IBPB-2-1/4511-260/15/BJ | Interpretacja indywidualna

1. Czy w opisanym stanie przyszłym, nagrody pieniężne wypłacane klientom dokonującym zakupów w ramach planowanej przez Wnioskodawcę akcji promocyjnej będą stanowić nagrody związane ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy wypłacane klientom nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz klientom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy nabywali towary objęte akcją promocyjną na cele osobiste, tj. nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (w transakcjach rozumiani jako konsumenci zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego) nagrody pieniężne, których jednostkowa wartość nie przekroczy kwoty 760 zł określonej w odniesieniu do jednej transakcji udokumentowanej stosownym dokumentem sprzedaży uprawniającym do otrzymania nagrody pieniężnej, korzystać będą ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, a na Spółce nie będą ciążyły jakiekolwiek obowiązki w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. między innymi obowiązek złożenia informacji PIT-8C?
IBPB-2-1/4511-260/15/BJinterpretacja indywidualna
 1. nagrody
 2. obowiązek płatnika
 3. płatnik
 4. sprzedaż premiowa
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 czerwca 2015 r. (data wpływu do Biura – 25 czerwca 2015 r.), uzupełnionym 28 sierpnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z wypłatą nagród przekazywanych klientom nieprowadzącym działalności gospodarczej lub prowadzącym działalność gospodarczą, ale nabywającym towar na cele osobiste – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m. in. w zakresie obowiązków płatnika związanych z wypłatą nagród przekazywanych klientom nieprowadzącym działalności gospodarczej lub prowadzącym działalność gospodarczą, ale nabywającym towar na cele osobiste.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 24 sierpnia 2015 r. znak: IBPB-2-1/4511-260/15/BJ, IBPB-1-1/4511-354/15/NL wezwano Wnioskodawcę o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 28 sierpnia 2015 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Spółka) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami meblowymi oraz artykułami wyposażenia wnętrz. Sprzedaż wspomnianych powyżej artykułów prowadzona jest poprzez sieć salonów meblowych położonych na terenie całego kraju.

W celu zwiększenia sprzedaży towarów oferowanych przez Spółkę, jak również przyciągnięcia większej ilości potencjalnych klientów prowadzone są przez Wnioskodawcę różnego rodzaju akcje marketingowe oraz promocyjne (dalej zwane: „akcja promocyjna”). Wyżej wymienione działania promocyjne prowadzone są w określonych terminach i mogą być realizowane samodzielnie przez Spółkę lub we współpracy z instytucjami finansowymi (dalej zwane: bankami). Akcje promocyjne prowadzone wspólnie z bankami polegają na promowaniu sprzedaży ratalnej, które to raty udzielane są klientom na warunkach promocyjnych, na przykład sprzedaż na 20 rat nieoprocentowanych. Innym rodzajem prowadzonych przez Spółkę akcji promocyjnej jest sprzedaż ratalna z dodatkowo udzielanym przy zakupie rabatem procentowym w równowartości jednej raty kredytu.

Akcje, które Wnioskodawca prowadzi samodzielnie, polegają głównie na udzielaniu, w sztywno oznaczonym okresie, klientom Spółki rabatów cenowych przy sprzedaży artykułów lub też przyznawanie bonów rabatowych uprawniających klientów Spółki do otrzymania rabatu przy kolejnych zakupach dla wszystkich oferowanych artykułów meblarskich i/lub artykułów wyposażenia wnętrz.

Konkurencyjny rynek oraz rosnące oczekiwania klientów zmuszają do ciągłego doskonalenia działalności firmy we wszystkich aspektach, w tym również w obszarze szeroko rozumianego marketingu. Jednym z integralnych elementów działalności marketingowej Wnioskodawcy jest prowadzenie promowanych w mediach masowych ogólnopolskich promocji sprzedaży.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca podjął działania zmierzające do urozmaicenia i uatrakcyjnienia prowadzonych działań marketingowych, wśród których znalazł się zamiar wprowadzenia nowego rodzaju promocji, który będzie polegał na przyznawaniu klientom, którzy dokonają zakupu w czasie trwania akcji promocyjnej nagrody pieniężnej, której wartość będzie np. równa wysokości jednej raty nieoprocentowanego kredytu, który można uzyskać w terminie obowiązywania akcji promocyjnej. Dodatkowym założeniem akcji promocyjnej jest warunek, że wysokość nagrody nie przekroczy kwoty 760,00 zł. W przypadku gdy klient nie będzie korzystał z zakupu ratalnego i dokona zapłaty za zakupione towary w formie gotówkowej, kartą płatniczą lub przelewem, wartość nagrody pieniężnej ustalona zostanie tak jak przy zakupie na kredyt, czyli będzie równa wysokości jednej raty nieoprocentowanego kredytu, który można uzyskać w terminie obowiązywania akcji promocyjnej. Należna klientowi, z racji dokonanych zakupu towarów w czasie trwania akcji promocyjnej nagroda pieniężna, niezależnie od formy płatności za zakup, tj. gotówka, karta płatnicza, przelew lub raty, będzie wypłacana klientowi gotówką lub jeżeli klient wybierze formę przelewu bankowego to przelewem na wskazany przez klienta numer rachunku bankowego.

Klientami Spółki, którzy będą mogli uczestniczyć w akcji promocyjnej, o której mowa powyżej będą zarówno osoby fizyczne nieprowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, którego treść brzmi „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,”, jak również osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które mogą korzystać z akcji promocyjnej w dwojaki sposób:

 • jako osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, będą nabywały towary na cele osobiste, nie związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą (tj. w transakcjach tych pomimo prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej będą występowały jako konsumenci, o których mowa w art. 221 Kodeksu cywilnego);
 • jako osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, będą nabywały towary w ramach i na cele prowadzonej działalności gospodarczej (tj. w transakcji takiej nie wystąpią jako konsumenci, o których mowa w art. 221 Kodeksu cywilnego).

Wnioskodawca w czasie trwania akcji promocyjnej będzie odpowiedzialny za prawidłowe, w związku z dokonaniem przez klientów zakupu towarów oferowanych przez Wnioskodawcę, naliczenie wysokości nagrody pieniężnej oraz za przekazanie tej nagrody, w oparciu m. in. o następujące zasady wskazane w regulaminie akcji promocyjnej:

 • każdy zakup towarów objętych akcją promocyjną w ramach jednej transakcji będzie traktowany indywidualnie i rozliczany odrębnie, bez względu na ilość transakcji zrealizowanych przez klienta w ciągu jednego dnia. Oznacza to, że dla potrzeb akcji promocyjnej każdy zakup towarów w ramach jednej transakcji będzie traktowany jako samodzielne zdarzenie, uprawniające klienta do otrzymania nagrody pieniężnej;
 • jednorazowa wartość nagrody pieniężnej, naliczonej odrębnie dla zakupu towarów w ramach jednej transakcji nie będzie mogła przekroczyć kwoty 760 zł;
 • technicznie wszystkie nagrody pieniężne, niezależnie od tego czy klient nabędzie do nich uprawnienie w związku ze sprzedażą dokonaną w formie ratalnej czy też innej formie rozliczenia finansowego, będą wypłacane klientom w formie gotówkowej lub jeżeli klient wybierze formę przelewu bankowego, to przelewem na wskazany przez klienta numer rachunku bankowego.

Stosowany przez Spółkę system informatyczny zawsze będzie w stanie powiązać daną nagrodę pieniężną z konkretnym zdarzeniem czyli transakcją zakupu towarów, nawet w przypadku zgromadzenia przez klienta w danym okresie trwania akcji promocyjnej wielu nagród pieniężnych, otrzymanych za dokonanie zakupów zarówno w formie zakupu na raty jak i innej zastosowanej formy rozliczenia finansowego transakcji.

W związku z powyższym zadano m. in. następujące pytania:
 1. Czy w opisanym stanie przyszłym, nagrody pieniężne wypłacane klientom dokonującym zakupów w ramach planowanej przez Wnioskodawcę akcji promocyjnej będą stanowić nagrody związane ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy wypłacane klientom nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz klientom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy nabywali towary objęte akcją promocyjną na cele osobiste, tj. nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (w transakcjach rozumiani jako konsumenci zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego) nagrody pieniężne, których jednostkowa wartość nie przekroczy kwoty 760 zł określonej w odniesieniu do jednej transakcji udokumentowanej stosownym dokumentem sprzedaży uprawniającym do otrzymania nagrody pieniężnej, korzystać będą ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, a na Spółce nie będą ciążyły jakiekolwiek obowiązki w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. między innymi obowiązek złożenia informacji PIT-8C...

W zakresie pytania nr 1, Wnioskodawca uważa, że nagrody pieniężne wypłacane w ramach planowanej przez Spółkę akcji promocyjnej klientom dokonującym zakupów w salonach sprzedaży Wnioskodawcy stanowić będą nagrody związane ze sprzedażą premiową, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Art. 21 ust. l pkt 68 ustawy stanowi, iż „Wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów i usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności”.

Z przywołanej treści art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych podlegają nagrody spełniające łącznie następujące warunki:

 • nagrody są związane ze sprzedażą premiową;
 • jednorazowa wartość nagród nie przekracza kwoty 760 zł;
 • otrzymywane nagrody nie pozostają w związku z prowadzoną przez odbiorcę nagrody pozarolniczą działalnością gospodarczą i nie stanowią przychodu z takiej działalności.

W tym miejscu należy stwierdzić, że przepisy prawa, w tym przepisy ustaw podatkowych, nie zawierają definicji legalnej „sprzedaży premiowej”, co może w konsekwencji rodzić wątpliwości interpretacyjne. W tej sytuacji, zgodnie z zasadami wykładni, w pierwszej kolejności zastosowanie znajdzie wykładnia literalna. Powołując się na Wielki Słownik Języka Polskiego (www.wsjp.pl), wskazać należy, że sprzedaż oznacza „oddawanie towarów lub usług za określoną sumę pieniędzy”, a premia oznacza natomiast między innymi nagrodę. Na tej podstawie przyjmuje się, że sprzedaż premiowa oznaczać może oddawanie towarów lub usług za określoną sumę pieniędzy, z którą to czynnością związana jest nagroda.

Należy podkreślić, że planowana przez Spółkę akcja promocyjna ma na celu intensyfikację sprzedaży towarów oferowanych przez Spółkę klientom, jak również przyciągnięcia większej ilości potencjalnych klientów. Zdaniem Wnioskodawcy, przełoży się to także na większą rozpoznawalność Spółki wśród potencjalnych klientów, co w konsekwencji także powinno skutkować wzrostem sprzedaży zarówno w trakcie trwania akcji jak i w późniejszych okresach. Przyznanie nagrody pieniężnej w ramach akcji promocyjnej możliwe jest tylko i wyłącznie po dokonaniu przez klienta zakupów oferowanych towarów w salonach Spółki w określonym czasie trwania tej akcji. Nieistotny w tym jest sposób zapłaty za kupowane towary, tj. czy zapłata jest poprzez rozliczenie gotówkowe czy też zakup dokonany jest na raty kredytowe. Istotny jest sam fakt przeprowadzenia transakcji zakupu towarów przez klienta ażeby klient był uprawniony do otrzymania nagrody pieniężnej.

Zasadność prezentowanej przez Spółkę wykładni pojęcia „sprzedaż premiowa” potwierdził jednoznacznie wyrok WSA w Warszawie z 20 lutego 2013 r. (sygn. III SA/Wa 2248/12). Zgodnie z ustnym uzasadnieniem przywoływanego wyroku: „Przy analizie pojęcia sprzedaż promocyjna (premiowa) należy odwołać się do wykładni celowościowej, a nie poprzestawać na wykładni językowej. W związku z tym za sprzedaż promocyjną można uznać każde przysporzenie dokonywane w ramach akcji marketingowej, handlowej czy promocyjnej, w ramach której konsument otrzymuje jakieś świadczenie majątkowe ostatecznie uznane za przychód”.

Odnosząc powyższe do przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego działań, które podjąć zamierza Wnioskodawca, wskazać należy, że działanie promocyjne Wnioskodawcy polegające na przyznawaniu nagród pieniężnych, nieprzekraczających wartości 760,00 zł klientom w związku z dokonanymi zakupami oferowanych przez Spółkę artykułów meblarskich oraz artykułów wyposażenia wnętrz w salonach sprzedaży Wnioskodawcy, stanowić będzie sprzedaż premiową, w rozumienia art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, w ocenie Spółki nagrody pieniężne wypłacane Klientom w związku z dokonanymi przez nich zakupami w ramach organizowanej przez Wnioskodawcę akcji promocyjnej będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z treścią przytaczanego art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy.

Odnośnie pytania nr 2, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wypłacane klientom nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz klientom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy nabywali w ramach akcji promocyjnej oferowane przez Spółkę towary na cele osobiste, nie związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, to jest w transakcjach tych pomimo prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej będą występowali jako konsumenci, o których mowa w art. 221 Kodeksu cywilnego, nagrody pieniężne o jednostkowej wartości nieprzekraczającej kwoty 760 zł określonej w odniesieniu do jednego zdarzenia (transakcji sprzedaży) uprawniającego do jej otrzymania, korzystać będą ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie, w takiej sytuacji na Wnioskodawcy nie będą ciążyć jakiekolwiek obowiązki na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym obowiązek złożenia informacji PIT-8C. Spółka uważa, że w tym zakresie spełnione będą wszystkie warunki uprawniające Wnioskodawcę do zastosowania przedmiotowego zwolnienia, a mianowicie:

 • nagrody będą związane ze sprzedażą premiową, co potwierdza argumentacja przedstawiona w odpowiedzi na pytanie pierwsze;
 • jednorazowa wartość nagród nie przekracza kwoty 760 zł; przy czym istotne jest, że nagrody pieniężne przyporządkowane są do pojedynczego zakupu towarów w ramach akcji promocyjnej;
 • otrzymywane nagrody nie będą pozostawały w związku z prowadzoną przez odbiorcę nagrody pozarolniczą działalnością gospodarczą i nie będą stanowić przychodu z takiej działalności, co jest elementem stanu faktycznego.

Na potwierdzenie powyższego stanowiska Wnioskodawca przywołał interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie znak: IPPB2/415-258/13-2/MG z 12 czerwca 2013 r.

Z treści art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który brzmi „Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10” oraz art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że „Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania”, wynika, iż w przypadku wypłaty lub postawienia do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2,4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10 płatnik jest zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego i zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych sporządzenia oraz przekazania organom skarbowym stosownej informacji.

Jednakże, jak wynika z uzasadnienia stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania pierwszego, nagrody pieniężne wypłacane klientom w ramach akcji promocyjnej stanowią premie pieniężne, do których zastosowanie znajdzie zwolnienie wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako że jednostkowa wartość takiej nagrody nie będzie przekraczać kwoty 760 zł, a co za tym idzie wypłata nagród pieniężnych nie będzie tym samym stanowiła wypłaty nagród z tytułu określonego w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem w konsekwencji art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajdzie zastosowania do przedmiotowych nagród pieniężnych.

Dodatkowo Spółka uważa, że art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych również nie znajdzie zastosowania w odniesieniu do nagród pieniężnych przekazywanych klientom w ramach planowanej akcji promocyjnej. Przedmiotowe nagrody pieniężne korzystać będą bowiem ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym obowiązek składania informacji PIT-8C nie powstanie.

Uwzględniając powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, nie będą na nim ciążyć jakiekolwiek obowiązki na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym obowiązek przygotowania informacji PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja indywidualna stanowi interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie obowiązków płatnika związanych z wypłatą nagród przekazywanych klientom nieprowadzącym działalności gospodarczej lub prowadzącym działalność gospodarczą, ale nabywającym towar na cele osobiste. Natomiast w zakresie obowiązków płatnika związanych z wypłatą nagród pieniężnych osobom prowadzącym działalność, które będą nabywały towary objęte akcją promocyjną w ramach i na cele prowadzonej działalności gospodarczej, zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określono katalog źródeł przychodów, wyszczególniając m.in. inne źródła (pkt 9).

W myśl art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od przychodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Na podstawie art. 41 ust. 4 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

W myśl art. 42 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. (...)

Na mocy art. 42 ust. 1a ww. ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-8AR). (...)

Z kolei stosownie do treści – powołanego przez Wnioskodawcę – art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Aby jednak wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową zwolniona była z podatku dochodowego, spełnione muszą być następujące warunki:

 • nagroda związana być musi ze sprzedażą premiową,
 • jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 zł,
 • sprzedaż premiowa nie dotyczy nagród otrzymanych przez osoby w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Pomimo, że ustawodawca posłużył się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wyrażeniem „sprzedaż premiowa”, to jednak nie sformułował tego pojęcia w ustawie. Sprzedaż premiowa nie została również uregulowana w ustawie Kodeks cywilny, jako jeden ze szczególnych rodzajów sprzedaży. W związku z powyższym dla potrzeb zastosowania przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 cytowanej ustawy konieczne jest ustalenie definicji sprzedaży premiowej w oparciu o dostępne reguły wykładni.

Stosując wykładnię językową wyrażenia „sprzedaż premiowa” zauważyć należy, iż składa się ono z dwóch elementów, wymagających zdefiniowania, mianowicie terminu „sprzedaż” oraz „premiowa”.

Pojęcie umowy sprzedaży zostało zdefiniowane i uregulowane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.). I tak, treść art. 535 i następnych stanowi, że przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się zapłacić sprzedawcy cenę. Sprzedaż jest zatem umową dwustronnie zobowiązującą, a skutkiem jej zawarcia jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego oraz zobowiązanie się kupującego do zapłacenia sprzedawcy umówionej ceny. Świadczenie jednej strony jest więc odpowiednikiem świadczenia drugiej strony. W takim ujęciu umowa sprzedaży ma charakter umowy wzajemnej. Świadczenia stron mają charakter ekwiwalentny, jednakże w znaczeniu subiektywnym. Z istoty swej umowa ma charakter odpłatny. Odpowiednikiem świadczenia sprzedawcy jest umówiona cena, a więc ustalona przez strony i wyrażona w pieniądzu wartość rzeczy lub prawa.

Za premię uznać należy nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa, 2003). Innymi słowy pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię. Przymiotnik „premiowy” należy zatem rozumieć jako odnoszący się do powyżej zdefiniowanej premii.

Należy także zwrócić uwagę na przepis art. 353 § 1 ustawy Kodeks cywilny, który stanowi, że zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Natomiast zgodnie z § 2 art. 353 Kodeksu cywilnego, świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu. Zatem strony umowy sprzedaży mogą wzbogacić treść łączącego je stosunku w granicach swobody kontraktowania, tzn. mogą wprowadzić do niego określone postanowienia, których treść lub cel nie sprzeciwiają się właściwości (naturze) sprzedaży, ustawie lub zasadom współżycia społecznego. Do tego rodzaju postanowień należy zobowiązanie sprzedawcy do spełnienia dodatkowego świadczenia (nagrody) w przypadku zakupu przez kupującego określonego towaru. Postanowienia takie stanowią elementy dodatkowe, zastrzeżone w treści umowy przez strony.

W związku z powyższym, mając na uwadze powyższe ustalenia i powołane przepisy prawa, należy stwierdzić, iż „sprzedaż premiowa” jest umową sprzedaży, zawartą między sprzedawcą a kupującym, połączoną jednak z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. Na skutek zawarcia tej umowy po stronie sprzedawcy powstaje obowiązek przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu rzeczy, jak również wydania (przekazania) kupującemu premii, w związku z dokonanym przez niego zakupem, której wartość nie jest objęta ceną kupowanego towaru. Otrzymanie premii jest gwarantowane, albowiem przyznawane jest przez sprzedawcę kupującemu w zamian za to, że ten dokonał zakupu określonego towaru, na warunkach wskazanych przez sprzedającego (np. w określonej ilości, o określonej wartości, czy też określonego rodzaju towarów). Po stronie kupującego powstaje obowiązek zapłaty ceny sprzedaży oraz uprawnienie do otrzymania premii.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca (Spółka) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami meblowymi oraz artykułami wyposażenia wnętrz. W celu zwiększenia sprzedaży towarów oferowanych przez Spółkę, jak również przyciągnięcia większej ilości potencjalnych klientów prowadzone są przez Wnioskodawcę różnego rodzaju akcje marketingowe oraz promocyjne (dalej zwane: „akcja promocyjna”). Wnioskodawca podjął działania zmierzające do urozmaicenia i uatrakcyjnienia prowadzonych działań marketingowych, wśród których znalazł się zamiar wprowadzenia nowego rodzaju promocji, który będzie polegał na przyznawaniu klientom, którzy dokonają zakupu w czasie trwania akcji promocyjnej nagrody pieniężnej, której wartość będzie np. równa wysokości jednej raty nieoprocentowanego kredytu, który można uzyskać w terminie obowiązywania akcji promocyjnej. Dodatkowym założeniem akcji promocyjnej jest warunek, że wysokość nagrody nie przekroczy kwoty 760,00 zł. W przypadku gdy klient nie będzie korzystał z zakupu ratalnego i dokona zapłaty za zakupione towary w formie gotówkowej, kartą płatniczą lub przelewem, wartość nagrody pieniężnej ustalona zostanie tak jak przy zakupie na kredyt, czyli będzie równa wysokości jednej raty nieoprocentowanego kredytu, który można uzyskać w terminie obowiązywania akcji promocyjnej. Należna klientowi, z racji dokonanych zakupu towarów w czasie trwania akcji promocyjnej nagroda pieniężna, niezależnie od formy płatności za zakup, tj. gotówka, karta płatnicza, przelew lub raty, będzie wypłacana klientowi gotówką lub jeżeli klient wybierze formę przelewu bankowego to przelewem na wskazany przez klienta numer rachunku bankowego.

Klientami Spółki, którzy będą mogli uczestniczyć w akcji promocyjnej będą zarówno osoby fizyczne nieprowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny, jak również osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które mogą korzystać z akcji promocyjnej w dwojaki sposób:

 • jako osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, będą nabywały towary na cele osobiste, nie związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą (tj. w transakcjach tych pomimo prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej będą występowały jako konsumenci, o których mowa w art. 221 Kodeksu cywilnego);
 • jako osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, będą nabywały towary w ramach i na cele prowadzonej działalności gospodarczej (tj. w transakcji takiej nie wystąpią jako konsumenci, o których mowa w art. 221 Kodeksu cywilnego).

Wnioskodawca w czasie trwania akcji promocyjnej będzie odpowiedzialny za prawidłowe, w związku z dokonaniem przez klientów zakupu towarów oferowanych przez Wnioskodawcę, naliczenie wysokości nagrody pieniężnej oraz za przekazanie tej nagrody, w oparciu m. in. o zasady wskazane w regulaminie akcji promocyjnej.

Odnosząc powyższe uregulowania prawne do przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego należy zgodzić się z Wnioskodawcą, iż działanie promocyjne polegające na przyznawaniu nagród pieniężnych, nieprzekraczających wartości 760,00 zł klientom w związku z dokonanymi zakupami oferowanych przez Spółkę artykułów meblarskich oraz artykułów wyposażenia wnętrz w salonach sprzedaży Wnioskodawcy, stanowić będzie sprzedaż premiową, w rozumienia art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym nagrody pieniężne wypłacane w ramach planowanej przez Spółkę akcji promocyjnej klientom dokonującym zakupów w salonach sprzedaży Wnioskodawcy stanowić będą nagrody związane ze sprzedażą premiową, o której mowa w powołanym wyżej przepisie. Jak wynika z wniosku przyznanie nagrody pieniężnej możliwe jest tylko i wyłącznie po dokonaniu przez klienta zakupów oferowanych towarów w salonach Spółki w określonym czasie trwania akcji promocyjnej i sprzedaż premiowa nie dotyczy nagród otrzymanych przez osoby w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą – nagrody przekazywane będą klientom nieprowadzącym działalności gospodarczej lub prowadzącym działalność gospodarczą, ale nabywającym towar na cele osobiste. Rację ma też Wnioskodawca, że nieistotny jest sposób zapłaty za kupowane towary, tj. czy zapłata jest poprzez rozliczenie gotówkowe czy też zakup dokonany jest na raty kredytowe. Istotny jest sam fakt przeprowadzenia transakcji zakupu towarów przez klienta ażeby klient był uprawniony do otrzymania nagrody pieniężnej.

Z punktu widzenia możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy w przypadku wypłaty nagród w ramach sprzedaży premiowej znaczenie ma fakt, czy jednorazowa wartość nagrody nie przekroczy 760 zł.

Poprzez pojęcie „jednorazowa wartość nagrody”, o którym mowa w powołanym powyżej przepisie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć wartość każdej odrębnie wygranej przez uczestnika nagrody. Bez znaczenia dla możliwości skorzystania z powyższego zwolnienia pozostaje ilość otrzymanych w ciągu roku nagród oraz łączna ich wartość. Zatem wartość nagrody pieniężnej określonej w odniesieniu do jednego zdarzenia uprawniającego do jej otrzymania stanowi jednorazową wartość nagrody w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W analizowanej sprawie nagrody pieniężne wypłacane klientom w związku z dokonanymi przez nich zakupami w ramach organizowanej przez Wnioskodawcę akcji promocyjnej, których jednostkowa wartość nie przekroczy kwoty 760 zł, określonej w odniesieniu do jednej transakcji, korzystać będą ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy.

Spółka nie będzie zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku a także do sporządzenia deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR (o której mowa w art. 42 ust. 1a ustawy). Spółka nie będzie również obowiązana do sporządzenia i przekazania podatnikom oraz naczelnikom właściwych urzędów skarbowych informacji PIT-8C (o której mowa w art. 42a ustawy).

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanych we wniosku interpretacji indywidualnych wskazać należy, iż interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte jest wiążące.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.