IBPB-2-1/4511-25/15/ASz | Interpretacja indywidualna

Czy jednorazowo otrzymana nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
IBPB-2-1/4511-25/15/ASzinterpretacja indywidualna
 1. nagrody
 2. studenci
 3. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 31 marca 2015 r. (wpływ do Biura – 8 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym 9 czerwca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 kwietnia 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych w piśmie z 29 maja 2015 r. znak: IBPB-2-1/4511-25/15/ASz wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 9 czerwca 2015 r.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Od 2010 r. Wnioskodawca jest studentem uczelni artystycznej (Akademii) opisanej w art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Jako student Akademii w 2014 r., zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie oświaty (winno być Prawo o szkolnictwie wyższym), Wnioskodawca złożył wniosek do rektora uczelni o nagrodę motywacyjną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wysokie wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej, przeznaczoną dla studentów uczelni artystycznych. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany, podpisany przez rektora uczelni i złożony w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Aby otrzymać ww. nagrodę Wnioskodawca spełnił, zgodnie z regulaminem, określone warunki: „Nagrodę może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • zaliczył kolejny rok studiów;
 • nie powtarzał roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów, chyba że niezaliczenie roku studiów wynikało z przyczyn zdrowotnych lub z powodu urodzenia dziecka;
 • uzyskał w okresie zaliczonych lat studiów średnią ocen nie niższą niż:
  • 4,50 jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,00;
  • 4,70 jeżeli najwyższa oceną w skali ocen jest 5,50;
  • 5,00 jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 6,00;
 • został w okresie zaliczonych lat studiów laureatem konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego lub ma inne znaczące osiągnięcia artystyczne”.

Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z regulaminem spełnił następujące warunki: zaliczył kolejny rok studiów, nie powtarzał żadnego roku studiów, osiągnął średnią powyżej 5,00. W okresie studiów Wnioskodawca został laureatem ogólnopolskiego konkursu oraz brał udział w znaczących wystawach w kraju i zagranicą.

W grudniu 2014 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powiadomił Rektora Akademii, że zgodnie z art. 7a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Dz.U. z 2012, poz. 610) przyznał w bieżącym roku akademickim nagrody dla studentów uczelni artystycznych, wśród których Wnioskodawca wymieniony został jako osoba nagrodzona.

W grudniu 2014 r. wypłacono Wnioskodawcy nagrodę pieniężną, następnie w lutym 2015 r., Wnioskodawca otrzymał informację PIT-8C ze wskazaniem tytułu w części D-informacja o wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust. l ustawy poz. 24 -„nagroda ministra”, a w poz. 25 - wykazano kwotę nagrody.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy jednorazowo otrzymana nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

W opinii Wnioskodawcy, ww. nagroda powinna korzystać z takiego zwolnienia, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca wskazał, że należy mieć na uwadze, iż zasady przyznawania pomocy materialnej dla studentów określa m.in. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Stosownie do art. 173 ust. 1 pkt 4 powyższej ustawy, student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie nagrody lub stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni - przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym. Zwolnienie z opodatkowania świadczeń pomocy materialnej na podstawie przywołanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 40 powyższej ustawy, uzależnione jest od spełnienia następujących warunków: pomoc materialna musi być przyznana m.in. na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, beneficjentem pomocy może być wyłącznie: uczeń, student, uczestnik studiów doktoranckich i osoba uczestnicząca w innych formach kształcenia, źródłem ich pochodzenia może być tylko: budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego oraz środki własne szkół i uczelni.

W związku z powyższym przepisem, zwolnieniem przedmiotowym objęto zarówno stypendia, jak również inne świadczenia mające charakter pomocy materialnej dla studentów.

Reasumując, należy stwierdzić, że nagroda ministra za wybitne osiągnięcia, przyznana i wypłacona studentom, na podstawie art. 173 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, jako pomoc materialna, wpisuje się w rozumienie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to jednorazowe stypendium w formie nagrody, które spełnia kryteria, wskazane w ww. przepisie i w konsekwencji powinno korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni – przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym.

Zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

W myśl art. 178 ust. 1 powyższej ustawy stypendia ministra za wybitne osiągnięcia przyznaje studentom minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej przez senat uczelni.

Stosownie do art. 178 ust. 2 cyt. ustawy wniosek o przyznanie stypendium, o którym mowa w ust. 1, dla studentów uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich wymaga opinii odpowiednio ministra wskazanego w art. 33 ust. 2.

W myśl art. 33 ust. 1 ww. ustawy minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego sprawuje nadzór nad zgodnością działań uczelni z przepisami prawa i statutem oraz z treścią udzielonego pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej, a także nad prawidłowością wydatkowania środków publicznych. (...).

Zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 3 powołanej ustawy uprawnienia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w zakresie nadzoru, o którym mowa w ust. 1, sprawuje – w odniesieniu do uczelni artystycznych – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Stosownie natomiast do art. 7a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 406, z późn. zm.) minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz inni ministrowie, w odniesieniu do podległych im ośrodków i instytucji kultury, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a także jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i przyznawać doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.

W myśl § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury z dnia 24 maja 2012 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 610) – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz inni ministrowie, zwani dalej „właściwymi ministrami”, mogą przyznawać doroczne nagrody, zwane dalej „nagrodami”, biorąc pod uwagę znaczenie i uznanie dorobku, oryginalny charakter osiągnięć lub wspieranie i promocję działalności istotnej dla twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury. Nagrody mogą być przyznawane jako indywidualne lub zbiorowe.

Nagrody mogą mieć charakter pieniężny lub honorowy (§ 1 ust. 3 ww. rozporządzenia).

W myśl § 2 ust. 1 cyt. rozporządzenia – nagrody mogą być przyznawane w trybie pozakonkursowym z własnej inicjatywy właściwego ministra lub w trybie konkursu ogłaszanego przez właściwego ministra.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest studentem Akademii, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. W 2014 r. Wnioskodawca złożył wniosek do rektora uczelni o nagrodę motywacyjną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wysokie wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej, przeznaczoną dla studentów uczelni artystycznych.

Z uzupełnienia wniosku wynika, że w grudniu 2014 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zgodnie z art. 7a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury przyznał nagrody dla studentów uczelni artystycznych. Wśród osób nagrodzonych znalazł się również Wnioskodawca.

Wnioskodawca uważa, że przyznana mu jednorazowa nagroda spełnia wszystkie przesłanki do zwolnienia z opodatkowania zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podkreślić należy, że – zgodnie ze stanowiskiem utrwalonym zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie prawa – zwolnienia podatkowe (ulgi, preferencje) stanowią wyłom od zasady powszechności opodatkowania oraz mają charakter przywileju, z którego podatnik ma prawo, a nie obowiązek korzystania; muszą one być zatem interpretowane bez dokonywania wykładni rozszerzającej, a także zawężającej danego przepisu prawa podatkowego. Nadto przy wszelkiej interpretacji przepisów prawa podatkowego i próbach odkodowania zawartych w nich norm prawnych należy posługiwać się przede wszystkim wykładnią językową.

Z brzmienia powołanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika wprost, że zwolnieniu z podatku podlegają świadczenia pomocy materialnej m.in. dla studentów, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ze środków własnych szkół i uczelni – przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty bądź ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

W świetle powyższych wyjaśnień nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że otrzymana przez niego nagroda powinna korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W uzupełnieniu wniosku wskazano wprost, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał nagrodę Wnioskodawcy zgodnie z art. 7a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Tymczasem zwolnienie z opodatkowania zapewnia przyznanie nagrody na podstawie przepisów o systemie oświaty bądź ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym a nie na podstawie innych przepisów. Wynika to wprost z treści art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nadto treść analizowanego przepisu jednoznacznie wskazuje, ze dotyczy on świadczeń pomocy materialnej. Cytowane przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 r. oraz rozporządzenia z dnia 24 maja 2012 r. nie zawierają w swej treści uregulowań dotyczących „pomocy materialnej”; nie operują takim pojęciem. Z ich treści wynika, iż beneficjent otrzymuje nagrodę za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej, a nie świadczenie w ramach pomocy materialnej.

Zatem brak jest podstaw do zwolnienia tej nagrody na podstawie analizowanego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że wbrew stanowisku Wnioskodawcy przyznana mu jednorazowa nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia artystyczne nie spełnia przesłanek do zwolnienia z opodatkowania, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

Końcowo należy zauważyć, że Wnioskodawca stwierdził, iż w jego opinii otrzymana przez niego nagroda powinna korzystać ze zwolnienia zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast w dalszej części stanowiska Wnioskodawca wskazał, że nagroda ministra za wybitne osiągnięcia, przyznana i wypłacona studentom, na podstawie art. 173 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, jako pomoc materialna, wpisuje się w rozumienie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to jednorazowe stypendium w formie nagrody, które spełnia kryteria, wskazane w ww. przepisie i w konsekwencji powinno korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że gdyby istotnie Wnioskodawcy przyznano i wypłacono nagrodę ministra jako pomoc materialną na podstawie art. 173 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, to wówczas ww. nagroda podlegałaby zwolnieniu z art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast, jak wskazał sam Wnioskodawca, podstawą przyznania mu nagrody był art. 7a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie obejmuje nagród przyznanych na podstawie powołanych powyżej przepisów.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.