojakiego rodzaju stosunek. Część z nich zatrudniona jest w Spółce jako pracownicy na podstawie umowy o pracę, część stanowią natomiast tzw. „ajenci” czyli osoby niepowiązane bezpośrednio ze Spółką żadnym stosunkiem prawnym, ale prowadzące własną działalność gospodarczą, które świadczą usługi w zakresie prowadzenia pojazdu na rzecz innej spółki, z którą Wnioskodawca podpisał umowę. Dla podniesienia jakości wykonywanego transportu zbiorowego tramwajami i autobusami Wnioskodawca zamierza dodatkowo zmotywować osoby kierujące pojazdami do jak najlepszego świadczenia usług. W tym celu firma planuje zorganizować konkurs, który ma wyłonić i wyróżnić „najlepszego kierującego pojazdem”. Konkurs będzie polegał na rywalizacji pomiędzy kierującymi pojazdami. Konkurs, który zorganizuje Spółka będzie posiadał regulamin, wskazane będą kryteria, na podstawie których będą wyłonieni zwycięzcy. Uczestnikami konkursu będą zarówno pracownicy Spółki, jak i osoby współpracujące ze Spółką na podstawie stosunków pozapracowniczych (ww. ajenci). Wygraną w konkursie stanowić będą nagrody pieniężne lub niepieniężne (bony lub karty podarunkowe, bezpłatny wypoczynek w domu wczasowym).

Wnioskodawca uważa, że nagrody otrzymane w konkursie przez pracowników za wygraną w konkursie powinny być traktowane jako przychód z tytułu nagrody opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęcia konkurs oraz nagroda, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN konkurs jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast nagroda to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp. Z definicji tych wynika, iż jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Z przedstawionego zdarzenia wynika, że Wnioskodawca dla podniesienia jakości wykonywanego transportu zbiorowego tramwajami i autobusami zamierza dodatkowo zmotywować osoby kierujące pojazdami do jak najlepszego świadczenia usług i w tym celu planuje zorganizować konkurs, który ma wyłonić i wyróżnić „najlepszego kierującego pojazdem”. Konkurs będzie polegał na rywalizacji pomiędzy kierującymi pojazdami. O ostatecznym wyniku konkursu na „najlepszego kierującego pojazdem” będzie decydować suma ilości punktów zdobytych w poszczególnych etapach, gdzie oceniana będzie precyzja, dynamizm i jednocześnie płynna jazda. Oprócz tego kierujący pojazdem będzie oceniany za skuteczne ugaszenie pożaru w pojeździe oraz udzielenie pierwszej pomocy pasażerom. Trzech kierujących z największą ilością punktów otrzyma nagrody.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe stwierdza się, że w przedsięwzięciu, które planuje zorganizować Wnioskodawca wystąpią elementy niezbędne do uznania go za konkurs. Uczestnicy konkursu będą pomiędzy sobą rywalizować w celu osiągnięcia najlepszych wyników a konkurs będzie prowadził do wyłonienia zwycięzców, na podstawie określonych wcześniej kryteriów w regulaminie konkursu.

Przy opodatkowaniu nagród należy wziąć pod uwagę do kogo adresowany jest konkurs. I tak, w przypadku konkursu organizowanego przez dany zakład pracy (pracodawcę):

  1. wyłącznie dla pracowników tegoż pracodawcy, wygrana (wartość wygranej) będzie stanowić przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy i w konsekwencji organizator konkursu jako płatnik będzie miał obowiązek obliczyć, pobrać i wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 32 i 38 ustawy;
  2. dla szerszego kręgu podmiotów, w tym także dla pracowników organizatora konkursu, wygrana (wartość wygranej) dla wszystkich uczestników konkursu będzie stanowić przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy.

Z treści wniosku wynika, że konkurs nie będzie adresowany wyłącznie do pracowników. Wezmą w nim bowiem udział także osoby prowadzące własną działalność gospodarczą tzw. „ajenci”. Konkurs adresowany będzie zatem do szerszego kręgu osób, w tym także pracowników. A zatem z tytułu nagród przekazywanych pracownikom na Wnioskodawcy, jako płatniku, ciążył będzie obowiązek obliczenia i pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz odprowadzenia go na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanych we wniosku wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazać należy, iż orzeczenia te dotyczą tylko konkretnych spraw podatników osądzonych w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, iż nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.